Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
3005
Hôm qua:
6020
Tuần này:
14837
Tháng này:
130779
Tất cả:
2868957

KẾ HOẠCH nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 07/01/2021 10:05:13

ĐẢNG BỘ TỈNH THANH HÓA

    HUYỆN ỦY TRIỆU SƠN

                       *

            Số 15 - KH/HU

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 
                             

 

 

        Triệu Sơn, ngày 22 tháng 12 năm 2020

 

                                                                                    KẾ HOẠCH
                                                           nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện
                                              Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

------------

 

Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/TU, ngày 07/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết trong toàn Đảng bộ huyện, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thông qua việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết, làm cho toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong huyện nắm vững, thống nhất cao về nhận thức, ý chí và hành động, tin tưởng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

2. Việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy đảng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; lựa chọn nội dung và bố trí thời gian triển khai, giới thiệu Nghị quyết phù hợp với đối tượng và đặc điểm của từng địa phương, đơn vị. Các cấp ủy, tổ chức đảng yêu cầu đảng viên tham gia học tập đầy đủ, có đánh giá, rút kinh nghiệm, sau hội nghị phải tiến hành viết thu hoạch cá nhân và đưa vào nội dung thi đua, đánh giá, xếp loại cuối năm.

3. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 58-NQ/TW) và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp mình; các cấp, các ngành xây dựng chương trình hành động, trong đó xác định rõ những việc phải làm, kết quả cần đạt được, nhiệm vụ, giải pháp và thời gian hoàn thành, phân công rõ trách nhiệm triển khai thực hiện từng nội dung công việc, đảm bảo sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống và phát huy hiệu quả cao nhất.

4. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ việc tổ chức học tập Nghị quyết, theo hướng: Vừa nghiên cứu nắm vững những nội dung chủ yếu, vừa liên hệ sâu sắc với tình hình thực tế và xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực, sát đúng với từng địa phương, đơn vị. Đề cao việc tự nghiên cứu, tự học tập và thảo luận, quán triệt sâu sắc Nghị quyết trong các tầng lớp Nhân dân.

5. Các cấp ủy, tổ chức đảng phải gắn nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết với việc uốn nắn nhận thức lệch lạc, nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng, đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết.

II. NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC, TÀI LIỆU HỌC TẬP

1. Nội dung học tập, quán triệt

- Tập trung làm rõ mục tiêu, chương trình trọng tâm, khâu đột phá, các nhiệm vụ và giải pháp trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

- Quán triệt những nội dung chủ yếu trong Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị.

- Làm rõ trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các ban, phòng, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và các địa phương trong việc thực hiện Kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động của cấp ủy thực hiện Nghị quyết.

2. Phương thức học tập, quán triệt

- Tổ chức học tập trực tuyến đối với hội nghị do Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức.

- Tổ chức học qua sóng phát thanh và truyền hình Thanh Hóa (theo dõi trên truyền hình) đối với hội nghị do Ban Chấp hành đảng bộ, chi bộ trực thuộc tổ chức.

- Thời gian nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết 01 ngày, trong đó dành 1/2 ngày để thảo luận, thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của cấp ủy; sau đó tiếp tục tự nghiên cứu tài liệu và viết thu hoạch.

3. Tài liệu học tập

- Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

- Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị.

- Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

- Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn (tài liệu sử dụng trong sinh hoạt chi bộ và tuyên truyền, phổ biến trong Nhân dân).

- Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị

- Chương trình hành động của các cấp ủy cơ sở thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị.

4. Xây dựng chương trình hành động

- Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết trên cơ sở nội dung các chương trình trọng tâm, khâu đột phá, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong Nghị quyết Đại hội, song phải phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị, để nhanh chóng đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

 - Việc xây dựng chương trình hành động phải được đổi mới theo hướng thiết thực, lựa chọn đúng những việc của địa phương, đơn vị mình cần tập trung thực hiện theo tinh thần Nghị quyết, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 ở cấp mình; nêu rõ mục tiêu, cách làm, thời gian hoàn thành, đơn vị, cá nhân chủ trì phối hợp thực hiện.

