Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
5106
Hôm qua:
4331
Tuần này:
13919
Tháng này:
62852
Tất cả:
3420051

Số 239 - CV/BTGHU V/v hướng dẫn một số nội dung liên quan tới nghi lễ và tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp

Ngày 17/04/2020 16:23:39

HUYỆN ỦY TRIỆU SƠN                                                                                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

   BAN TUYÊN GIÁO 

*                                                                                       Triệu Sơn, ngày 08 tháng 4 năm 2020

   Số 239 - CV/BTGHU

V/v hướng dẫn một số nội dung liên quan tới

nghi lễ và tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấ

 

Kính gửi:     - Các Tổ chức cơ sở Đảng; 

                                        - Các ban, phòng, ngành, MTTQ và các đoàn thể cấp huyện;

- Các đồng chí trong Ban chỉ đạo cơ sở.

 

Thực hiện Kế hoạch số 199-KH/HU ngày 16/01/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã ban hành Hướng dẫn số 59-HD/BTG ngày 20/01/2020 hướng dẫn tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Công văn số 233-CV/BTGHU ngày 04/3/2020 về trang trí khánh tiết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Thực hiện Công văn số 2586-CV/BTGTU ngày 03/4/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn một số nội dung liên quan tới nghi lễ và tuyên truyền đại hội đảng các cấp, như sau: 

I. THỰC HIỆN NGHI LỄ CHÀO CỜ

1. Khai mạc Đại hội 

- Người điều khiển: "Kính mời các vị đại biểu, khách quý và toàn thể Đại hội làm lễ chào cờ". 

- Người điều khiển hô khẩu lệnh: "Nghiêm! Chào cờ!". 

Tất cả mọi người tham gia chào cờ đứng nghiêm, hướng về Quốc kỳ, cờ Đảng và hát Quốc ca, Quốc tế ca. 

- Khi lời hát Quốc ca, Quốc tế ca kết thúc, người điều khiển hô: "Thôi".

  2. Bế mạc đại hội 

- Người điều khiển: "Kính mời các vị đại biểu, khách quý và toàn thể Đại hội làm lễ chào cờ". 

- Người điều khiển hô khẩu lệnh: "Nghiêm! Chào cờ!". 

Các đại biểu hát Quốc ca và Quốc tế ca. 

- Khi lời hát Quốc ca, Quốc tế ca kết thúc, người điều khiển: "Trân trọng cảm ơn các vị đại biểu, khách quý và toàn thể Đại hội". 

Lưu ý:

+ Các đơn vị lực lượng vũ trang thực hiện theo nghi lễ quy định của ngành.

+ Sử dụng Quốc tế ca bao gồm nhạc và lời một bài hát Tiến quân ca; sử dụng Quốc tế ca bao gồm nhạc và lời do nhạc sỹ của Pháp là Pie Đờgaytơ (Pierre Degaster) phổ nhạc (1888). 

 

II. TRANG TRÍ PHÔNG CHÍNH ĐẠI HỘI: Không sử dụng màn hình LED để thay phông chính khi trang trí khánh tiết đại hội Đảng các cấp. 

III. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI: Thực hiện theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy tại Công văn số 233-CV/BTGHU ngày 04/3/2020 về trang trí khánh tiết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bổ sung thêm một số khẩu hiệu tuyên truyền, như sau: 

1. Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Triệu Sơn lần thứ XVIII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng! 

2. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng! 

3. Sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu về trí tuệ, đạo đức và năng lực, bầu vào cấp ủy các cấp! 

4. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh! 

5. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh! 

6. Phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa! 

7. Triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống! 

8. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đồng lòng chung sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu đẹp, văn minh! 

9. Vinh quang đời đời thuộc về dân tộc Việt Nam văn hiến và anh hùng! 

Đối với khẩu hiệu tuyên truyền về phương châm Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Tuyên giáo Huyện ủy sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể sau. 

