Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
5113
Hôm qua:
4331
Tuần này:
13926
Tháng này:
62859
Tất cả:
3420058

Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong quý III năm 2020

Ngày 26/06/2020 20:56:11

HUYỆN ỦY TRIỆU SƠN 
   BAN TUYÊN GIÁO

                   *

    Số 72-HD/BTGHU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Triệu Sơn,  ngày 23 tháng 6 năm 2020

 

HƯỚNG DẪN

Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong quý III năm 2020

---------------

 

 Quý III năm 2020, là thời điểm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng: Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa (29/7/1930-29/7/2020); 70 năm Ngày truyền thống Thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950-15/7/2020); 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8/1930-01/8/2020); 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020); 75 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân (19/8/1945-19/8/2020); 75 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thanh Hóa (24/8/1945-24/8/2020); 55 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (10/9/1965-10/9/2020); 90 năm Ngày Xô Viết - Nghệ Tĩnh (12/9/1930-12/9/2020); 70 năm Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950 (16/9/1950-16/9/2020); Ngày Du lịch Việt Nam (09/7); Lễ hội Lam Kinh…; sự kiện quan trọng của huyện đó là: Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Triệu Sơn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ diễn ra vào đầu tháng 7 (Dự kiến từ ngày 08 đến ngày 10/7/2020) và các ngày kỷ niệm của các ban, ngành, đơn vị, địa phương trong huyện.

          Thực hiện Hướng dẫn số 116-HD/BTGTU, ngày 10/6/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong quý III năm 2020; Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền trên địa bàn huyện, như sau:

        I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của địa phương trong quý III năm 2020 nhằm giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng vẻ vang của Đảng, giáo dục tinh thần yêu nước, yêu quê hương Triệu Sơn, Thanh Hóa cho các cán bộ, đảng viên và Nhân dân; khẳng định những thành tựu của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, Đảng bộ huyện Triệu Sơn trong quá trình đổi mới đất nước; tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong tầng lớp Nhân dân.

2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của Nhân dân với Đảng; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt lên khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

3. Công tác tuyên truyền kỷ niệm cần đa dạng, phong phú, hiệu quả, thiết thực, có sức lan tỏa sâu rộng, đúng tầm mức sự kiện; lồng ghép với tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Tổ chức kỷ niệm với quy mô, hình thức phù hợp với sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong hoàn cảnh chống dịch bệnh Covid-19.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN, KỶ NIỆM

          1. Nội dung tuyên truyền

  1.1. Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa (29/7/1930 - 29/7/2020)

  - Tuyên truyền, giáo dục truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa trong suốt chặng đường cách mạng 90 năm qua. Khẳng định vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong từng thời kỳ cách mạng và những thành tựu trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế. Từ đó, biểu thị quyết tâm cao của Đảng bộ, quân và dân các trong tỉnh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

  - Khẳng định sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với Nhân dân; vai trò lãnh đạo của Đảng và sức mạnh của Nhân dân trong các cuộc kháng chiến; tổ chức các hoạt động phải thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và tầng lớp Nhân dân, ôn lại truyền thống lịch sử Đảng bộ tỉnh, sức chiến đấu của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa trong suốt 90 năm xây dựng, phát triển, phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (29/7/1930-29/7/2020).

- Tuyên truyền, biểu dương những kết quả nổi bật của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2020; quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước trong việc đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, ngặn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, văn minh.

-  Đấu tranh, chủ động phòng ngừa, cảnh giác, ngăn chặn, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, có dụng ý bịa đặt, xuyên tạc lịch sử Đảng bộ tỉnh và âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chống phá cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là các thông tin xấu, độc trên Internet, mạng xã hội.

1.2. Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8/1930 -01/8/2020)

 - Khẳng định truyền thống vẻ vang ngành Tuyên giáo của Đảng 90 năm qua, trong đó nêu bật vai trò to lớn của công tác Tuyên giáo đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; những bài học kinh nghiệm; khẳng định trọng trách vinh quang của công tác Tuyên giáo của Đảng trong thời kỳ đổi mới. Góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, nâng cao nhận thức, niềm tin chính trị, bản lĩnh cách mạng, rèn luyện đạo đức, lối sống, kiến thức và năng lực thực tiễn của đội ngũ cán bộ, công chức ngành Tuyên giáo.

