Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
440
Hôm qua:
4684
Tuần này:
440
Tháng này:
89339
Tất cả:
4245653

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Thọ Cường, Đồng Lợi, Dân Quyền, Xuân Lộc, Tiến Nông, huyện Triệu Sơn

Ngày 02/03/2020 14:51:42

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Thọ Cường, Đồng Lợi, Dân Quyền, Xuân Lộc, Tiến Nông, huyện Triệu Sơn

Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn thông báo công khai việc lựa chọn tổ
chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Thọ Cường, Đồng Lợi, Dân Quyền,
Xuân Lộc, Tiến Nông, gồm các nội dung chính sau:
1. Tên, số lượng tài sản đấu giá:
1.1. Quyền sử dụng 33 lô đất ở, MBQH điểm dân cư năm 2019 xã Thọ
Cường
- Tổng diện tích đất đấu giá: 5.616,3 m 2 .
- Giá khởi điểm: từ 180 triệu đồng/lô đến 350 triệu đồng/lô.
- Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 7.220 triệu đồng.
1.2. Quyền sử dụng 28 lô đất ở, MBQH điểm dân cư năm 2019 xã Đồng
Lợi
- Tổng diện tích đất đấu giá: 3.461,5 m 2 .
- Giá khởi điểm: từ 380 triệu đồng/lô đến 650 triệu đồng/lô.
- Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 11.620 triệu đồng.
1.3. Quyền sử dụng 31 lô đất ở, MBQH điểm dân cư năm 2018, 2019 xã
Dân Quyền
- Tổng diện tích đất đấu giá: 4.510,3 m 2 .
- Giá khởi điểm: từ 155 triệu đồng/lô đến 400 triệu đồng/lô.
- Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 7.885 triệu đồng.
1.4. Quyền sử dụng 22 lô đất ở, MBQH điểm dân cư năm 2017, 2018 xã
Xuân Lộc
- Tổng diện tích đất đấu giá: 3.413,5 m 2 .
- Giá khởi điểm: từ 250 triệu đồng/lô đến 560 triệu đồng/lô.
- Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 6.210 triệu đồng.

2
1.5. Quyền sử dụng 21 lô đất ở, MBQH điểm dân cư năm 2019 xã Tiến
Nông
- Tổng diện tích đất đấu giá: 2.882,6 m 2 .
- Giá khởi điểm: từ 330 triệu đồng/lô đến 440 triệu đồng/lô.
- Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 7.145 triệu đồng.
(Chi tiết có Quyết định phê duyệt Phương án đấu giá, giá trị khởi điểm kèm theo)
2. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá: Theo quy định tại Khoản 4, Điều 56,
Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016.
3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 02/3/2020 đến hết ngày 04/3/2020.
- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Triệu Sơn. 

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Thọ Cường, Đồng Lợi, Dân Quyền, Xuân Lộc, Tiến Nông, huyện Triệu Sơn

Đăng lúc: 02/03/2020 14:51:42 (GMT+7)

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Thọ Cường, Đồng Lợi, Dân Quyền, Xuân Lộc, Tiến Nông, huyện Triệu Sơn

Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn thông báo công khai việc lựa chọn tổ
chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Thọ Cường, Đồng Lợi, Dân Quyền,
Xuân Lộc, Tiến Nông, gồm các nội dung chính sau:
1. Tên, số lượng tài sản đấu giá:
1.1. Quyền sử dụng 33 lô đất ở, MBQH điểm dân cư năm 2019 xã Thọ
Cường
- Tổng diện tích đất đấu giá: 5.616,3 m 2 .
- Giá khởi điểm: từ 180 triệu đồng/lô đến 350 triệu đồng/lô.
- Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 7.220 triệu đồng.
1.2. Quyền sử dụng 28 lô đất ở, MBQH điểm dân cư năm 2019 xã Đồng
Lợi
- Tổng diện tích đất đấu giá: 3.461,5 m 2 .
- Giá khởi điểm: từ 380 triệu đồng/lô đến 650 triệu đồng/lô.
- Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 11.620 triệu đồng.
1.3. Quyền sử dụng 31 lô đất ở, MBQH điểm dân cư năm 2018, 2019 xã
Dân Quyền
- Tổng diện tích đất đấu giá: 4.510,3 m 2 .
- Giá khởi điểm: từ 155 triệu đồng/lô đến 400 triệu đồng/lô.
- Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 7.885 triệu đồng.
1.4. Quyền sử dụng 22 lô đất ở, MBQH điểm dân cư năm 2017, 2018 xã
Xuân Lộc
- Tổng diện tích đất đấu giá: 3.413,5 m 2 .
- Giá khởi điểm: từ 250 triệu đồng/lô đến 560 triệu đồng/lô.
- Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 6.210 triệu đồng.

2
1.5. Quyền sử dụng 21 lô đất ở, MBQH điểm dân cư năm 2019 xã Tiến
Nông
- Tổng diện tích đất đấu giá: 2.882,6 m 2 .
- Giá khởi điểm: từ 330 triệu đồng/lô đến 440 triệu đồng/lô.
- Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 7.145 triệu đồng.
(Chi tiết có Quyết định phê duyệt Phương án đấu giá, giá trị khởi điểm kèm theo)
2. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá: Theo quy định tại Khoản 4, Điều 56,
Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016.
3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 02/3/2020 đến hết ngày 04/3/2020.
- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Triệu Sơn.