Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
2990
Hôm qua:
4268
Tuần này:
7258
Tháng này:
54407
Tất cả:
3186803

HƯỚNG DẪN Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 05/04/2021 15:19:58

HUYỆN ỦY TRIỆU SƠN
    BAN TUYÊN GIÁO

                    *

     Số 04 - HD/BTGHU

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 
 

 


Triệu Sơn, ngày 17 tháng 02 năm2021

HƯỚNG DẪN

Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

-----

Thực hiện Hướng dẫn số 10-HD/BTGTU,ngày 03/02/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa; Chỉ thị số 02-CT/HU, ngày 13/01/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Sơn về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Mục đích

- Tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

- Thông qua tuyên truyền bầu cử góp phần tích cực vào việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân,Nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

2. Yêu cầu

Công tác tuyên truyền bầu cử phải đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng và Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử tỉnh Thanh Hóa, Ủy ban bầu cử huyện Triệu Sơn bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương, hình thức; tạo không khí phấn khởi trong Nhân dân; gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ của huyện, các địa phương, đơn vị và thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

          1. Tuyên truyền, nêu bật mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; phân tích, làm rõ bối cảnh diễn ra sự kiện chính trị quan trọng này.

          2. Quán triệt đầy đủ, sâu sắc chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và của huyện về cuộc bầu cử, nhất là Chỉ thị 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về “Lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan chức năng các cấp:

- Nghị quyết số 1185/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV, Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14 về dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Nghị quyết số 1186/NQ-UBTVQH14 về việc hướng dẫn tổ chức hội nghị cử tri, việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã ở thôn, tổ dân phố, việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV; Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW ngày 02/12/2020 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng về “giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp”;

- Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 25/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, Chỉ thị số 02-CT/HU, ngày 25/01/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Sơn về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Kế hoạch số 09/KH-UBBC ngày 31/01/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Thanh Hóa, Kế hoạch số 01/KH-UBBC ngày 02/02/2021 của Ủy ban bầu cử huyện Triệu Sơn bầu về triển khai công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

          3. Tuyên truyền các quy định của pháp luật, như: Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội năm 2015 (vừa được bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14), Luật Tổ chức chính quyền địa phương (vừa được bổ sung một số điều theo Luật số 47/2019/QH14), Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ về “Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”, trong đó tập trung tuyên truyền vị trí, vai trò của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu, quyền bầu cử và ứng cử của công dân; số lượng, cơ cấu đại biểu (độ tuổi, vùng miền, thành phần…); việc thẩm định hồ sơ, danh sách, lý lịch của người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri …Chú trọng giới thiệu những điểm mới của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

          4. Nêu bật những thành tựu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp qua các thời kỳ; khẳng định sự kế thừa, phát huy tinh thần đổi mới của Quốc hội trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; việc thực hiện trách nhiệm cơ quan quyền lực nhà nước trong việc thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong những năm vừa qua, đặc biệt là 5 năm gần đây, những thành tựu trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới của huyện, của địa phương.

5. Tuyên truyền sự lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả của cấp ủy đảng và chính quyền đối với công tác bầu cử (chuẩn bị tổ chứcquá trình thực hiện…); nhấn mạnh vai trò, tinh thần trách nhiệm của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị cũng như cử tri trong huyện, góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử. Tập trung tuyên truyền kết quả bầu cử và không khí dân chủ, đúng pháp luật trong bầu cử, nhất là ý thức tự giác thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của cử tri tại địa phương.

6. Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động chào mừng; biểu dương kịp thời những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử, nhất là bầu cử ở nơi khó khăn, các xã miền núi, nơi có đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo.

          7. Tuyên truyền đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước.

          III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng: Trên Cổng thông tin điện tử của huyện, trên website, trang thông tin của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể - chính trị xã hội, các xã, thị trấn.

2. Tuyên truyền miệng: Tổ chức hội nghị nội bộ cấp ủy, hội nghị báo cáo viên, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp…; tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã.

