Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
629
Hôm qua:
7712
Tuần này:
629
Tháng này:
82715
Tất cả:
2820893

KẾ HOẠCH Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 54 - CT/TW, ngày 30/11/2005 của Ban Bí thư "Về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới"

Ngày 17/04/2020 15:35:20

ĐẢNG BỘ TỈNH THANH HÓA

    HUYỆN ỦY TRIỆU SƠN

                          *

             Số 208 - KH/HU

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 
 

 


                             Triệu Sơn, ngày 13  tháng 4 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 54 - CT/TW, ngày 30/11/2005

của Ban Bí thư "Về tăng cường lãnh đạo công tác phòng,

chống HIV/AIDS trong tình hình mới"

                                              -----------------

 

Thực hiện Kế hoạch số 194-KH/TU, ngày 27/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 54 - CT/TW, ngày 30/11/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "Về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới" và Thông báo Kết luận số 27-KL/TW, ngày 09/5/2011 của Ban Bí thư về sơ kết Chỉ thị số 54-CT/TW, Ban Thường vụ Huyện uỷ ban hành Kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TW, như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Đánh giá sâu sắc, chính xác và khách quan những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm sau 15 năm khai thực hiện Chỉ thị 54-CT/TW và Thông báo kết luận số 27-TB/TW.

2. Trên cơ sở đó, xác định các nội dung, nhiệm vụ mới và những giải pháp phù hợp, có tính khả thi để tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS trong thời gian tới; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra trong Kế hoạch hành động số 136-KH/HU, ngày 28/8/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”.

II. NỘI DUNG TỔNG KẾT VÀ XÂY DỰNG BÁO CÁO

          1. Nội dung tổng kết

          - Đánh giá tình hình phổ biến, quán triệt, việc thể chế hóa các nội dung của Chỉ thị, Thông báo kết luận; công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết Chỉ thị 54-CT/TW và Thông báo kết luận số 27-TB/TW.

          - Đánh giá những kết quả đạt được theo 06 nhiệm vụ của Chỉ thị 54-CT/TW và yêu cầu tại Thông báo kết luận số 27-TB/TW đã nêu ra, tập trung vào những vấn đề trọng tâm: Nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cộng đồng đối với công tác phòng, chống HIV/AIDS; việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật; công tác thông tin, truyền thông; kiện toàn tổ chức bộ máy, năng lực cán bộ các cấp; đầu tư kinh phí, xã hội hóa…

          - Những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện Chỉ thị 54-CT/TW và Thông báo kết luận số 27-TB/TW, tập trung vào đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền; sự quản lý, điều hành, kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống HIV/AIDS; sự phối hợp của các ngành từ tỉnh tới huyện, xã, thị trấn; việc bảo đảm nguồn lực cho công tác phòng, chống HIV/AIDS…

          - Nêu các khó khăn, thách thức và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp và kiến nghị nhằm đạt được mục tiêu, chỉ tiêu và thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống HIV/AIDS trong thời gia tới.

          2. Xây dựng báo cáo (theo Đề cương đính kèm)

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đảng bộ các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, tự khảo sát, đánh giá, tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 54-CT/TW và Thông báo kết luận số 27-TB/TW; hoàn thành việc tổng kết và gửi báo cáo về Ban Thường vụ Huyện ủy trước ngày 15/6/2020 (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy).

2. UBND huyện tổ chức đánh giá kết quả 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 54-CT/TW và Thông báo kết luận số 27-TB/TW; xây dựng báo cáo thực hiện Chỉ thị và Thông báo kết luận, báo cáo về Ban Thường vụ Huyện ủy trước ngày 20/6/2020 (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy).

 3. Giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 54-CT/TW và Thông báo kết luận số 27-TB/TW; trực tiếp khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị và Thông báo kết luận tại một số địa phương, đơn vị; đồng thời phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện xây dựng báo cáo của Ban Thường vụ Huyện uỷ về tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 54-CT/TW và Thông báo kết luận số 27-TB/TW, hoàn thành trước ngày 25/6/2020./.

 

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c);

- Văn phòng Tỉnh ủy (b/c);

- Các đồng chí Thường vụ Huyện ủy;

- Các TCCSĐ;

- Các phòng, ngành, MTTQ, đoàn thể cấp huyện;

- Lưu VP.HU.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

 

 

 

 

 

Lê Kim Chất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỀ CƯƠNG

Báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 54 - CT/TW,

 ngày 30/11/2005 của Ban Bí thư "Về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới"

 (Kèm theo Kế hoạch số 208 -KH/TU, ngày 13/4/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy)

 

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 54-CT/TW

          1. Đặc điểm tình hình

          Tóm tắt đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị tác động thuận lợi và khó khăn đối với việc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị 54-CT/TW và Thông báo kết luận số 27-TB/TW về công tác phòng, chống HIV/AIDS.

