Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1052
Hôm qua:
1083
Tuần này:
1052
Tháng này:
40747
Tất cả:
1157352

Xã Tân Ninh tập trung chỉ đạo xây dựng các tiêu chí về đích nông thôn mới 2018.

Ngày 03/10/2018 15:46:31

Xác định chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM là một nhiệm vụ trọng tâm, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo Quốc phòng- An ninh, nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Sau khi tiếp thu chủ trương của cấp trên và sự chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, BCH Đảng bộ xã Tân Ninh đã tổ chức quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, huyện đến toàn thể cán bộ Đảng viên và nhân dân; Với tinh thần quyết tâm cao của toàn thể cán bộ và nhân dân trong xã, từ đó BCH Đảng bộ xã đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng NTM. Thời điểm bắt đầu triển khai xây dựng NTM, xã mới chỉ đạt 9/19 tiêu chí. Bằng các biện pháp tuyên truyền, sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM được thực hiện đồng bộ ở các cấp, các ngành từ xã đến thôn, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn xã để nhân dân thấy rõ vai trò chủ thể của mình và ý nghĩa của chương trình. Với sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã đã thực hiện chính sách đa dạng hóa các nguồn vốn trong các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, lồng ghép các nguồn vốn, dự án hỗ trợ từ ngân sách cấp trên, kêu gọi sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, đồng thời kêu gọi sự đóng góp của nhân dân thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, công khai. Từ những kết quả trên đến thời điểm này xã Tân Ninh đã hoàn thành được 19/19 tiêu chí. Tổng kinh phí đã thực hiện là trên 165.802 triệu đồng, trong đó ngân sách Trung ương, tỉnh, huyện là 24951 triệu đồng, chiếm 19.2%, ngân sách xã 18.921 triệu đồng, chiếm 14,6%, vốn đầu tư từ nhân dân 86.030 triệu đồng, chiếm 66,2%, vốn nhân dân tự đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp, chỉnh trang nhà ở khu dân cư có 183 hộ đầu tư xây dựng nhà ở mới, gần 500 hộ đầu tư nâng cấp nhà ở và các công trình phụ trợ, 782 hộ đầu tư xây dựng mới công trình nhà tiêu hợp vệ sinh, tổng mức đầu tư xây dựng công trình nhà ở, công trình phụ trợ của nhân dân khoảng 86.030 triệu đồng. Kết quả sau 7 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM xã Tân Ninh đã chủ động triển khai thực hiện các giải pháp đồng bộ, đã thực sự làm thay đổi toàn diện tình hình kinh tế- xã hội trên địa bàn, thu nhập bình quân đầu người đạt 36.500,000đ/người/năm, nhận thức của người dân được nâng lên rõ rệt, cơ sở hạ tầng nông thôn đã có nhiều chuyển biến tích cực, công tác vệ sinh môi trường ngày một tốt hơn. Các công trình kinh tế- xã hội trên đại bàn xã đã được đầu tư xây dựng, đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân, hình thành mô hình sản xuất có hiệu quả, góp phần tích cực phát triển kinh tế, xã hội, thu nhập của người dân được nâng lên, công tác xóa đói giảm nghèo, chính sách đền ơn đáp nghĩa được thực hiện tốt, công tác giáo dục đào tạo tiếp tục được phát triển, Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, gắn với xây dựng NTM ngày càng được nhân dân hưởng ứng tích cực, cảnh quan môi trường được xanh, sạch, đẹp, trật tự xã hội được đảm bảo, quy chế dân chủ được phát huy, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Để được công nhận xã về đích NTM vào cuối năm 2018, địa phương Tân Ninh đang tiếp tục rà soát, củng cố, bổ sung, nâng cao chất lượng các tiêu chí, định kỳ giao ban nắm tình hình, tiến độ, kết quả đạt được,chưa đạt được, những khó khăn, vướng mắc, đề ra các giải pháp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt kết quả, đúng thời gian theo kế hoạch. Các thành viên Ban chỉ đạo, các bộ phận chuyên môn,bộ phận giúp việc nêu cao vai trò trách nhiệm, làm tốt công tác phối hợp, thường xuyên cập nhật, rà soát tiêu chí, phần việc được phân công để tham mưu cho Ban chỉ đạo và chủ động tổ chức thực hiện.Thường trực ban chỉ đạo thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện, định kỳ báo cáo Ban chỉ đạo. Đề nghị cấp trên tiếp tục quan tâm hỗ trợ các nguồn kinh phí theo chương trình mục tiêu Quốc gia và các chương trình lồng ghép để xã có thêm nguồn kinh phí hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí. Đề nghị ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện chỉ đạo các phòng ban, ngành cấp huyện liên quan nội dung tiêu chí NTM thường xuyên quan tâm, giúp đỡ, hướng dẫn nghiệp vụ cho xã trong quá trình lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền theo phân cấp thẩm định thẩm tra, công nhận theo quy định để xã được công nhận về đích NTM vào cuối năm 2018.
FullSizeRender (51).jpg

FullSizeRender (52).jpg

FullSizeRender (53).jpg

20180824_132253.jpg

20180824_082223.jpg

Một số hình ảnh trong xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng và phát triển kinh tế xã Tân Ninh.