3. Tuyên truyền cổ động trực quan: Tuyên truyền về cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 bằng khẩu hiệu, tranh cổ động, pa nô, áp phích, băng zôn, bảng điện tử trên các tuyến đường quốc lộ 47, quốc lộ 47c, tỉnh lộ, nơi công cộng và trụ sở làm việc của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

4. Cung cấp các tài liệu, tuyên truyền, chào mừng cuộc bầu cử. Phát động các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

IV. THỜI GIAN TUYÊN TRUYỀN

          Công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tiến hành từ tháng 01 năm 2021, cao điểm từ 05/5/2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021 và sau khi kết thúc bầu cử, công bố kết quả bầu cử, cụ thể:

          1. Đợt 1: Từ tháng 02/2021 đến trước ngày 5/5/2021.

- Tập trung tuyên truyền Hiến pháp năm 2013, Chỉ thị 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ, các quy định của pháp luật, kế hoạch, hướng dẫn về bầu cử; tiêu chuẩn về đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri.

- Tuyên truyền những thành tựu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp qua các thời kỳ, đặc biệt là những đổi mới trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước những năm gần đây.

- Tình hình các địa phương, đơn vị tiến hành triển khai công tác bầu cử, việc thành lập Ủy ban bầu cử cùng cấp; việc dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp được bầu theo Luật định; kết quả các hội nghị hiệp thương do Mặt trận tổ quốc tổ chức.

2. Đợt 2: Từ ngày 5/5//2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021

- Tiếp tục tuyên truyền về về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri, các quy định về bầu cử và thể thức bầu cử.

- Tuyên truyền việc lập, công bố danh sách những người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử. Tuyên truyền việc thành lập các khu vực bỏ phiếu và các tổ bầu cử, việc niêm yết danh sách cử tri.

- Tập trung tuyên truyền công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử, không khí phấn khởi, tin tưởng của cử tri hướng về ngày bầu cử, diễn biến, tiến độ bầu cử, số lượng cử tri đi bầu cử ở các địa phương.

3. Đợt 3: Sau ngày bầu cử 23/5/2021

Tập trung tuyên truyền kết quả bầu cử và các hoạt động chào mừng thành công cuộc bầu cử; hoạt động tổng kết công tác bầu cử ở các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, kết quả kỳ họp thứ nhất của Quốc Hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, các Chi ủy trực thuộc: xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức có hiệu quả công tác tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo nội dung của Hướng dẫn này; chú trọng tuyên truyền công tác chuẩn bị bầu cử, bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật và không khí phẩn khởi, tinh thần tự giác tham gia đi bầu cử của cử tri.

          2. Ban Tuyên giáo Huyện ủy: Chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

          3. Phòng Nội vụ: chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban nhân dân, Phòng Văn hóa &Thông tin, huyện để chỉ đạo định hướng công tác thông tin, tuyên truyền trong Đảng và xã hội, cung cấp tài liệu tuyên truyền cho cơ quan báo chí.

          4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện: Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức tốt công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng bầu cử. Bám sát cơ sở, địa bàn, địa phương, tăng cường các hoạt động, hình thức tuyên truyền để gắn kết các tầng lớp nhân dân trong xã hội hướng về ngày bầu cử; nắm bắt tư tưởng, tâm trạng của các tầng lớp nhân dân trước, trong và sau cuộc bầu cử để có những đề xuất, giải pháp kịp thời ngăn chặn những vấn đề nhạy cảm mới phát sinh.

          Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện: Chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo huyện và Trung tâm văn hóa TT-TT&DL huyện tuyên truyền các hội nghị hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp bảo đảm dân chủ, đúng quy định pháp luật.