          2. Kết quả thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TW và Thông báo kết luận số 27-TB/TW

          2.1. Tình hình triển khai, quán triệt, học tập Chỉ thị 54-CT/TW và Thông báo kết luận số 27-TB/TW trong cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ cấp huyện đến xã, thị trấn.

          2.2. Những văn bản của cấp ủy, HĐND, UBND; các phòng, ngành đã ban hành để lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị 54-CT/TW và Thông báo kết luận số 27-TB/TW ở cấp huyện và cấp xã, thị trấn.

          2.3. Các hoạt động kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết và đánh giá việc thực hiện các văn bản đã ban hành triển khai thực hiệc Chỉ thị 54-CT/TW và Thông báo kết luận số 27-TB/TW.

           2.4. Đánh giá những kết quả đạt được theo 06 nhiệm vụ của Chỉ thị 54-CT/TW và yêu cầu tại Thông báo kết luận số 27-TB/TW đã nêu ra, tập trung vào những vấn đề trọng tâm: Đánh giá sự chuyển biến về nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể về vai trò và trách nhiệm của mình trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS; xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật; công tác thông tin, truyền thông; kiện toàn tổ chức bộ máy, năng lực cán bộ các cấp; đầu tư kinh phí, xã hội hóa…

          (Báo cáo của các địa phương, đơn vị phải có các số liệu theo biểu mẫu báo cáo gửi kèm theo đề cương này).

3. Những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện

          3.1. Hạn chế

            - Sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền đối với công tác phòng, chống HIV/AIDS.

          - Sự quản lý, điều hành, kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.

-  Sự phối hợp của các ngành từ huyện tới các xã, thị trấn.

          - Việc bảo đảm nguồn lực cho công tác phòng, chống HIV/AIDS…

        3.2. Nguyên nhân của hạn chế

          - Nguyên nhân khách quan

          - Nguyên nhân chủ quan.

Phần thứ hai

 KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC VÀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM THỰC HIỆN HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS TRONG GIAI ĐOẠN TỚI

           1. Khó khăn, thách thức

           2. Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

          Đề xuất các  phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể có tính khả thi nhằm đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu và thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống HIV/AIDS trong thời gian tới.

          2. Đề xuất, kiến nghị

                                                     -----

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIỂU MẪU

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TW, ngày 30/11/2005
của Ban Bí thư (khóa IX) về
“Tăng cường lãnh đạo công tác
phòng chống HIV/AIDS trong tình hình mới”

 

Tên đơn vị:.........................................................................................................

I. TRIỂN KHAI THC HIỆN CHỈ THỊ 54-CT/TW

2. Hoạt động kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 54-CT/TW (đánh dấu X hoặc điền  thông tin vào ô tương ứng)

______________________________

 

Kiêm tra/giám sát

Sơ kết, tng kết

 

 

Không

Có, nêu rõ hình thc, ni dung

 

 Không

Có, nêu rõ đnh k

5 năm

10 năm

 

Khác

Đng y các xã, th trn

.........

Hi đng Nhân dân các xã, th trn

 

.........

y ban Nhân dân các xã, th trn

 

.........

UBND, Phòng Y tế

.........

Các phòng, ngành, MTTQ và các đoàn thể cấp huyện

 

.........


 


 

1. Kết quả ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 54- CT/TW từ 2005 đến nay (thống kê đầy đủ các văn bản đã ban hành)

________________________________________________________________________

TT

Cơ quan ban hành

Tên đầy đủ của văn bản

Ngày có hiệu lực

1

Đảng ủy các xã, thị trấn

 

 

2

ND các xã, th trn

 

 

3

UBND các xã, th trn

 

 

4

Phòng Y tế

 

 

5

Các phòng, ban, ngành, đoàn thhi liên quan khác

 

 

6

UBND huyện

 

 


 


II. MỘT SỒ KÉT QUẢ THỰC HIỆN

2.1. Tình hình dịch HIV/AIDS (giai đoạn 2005-2020)

 

 

STT

 

 

Tình hình dch HIV/AIDS

 

 

2005

 

 

     2010

 

 