Đề nghị các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, các ban, phòng, ngành, MTTQ và các đoàn thể căn cứ hướng dẫn này tổ chức thực hiện đảm bảo./

          

Nơi nhận:                                                                     TRƯỞNG BAN         

- Thường trực HU(để b/c);                                           

- Như kính gửi;                                                               Lê Thị Sen

- Lưu BTGHU.                                                   

 

 

                                                                                                            

Số 239 - CV/BTGHU V/v hướng dẫn một số nội dung liên quan tới nghi lễ và tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp

Đăng lúc: 17/04/2020 16:23:39 (GMT+7)

HUYỆN ỦY TRIỆU SƠN                                                                                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

   BAN TUYÊN GIÁO 

*                                                                                       Triệu Sơn, ngày 08 tháng 4 năm 2020

   Số 239 - CV/BTGHU

V/v hướng dẫn một số nội dung liên quan tới

nghi lễ và tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấ

 

Kính gửi:     - Các Tổ chức cơ sở Đảng; 

                                        - Các ban, phòng, ngành, MTTQ và các đoàn thể cấp huyện;

- Các đồng chí trong Ban chỉ đạo cơ sở.

 

Thực hiện Kế hoạch số 199-KH/HU ngày 16/01/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã ban hành Hướng dẫn số 59-HD/BTG ngày 20/01/2020 hướng dẫn tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Công văn số 233-CV/BTGHU ngày 04/3/2020 về trang trí khánh tiết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Thực hiện Công văn số 2586-CV/BTGTU ngày 03/4/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn một số nội dung liên quan tới nghi lễ và tuyên truyền đại hội đảng các cấp, như sau: 

I. THỰC HIỆN NGHI LỄ CHÀO CỜ

1. Khai mạc Đại hội 

- Người điều khiển: "Kính mời các vị đại biểu, khách quý và toàn thể Đại hội làm lễ chào cờ". 

- Người điều khiển hô khẩu lệnh: "Nghiêm! Chào cờ!". 

Tất cả mọi người tham gia chào cờ đứng nghiêm, hướng về Quốc kỳ, cờ Đảng và hát Quốc ca, Quốc tế ca. 

- Khi lời hát Quốc ca, Quốc tế ca kết thúc, người điều khiển hô: "Thôi".

  2. Bế mạc đại hội 

- Người điều khiển: "Kính mời các vị đại biểu, khách quý và toàn thể Đại hội làm lễ chào cờ". 

- Người điều khiển hô khẩu lệnh: "Nghiêm! Chào cờ!". 

Các đại biểu hát Quốc ca và Quốc tế ca. 

- Khi lời hát Quốc ca, Quốc tế ca kết thúc, người điều khiển: "Trân trọng cảm ơn các vị đại biểu, khách quý và toàn thể Đại hội". 

Lưu ý:

+ Các đơn vị lực lượng vũ trang thực hiện theo nghi lễ quy định của ngành.

+ Sử dụng Quốc tế ca bao gồm nhạc và lời một bài hát Tiến quân ca; sử dụng Quốc tế ca bao gồm nhạc và lời do nhạc sỹ của Pháp là Pie Đờgaytơ (Pierre Degaster) phổ nhạc (1888). 

 

II. TRANG TRÍ PHÔNG CHÍNH ĐẠI HỘI: Không sử dụng màn hình LED để thay phông chính khi trang trí khánh tiết đại hội Đảng các cấp. 

III. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI: Thực hiện theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy tại Công văn số 233-CV/BTGHU ngày 04/3/2020 về trang trí khánh tiết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bổ sung thêm một số khẩu hiệu tuyên truyền, như sau: 

1. Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, trách nhiệm, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Triệu Sơn lần thứ XVIII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng! 

2. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng! 

3. Sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu về trí tuệ, đạo đức và năng lực, bầu vào cấp ủy các cấp! 

4. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh! 

5. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh! 

6. Phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa! 

7. Triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống! 

8. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đồng lòng chung sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu đẹp, văn minh! 

9. Vinh quang đời đời thuộc về dân tộc Việt Nam văn hiến và anh hùng! 

Đối với khẩu hiệu tuyên truyền về phương châm Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Tuyên giáo Huyện ủy sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể sau. 

Đề nghị các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, các ban, phòng, ngành, MTTQ và các đoàn thể căn cứ hướng dẫn này tổ chức thực hiện đảm bảo./

          

Nơi nhận:                                                                     TRƯỞNG BAN         

- Thường trực HU(để b/c);                                           

- Như kính gửi;                                                               Lê Thị Sen

- Lưu BTGHU.