          5. Phòng văn hóa và thông tin huyện: quản lý chặt chẽ các hoạt động thông tin, truyền thông và báo chí – xuất bản; chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở phát thanh các bản tin giới thiệu cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

          6Trung tâm Văn hoá thông tin, Thể thao và Du lịch huyện: Chỉ đạo tổ chức các hoạt động thông tin cổ động trực quan, nhất là trên pa nô, áp phích, tranh cổ động, bảng điện tử, triển lãm và hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 sâu rộng trong nhân dân.

          Mở chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng phát sóng, tuyên truyền có hiệu qủa về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; chú trọng nội dung phỏng vấn, nhất là của cử tri và người được giới thiệu ứng cử, tự ứng cử.

          7. Ban Tuyên giáo, tuyên huấn đảng ủy xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị: Chủ động tham mưu giúp Cấp ủy xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tuyên truyền đúng định hướng; biên tập, lồng ghép nội dung tuyên truyền vào nội dung sinh hoạt chi bộ của đơn vị, ngành, địa phương; coi trọng công tác kiểm tra, theo dõi các hoạt động tuyên truyền; vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân đăng tải thông tin, tuyên truyền tích cực trên các mạng xã hội. Chủ động nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; từ đó đề xuất kịp thời với cấp ủy, chính quyền các hoạt động tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội.

          VI. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

          1. Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!

          2. Ngày 23-5-2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!

          3. Cử tri Triệu Sơn tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!

          4. Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân !

          5. Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là ngày hội của toàn dân!

          6. Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!

          7.  Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là trực tiếp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân!

          8. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!

          9. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đảng bộ lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng!

          10. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

11.Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

          12. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

          13. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

 

 

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy(để b/c),

- TT Huyện ủy, HĐND, UBND (để b/c),

- Thành viên Ủy ban Bầu cử huyện (Để biết),

- Các Ban Huyện ủy, các phòng UBND huyện,

- UB MTTQ và các đoàn thể CT-XH huyện,

- TTVHTT-TT&DL,

- Các TCCSĐ trực thuộc,

- Lưu BTG.

 

 

 TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

 

 

 

Lê Thị Sen

 

  

HƯỚNG DẪN Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đăng lúc: 05/04/2021 15:19:58 (GMT+7)

HUYỆN ỦY TRIỆU SƠN
    BAN TUYÊN GIÁO

                    *

     Số 04 - HD/BTGHU

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 
 

 


Triệu Sơn, ngày 17 tháng 02 năm2021

HƯỚNG DẪN

Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

-----

Thực hiện Hướng dẫn số 10-HD/BTGTU,ngày 03/02/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa; Chỉ thị số 02-CT/HU, ngày 13/01/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Sơn về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Mục đích

- Tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

- Thông qua tuyên truyền bầu cử góp phần tích cực vào việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân,Nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

2. Yêu cầu

Công tác tuyên truyền bầu cử phải đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng và Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử tỉnh Thanh Hóa, Ủy ban bầu cử huyện Triệu Sơn bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương, hình thức; tạo không khí phấn khởi trong Nhân dân; gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ của huyện, các địa phương, đơn vị và thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

          1. Tuyên truyền, nêu bật mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; phân tích, làm rõ bối cảnh diễn ra sự kiện chính trị quan trọng này.

          2. Quán triệt đầy đủ, sâu sắc chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và của huyện về cuộc bầu cử, nhất là Chỉ thị 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về “Lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan chức năng các cấp:

- Nghị quyết số 1185/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV, Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14 về dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Nghị quyết số 1186/NQ-UBTVQH14 về việc hướng dẫn tổ chức hội nghị cử tri, việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã ở thôn, tổ dân phố, việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV; Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW ngày 02/12/2020 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng về “giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp”;

- Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 25/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, Chỉ thị số 02-CT/HU, ngày 25/01/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Sơn về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Kế hoạch số 09/KH-UBBC ngày 31/01/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Thanh Hóa, Kế hoạch số 01/KH-UBBC ngày 02/02/2021 của Ủy ban bầu cử huyện Triệu Sơn bầu về triển khai công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