- Tuyên truyền những đóng góp quan trọng của các ngành trong khối Tuyên giáo đối với sự nghiệp xây dựng và giải phóng quê hương. Tôn vinh những tấm gương sáng vì sự nghiệp Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa trong những năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, từ đó phát huy truyền thống vẻ vang, tạo động lực thúc đẩy hoạt động công tác Tuyên giáo trong thời kỳ mới.

           - Chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội, phản động; làm thất bại mọi hoạt động, âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch; góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

1.3. Kỷ niệm 75 năm Ngày cách mạng tháng Tám thành công  (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020)

- Tuyên truyền khẳng định giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; vấn đề nắm bắt thời cơ, chuẩn bị lực lượng, sẵn sàng chớp thời cơ làm nên thành công của Cách mạng tháng Tám; khẳng định nhân tố quyết định của Cách mạng tháng Tám là đường lối cách mạng giải phóng dân tộc đúng đắn, sáng tạo của Đảng, là khối đại đoàn kết dân tộc dưới ngọn cờ của Mặt trận Việt Minh.

- Những thành quả của Đảng và Nhân dân ta trong 75 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chú trọng tuyên truyền những bài học kinh nghiệm trong xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng, xây dựng Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

- Tuyên truyền nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân; tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh; bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia; gắn với việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2020.

- Tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng hòa bình của dân tộc; đề cao tinh thần đại đoàn kết dân tộc Việt Nam; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do dân tộc, hòa bình và thống nhất đất nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận giá trị, ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng tháng Tám, vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

1.4. Kỷ niệm 90 năm Ngày Xô Viết - Nghệ Tĩnh (12/9/1930-12/9/2020)

- Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với cao trào cách mạng những năm 1930 - 1931, mà đỉnh cao là Xô Viết – Ngh Tĩnh khối liên minh công nông đầu tiên và làm trụ cột thu hút các tầng lớp nhân dân vào mặt trận đấu tranh cách mạng.

- Tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng hòa bình của dân tộc; đề cao tinh thần đại đoàn kết dân tộc Việt Nam; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do dân tộc, hòa bình và thống nhất đất nước.

- Tuyên truyền, khẳng định, thành quả của phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh là một sự kiện trọng đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt, linh hoạt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân tố quyết định thắng lợi Cách mạng tháng Tám năm 1945; đồng thời làm sáng tỏ ý nghĩa lịch sử và thời đại của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 đối với Nhân dân Việt Nam và phong trào đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động trên thế giới; nêu bật những bài học kinh nghiệm, nhất là bài học về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng.

1.5. Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950 (16/9/1950-16/9/2020)

 - Tuyên truyền làm rõ bối cảnh, diễn biến và ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm của Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhân tố quyết định của Chiến dịch Biên giới Thu Đông 1950. Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950 là một bước ngoặt chiến lược, nghệ thuật chỉ đạo, tiến hành và phát huy sức mạnh chiến tranh nhân dân, sự vận dụng và phát huy tinh thần Chiến thắng Biên giới Thu Đông trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

          - Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân, về nghệ thuật quân sự, về tinh thần anh dũng, ý chí quật cường, sự mưu trí, sáng tạo, quyết tâm chiến đấu của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; tôn vinh và tri ân công lao của các cán bộ, chiến sĩ, các tướng lĩnh và Nhân dân đã có đóng góp to lớn trong Chiến dịch Biên giới Thu Đông 1950.

         - Tuyên truyền phát huy truyền thống cách mạng và những bài học kinh nghiệm của chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950 trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; tập trung tuyên truyền sâu đậm những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử của đất nước sau 45 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, nhất là trong hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng lãnh đạo.

 1.6. Một số ngày kỷ niệm khác: 66 năm Ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương (20/7/1954-20/7/2020); 73 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2020); 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2020); 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Hữu Thọ (10/7/1910-10/7/2020), Quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Duy Trinh (15/7/1919-15/7/2020), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai (30/9/1910-30/9/2020), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; 71 năm tác phẩm Dân vận (1949-2020); 51 năm tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân (1969-2020); Ngày vì nạn nhân chất độc da cam (10/8)... và một số ngày kỷ niệm khác của các địa phương, ban, ngành, đoàn thể…

         Căn cứ vào tình hình cụ thể các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm phù hợp.

