Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
2237
Hôm qua:
3744
Tuần này:
14993
Tháng này:
67028
Tất cả:
7306821

Công văn hướng dẫn trang trí khánh tiết đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 26/03/2020 03:57:20

HUYỆN ỦY TRIỆU SƠN

   BAN TUYÊN GIÁO

                   *

    Số 233-CV/BTGHU

V/v trang trí khánh tiết đại hội đảng bộ

     các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 


Triệu Sơn, ngày 04 tháng 3 năm 2020

 

                 Kính gửi:

- Các Tổ chức cơ sở Đảng;

- Các đồng chí Thành viên BCĐ cơ sở của huyện.

 

Thực hiện Công văn số 2537-CV/BTGTU, ngày 02/3/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về “Trang trí khánh tiết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025”; Kế hoạch số 190-KH/HU, ngày 04/12/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Triệu Sơn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025”; Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn trang trí khánh tiết Đại hội, như sau:

1. Bên ngoài địa điểm tổ chức Đại hội

Bố trí cờ, panô, áp phích, băng rôn... tại khu Trung tâm hành chính, các trục đường chính, khu vực đông dân cư trên địa bàn, đặc biệt là xung quanh địa điểm tchức Đại hội.

2. Bên ngoài Hội trường

- Bố trí băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Đại hội.

- Hành lang Hội trường có thể trang trí tranh cổ động hoặc triển lãm ảnh về các hoạt động nổi bật của Đảng bộ các cấp trong nhiệm kỳ vừa qua và trưng bày một số thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị, ngành.

3. Bên trong Hội trường: Bố trí bố cục sân khấu nhìn từ dưới lên lễ đài

3.1. Khẩu hiệu phía trên chính giữa Hội trường

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM!

3.2. Cờ, ảnh Lãnh tụ

- Treo Đảng kỳ và Quốc kỳ về phía bên trái của lễ đài; Đảng kỳ ở bên trái, Quốc kỳ ở bên phải.

- Tượng bán thân Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt trên bục cao phía dưới giữa Đảng kỳ và Quốc kỳ. Trường hợp cờ được treo trên cột thì tượng bán thân Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt chếch phía trước bên phải cột cờ.

- Ảnh Các Mác và V.I.Lênin treo phía bên phải của phông (Các Mác bên trái, Lênin bên phải).

3.3. Maket phông chính: Đặt phía dưới ảnh C.Mác và V.I.Lênin

 

ĐẢNG BỘ............…

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ…..

NHIỆM KỲ 2020 - 2025

............., ngày….tháng…..năm 2020

          Ảnh minh họa cụ thể như sau (nhìn từ dưới lên)

ĐÁNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM!

co dang

mac-lenin 2

TUONG BAC

 

ĐẢNG BỘ………

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ……

NHIỆM KỲ 2020 – 2025

 

 

................., ngày…..tháng…..năm 2020

3.4. Khẩu hiệu hai bên cánh gà trong hội trường

- Bên trái: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM - NGƯỜI LÃNH ĐẠO, TỔ CHỨC MỌI THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM!

- Bên phải: Nội dung khẩu hiệu gắn với mục tiêu, quyết tâm thực hiện nghị quyết, nhiệm vụ đại hội đảng bộ.

3.5. Bên dưới chân phông có thể bố trí một hàng chậu cây cảnh, hoa tươi....

- Hoa trang trí đặt ở phía dưới, trước tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Việc đặt lẵng hoa, cây cảnh phải phù hợp với không gian của lễ đài, mang tính thẩm mỹ cao.

 3.6. Bố trí bên trái và bên phải cánh gà sân khấu 02 tấm Panô mang nội dung khẩu hiệu hành động hoặc chủ đề của Đại hội.

3.7. Giữa sân khấu là bàn Đoàn chủ tịch.

3.8. Bục phát biểu được đặt ở vị trí 1/3 chiều ngang của lễ đài tính từ bên phải sang trái.

3.9. Bên trái sân khấu bố trí bàn Thư ký đại hội.

3.10. Trước sân khấu có thể bố trí hàng hoa tươi (tùy theo điều kiện từng đơn vị).

          4. Khẩu hiệu tuyên truyền

          4.1. Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025!

4.2. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Triệu Sơn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!

4.3. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025!

          4.4. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam!

          4.5. Thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!

          4.6. Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025!

          4.7. Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Triệu Sơn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!

          4.8. Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội!

          4.9. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!

          4.10. Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam!

          4.11. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh!

          4.12. Nhiệt liệt chào mừng thành công đại hội đảng bộ các cấp và và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!

          4.13. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025!

4.14. Đảng bộ và nhân dân huyện Triệu Sơn quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!

          4.15. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng!

          4.16. Kết hợp phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!

          4.17. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

          4.18. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

          4.19. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

          4.20. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

          4.21. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

          Ngoài các khẩu hiệu trên, các địa phương, đơn vị xây dựng thêm khẩu hiệu về phương châm Đại hội Đảng bộ cấp mình để tuyên truyền. Đối với khẩu hiệu tuyên truyền về phương châm Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và phương châm Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Tuyên giáo Huyện ủy sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể sau.

          Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị các địa phương, đơn vị căn cứ hướng dẫn này chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, trang trọng, thiết thực, hiệu quả đúng quy định; tùy điều kiện cụ th có thể tăng cường cờ phướn, panô cổ động, hình ảnh... để góp phần làm trang trọng cho đại hội./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu BTGHU.

