Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
142
Hôm qua:
2032
Tuần này:
3643
Tháng này:
33284
Tất cả:
1201109

Ban Tuyên giáo hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong Quý II năm 2018

Ngày 12/04/2018 15:55:09


HƯỚNG DẪN

Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong Quý II năm 2018

Quý II/2018, diễn ra các ngày kỷ niệm sau: Kỷ niệm 53 năm Hàm Rồng chiến thắng (03,04/4/1965 - 03,04/4/2018); 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018); 200 năm ngày sinh C.Mác (5/5/1818 – 5/5/2018); 64 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2018); 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018); 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018); 93 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2018); Ngày giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch); Ngày Quốc tế lao động (1/5); Ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6); Ngày môi trường thế giới (5/6); ngày Gia đình Việt Nam (28/6). Đặc biệt, quý II năm 2018 diễn ra Lễ kỷ niệm 1770 ngày mất anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh và Lễ hội Bà Triệu năm 2018; Lễ hội Du lịch biển Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa.... và các ngày kỷ niệm của các ban, ngành, địa phương, đơn vị, đoàn thể, doanh nghiệp.

Thực hiện Hướng dẫn số 62 - HD/TGTU, ngày 28/3/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về “Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong Quý II năm 2018”; để thực hiện tốt việc tổ chức các ngày kỷ niệm, đảm bảo đúng các quy định của Trung ương, của Tỉnh và của Huyện. Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền trong quý II/2018, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, truyền thống lịch sử, văn hóa; bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế.

- Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội và tạo được không khí phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân để triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã đề ra.

- Công tác tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm phải được triển khai bằng nhiều hình thức phong phú, bảo đảm đúng tầm mức sự kiện, trang trọng, chất lượng. Gắn tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm lớn của quê hương, đất nước với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, của huyện; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, đặc biệt là việc đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 theo Nghị quyết số 06-NQ/HU, ngày 12/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); việc học tập và thực hiện Chỉ thị 05 theo chủ đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thực hiện Kế hoạch số 107-KH/HU, ngày 28/3/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về Sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN, KỶ NIỆM

1. Nội dung tuyên truyền, giáo dục

1.1. Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch)

- Tôn vinh, tri ân công lao, đóng góp của các Vua Hùng và các bậc tiền nhân trong lịch sử dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm của dân tộc.

- Tuyên truyền, giới thiệu về truyền thống lịch sử, văn hóa, những phong tục, tập quán tốt đẹp của đất nước và con người Việt Nam; cổ vũ các tầng lớp nhân dân trong huyện và cộng đồng người Triệu Sơn, Thanh Hóa ở nước ngoài hướng về cội nguồn dân tộc, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, dân chủ, văn minh.

- Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc, về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vào công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam trong hội nhập quốc tế.

1.2. Kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018)

- Tuyên truyền, khẳng định tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lịch sử to lớn của Đại thắng mùa xuân năm 1975 nói riêng và thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; đồng thời khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta là nhân tố quyết định làm nên thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc.

- Nêu bật những thành tựu của đất nước sau 43 năm thống nhất, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần “quyết thắng” và chủ động nắm bắt thời cơ trong Chiến dịch Hồ Chí Minh để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

- Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới, nhất là những quan điểm và nguyên tắc trong đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của đất nước.

- Đẩy mạnh đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

1.3. Kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018)

- Tuyên truyền, tôn vinh cuộc đời cao đẹp và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, đặc biệt là những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc Việt Nam cũng như đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

- Tuyên truyền, thể hiện lòng biết ơn vô hạn của nhân dân Việt Nam cũng như tình cảm yêu mến, kính trọng của thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

- Khẳng định ý nghĩa và giá trị lý luận, thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay; thông qua đó đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, bôi nhọ thân thế và phủ định công lao, sự đóng góp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

- Tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) ở các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị; chú trọng tuyên truyền các phong trào thi đua, những mô hình và điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Cổ vũ, động viên trí thức và các tầng lớp nhân dân tham gia sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về gương "người tốt, việc tốt" trong xã hội với phương châm "lấy cái đẹp, dẹp cái xấu".

