Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
2516
Hôm qua:
3744
Tuần này:
15272
Tháng này:
67307
Tất cả:
7307100

Hướng dẫn viết thu hoạch sau khi nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, như sau:

Ngày 07/01/2021 10:05:06

    HUYỆN ỦY TRIỆU SƠN                                                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


    BAN TUYÊN GIÁO

                  *                                                                   Triệu Sơn, ngày 28 tháng 12 năm 2020

    Số 48-CV/BTGHU

V/v viết thu hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng bộ

    tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Kính gửi: - Các Tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy;

                 - Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện.

 

Thực hiện Công văn số 94-CV/BTGTU, ngày 25/12/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Kế hoạch số 15-KH/HU, ngày 28/8/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn viết thu hoạch sau khi nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, như sau:

1. Đối tượng viết thu hoạch

Toàn thể cán bộ, đảng viên tham gia các lớp nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết số Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, do cấp ủy các cấp triệu tập (khuyến khích những đảng viên cao tuổi thuộc diện miễn viết thu hoạch tham gia viết thu hoạch).

2. Nội dung viết thu hoạch

- Theo đồng chí trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, nguyên nhân thành công và bài học kinh nghiệm nào đồng chí tâm đắc nhất?

Đồng chí hãy nêu những điểm mới nổi bật trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025? Từ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trên cương vị, chức trách, nhiệm vụ được giao đồng chí cần phải làm gì để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ở ngành, địa phương, đơn vị mình.

3. Hình thức viết

- Bài thu hoạch được viết tay trên giấy A4, ghi rõ họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác và ký tên sau bài thu hoạch.

- Bài thu hoạch phải được nhận xét, đánh giá, ký xác nhận của Thường trực cấp ủy trực tiếp quản lý.

4. Tổ chức thực hiện

4.1. Đối với các đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, Căn cứ nội dung tại Công văn này, các đồng chí tự viết thu hoạch cá nhân nộp về Thường trực Huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy) để tổng hợp và nộp về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo thời gian quy định.

4.2. Đối với các đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý

Căn cứ nội dung tại Công văn này, các đồng chí tự viết thu hoạch cá nhân nộp về Ban Thường vụ cấp ủy cấp mình để đánh giá, nhận xét và tổng hợp bài thu hoạch nộp về Ban Tuyên giáo Huyện ủy, trước ngày 30/01/2021.

 Ban Tuyên giáo Huyện ủy sẽ tổ chức đánh giá, nhận xét các bài thu hoạch và tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; thông báo kết quả viết bài thu hoạch đến tổ chức đảng và đảng viên.

4.3. Đối với cán bộ, đảng viên ở đảng bộ, chi bộ cơ sở

- Đảng ủy, chi ủy lựa chọn nội dung viết thu hoạch phù hợp với đối tượng và triển khai viết thu hoạch ngay sau khi kết thúc việc học tập, quán triệt các nội dung Nghị quyết ở Đảng bộ, chi bộ cơ sở.

- Tổ chức đánh giá, nhận xét các bài thu hoạch của cán bộ, đảng viên ở đơn vị mình; thông báo kết quả viết bài thu hoạch đến tổ chức đảng và đảng viên; tổng hợp, báo cáo kết quả viết bài thu hoạch về Ban Tuyên giáo Huyện ủy, qua địa chỉ Gmail của đồng chí Lê Thị Yến: yenlethi98@gmail.com; đồng chí Mai Thị Thủy haokiet2812@gmail.com là chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Nội dung báo cáo: Tổng số bài thu hoạch nộp về cấp ủy/Tổng số đảng viên của đơn vị?; trong đó: số bài đạt xuất sắc?, số bài đạt tốt?, số bài đạt yêu cầu?, Số bài không đạt yêu cầu?.

- Thời gian hoàn thành và báo cáo về huyện: Trước ngày 25/02/2021.

5. Một số nội dung cần quan tâm trong tổ chức thực hiện

- Viết thu hoạch sau hội nghị nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là yêu cầu bắt buộc đối với cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ huyện; kết quả nhận thức sau học tập các nội dung của Nghị quyết là một trong những tiêu chí đánh giá, phân loại, bình xét thi đua cuối năm của cấp ủy, địa phương, đơn vị và người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

- Ban Tuyên giáo, tuyên huấn các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy tham mưu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị chỉ đạo tổ chức viết thu hoạch đạt kết quả và tổ chức đánh giá kết quả viết thu hoạch học tập Nghị quyết.

Đề nghị Đảng ủy các xã, thị trấn; các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc; MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả./.

 

Nơi nhận:                                                                                       TRƯỞNG BAN

- Thường trực H.ủy (B/cáo), 

- Như kính gửi,

- Lưu BTGHU.