2. Hình thức tuyên truyền

- Tổ chức tọa đàm, gặp mặt truyền thống, giao lưu, biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thăm di tích lịch sử, trao tặng Huy hiệu Đảng, thăm hỏi các gia đình chính sách, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa… nhân các dịp kỷ niệm.

- Tăng cường tuyên truyền công tác chuẩn bị, tổ chức, kết quả Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Phát động các đợt thi đua đặc biệt với những nội dung và tiêu chí rõ ràng, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của ngành, cơ quan, địa phương, đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “chung sức xây dựng nông thôn mới”; “xóa đói giảm nghèo”; “Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...; các hoạt động “uống nước nhớ nguồn”; “đền ơn đáp nghĩa”...

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh, các trang thông tin điện tử, website... trang thông tin điện tử của huyện, của các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên và sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội; đưa nội dung kỷ niệm các ngày lễ lớn vào sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể, Nhân dân, trong đó chú trọng tuyên truyền cho đối tượng là thanh niên, học sinh, sinh viên.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng; tuyên truyền giới thiệu những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của các cấp, các ngành, các địa phương; những gương điển hình, nhân tố mới; về kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Xây dựng cụm thông tin, bảng điện tử, tranh cổ động, pa nô, áp phích, khẩu hiệu, cờ, phướn, tranh cổ động.

- Hướng dẫn Nhân dân treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng trong các ngày lễ, sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các xã, thị trấn; các đảng bộ, chi bộ trực thuộc

- Tổ chức triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm tại địa phương để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc; gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

- Nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên và tầng lớp Nhân dân trên địa bàn về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm của huyện.

- Thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác tuyên truyền, nhất là nội dung trên các cụm thông tin cổ động, pa nô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền ở các địa phương, đơn vị, trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống đài truyền thanh cơ sở.

2. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện

- Tổ chức phát động và hưởng ứng các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên vượt lên khó khăn, thách thức, quyết tâm lao động, sản xuất và kinh doanh, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ của tổ chức, cơ quan, đơn vị.

- Hướng dẫn tổ chức tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước gắn với tuyên truyền các nghị quyết Trung ương khóa XII, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên; các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, hành hương về nguồn, giao lưu, gặp mặt, nói chuyện truyền thống, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày kỷ niệm.

3. Phòng văn hóa và TT, Trung tâm Văn hóa, TT, TT và DL

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn hệ thống văn hóa cơ sở, địa phương, đơn vị triển khai tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, thông tin cổ động… phục vụ Nhân dân, quan tâm Nhân dân ở vùng sâu, vùng xa. Tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động văn hóa - văn nghệ, các chương trình nghệ thuật, liên hoan văn nghệ quần chúng trong dịp kỷ niệm, bảo đảm tính nghệ thuật và có ý nghĩa giáo dục sâu sắc.

- Hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng, các trang thông tin điện tử của các ngành, địa phương, đơn vị, đoàn thể, hệ thống truyền thanh cơ sở… đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa tin, tuyên truyền về các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện trong quý III/2020 bảo đảm kịp thời, đúng định hướng tư tưởng chính trị.

- Bám sát chỉ đạo, định hướng tuyên truyền xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc; tuyên truyền về tầm vóc, ý nghĩa của các sự kiện lịch sử; tăng cường giới thiệu, quảng bá về đất và người Triệu Sơn, Thanh Hóa, về đất nước và con người Việt Nam. Mở chuyên trang, chuyên mục, tăng lượng tin, bài, ảnh, phóng sự… tuyên truyền kỷ niệm; gắn với kế hoạch tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Tuyên truyền biểu dương các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên tiêu biểu trong công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trong 5 năm, giai đoạn 2015-2020.

IV. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

         1. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa (29/7/1930-29/7/2020)!

        2. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8/1930-01/8/2020)!

        3. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020)!

        4. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lời của non sông đất nước!

         5.  Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh đạo thiên tài của Đảng và Nhân dân ta!

        6. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020!

 7. Đảng bộ và Nhân dân Thanh Hóa quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020!

 8. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

 9. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025!

 10. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Triệu Sơn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!

 11. Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Triệu Sơn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025!