1.4. Kỷ niệm 200 năm ngày sinh C.Mác (5/5/1818 – 5/5/2018)

- Tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp vĩ đại của C.Mác trong lịch sử nhân loại.

- Tuyên truyền, làm rõ những giá trị trường tồn của học thuyết Mác – Lênin đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; khẳng định sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào sự nghiệp cách mạng Việt Nam của Đảng ta trong gần 9 thập kỷ qua, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới đất nước hơn 30 năm qua.

- Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, các nhà trường căn cứ vào tình hình cụ thể tổ chức các hoạt động phù hợp, như: Tọa đàm, hội thảo khoa học….

1.5. Kỷ niệm 64 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2018)

- Tuyên truyền tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lớn lao của chiến thắng Điện Biên Phủ nói riêng và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân ta đối với phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới; khẳng định sự lãnh đạo, đường lối chính trị, quân sự và ngoại giao đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta là nhân tố quyết định để làm nên thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

- Tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc và ý chí quật cường của nhân dân ta; tôn vinh và tri ân những công lao, đóng góp to lớn của lực lượng vũ trang, của các tầng lớp nhân dân cũng như sự ủng hộ, giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa và lực lượng yêu chuộng hòa bình, dân chủ và tiến bộ trên thế giới trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

- Tuyên truyền, vận động các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, niềm tự hào, tự tôn, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà Đại hội Đảng các cấp đề ra.

- Tuyên truyền kỷ niệm 64 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2018), gắn với tuyên truyền kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018).

1.6. Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua Ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018)

- Tuyên truyền, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua Ái quốc, góp phần phấn đấu đạt và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018 theo Nghị quyết số 06-NQ/HU, ngày 12/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò và tác dụng to lớn của phong trào thi đua yêu nước trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế vì “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

- Tổ chức học tập, quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 22/1/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua Ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018); Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm (2016-2020) nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác thi đua khen thưởng; đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”...

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua Ái quốc thiết thực, hiệu quả. Trong đó, coi trọng công tác đánh giá kết quả tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng, rút ra những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm về vận dụng tư tưởng thi đua yêu nước của Người trong từng giai đoạn cách mạng; biểu dương, tôn vinh, gặp mặt, giao lưu các điển hình, anh hùng, chiến sĩ thi đua qua các thời kỳ.

1.7. Một số ngày kỷ niệm khác: 148 năm ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2018); 106 năm ngày sinh cố Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng Phạm Hùng (11/6/1912 - 11/6/2018); 93 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2018) … và một số ngày kỷ niệm khác của các địa phương, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp.

2. Hình thức tuyên truyền, kỷ niệm

Căn cứ vào tình hình thực tiễn, các địa phương, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp có ngày kỷ niệm đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức hoạt động chào mừng các ngày kỷ niệm trong quý II/2018 bằng các hình thức theo quy định tại Nghị định 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ quy định về “Tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài”.

- Tổ chức tọa đàm, gặp mặt truyền thống; thăm di tích lịch sử; trao tặng Huy hiệu Đảng; thăm hỏi, giúp đỡ các gia đình, đối tượng chính sách...

- Phát động các đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các phong trào: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "Chung sức xây dựng nông thôn mới", "Xóa đói giảm nghèo", "Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"...; các hoạt động "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa"...

- Trùng tu, tôn tạo, quản lý và sử dụng có hiệu quả các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn.

- Tổ chức hội nghị, giao lưu, tọa đàm, gặp mặt truyền thống biểu dương điển hình nhân tố mới.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, đưa nội dung kỷ niệm các ngày lễ lớn vào sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể nhân dân, trong đó quan tâm tuyên truyền đến đối tượng là thanh niên, học sinh, sinh viên.

- Xây dựng cụm thông tin, cổ động, panô, áp phích, khẩu hiệu, màn hình cổ động ở các khu trung tâm, cơ quan, công sở, nơi tập trung đông người để tuyên truyền.

- Hướng dẫn nhân dân treo cờ Tổ quốc trong các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc

- Tham mưu cho cấp ủy xây dựng kế hoạch tuyên truyền các ngày kỷ niệm trong quý II/2018, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của đại phương, đơn vị.