2015

 

 

2020

1

S ngưi nhim HIV

 

 

 

 

 

Nam (%)

 

 

 

 

 

N (%)

 

 

 

 

 

Ph n mang thai (%)

 

 

 

 

 

Tr em dưi 6 tui (%)

 

 

 

 

2

S bnh nhân AIDS

 

 

 

 

3

S t vong do AIDS

 

 

 

 

4

T l nhim HIV trong các nhóm :

 

 

 

 

 

Nhóm nghin chích ma túy

 

 

 

 

 

Nhóm quan h tình dc đng gii

 

 

 

 

 

Nhóm ph n bán dâm

 

 

 

 

5

Đưng lây truyn (t l %)

 

 

 

 

 

Quan h tình dc không an toàn

 

 

 

 

 

Đưng máu

 

 

 

 

 

T me sang con

 

 

 

 

 

Không có thông tin

 

 

 

 

6

Công tác diu tr

 

 

 

 

 

T l % Ph n mang thai nhiêm HIV đưc điu tr bng thuc ARV đ làm gim lây truyn HIV t m sang con

 

 

 

 

 

 

T l % tr sinh ra t m nhim HIV đưc xét nghim sm vi rút hc trong vòng 2 tháng sau sinh

 

 

 

 

 

 

 

T l % ngưi nhim HIV đưc chăm sóc và h tr điu tr ti cng đng

 

 

 

 

 

 

 

 


 

2.2. Công tác truyền thông và huy động cộng đồng

 

 

STT

Ni dung

2005

2010

2015

 

2020

 

I

St truyn thông đưc trin khai

 

 

 

 

 

1

Trên nhóm nguy cơ cao lây nhim HIV/AIDS (tiêm chích ma túy, mi dâm, tình dc đng gii...)

 

 

 

 

 

2

 

Nhóm thanh, thiu niên

 

 

 

 


 


II

Việc tiếp cận và tài liệu truyền thông

 

 

 

 

1

S ngưi tiếp cn truyn thông đi chúng v HIV/AIDS

 

 

 

 

2

S ngưi đưc truyn thông trc tiếp v HIV/AIDS

 

 

 

 

3

S tài liu truyn thông v HIV/AIDS các loi (T gp, sách mng, p phích,...)

 

 

 

 

 

 

4

S tài liu truyn thông v HIV/AIDS các loi đưc cp phát cho đi tưng (T gp, sách mng, áp phích,...)

 

 

 

 

III

Tình hình tham gia vảo các cầu lạc bộ, nhóm đồng đẳng của người nhiễm HIV, các tổ chức phi chính phủ, tổ chức dựa vào cộng đồng

 

 

 

 

 

1

S câu lc b, nhóm đng đng ca ngưi nhim HIV, t chc da vào cng đng tham gia phòng, chng HIV/AIDS 1

 

 

 

 

2

Tng s ngưi tham gia trong các nhóm trên

 

 

 

 

3

T l ngưi nhim HIV tham gia các câu lc b, nhóm đng đng/tng s ngưi nhim HIV qun lý đưc

 

 

 

 

 


 

2.3. Bô máy tô chức làm công tác phòng,

chống HIV/A

DS

 

 

STT

Bộ máy tổ chức

2005

2010

2015

2020

1

Đơn v qun lý Nhà nưc v phòng chng HIV/AIDS (ghi rõ tên đơn v)

 

 

 

 

 

Cp huyn

 

 

 

 

 

Cp xã

 

 

 

 

2

S nhân lc làm công tác phòng, chng HIV/AIDS

 

 

 

 

 

Tuyn huyn

 

 

 

 

 

Tuyến xã

 

 

 

 

 


 

2.4 Kinh phí cho công tác phòng, chống HIV/AIDS

_________________________________________________ _________________

STT

Nội dung

2005

2010

2015

2020

I

Kinh phí cho công tác phòng, chống HIV/AIDS

 

 

 

 

 

Cp huyn

 

 

 

 

 

Ngân sách nhà nưc

 

 

 

 

 

Ngân sách đa phương

 

 

 

 

 

 

Ngun vin tr

 

 

 

 

 

 

Ngun xã hi hóa

 

 

 

 

II

Bảo hiểm y tế

 

 

 

 

 

T l % ngưi nhim HIV/AIDS có th BHYT/tng s ngưi nhim

 

 

 

 

 

T l % cơ s điu tr ARV ký hp đng vi cơ quan BHYT/tng s cơ s điu tr ARV

 

 

 

 

 