 12. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

 13. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

 14. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

 15. Tổ quốc đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sỹ!

Nơi nhận:

    TRƯỞNG BAN

- Ban Tuyên giáo TU (b/c);

- Thường trực HU (b/c);                                                                       Lê Thị Sen

- Các TCCSĐ;

- MTTQ, các đoàn thể huyện;                                                              

- Phòng VH và TT; TT VH, TT, TT & DL;

- Các phòng, ngành, đơn vị liên quan;

- Lưu BTG/HU.                                                                                 

Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong quý III năm 2020

Đăng lúc: 26/06/2020 20:56:11 (GMT+7)

HUYỆN ỦY TRIỆU SƠN 
   BAN TUYÊN GIÁO

                   *

    Số 72-HD/BTGHU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

Triệu Sơn,  ngày 23 tháng 6 năm 2020

 

HƯỚNG DẪN

Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong quý III năm 2020

---------------

 

 Quý III năm 2020, là thời điểm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng: Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa (29/7/1930-29/7/2020); 70 năm Ngày truyền thống Thanh niên xung phong Việt Nam (15/7/1950-15/7/2020); 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8/1930-01/8/2020); 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020); 75 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân (19/8/1945-19/8/2020); 75 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thanh Hóa (24/8/1945-24/8/2020); 55 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (10/9/1965-10/9/2020); 90 năm Ngày Xô Viết - Nghệ Tĩnh (12/9/1930-12/9/2020); 70 năm Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950 (16/9/1950-16/9/2020); Ngày Du lịch Việt Nam (09/7); Lễ hội Lam Kinh…; sự kiện quan trọng của huyện đó là: Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Triệu Sơn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ diễn ra vào đầu tháng 7 (Dự kiến từ ngày 08 đến ngày 10/7/2020) và các ngày kỷ niệm của các ban, ngành, đơn vị, địa phương trong huyện.

          Thực hiện Hướng dẫn số 116-HD/BTGTU, ngày 10/6/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong quý III năm 2020; Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền trên địa bàn huyện, như sau:

        I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của địa phương trong quý III năm 2020 nhằm giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng vẻ vang của Đảng, giáo dục tinh thần yêu nước, yêu quê hương Triệu Sơn, Thanh Hóa cho các cán bộ, đảng viên và Nhân dân; khẳng định những thành tựu của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, Đảng bộ huyện Triệu Sơn trong quá trình đổi mới đất nước; tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong tầng lớp Nhân dân.

2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của Nhân dân với Đảng; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt lên khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

3. Công tác tuyên truyền kỷ niệm cần đa dạng, phong phú, hiệu quả, thiết thực, có sức lan tỏa sâu rộng, đúng tầm mức sự kiện; lồng ghép với tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Tổ chức kỷ niệm với quy mô, hình thức phù hợp với sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong hoàn cảnh chống dịch bệnh Covid-19.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN, KỶ NIỆM

          1. Nội dung tuyên truyền

  1.1. Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa (29/7/1930 - 29/7/2020)

  - Tuyên truyền, giáo dục truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa trong suốt chặng đường cách mạng 90 năm qua. Khẳng định vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong từng thời kỳ cách mạng và những thành tựu trong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế. Từ đó, biểu thị quyết tâm cao của Đảng bộ, quân và dân các trong tỉnh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

  - Khẳng định sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với Nhân dân; vai trò lãnh đạo của Đảng và sức mạnh của Nhân dân trong các cuộc kháng chiến; tổ chức các hoạt động phải thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và tầng lớp Nhân dân, ôn lại truyền thống lịch sử Đảng bộ tỉnh, sức chiến đấu của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa trong suốt 90 năm xây dựng, phát triển, phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (29/7/1930-29/7/2020).

- Tuyên truyền, biểu dương những kết quả nổi bật của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2020; quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước trong việc đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, ngặn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, văn minh.

-  Đấu tranh, chủ động phòng ngừa, cảnh giác, ngăn chặn, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, có dụng ý bịa đặt, xuyên tạc lịch sử Đảng bộ tỉnh và âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chống phá cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là các thông tin xấu, độc trên Internet, mạng xã hội.