- Theo dõi, kiểm tra công tác tuyên truyền trên các cụm thông tin cổ động, panô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền tại địa phương, đơn vị.

- Chủ động nắm chủ trương để chỉ đạo, tổ chức triển khai thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên để tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

2. Mặt trận Tổ quốc và các ngành đoàn thể huyện

- Tổ chức phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên vượt lên khó khăn, thách thức, quyết tâm lao động, sản xuất và kinh doanh, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ của tổ chức, cơ quan, đơn vị.

- Hướng dẫn tổ chức tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước trong quý II/2018 gắn với tuyên truyền thực hiện Nghị quyết trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên; các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn", hành hương về nguồn, giao lưu, gặp mặt, nói chuyện truyền thống chào mừng các ngày kỷ niệm.

3. Phòng Văn hóa & thông tin, Trung tâm Văn hóa – TDTT, Đài Truyền thanh huyện

Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn hệ thống văn hóa cơ sở, cơ quan thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh cơ sở, các địa phương, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa tin, tuyên truyền về các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước trong quý II/2018; tổ chức các hoạt động thông tin, cổ động, văn hóa, văn nghệ, thể thao... đảm bảo đúng định hướng chính trị, tư tưởng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân nhân các dịp kỷ niệm.

4. Đài truyền thanh huyện

Xây dựng kế hoạch hướng dẫn hệ thống đài cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc; tuyên truyền về tầm vóc, ý nghĩa của các sự kiện lịch sử; tăng cường thời lượng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, phản ánh kịp thời, sinh động các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước trong quý II/2018.

IV. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 53 năm Hàm Rồng chiến thắng (03,04/4/1965 - 03,04/4/2018)!

2. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018)!

3. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 64 năm Ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2018)!

4. Chào mừng kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018)!

5. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2018)!

6. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018!

7. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

8. Đảng bộ và nhân dân Triệu Sơn quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020!

9. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tranh thủ thời cơ, vận hội mới, phát triển kinh tế nhanh và bền vững; phấn đấu đến năm 2020 trở thành huyện khá của tỉnh!

10. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

11. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

12. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Trưởng ban: Lê Thị Sen

Ban Tuyên giáo hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong Quý II năm 2018

Đăng lúc: 12/04/2018 15:55:09 (GMT+7)


HƯỚNG DẪN

Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong Quý II năm 2018

Quý II/2018, diễn ra các ngày kỷ niệm sau: Kỷ niệm 53 năm Hàm Rồng chiến thắng (03,04/4/1965 - 03,04/4/2018); 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018); 200 năm ngày sinh C.Mác (5/5/1818 – 5/5/2018); 64 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2018); 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018); 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018); 93 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2018); Ngày giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch); Ngày Quốc tế lao động (1/5); Ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6); Ngày môi trường thế giới (5/6); ngày Gia đình Việt Nam (28/6). Đặc biệt, quý II năm 2018 diễn ra Lễ kỷ niệm 1770 ngày mất anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh và Lễ hội Bà Triệu năm 2018; Lễ hội Du lịch biển Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa.... và các ngày kỷ niệm của các ban, ngành, địa phương, đơn vị, đoàn thể, doanh nghiệp.

Thực hiện Hướng dẫn số 62 - HD/TGTU, ngày 28/3/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về “Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong Quý II năm 2018”; để thực hiện tốt việc tổ chức các ngày kỷ niệm, đảm bảo đúng các quy định của Trung ương, của Tỉnh và của Huyện. Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền trong quý II/2018, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, truyền thống lịch sử, văn hóa; bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế.

- Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội và tạo được không khí phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân để triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã đề ra.

- Công tác tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm phải được triển khai bằng nhiều hình thức phong phú, bảo đảm đúng tầm mức sự kiện, trang trọng, chất lượng. Gắn tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm lớn của quê hương, đất nước với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, của huyện; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, đặc biệt là việc đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 theo Nghị quyết số 06-NQ/HU, ngày 12/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); việc học tập và thực hiện Chỉ thị 05 theo chủ đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thực hiện Kế hoạch số 107-KH/HU, ngày 28/3/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về Sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN, KỶ NIỆM

1. Nội dung tuyên truyền, giáo dục

1.1. Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch)

- Tôn vinh, tri ân công lao, đóng góp của các Vua Hùng và các bậc tiền nhân trong lịch sử dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm của dân tộc.