          3. Tuyên truyền các quy định của pháp luật, như: Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội năm 2015 (vừa được bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14), Luật Tổ chức chính quyền địa phương (vừa được bổ sung một số điều theo Luật số 47/2019/QH14), Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ về “Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”, trong đó tập trung tuyên truyền vị trí, vai trò của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu, quyền bầu cử và ứng cử của công dân; số lượng, cơ cấu đại biểu (độ tuổi, vùng miền, thành phần…); việc thẩm định hồ sơ, danh sách, lý lịch của người được giới thiệu ứng cử và tự ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri …Chú trọng giới thiệu những điểm mới của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

          4. Nêu bật những thành tựu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp qua các thời kỳ; khẳng định sự kế thừa, phát huy tinh thần đổi mới của Quốc hội trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; việc thực hiện trách nhiệm cơ quan quyền lực nhà nước trong việc thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc trong những năm vừa qua, đặc biệt là 5 năm gần đây, những thành tựu trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới của huyện, của địa phương.

5. Tuyên truyền sự lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả của cấp ủy đảng và chính quyền đối với công tác bầu cử (chuẩn bị tổ chứcquá trình thực hiện…); nhấn mạnh vai trò, tinh thần trách nhiệm của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị cũng như cử tri trong huyện, góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử. Tập trung tuyên truyền kết quả bầu cử và không khí dân chủ, đúng pháp luật trong bầu cử, nhất là ý thức tự giác thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của cử tri tại địa phương.

6. Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động chào mừng; biểu dương kịp thời những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử, nhất là bầu cử ở nơi khó khăn, các xã miền núi, nơi có đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo.

          7. Tuyên truyền đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng và Nhà nước.

          III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng: Trên Cổng thông tin điện tử của huyện, trên website, trang thông tin của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể - chính trị xã hội, các xã, thị trấn.

2. Tuyên truyền miệng: Tổ chức hội nghị nội bộ cấp ủy, hội nghị báo cáo viên, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp…; tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã.

3. Tuyên truyền cổ động trực quan: Tuyên truyền về cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 bằng khẩu hiệu, tranh cổ động, pa nô, áp phích, băng zôn, bảng điện tử trên các tuyến đường quốc lộ 47, quốc lộ 47c, tỉnh lộ, nơi công cộng và trụ sở làm việc của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

4. Cung cấp các tài liệu, tuyên truyền, chào mừng cuộc bầu cử. Phát động các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

IV. THỜI GIAN TUYÊN TRUYỀN

          Công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được tiến hành từ tháng 01 năm 2021, cao điểm từ 05/5/2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021 và sau khi kết thúc bầu cử, công bố kết quả bầu cử, cụ thể:

          1. Đợt 1: Từ tháng 02/2021 đến trước ngày 5/5/2021.

- Tập trung tuyên truyền Hiến pháp năm 2013, Chỉ thị 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ, các quy định của pháp luật, kế hoạch, hướng dẫn về bầu cử; tiêu chuẩn về đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri.

- Tuyên truyền những thành tựu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp qua các thời kỳ, đặc biệt là những đổi mới trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước những năm gần đây.

- Tình hình các địa phương, đơn vị tiến hành triển khai công tác bầu cử, việc thành lập Ủy ban bầu cử cùng cấp; việc dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp được bầu theo Luật định; kết quả các hội nghị hiệp thương do Mặt trận tổ quốc tổ chức.

2. Đợt 2: Từ ngày 5/5//2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021

- Tiếp tục tuyên truyền về về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri, các quy định về bầu cử và thể thức bầu cử.

- Tuyên truyền việc lập, công bố danh sách những người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử. Tuyên truyền việc thành lập các khu vực bỏ phiếu và các tổ bầu cử, việc niêm yết danh sách cử tri.

- Tập trung tuyên truyền công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử, không khí phấn khởi, tin tưởng của cử tri hướng về ngày bầu cử, diễn biến, tiến độ bầu cử, số lượng cử tri đi bầu cử ở các địa phương.