 

 


 


        

 

 

 

  

KẾ HOẠCH Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 54 - CT/TW, ngày 30/11/2005 của Ban Bí thư "Về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới"

Đăng lúc: 17/04/2020 15:35:20 (GMT+7)

ĐẢNG BỘ TỈNH THANH HÓA

    HUYỆN ỦY TRIỆU SƠN

                          *

             Số 208 - KH/HU

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 
 

 


                             Triệu Sơn, ngày 13  tháng 4 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 54 - CT/TW, ngày 30/11/2005

của Ban Bí thư "Về tăng cường lãnh đạo công tác phòng,

chống HIV/AIDS trong tình hình mới"

                                              -----------------

 

Thực hiện Kế hoạch số 194-KH/TU, ngày 27/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 54 - CT/TW, ngày 30/11/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "Về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới" và Thông báo Kết luận số 27-KL/TW, ngày 09/5/2011 của Ban Bí thư về sơ kết Chỉ thị số 54-CT/TW, Ban Thường vụ Huyện uỷ ban hành Kế hoạch tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TW, như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Đánh giá sâu sắc, chính xác và khách quan những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm sau 15 năm khai thực hiện Chỉ thị 54-CT/TW và Thông báo kết luận số 27-TB/TW.

2. Trên cơ sở đó, xác định các nội dung, nhiệm vụ mới và những giải pháp phù hợp, có tính khả thi để tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS trong thời gian tới; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra trong Kế hoạch hành động số 136-KH/HU, ngày 28/8/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”.

II. NỘI DUNG TỔNG KẾT VÀ XÂY DỰNG BÁO CÁO

          1. Nội dung tổng kết

          - Đánh giá tình hình phổ biến, quán triệt, việc thể chế hóa các nội dung của Chỉ thị, Thông báo kết luận; công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết Chỉ thị 54-CT/TW và Thông báo kết luận số 27-TB/TW.

          - Đánh giá những kết quả đạt được theo 06 nhiệm vụ của Chỉ thị 54-CT/TW và yêu cầu tại Thông báo kết luận số 27-TB/TW đã nêu ra, tập trung vào những vấn đề trọng tâm: Nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cộng đồng đối với công tác phòng, chống HIV/AIDS; việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật; công tác thông tin, truyền thông; kiện toàn tổ chức bộ máy, năng lực cán bộ các cấp; đầu tư kinh phí, xã hội hóa…

          - Những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện Chỉ thị 54-CT/TW và Thông báo kết luận số 27-TB/TW, tập trung vào đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền; sự quản lý, điều hành, kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống HIV/AIDS; sự phối hợp của các ngành từ tỉnh tới huyện, xã, thị trấn; việc bảo đảm nguồn lực cho công tác phòng, chống HIV/AIDS…

          - Nêu các khó khăn, thách thức và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp và kiến nghị nhằm đạt được mục tiêu, chỉ tiêu và thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống HIV/AIDS trong thời gia tới.

          2. Xây dựng báo cáo (theo Đề cương đính kèm)

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đảng bộ các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, tự khảo sát, đánh giá, tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 54-CT/TW và Thông báo kết luận số 27-TB/TW; hoàn thành việc tổng kết và gửi báo cáo về Ban Thường vụ Huyện ủy trước ngày 15/6/2020 (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy).

2. UBND huyện tổ chức đánh giá kết quả 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 54-CT/TW và Thông báo kết luận số 27-TB/TW; xây dựng báo cáo thực hiện Chỉ thị và Thông báo kết luận, báo cáo về Ban Thường vụ Huyện ủy trước ngày 20/6/2020 (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy).

 3. Giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 54-CT/TW và Thông báo kết luận số 27-TB/TW; trực tiếp khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị và Thông báo kết luận tại một số địa phương, đơn vị; đồng thời phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện xây dựng báo cáo của Ban Thường vụ Huyện uỷ về tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 54-CT/TW và Thông báo kết luận số 27-TB/TW, hoàn thành trước ngày 25/6/2020./.

 

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c);

- Văn phòng Tỉnh ủy (b/c);

- Các đồng chí Thường vụ Huyện ủy;

- Các TCCSĐ;

- Các phòng, ngành, MTTQ, đoàn thể cấp huyện;

- Lưu VP.HU.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

 

 

 

 

 

Lê Kim Chất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỀ CƯƠNG

Báo cáo Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 54 - CT/TW,

 ngày 30/11/2005 của Ban Bí thư "Về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới"

 (Kèm theo Kế hoạch số 208 -KH/TU, ngày 13/4/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy)

 

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 54-CT/TW

          1. Đặc điểm tình hình

          Tóm tắt đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị tác động thuận lợi và khó khăn đối với việc quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị 54-CT/TW và Thông báo kết luận số 27-TB/TW về công tác phòng, chống HIV/AIDS.