- Tuyên truyền, giới thiệu về truyền thống lịch sử, văn hóa, những phong tục, tập quán tốt đẹp của đất nước và con người Việt Nam; cổ vũ các tầng lớp nhân dân trong huyện và cộng đồng người Triệu Sơn, Thanh Hóa ở nước ngoài hướng về cội nguồn dân tộc, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, dân chủ, văn minh.

- Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc, về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vào công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam trong hội nhập quốc tế.

1.2. Kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018)

- Tuyên truyền, khẳng định tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lịch sử to lớn của Đại thắng mùa xuân năm 1975 nói riêng và thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; đồng thời khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta là nhân tố quyết định làm nên thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc.

- Nêu bật những thành tựu của đất nước sau 43 năm thống nhất, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần “quyết thắng” và chủ động nắm bắt thời cơ trong Chiến dịch Hồ Chí Minh để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

- Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới, nhất là những quan điểm và nguyên tắc trong đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của đất nước.

- Đẩy mạnh đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

1.3. Kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018)

- Tuyên truyền, tôn vinh cuộc đời cao đẹp và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, đặc biệt là những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc Việt Nam cũng như đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

- Tuyên truyền, thể hiện lòng biết ơn vô hạn của nhân dân Việt Nam cũng như tình cảm yêu mến, kính trọng của thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

- Khẳng định ý nghĩa và giá trị lý luận, thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay; thông qua đó đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, bôi nhọ thân thế và phủ định công lao, sự đóng góp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

- Tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) ở các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị; chú trọng tuyên truyền các phong trào thi đua, những mô hình và điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Cổ vũ, động viên trí thức và các tầng lớp nhân dân tham gia sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về gương "người tốt, việc tốt" trong xã hội với phương châm "lấy cái đẹp, dẹp cái xấu".

1.4. Kỷ niệm 200 năm ngày sinh C.Mác (5/5/1818 – 5/5/2018)

- Tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp vĩ đại của C.Mác trong lịch sử nhân loại.

- Tuyên truyền, làm rõ những giá trị trường tồn của học thuyết Mác – Lênin đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; khẳng định sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào sự nghiệp cách mạng Việt Nam của Đảng ta trong gần 9 thập kỷ qua, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới đất nước hơn 30 năm qua.

- Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, các nhà trường căn cứ vào tình hình cụ thể tổ chức các hoạt động phù hợp, như: Tọa đàm, hội thảo khoa học….

1.5. Kỷ niệm 64 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2018)

- Tuyên truyền tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lớn lao của chiến thắng Điện Biên Phủ nói riêng và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân ta đối với phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới; khẳng định sự lãnh đạo, đường lối chính trị, quân sự và ngoại giao đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta là nhân tố quyết định để làm nên thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

- Tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc và ý chí quật cường của nhân dân ta; tôn vinh và tri ân những công lao, đóng góp to lớn của lực lượng vũ trang, của các tầng lớp nhân dân cũng như sự ủng hộ, giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa và lực lượng yêu chuộng hòa bình, dân chủ và tiến bộ trên thế giới trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

- Tuyên truyền, vận động các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, niềm tự hào, tự tôn, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà Đại hội Đảng các cấp đề ra.

- Tuyên truyền kỷ niệm 64 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2018), gắn với tuyên truyền kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018).

1.6. Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua Ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018)

- Tuyên truyền, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua Ái quốc, góp phần phấn đấu đạt và vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018 theo Nghị quyết số 06-NQ/HU, ngày 12/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vị trí, vai trò và tác dụng to lớn của phong trào thi đua yêu nước trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế vì “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

- Tổ chức học tập, quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 22/1/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua Ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018); Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm (2016-2020) nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác thi đua khen thưởng; đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”...

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua Ái quốc thiết thực, hiệu quả. Trong đó, coi trọng công tác đánh giá kết quả tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng, rút ra những ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm về vận dụng tư tưởng thi đua yêu nước của Người trong từng giai đoạn cách mạng; biểu dương, tôn vinh, gặp mặt, giao lưu các điển hình, anh hùng, chiến sĩ thi đua qua các thời kỳ.