Ban Chấp hành Đảng ủy, chi ủy phải bố trí thời gian thỏa đáng để thảo luận kỹ càng, thấu đáo chương trình hành động trước khi đưa ra hội nghị chủ chốt, hội nghị đảng viên; không rập khuôn, mô phỏng chương trình hành động của cấp trên.

5. Viết thu hoạch cá nhân: Cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết đều viết thu hoạch cá nhân (khuyến khích những đảng viên cao tuổi thuộc diện miễn sinh hoạt tham gia viết thu hoạch).

III. KẾ HOẠCH HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT

1. Hội nghị do Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức: Theo hình thức trực tuyến từ tỉnh đến điểm cầu huyện và được phát thanh, truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa.

- Thành phần mời dự hội nghị: Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVIII (những đồng chí đang công tác tại các ban, phòng, ngành cấp huyện); Các đồng chí PCT HĐND, UBND huyện; các đồng chí Phó các Ban Huyện ủy; Phó giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; Trung tâm VH,TT,TT&DL huyện (dự và đưa tin).

- Đồng chí Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị tại điểm cầu của huyện.

- Địa điểm: Phòng họp tầng 3 UBND huyện.

- Nội dung, tài liệu học tập: Như tại mục 1, mục 3, phần II Kế hoạch này.

- Thời gian: 01 ngày, trong ngày 25/12/2020.

- Sau hội nghị học tập, nghiên cứu Nghị quyết do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức. Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ tổ chức hội nghị thảo luận, ban hành chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị.

2. Hội nghị do Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức.

- Thành phần: Báo cáo viên cấp huyện; Cộng tác viên dư luận xã hội huyện; giảng viên Trung tâm Chính trị huyện; thành viên Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn của các tổ chức cơ sở đảng.

- Nội dung, tài liệu học tập: Như tại mục 1, mục 3, phần II Kế hoạch này.

- Thời gian: 01 ngày, hoàn thành trước ngày 15/01/2021

3. Đối với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội

Đối với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện căn cứ nội dung Nghị quyết để xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, phổ biến đến các tổ chức thành viên, hội viên và hệ thống ngành dọc của mình thông qua sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa hoặc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt riêng cho thành viên, hội viên, đoàn viên tùy theo điều kiện của mỗi tổ chức. Xây dựng Chương trình hành động, hướng dẫn thực hiện các nội dung của Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ của ngành mình và tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân trong huyện.

- Nội dung, tài liệu học tập: Như tại mục 1, mục 3, phần II Kế hoạch này.

- Hoàn thành trước 15/01/2021.

4. Đối với cấp cơ sở: Đảng ủy, chi ủy trực thuộc chủ trì tổ chức học tập Nghị quyết qua sóng của Đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa (theo dõi trên truyền hình). Đối với những địa phương, cơ quan, đơn vị hội trường không đủ chỗ ngồi cho toàn thể cán bộ, đảng viên tham dự thì bố trí những nơi có đủ điều kiện (tivi, bàn ghế) để cùng nghiên cứu, học tập qua sóng của Đài phát thanh và truyền hình tỉnh. Đồng chí Bí thư đảng ủy, chi ủy trực tiếp chủ trì.

Đối với Đảng bộ, Chi bộ do nhiệm vụ đặc thù không tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên học tập Nghị quyết thông qua sóng của Đài phát thanh và truyền hình tỉnh thì Đảng ủy, Chi ủy tổ chức mở lớp cho cán bộ, đảng viên còn lại học tập theo quy định.

- Thành phần mời dự hội nghị: Toàn thể đảng viên trong đảng bộ, chi bộ, trưởng, phó các đoàn thể, trưởng thôn, tổ dân phố, trưởng, phó các đơn vị ở địa phương không phải là đảng viên.

- Nội dung, tài liệu học tập: Như tại mục 1, mục 3, phần II Kế hoạch này.

- Thời gian: Tổ chức học trong ngày 25/12/2020.

Báo cáo viên: Là đồng chí Bí thư Đảng ủy, chi ủy hoặc mời Báo cáo viên cấp trên.