3. Đợt 3: Sau ngày bầu cử 23/5/2021

Tập trung tuyên truyền kết quả bầu cử và các hoạt động chào mừng thành công cuộc bầu cử; hoạt động tổng kết công tác bầu cử ở các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, kết quả kỳ họp thứ nhất của Quốc Hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, các Chi ủy trực thuộc: xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức có hiệu quả công tác tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo nội dung của Hướng dẫn này; chú trọng tuyên truyền công tác chuẩn bị bầu cử, bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật và không khí phẩn khởi, tinh thần tự giác tham gia đi bầu cử của cử tri.

          2. Ban Tuyên giáo Huyện ủy: Chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

          3. Phòng Nội vụ: chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban nhân dân, Phòng Văn hóa &Thông tin, huyện để chỉ đạo định hướng công tác thông tin, tuyên truyền trong Đảng và xã hội, cung cấp tài liệu tuyên truyền cho cơ quan báo chí.

          4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện: Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức tốt công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng bầu cử. Bám sát cơ sở, địa bàn, địa phương, tăng cường các hoạt động, hình thức tuyên truyền để gắn kết các tầng lớp nhân dân trong xã hội hướng về ngày bầu cử; nắm bắt tư tưởng, tâm trạng của các tầng lớp nhân dân trước, trong và sau cuộc bầu cử để có những đề xuất, giải pháp kịp thời ngăn chặn những vấn đề nhạy cảm mới phát sinh.

          Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện: Chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo huyện và Trung tâm văn hóa TT-TT&DL huyện tuyên truyền các hội nghị hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp bảo đảm dân chủ, đúng quy định pháp luật.

          5. Phòng văn hóa và thông tin huyện: quản lý chặt chẽ các hoạt động thông tin, truyền thông và báo chí – xuất bản; chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở phát thanh các bản tin giới thiệu cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

          6Trung tâm Văn hoá thông tin, Thể thao và Du lịch huyện: Chỉ đạo tổ chức các hoạt động thông tin cổ động trực quan, nhất là trên pa nô, áp phích, tranh cổ động, bảng điện tử, triển lãm và hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 sâu rộng trong nhân dân.

          Mở chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng phát sóng, tuyên truyền có hiệu qủa về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; chú trọng nội dung phỏng vấn, nhất là của cử tri và người được giới thiệu ứng cử, tự ứng cử.

          7. Ban Tuyên giáo, tuyên huấn đảng ủy xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị: Chủ động tham mưu giúp Cấp ủy xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tuyên truyền đúng định hướng; biên tập, lồng ghép nội dung tuyên truyền vào nội dung sinh hoạt chi bộ của đơn vị, ngành, địa phương; coi trọng công tác kiểm tra, theo dõi các hoạt động tuyên truyền; vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân đăng tải thông tin, tuyên truyền tích cực trên các mạng xã hội. Chủ động nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; từ đó đề xuất kịp thời với cấp ủy, chính quyền các hoạt động tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội.

          VI. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

          1. Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!

          2. Ngày 23-5-2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!

          3. Cử tri Triệu Sơn tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!

          4. Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân !

          5. Bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là ngày hội của toàn dân!

          6. Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!

          7.  Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là trực tiếp góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân!

          8. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!

          9. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đảng bộ lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng!

          10. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

11.Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

          12. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

          13. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

 

 

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy(để b/c),

- TT Huyện ủy, HĐND, UBND (để b/c),

- Thành viên Ủy ban Bầu cử huyện (Để biết),

- Các Ban Huyện ủy, các phòng UBND huyện,

- UB MTTQ và các đoàn thể CT-XH huyện,

- TTVHTT-TT&DL,

- Các TCCSĐ trực thuộc,

- Lưu BTG.

 

 

 TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

 

 

 

Lê Thị Sen