1.7. Một số ngày kỷ niệm khác: 148 năm ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2018); 106 năm ngày sinh cố Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng Phạm Hùng (11/6/1912 - 11/6/2018); 93 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2018) … và một số ngày kỷ niệm khác của các địa phương, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp.

2. Hình thức tuyên truyền, kỷ niệm

Căn cứ vào tình hình thực tiễn, các địa phương, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp có ngày kỷ niệm đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức hoạt động chào mừng các ngày kỷ niệm trong quý II/2018 bằng các hình thức theo quy định tại Nghị định 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ quy định về “Tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài”.

- Tổ chức tọa đàm, gặp mặt truyền thống; thăm di tích lịch sử; trao tặng Huy hiệu Đảng; thăm hỏi, giúp đỡ các gia đình, đối tượng chính sách...

- Phát động các đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các phong trào: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "Chung sức xây dựng nông thôn mới", "Xóa đói giảm nghèo", "Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"...; các hoạt động "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa"...

- Trùng tu, tôn tạo, quản lý và sử dụng có hiệu quả các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn.

- Tổ chức hội nghị, giao lưu, tọa đàm, gặp mặt truyền thống biểu dương điển hình nhân tố mới.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, đưa nội dung kỷ niệm các ngày lễ lớn vào sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể nhân dân, trong đó quan tâm tuyên truyền đến đối tượng là thanh niên, học sinh, sinh viên.

- Xây dựng cụm thông tin, cổ động, panô, áp phích, khẩu hiệu, màn hình cổ động ở các khu trung tâm, cơ quan, công sở, nơi tập trung đông người để tuyên truyền.

- Hướng dẫn nhân dân treo cờ Tổ quốc trong các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc

- Tham mưu cho cấp ủy xây dựng kế hoạch tuyên truyền các ngày kỷ niệm trong quý II/2018, gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của đại phương, đơn vị.

- Theo dõi, kiểm tra công tác tuyên truyền trên các cụm thông tin cổ động, panô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền tại địa phương, đơn vị.

- Chủ động nắm chủ trương để chỉ đạo, tổ chức triển khai thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên để tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

2. Mặt trận Tổ quốc và các ngành đoàn thể huyện

- Tổ chức phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên vượt lên khó khăn, thách thức, quyết tâm lao động, sản xuất và kinh doanh, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ của tổ chức, cơ quan, đơn vị.

- Hướng dẫn tổ chức tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước trong quý II/2018 gắn với tuyên truyền thực hiện Nghị quyết trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên; các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn", hành hương về nguồn, giao lưu, gặp mặt, nói chuyện truyền thống chào mừng các ngày kỷ niệm.

3. Phòng Văn hóa & thông tin, Trung tâm Văn hóa – TDTT, Đài Truyền thanh huyện

Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn hệ thống văn hóa cơ sở, cơ quan thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh cơ sở, các địa phương, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa tin, tuyên truyền về các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước trong quý II/2018; tổ chức các hoạt động thông tin, cổ động, văn hóa, văn nghệ, thể thao... đảm bảo đúng định hướng chính trị, tư tưởng, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân nhân các dịp kỷ niệm.

4. Đài truyền thanh huyện

Xây dựng kế hoạch hướng dẫn hệ thống đài cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc; tuyên truyền về tầm vóc, ý nghĩa của các sự kiện lịch sử; tăng cường thời lượng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, phản ánh kịp thời, sinh động các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước trong quý II/2018.

IV. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 53 năm Hàm Rồng chiến thắng (03,04/4/1965 - 03,04/4/2018)!

2. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2018)!

3. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 64 năm Ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2018)!

4. Chào mừng kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018)!

5. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2018)!

6. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018!

7. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

8. Đảng bộ và nhân dân Triệu Sơn quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020!

9. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tranh thủ thời cơ, vận hội mới, phát triển kinh tế nhanh và bền vững; phấn đấu đến năm 2020 trở thành huyện khá của tỉnh!

10. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

11. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

12. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Trưởng ban: Lê Thị Sen

Dự báo thời tiết Thanh Hóa