1.2. Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8/1930 -01/8/2020)

 - Khẳng định truyền thống vẻ vang ngành Tuyên giáo của Đảng 90 năm qua, trong đó nêu bật vai trò to lớn của công tác Tuyên giáo đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; những bài học kinh nghiệm; khẳng định trọng trách vinh quang của công tác Tuyên giáo của Đảng trong thời kỳ đổi mới. Góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, nâng cao nhận thức, niềm tin chính trị, bản lĩnh cách mạng, rèn luyện đạo đức, lối sống, kiến thức và năng lực thực tiễn của đội ngũ cán bộ, công chức ngành Tuyên giáo.

- Tuyên truyền những đóng góp quan trọng của các ngành trong khối Tuyên giáo đối với sự nghiệp xây dựng và giải phóng quê hương. Tôn vinh những tấm gương sáng vì sự nghiệp Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa trong những năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, từ đó phát huy truyền thống vẻ vang, tạo động lực thúc đẩy hoạt động công tác Tuyên giáo trong thời kỳ mới.

           - Chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội, phản động; làm thất bại mọi hoạt động, âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch; góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

1.3. Kỷ niệm 75 năm Ngày cách mạng tháng Tám thành công  (19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020)

- Tuyên truyền khẳng định giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; vấn đề nắm bắt thời cơ, chuẩn bị lực lượng, sẵn sàng chớp thời cơ làm nên thành công của Cách mạng tháng Tám; khẳng định nhân tố quyết định của Cách mạng tháng Tám là đường lối cách mạng giải phóng dân tộc đúng đắn, sáng tạo của Đảng, là khối đại đoàn kết dân tộc dưới ngọn cờ của Mặt trận Việt Minh.

- Những thành quả của Đảng và Nhân dân ta trong 75 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; chú trọng tuyên truyền những bài học kinh nghiệm trong xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng, xây dựng Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

- Tuyên truyền nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân; tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh; bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia; gắn với việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2020.

- Tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng hòa bình của dân tộc; đề cao tinh thần đại đoàn kết dân tộc Việt Nam; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do dân tộc, hòa bình và thống nhất đất nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận giá trị, ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng tháng Tám, vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

1.4. Kỷ niệm 90 năm Ngày Xô Viết - Nghệ Tĩnh (12/9/1930-12/9/2020)

- Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với cao trào cách mạng những năm 1930 - 1931, mà đỉnh cao là Xô Viết – Ngh Tĩnh khối liên minh công nông đầu tiên và làm trụ cột thu hút các tầng lớp nhân dân vào mặt trận đấu tranh cách mạng.

- Tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng hòa bình của dân tộc; đề cao tinh thần đại đoàn kết dân tộc Việt Nam; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do dân tộc, hòa bình và thống nhất đất nước.

- Tuyên truyền, khẳng định, thành quả của phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh là một sự kiện trọng đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo sáng suốt, linh hoạt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân tố quyết định thắng lợi Cách mạng tháng Tám năm 1945; đồng thời làm sáng tỏ ý nghĩa lịch sử và thời đại của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 đối với Nhân dân Việt Nam và phong trào đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động trên thế giới; nêu bật những bài học kinh nghiệm, nhất là bài học về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng.

1.5. Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950 (16/9/1950-16/9/2020)

 - Tuyên truyền làm rõ bối cảnh, diễn biến và ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm của Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhân tố quyết định của Chiến dịch Biên giới Thu Đông 1950. Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950 là một bước ngoặt chiến lược, nghệ thuật chỉ đạo, tiến hành và phát huy sức mạnh chiến tranh nhân dân, sự vận dụng và phát huy tinh thần Chiến thắng Biên giới Thu Đông trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

          - Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân, về nghệ thuật quân sự, về tinh thần anh dũng, ý chí quật cường, sự mưu trí, sáng tạo, quyết tâm chiến đấu của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; tôn vinh và tri ân công lao của các cán bộ, chiến sĩ, các tướng lĩnh và Nhân dân đã có đóng góp to lớn trong Chiến dịch Biên giới Thu Đông 1950.

         - Tuyên truyền phát huy truyền thống cách mạng và những bài học kinh nghiệm của chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950 trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; tập trung tuyên truyền sâu đậm những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử của đất nước sau 45 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, nhất là trong hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng lãnh đạo.