 

 

        TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

 

 

                                            Lê Thị Sen

  

 

 

Công văn hướng dẫn trang trí khánh tiết đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đăng lúc: 26/03/2020 03:57:20 (GMT+7)

HUYỆN ỦY TRIỆU SƠN

   BAN TUYÊN GIÁO

                   *

    Số 233-CV/BTGHU

V/v trang trí khánh tiết đại hội đảng bộ

     các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 


Triệu Sơn, ngày 04 tháng 3 năm 2020

 

                 Kính gửi:

- Các Tổ chức cơ sở Đảng;

- Các đồng chí Thành viên BCĐ cơ sở của huyện.

 

Thực hiện Công văn số 2537-CV/BTGTU, ngày 02/3/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về “Trang trí khánh tiết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025”; Kế hoạch số 190-KH/HU, ngày 04/12/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Triệu Sơn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025”; Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn trang trí khánh tiết Đại hội, như sau:

1. Bên ngoài địa điểm tổ chức Đại hội

Bố trí cờ, panô, áp phích, băng rôn... tại khu Trung tâm hành chính, các trục đường chính, khu vực đông dân cư trên địa bàn, đặc biệt là xung quanh địa điểm tchức Đại hội.

2. Bên ngoài Hội trường

- Bố trí băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Đại hội.

- Hành lang Hội trường có thể trang trí tranh cổ động hoặc triển lãm ảnh về các hoạt động nổi bật của Đảng bộ các cấp trong nhiệm kỳ vừa qua và trưng bày một số thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị, ngành.

3. Bên trong Hội trường: Bố trí bố cục sân khấu nhìn từ dưới lên lễ đài

3.1. Khẩu hiệu phía trên chính giữa Hội trường

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM!

3.2. Cờ, ảnh Lãnh tụ

- Treo Đảng kỳ và Quốc kỳ về phía bên trái của lễ đài; Đảng kỳ ở bên trái, Quốc kỳ ở bên phải.

- Tượng bán thân Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt trên bục cao phía dưới giữa Đảng kỳ và Quốc kỳ. Trường hợp cờ được treo trên cột thì tượng bán thân Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt chếch phía trước bên phải cột cờ.

- Ảnh Các Mác và V.I.Lênin treo phía bên phải của phông (Các Mác bên trái, Lênin bên phải).

3.3. Maket phông chính: Đặt phía dưới ảnh C.Mác và V.I.Lênin

 

ĐẢNG BỘ............…

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ…..

NHIỆM KỲ 2020 - 2025

............., ngày….tháng…..năm 2020

          Ảnh minh họa cụ thể như sau (nhìn từ dưới lên)

ĐÁNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM!

co dang

mac-lenin 2

TUONG BAC

 

ĐẢNG BỘ………

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ……

NHIỆM KỲ 2020 – 2025

 

 

................., ngày…..tháng…..năm 2020

3.4. Khẩu hiệu hai bên cánh gà trong hội trường

- Bên trái: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM - NGƯỜI LÃNH ĐẠO, TỔ CHỨC MỌI THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM!

- Bên phải: Nội dung khẩu hiệu gắn với mục tiêu, quyết tâm thực hiện nghị quyết, nhiệm vụ đại hội đảng bộ.

3.5. Bên dưới chân phông có thể bố trí một hàng chậu cây cảnh, hoa tươi....

- Hoa trang trí đặt ở phía dưới, trước tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Việc đặt lẵng hoa, cây cảnh phải phù hợp với không gian của lễ đài, mang tính thẩm mỹ cao.

 3.6. Bố trí bên trái và bên phải cánh gà sân khấu 02 tấm Panô mang nội dung khẩu hiệu hành động hoặc chủ đề của Đại hội.

3.7. Giữa sân khấu là bàn Đoàn chủ tịch.

3.8. Bục phát biểu được đặt ở vị trí 1/3 chiều ngang của lễ đài tính từ bên phải sang trái.

3.9. Bên trái sân khấu bố trí bàn Thư ký đại hội.

3.10. Trước sân khấu có thể bố trí hàng hoa tươi (tùy theo điều kiện từng đơn vị).

          4. Khẩu hiệu tuyên truyền

          4.1. Nhiệt liệt chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025!

4.2. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Triệu Sơn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!

4.3. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025!

          4.4. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam!

          4.5. Thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!

          4.6. Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025!

          4.7. Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Triệu Sơn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!

          4.8. Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, xây dựng văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội!

          4.9. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!

          4.10. Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam!

          4.11. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh!

          4.12. Nhiệt liệt chào mừng thành công đại hội đảng bộ các cấp và và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!

          4.13. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025!

4.14. Đảng bộ và nhân dân huyện Triệu Sơn quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!

          4.15. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng!

          4.16. Kết hợp phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!

          4.17. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

          4.18. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

          4.19. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

          4.20. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

          4.21. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

          Ngoài các khẩu hiệu trên, các địa phương, đơn vị xây dựng thêm khẩu hiệu về phương châm Đại hội Đảng bộ cấp mình để tuyên truyền. Đối với khẩu hiệu tuyên truyền về phương châm Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và phương châm Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Tuyên giáo Huyện ủy sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể sau.

          Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị các địa phương, đơn vị căn cứ hướng dẫn này chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, trang trọng, thiết thực, hiệu quả đúng quy định; tùy điều kiện cụ th có thể tăng cường cờ phướn, panô cổ động, hình ảnh... để góp phần làm trang trọng cho đại hội./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu BTGHU.

 

 

        TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

 

 

                                            Lê Thị Sen