Sau hội nghị học tập, nghiên cứu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức và tiếp thu Chương trình hành động của cấp ủy cấp trên, các Đảng ủy, Chi uỷ chỉ đạo xây dựng chương trình hành động của cấp ủy, tổ chức hội nghị cấp ủy thảo luận, ban hành chương trình hành động để triển khai thực hiện. Hoàn thành trước ngày 30/01/2021.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cấp ủy cơ sở khẩn trương xây dựng kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Đồng chí Bí thư cấp ủy chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX ở cấp mình.

 2. Giao UBND huyện khẩn trương tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị; tham mưu xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy trước ngày 25/12/2021.

3. Trung tâm Văn hóa, TT, TT và DL huyện tổ chức tiếp âm và phát sóng trực tiếp Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX để cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện theo dõi, học tập.

4. Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng UBND huyện chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX tại điểm cầu của huyện.

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về tuyên truyền việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX trong toàn huyện.

- Hướng dẫn nội dung viết thu hoạch Nghị quyết; đồng thời tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức đánh giá kết quả viết thu hoạch sau học tập Nghị quyết của các đồng chí cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.

- Theo dõi, đôn đốc, giám sát việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX trong toàn Đảng bộ, tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy và Ban Tuyên giáo tỉnh ủy theo quy định.

5. Ủy Ban kiểm tra Huyện ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX ở các cấp ủy, tổ chứ đảng trên địa bàn huyện.

6. Ban Dân vận Huyện ủy, MTTQ và các ngành đoàn thể chính trị - xã hội huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện về Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua tham gia phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

7. Văn phòng Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các ban, phòng, ngành, đơn vị liên quan tham mưu hoàn thiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy trước ngày 25/01/2021.

 

Nơi nhận:                                                                                    T/M. BAN THƯỜNG VỤ                    

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (b/c);                                                 PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

- Các đồng chí Huyện ủy viên; 

- Các đảng ủy, chi ủy trực thuộc;                                                         Lê Kim Chất

- MTTQ, đoàn thể cấp huyện;

- Lưu VP/HU.

                                                                                            

 

                                                                                         

 

 

 

 

  

KẾ HOẠCH nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đăng lúc: 07/01/2021 10:05:13 (GMT+7)

ĐẢNG BỘ TỈNH THANH HÓA

    HUYỆN ỦY TRIỆU SƠN

                       *

            Số 15 - KH/HU

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 
                             

 

 

        Triệu Sơn, ngày 22 tháng 12 năm 2020

 

                                                                                    KẾ HOẠCH
                                                           nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện
                                              Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

------------

 

Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/TU, ngày 07/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết trong toàn Đảng bộ huyện, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thông qua việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết, làm cho toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong huyện nắm vững, thống nhất cao về nhận thức, ý chí và hành động, tin tưởng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

2. Việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy đảng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; lựa chọn nội dung và bố trí thời gian triển khai, giới thiệu Nghị quyết phù hợp với đối tượng và đặc điểm của từng địa phương, đơn vị. Các cấp ủy, tổ chức đảng yêu cầu đảng viên tham gia học tập đầy đủ, có đánh giá, rút kinh nghiệm, sau hội nghị phải tiến hành viết thu hoạch cá nhân và đưa vào nội dung thi đua, đánh giá, xếp loại cuối năm.

3. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 58-NQ/TW) và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp mình; các cấp, các ngành xây dựng chương trình hành động, trong đó xác định rõ những việc phải làm, kết quả cần đạt được, nhiệm vụ, giải pháp và thời gian hoàn thành, phân công rõ trách nhiệm triển khai thực hiện từng nội dung công việc, đảm bảo sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống và phát huy hiệu quả cao nhất.

4. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ việc tổ chức học tập Nghị quyết, theo hướng: Vừa nghiên cứu nắm vững những nội dung chủ yếu, vừa liên hệ sâu sắc với tình hình thực tế và xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực, sát đúng với từng địa phương, đơn vị. Đề cao việc tự nghiên cứu, tự học tập và thảo luận, quán triệt sâu sắc Nghị quyết trong các tầng lớp Nhân dân.