                                                                                                         Lê Thị Sen 

Hướng dẫn viết thu hoạch sau khi nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, như sau:

Đăng lúc: 07/01/2021 10:05:06 (GMT+7)

    HUYỆN ỦY TRIỆU SƠN                                                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


    BAN TUYÊN GIÁO

                  *                                                                   Triệu Sơn, ngày 28 tháng 12 năm 2020

    Số 48-CV/BTGHU

V/v viết thu hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng bộ

    tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Kính gửi: - Các Tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy;

                 - Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện.

 

Thực hiện Công văn số 94-CV/BTGTU, ngày 25/12/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Kế hoạch số 15-KH/HU, ngày 28/8/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn viết thu hoạch sau khi nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, như sau:

1. Đối tượng viết thu hoạch

Toàn thể cán bộ, đảng viên tham gia các lớp nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết số Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, do cấp ủy các cấp triệu tập (khuyến khích những đảng viên cao tuổi thuộc diện miễn viết thu hoạch tham gia viết thu hoạch).

2. Nội dung viết thu hoạch

- Theo đồng chí trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, nguyên nhân thành công và bài học kinh nghiệm nào đồng chí tâm đắc nhất?

Đồng chí hãy nêu những điểm mới nổi bật trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025? Từ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trên cương vị, chức trách, nhiệm vụ được giao đồng chí cần phải làm gì để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ở ngành, địa phương, đơn vị mình.

3. Hình thức viết

- Bài thu hoạch được viết tay trên giấy A4, ghi rõ họ và tên, chức vụ, đơn vị công tác và ký tên sau bài thu hoạch.

- Bài thu hoạch phải được nhận xét, đánh giá, ký xác nhận của Thường trực cấp ủy trực tiếp quản lý.

4. Tổ chức thực hiện

4.1. Đối với các đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, Căn cứ nội dung tại Công văn này, các đồng chí tự viết thu hoạch cá nhân nộp về Thường trực Huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy) để tổng hợp và nộp về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo thời gian quy định.

4.2. Đối với các đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý

Căn cứ nội dung tại Công văn này, các đồng chí tự viết thu hoạch cá nhân nộp về Ban Thường vụ cấp ủy cấp mình để đánh giá, nhận xét và tổng hợp bài thu hoạch nộp về Ban Tuyên giáo Huyện ủy, trước ngày 30/01/2021.

 Ban Tuyên giáo Huyện ủy sẽ tổ chức đánh giá, nhận xét các bài thu hoạch và tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; thông báo kết quả viết bài thu hoạch đến tổ chức đảng và đảng viên.

4.3. Đối với cán bộ, đảng viên ở đảng bộ, chi bộ cơ sở

- Đảng ủy, chi ủy lựa chọn nội dung viết thu hoạch phù hợp với đối tượng và triển khai viết thu hoạch ngay sau khi kết thúc việc học tập, quán triệt các nội dung Nghị quyết ở Đảng bộ, chi bộ cơ sở.

- Tổ chức đánh giá, nhận xét các bài thu hoạch của cán bộ, đảng viên ở đơn vị mình; thông báo kết quả viết bài thu hoạch đến tổ chức đảng và đảng viên; tổng hợp, báo cáo kết quả viết bài thu hoạch về Ban Tuyên giáo Huyện ủy, qua địa chỉ Gmail của đồng chí Lê Thị Yến: yenlethi98@gmail.com; đồng chí Mai Thị Thủy haokiet2812@gmail.com là chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Nội dung báo cáo: Tổng số bài thu hoạch nộp về cấp ủy/Tổng số đảng viên của đơn vị?; trong đó: số bài đạt xuất sắc?, số bài đạt tốt?, số bài đạt yêu cầu?, Số bài không đạt yêu cầu?.

- Thời gian hoàn thành và báo cáo về huyện: Trước ngày 25/02/2021.

5. Một số nội dung cần quan tâm trong tổ chức thực hiện

- Viết thu hoạch sau hội nghị nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là yêu cầu bắt buộc đối với cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ huyện; kết quả nhận thức sau học tập các nội dung của Nghị quyết là một trong những tiêu chí đánh giá, phân loại, bình xét thi đua cuối năm của cấp ủy, địa phương, đơn vị và người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

- Ban Tuyên giáo, tuyên huấn các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy tham mưu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị chỉ đạo tổ chức viết thu hoạch đạt kết quả và tổ chức đánh giá kết quả viết thu hoạch học tập Nghị quyết.

Đề nghị Đảng ủy các xã, thị trấn; các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc; MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả./.

 

Nơi nhận:                                                                                       TRƯỞNG BAN

- Thường trực H.ủy (B/cáo), 

- Như kính gửi,

- Lưu BTGHU.

                                                                                                         Lê Thị Sen