Đình Duyến

Xã Tân Ninh tập trung chỉ đạo xây dựng các tiêu chí về đích nông thôn mới 2018.

Đăng lúc: 03/10/2018 15:46:31 (GMT+7)

Xác định chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM là một nhiệm vụ trọng tâm, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo Quốc phòng- An ninh, nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Sau khi tiếp thu chủ trương của cấp trên và sự chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, BCH Đảng bộ xã Tân Ninh đã tổ chức quán triệt sâu sắc các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, huyện đến toàn thể cán bộ Đảng viên và nhân dân; Với tinh thần quyết tâm cao của toàn thể cán bộ và nhân dân trong xã, từ đó BCH Đảng bộ xã đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng NTM. Thời điểm bắt đầu triển khai xây dựng NTM, xã mới chỉ đạt 9/19 tiêu chí. Bằng các biện pháp tuyên truyền, sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM được thực hiện đồng bộ ở các cấp, các ngành từ xã đến thôn, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn xã để nhân dân thấy rõ vai trò chủ thể của mình và ý nghĩa của chương trình. Với sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã đã thực hiện chính sách đa dạng hóa các nguồn vốn trong các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, lồng ghép các nguồn vốn, dự án hỗ trợ từ ngân sách cấp trên, kêu gọi sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, đồng thời kêu gọi sự đóng góp của nhân dân thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ, công khai. Từ những kết quả trên đến thời điểm này xã Tân Ninh đã hoàn thành được 19/19 tiêu chí. Tổng kinh phí đã thực hiện là trên 165.802 triệu đồng, trong đó ngân sách Trung ương, tỉnh, huyện là 24951 triệu đồng, chiếm 19.2%, ngân sách xã 18.921 triệu đồng, chiếm 14,6%, vốn đầu tư từ nhân dân 86.030 triệu đồng, chiếm 66,2%, vốn nhân dân tự đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp, chỉnh trang nhà ở khu dân cư có 183 hộ đầu tư xây dựng nhà ở mới, gần 500 hộ đầu tư nâng cấp nhà ở và các công trình phụ trợ, 782 hộ đầu tư xây dựng mới công trình nhà tiêu hợp vệ sinh, tổng mức đầu tư xây dựng công trình nhà ở, công trình phụ trợ của nhân dân khoảng 86.030 triệu đồng. Kết quả sau 7 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM xã Tân Ninh đã chủ động triển khai thực hiện các giải pháp đồng bộ, đã thực sự làm thay đổi toàn diện tình hình kinh tế- xã hội trên địa bàn, thu nhập bình quân đầu người đạt 36.500,000đ/người/năm, nhận thức của người dân được nâng lên rõ rệt, cơ sở hạ tầng nông thôn đã có nhiều chuyển biến tích cực, công tác vệ sinh môi trường ngày một tốt hơn. Các công trình kinh tế- xã hội trên đại bàn xã đã được đầu tư xây dựng, đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân, hình thành mô hình sản xuất có hiệu quả, góp phần tích cực phát triển kinh tế, xã hội, thu nhập của người dân được nâng lên, công tác xóa đói giảm nghèo, chính sách đền ơn đáp nghĩa được thực hiện tốt, công tác giáo dục đào tạo tiếp tục được phát triển, Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, gắn với xây dựng NTM ngày càng được nhân dân hưởng ứng tích cực, cảnh quan môi trường được xanh, sạch, đẹp, trật tự xã hội được đảm bảo, quy chế dân chủ được phát huy, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh. Để được công nhận xã về đích NTM vào cuối năm 2018, địa phương Tân Ninh đang tiếp tục rà soát, củng cố, bổ sung, nâng cao chất lượng các tiêu chí, định kỳ giao ban nắm tình hình, tiến độ, kết quả đạt được,chưa đạt được, những khó khăn, vướng mắc, đề ra các giải pháp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt kết quả, đúng thời gian theo kế hoạch. Các thành viên Ban chỉ đạo, các bộ phận chuyên môn,bộ phận giúp việc nêu cao vai trò trách nhiệm, làm tốt công tác phối hợp, thường xuyên cập nhật, rà soát tiêu chí, phần việc được phân công để tham mưu cho Ban chỉ đạo và chủ động tổ chức thực hiện.Thường trực ban chỉ đạo thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện, định kỳ báo cáo Ban chỉ đạo. Đề nghị cấp trên tiếp tục quan tâm hỗ trợ các nguồn kinh phí theo chương trình mục tiêu Quốc gia và các chương trình lồng ghép để xã có thêm nguồn kinh phí hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí. Đề nghị ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện chỉ đạo các phòng ban, ngành cấp huyện liên quan nội dung tiêu chí NTM thường xuyên quan tâm, giúp đỡ, hướng dẫn nghiệp vụ cho xã trong quá trình lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền theo phân cấp thẩm định thẩm tra, công nhận theo quy định để xã được công nhận về đích NTM vào cuối năm 2018.
FullSizeRender (51).jpg

FullSizeRender (52).jpg

FullSizeRender (53).jpg

20180824_132253.jpg

20180824_082223.jpg

Một số hình ảnh trong xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng và phát triển kinh tế xã Tân Ninh.

Đình Duyến
Dự báo thời tiết Thanh Hóa