5. Các cấp ủy, tổ chức đảng phải gắn nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết với việc uốn nắn nhận thức lệch lạc, nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng, đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết.

II. NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC, TÀI LIỆU HỌC TẬP

1. Nội dung học tập, quán triệt

- Tập trung làm rõ mục tiêu, chương trình trọng tâm, khâu đột phá, các nhiệm vụ và giải pháp trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

- Quán triệt những nội dung chủ yếu trong Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị.

- Làm rõ trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các ban, phòng, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và các địa phương trong việc thực hiện Kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động của cấp ủy thực hiện Nghị quyết.

2. Phương thức học tập, quán triệt

- Tổ chức học tập trực tuyến đối với hội nghị do Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức.

- Tổ chức học qua sóng phát thanh và truyền hình Thanh Hóa (theo dõi trên truyền hình) đối với hội nghị do Ban Chấp hành đảng bộ, chi bộ trực thuộc tổ chức.

- Thời gian nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết 01 ngày, trong đó dành 1/2 ngày để thảo luận, thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của cấp ủy; sau đó tiếp tục tự nghiên cứu tài liệu và viết thu hoạch.

3. Tài liệu học tập

- Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

- Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị.

- Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

- Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn (tài liệu sử dụng trong sinh hoạt chi bộ và tuyên truyền, phổ biến trong Nhân dân).

- Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị

- Chương trình hành động của các cấp ủy cơ sở thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị.

4. Xây dựng chương trình hành động

- Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết trên cơ sở nội dung các chương trình trọng tâm, khâu đột phá, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong Nghị quyết Đại hội, song phải phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị, để nhanh chóng đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

 - Việc xây dựng chương trình hành động phải được đổi mới theo hướng thiết thực, lựa chọn đúng những việc của địa phương, đơn vị mình cần tập trung thực hiện theo tinh thần Nghị quyết, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 ở cấp mình; nêu rõ mục tiêu, cách làm, thời gian hoàn thành, đơn vị, cá nhân chủ trì phối hợp thực hiện.

Ban Chấp hành Đảng ủy, chi ủy phải bố trí thời gian thỏa đáng để thảo luận kỹ càng, thấu đáo chương trình hành động trước khi đưa ra hội nghị chủ chốt, hội nghị đảng viên; không rập khuôn, mô phỏng chương trình hành động của cấp trên.

5. Viết thu hoạch cá nhân: Cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết đều viết thu hoạch cá nhân (khuyến khích những đảng viên cao tuổi thuộc diện miễn sinh hoạt tham gia viết thu hoạch).

III. KẾ HOẠCH HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT

1. Hội nghị do Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức: Theo hình thức trực tuyến từ tỉnh đến điểm cầu huyện và được phát thanh, truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa.

- Thành phần mời dự hội nghị: Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVIII (những đồng chí đang công tác tại các ban, phòng, ngành cấp huyện); Các đồng chí PCT HĐND, UBND huyện; các đồng chí Phó các Ban Huyện ủy; Phó giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; Trung tâm VH,TT,TT&DL huyện (dự và đưa tin).

- Đồng chí Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị tại điểm cầu của huyện.

- Địa điểm: Phòng họp tầng 3 UBND huyện.

- Nội dung, tài liệu học tập: Như tại mục 1, mục 3, phần II Kế hoạch này.

- Thời gian: 01 ngày, trong ngày 25/12/2020.

- Sau hội nghị học tập, nghiên cứu Nghị quyết do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức. Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ tổ chức hội nghị thảo luận, ban hành chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị.

2. Hội nghị do Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức.

- Thành phần: Báo cáo viên cấp huyện; Cộng tác viên dư luận xã hội huyện; giảng viên Trung tâm Chính trị huyện; thành viên Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn của các tổ chức cơ sở đảng.

- Nội dung, tài liệu học tập: Như tại mục 1, mục 3, phần II Kế hoạch này.