          2. Kết quả thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TW và Thông báo kết luận số 27-TB/TW

          2.1. Tình hình triển khai, quán triệt, học tập Chỉ thị 54-CT/TW và Thông báo kết luận số 27-TB/TW trong cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ cấp huyện đến xã, thị trấn.

          2.2. Những văn bản của cấp ủy, HĐND, UBND; các phòng, ngành đã ban hành để lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị 54-CT/TW và Thông báo kết luận số 27-TB/TW ở cấp huyện và cấp xã, thị trấn.

          2.3. Các hoạt động kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết và đánh giá việc thực hiện các văn bản đã ban hành triển khai thực hiệc Chỉ thị 54-CT/TW và Thông báo kết luận số 27-TB/TW.

           2.4. Đánh giá những kết quả đạt được theo 06 nhiệm vụ của Chỉ thị 54-CT/TW và yêu cầu tại Thông báo kết luận số 27-TB/TW đã nêu ra, tập trung vào những vấn đề trọng tâm: Đánh giá sự chuyển biến về nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể về vai trò và trách nhiệm của mình trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS; xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật; công tác thông tin, truyền thông; kiện toàn tổ chức bộ máy, năng lực cán bộ các cấp; đầu tư kinh phí, xã hội hóa…

          (Báo cáo của các địa phương, đơn vị phải có các số liệu theo biểu mẫu báo cáo gửi kèm theo đề cương này).

3. Những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện

          3.1. Hạn chế

            - Sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền đối với công tác phòng, chống HIV/AIDS.

          - Sự quản lý, điều hành, kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống HIV/AIDS.

-  Sự phối hợp của các ngành từ huyện tới các xã, thị trấn.

          - Việc bảo đảm nguồn lực cho công tác phòng, chống HIV/AIDS…

        3.2. Nguyên nhân của hạn chế

          - Nguyên nhân khách quan

          - Nguyên nhân chủ quan.

Phần thứ hai

 KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC VÀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NHẰM THỰC HIỆN HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS TRONG GIAI ĐOẠN TỚI

           1. Khó khăn, thách thức

           2. Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

          Đề xuất các  phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể có tính khả thi nhằm đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu và thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống HIV/AIDS trong thời gian tới.

          2. Đề xuất, kiến nghị

                                                     -----

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIỂU MẪU

Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TW, ngày 30/11/2005
của Ban Bí thư (khóa IX) về
“Tăng cường lãnh đạo công tác
phòng chống HIV/AIDS trong tình hình mới”

 

Tên đơn vị:.........................................................................................................

I. TRIỂN KHAI THC HIỆN CHỈ THỊ 54-CT/TW

2. Hoạt động kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 54-CT/TW (đánh dấu X hoặc điền  thông tin vào ô tương ứng)

______________________________

 

Kiêm tra/giám sát

Sơ kết, tng kết

 

 

Không

Có, nêu rõ hình thc, ni dung

 

 Không

Có, nêu rõ đnh k

5 năm

10 năm

 

Khác

Đng y các xã, th trn

.........

Hi đng Nhân dân các xã, th trn

 

.........

y ban Nhân dân các xã, th trn

 

.........

UBND, Phòng Y tế

.........

Các phòng, ngành, MTTQ và các đoàn thể cấp huyện

 

.........


 


 

1. Kết quả ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị 54- CT/TW từ 2005 đến nay (thống kê đầy đủ các văn bản đã ban hành)

________________________________________________________________________

TT

Cơ quan ban hành

Tên đầy đủ của văn bản

Ngày có hiệu lực

1

Đảng ủy các xã, thị trấn

 

 

2

ND các xã, th trn

 

 

3

UBND các xã, th trn

 

 

4

Phòng Y tế

 

 

5

Các phòng, ban, ngành, đoàn thhi liên quan khác

 

 

6

UBND huyện

 

 


 


II. MỘT SỒ KÉT QUẢ THỰC HIỆN

2.1. Tình hình dịch HIV/AIDS (giai đoạn 2005-2020)

 

 

STT

 

 

Tình hình dch HIV/AIDS

 

 

2005

 