- Thời gian: 01 ngày, hoàn thành trước ngày 15/01/2021

3. Đối với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội

Đối với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện căn cứ nội dung Nghị quyết để xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, phổ biến đến các tổ chức thành viên, hội viên và hệ thống ngành dọc của mình thông qua sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa hoặc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt riêng cho thành viên, hội viên, đoàn viên tùy theo điều kiện của mỗi tổ chức. Xây dựng Chương trình hành động, hướng dẫn thực hiện các nội dung của Nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ của ngành mình và tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân trong huyện.

- Nội dung, tài liệu học tập: Như tại mục 1, mục 3, phần II Kế hoạch này.

- Hoàn thành trước 15/01/2021.

4. Đối với cấp cơ sở: Đảng ủy, chi ủy trực thuộc chủ trì tổ chức học tập Nghị quyết qua sóng của Đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa (theo dõi trên truyền hình). Đối với những địa phương, cơ quan, đơn vị hội trường không đủ chỗ ngồi cho toàn thể cán bộ, đảng viên tham dự thì bố trí những nơi có đủ điều kiện (tivi, bàn ghế) để cùng nghiên cứu, học tập qua sóng của Đài phát thanh và truyền hình tỉnh. Đồng chí Bí thư đảng ủy, chi ủy trực tiếp chủ trì.

Đối với Đảng bộ, Chi bộ do nhiệm vụ đặc thù không tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên học tập Nghị quyết thông qua sóng của Đài phát thanh và truyền hình tỉnh thì Đảng ủy, Chi ủy tổ chức mở lớp cho cán bộ, đảng viên còn lại học tập theo quy định.

- Thành phần mời dự hội nghị: Toàn thể đảng viên trong đảng bộ, chi bộ, trưởng, phó các đoàn thể, trưởng thôn, tổ dân phố, trưởng, phó các đơn vị ở địa phương không phải là đảng viên.

- Nội dung, tài liệu học tập: Như tại mục 1, mục 3, phần II Kế hoạch này.

- Thời gian: Tổ chức học trong ngày 25/12/2020.

Báo cáo viên: Là đồng chí Bí thư Đảng ủy, chi ủy hoặc mời Báo cáo viên cấp trên.

Sau hội nghị học tập, nghiên cứu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức và tiếp thu Chương trình hành động của cấp ủy cấp trên, các Đảng ủy, Chi uỷ chỉ đạo xây dựng chương trình hành động của cấp ủy, tổ chức hội nghị cấp ủy thảo luận, ban hành chương trình hành động để triển khai thực hiện. Hoàn thành trước ngày 30/01/2021.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cấp ủy cơ sở khẩn trương xây dựng kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Đồng chí Bí thư cấp ủy chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX ở cấp mình.

 2. Giao UBND huyện khẩn trương tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị; tham mưu xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy trước ngày 25/12/2021.

3. Trung tâm Văn hóa, TT, TT và DL huyện tổ chức tiếp âm và phát sóng trực tiếp Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX để cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện theo dõi, học tập.

4. Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng UBND huyện chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX tại điểm cầu của huyện.

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về tuyên truyền việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX trong toàn huyện.

- Hướng dẫn nội dung viết thu hoạch Nghị quyết; đồng thời tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức đánh giá kết quả viết thu hoạch sau học tập Nghị quyết của các đồng chí cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.

- Theo dõi, đôn đốc, giám sát việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX trong toàn Đảng bộ, tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy và Ban Tuyên giáo tỉnh ủy theo quy định.

5. Ủy Ban kiểm tra Huyện ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX ở các cấp ủy, tổ chứ đảng trên địa bàn huyện.

6. Ban Dân vận Huyện ủy, MTTQ và các ngành đoàn thể chính trị - xã hội huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện về Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua tham gia phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

7. Văn phòng Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các ban, phòng, ngành, đơn vị liên quan tham mưu hoàn thiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy trước ngày 25/01/2021.

 

Nơi nhận:                                                                                    T/M. BAN THƯỜNG VỤ                    

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (b/c);                                                 PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

- Các đồng chí Huyện ủy viên; 

- Các đảng ủy, chi ủy trực thuộc;                                                         Lê Kim Chất

- MTTQ, đoàn thể cấp huyện;

- Lưu VP/HU.