 

     2010

 

 

2015

 

 

2020

1

S ngưi nhim HIV

 

 

 

 

 

Nam (%)

 

 

 

 

 

N (%)

 

 

 

 

 

Ph n mang thai (%)

 

 

 

 

 

Tr em dưi 6 tui (%)

 

 

 

 

2

S bnh nhân AIDS

 

 

 

 

3

S t vong do AIDS

 

 

 

 

4

T l nhim HIV trong các nhóm :

 

 

 

 

 

Nhóm nghin chích ma túy

 

 

 

 

 

Nhóm quan h tình dc đng gii

 

 

 

 

 

Nhóm ph n bán dâm

 

 

 

 

5

Đưng lây truyn (t l %)

 

 

 

 

 

Quan h tình dc không an toàn

 

 

 

 

 

Đưng máu

 

 

 

 

 

T me sang con

 

 

 

 

 

Không có thông tin

 

 

 

 

6

Công tác diu tr

 

 

 

 

 

T l % Ph n mang thai nhiêm HIV đưc điu tr bng thuc ARV đ làm gim lây truyn HIV t m sang con

 

 

 

 

 

 

T l % tr sinh ra t m nhim HIV đưc xét nghim sm vi rút hc trong vòng 2 tháng sau sinh

 

 

 

 

 

 

 

T l % ngưi nhim HIV đưc chăm sóc và h tr điu tr ti cng đng

 

 

 

 

 

 

 

 


 

2.2. Công tác truyền thông và huy động cộng đồng

 

 

STT

Ni dung

2005

2010

2015

 

2020

 

I

St truyn thông đưc trin khai

 

 

 

 

 

1

Trên nhóm nguy cơ cao lây nhim HIV/AIDS (tiêm chích ma túy, mi dâm, tình dc đng gii...)

 

 

 

 

 

2

 

Nhóm thanh, thiu niên

 

 

 

 


 


II

Việc tiếp cận và tài liệu truyền thông

 

 

 

 

1

S ngưi tiếp cn truyn thông đi chúng v HIV/AIDS

 

 

 

 

2

S ngưi đưc truyn thông trc tiếp v HIV/AIDS

 

 

 

 

3

S tài liu truyn thông v HIV/AIDS các loi (T gp, sách mng, p phích,...)

 

 

 

 

 

 

4

S tài liu truyn thông v HIV/AIDS các loi đưc cp phát cho đi tưng (T gp, sách mng, áp phích,...)

 

 

 

 

III

Tình hình tham gia vảo các cầu lạc bộ, nhóm đồng đẳng của người nhiễm HIV, các tổ chức phi chính phủ, tổ chức dựa vào cộng đồng

 

 

 

 

 

1

S câu lc b, nhóm đng đng ca ngưi nhim HIV, t chc da vào cng đng tham gia phòng, chng HIV/AIDS 1

 

 

 

 

2

Tng s ngưi tham gia trong các nhóm trên

 

 

 

 

3

T l ngưi nhim HIV tham gia các câu lc b, nhóm đng đng/tng s ngưi nhim HIV qun lý đưc

 

 

 

 

 


 

2.3. Bô máy tô chức làm công tác phòng,

chống HIV/A

DS

 

 

STT

Bộ máy tổ chức

2005

2010

2015

2020

1

Đơn v qun lý Nhà nưc v phòng chng HIV/AIDS (ghi rõ tên đơn v)

 

 

 

 

 

Cp huyn

 

 

 

 

 

Cp xã

 

 

 

 

2

S nhân lc làm công tác phòng, chng HIV/AIDS

 

 

 

 

 

Tuyn huyn

 

 

 

 

 

Tuyến xã

 

 

 

 

 


 

2.4 Kinh phí cho công tác phòng, chống HIV/AIDS

_________________________________________________ _________________

STT

Nội dung

2005

2010

2015

2020

I

Kinh phí cho công tác phòng, chống HIV/AIDS

 

 

 

 

 

Cp huyn

 

 

 

 

 

Ngân sách nhà nưc

 

 

 

 

 

Ngân sách đa phương

 

 

 

 

 

 

Ngun vin tr

 

 

 

 

 

 

Ngun xã hi hóa

 

 

 

 

II

Bảo hiểm y tế

 

 

 

 

 

T l % ngưi nhim HIV/AIDS có th BHYT/tng s ngưi nhim

 

 

 

 

 

T l % cơ s điu tr ARV ký hp đng vi cơ quan BHYT/tng s cơ s điu tr ARV