 1.6. Một số ngày kỷ niệm khác: 66 năm Ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương (20/7/1954-20/7/2020); 73 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2020); 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2020); 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Hữu Thọ (10/7/1910-10/7/2020), Quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Duy Trinh (15/7/1919-15/7/2020), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai (30/9/1910-30/9/2020), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; 71 năm tác phẩm Dân vận (1949-2020); 51 năm tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân (1969-2020); Ngày vì nạn nhân chất độc da cam (10/8)... và một số ngày kỷ niệm khác của các địa phương, ban, ngành, đoàn thể…

         Căn cứ vào tình hình cụ thể các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm phù hợp.

2. Hình thức tuyên truyền

- Tổ chức tọa đàm, gặp mặt truyền thống, giao lưu, biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thăm di tích lịch sử, trao tặng Huy hiệu Đảng, thăm hỏi các gia đình chính sách, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa… nhân các dịp kỷ niệm.

- Tăng cường tuyên truyền công tác chuẩn bị, tổ chức, kết quả Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Phát động các đợt thi đua đặc biệt với những nội dung và tiêu chí rõ ràng, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của ngành, cơ quan, địa phương, đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “chung sức xây dựng nông thôn mới”; “xóa đói giảm nghèo”; “Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...; các hoạt động “uống nước nhớ nguồn”; “đền ơn đáp nghĩa”...

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh, các trang thông tin điện tử, website... trang thông tin điện tử của huyện, của các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên và sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội; đưa nội dung kỷ niệm các ngày lễ lớn vào sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể, Nhân dân, trong đó chú trọng tuyên truyền cho đối tượng là thanh niên, học sinh, sinh viên.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng; tuyên truyền giới thiệu những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của các cấp, các ngành, các địa phương; những gương điển hình, nhân tố mới; về kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Xây dựng cụm thông tin, bảng điện tử, tranh cổ động, pa nô, áp phích, khẩu hiệu, cờ, phướn, tranh cổ động.

- Hướng dẫn Nhân dân treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng trong các ngày lễ, sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các xã, thị trấn; các đảng bộ, chi bộ trực thuộc

- Tổ chức triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm tại địa phương để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc; gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

- Nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên và tầng lớp Nhân dân trên địa bàn về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm của huyện.

- Thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác tuyên truyền, nhất là nội dung trên các cụm thông tin cổ động, pa nô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền ở các địa phương, đơn vị, trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống đài truyền thanh cơ sở.

2. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện

- Tổ chức phát động và hưởng ứng các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên vượt lên khó khăn, thách thức, quyết tâm lao động, sản xuất và kinh doanh, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ của tổ chức, cơ quan, đơn vị.

- Hướng dẫn tổ chức tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước gắn với tuyên truyền các nghị quyết Trung ương khóa XII, gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên; các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, hành hương về nguồn, giao lưu, gặp mặt, nói chuyện truyền thống, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày kỷ niệm.

3. Phòng văn hóa và TT, Trung tâm Văn hóa, TT, TT và DL

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn hệ thống văn hóa cơ sở, địa phương, đơn vị triển khai tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, thông tin cổ động… phục vụ Nhân dân, quan tâm Nhân dân ở vùng sâu, vùng xa. Tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động văn hóa - văn nghệ, các chương trình nghệ thuật, liên hoan văn nghệ quần chúng trong dịp kỷ niệm, bảo đảm tính nghệ thuật và có ý nghĩa giáo dục sâu sắc.

- Hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng, các trang thông tin điện tử của các ngành, địa phương, đơn vị, đoàn thể, hệ thống truyền thanh cơ sở… đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa tin, tuyên truyền về các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện trong quý III/2020 bảo đảm kịp thời, đúng định hướng tư tưởng chính trị.

- Bám sát chỉ đạo, định hướng tuyên truyền xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc; tuyên truyền về tầm vóc, ý nghĩa của các sự kiện lịch sử; tăng cường giới thiệu, quảng bá về đất và người Triệu Sơn, Thanh Hóa, về đất nước và con người Việt Nam. Mở chuyên trang, chuyên mục, tăng lượng tin, bài, ảnh, phóng sự… tuyên truyền kỷ niệm; gắn với kế hoạch tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Tuyên truyền biểu dương các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên tiêu biểu trong công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trong 5 năm, giai đoạn 2015-2020.

IV. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

         1. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa (29/7/1930-29/7/2020)!

        2. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8/1930-01/8/2020)!

        3. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2020)!

        4. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lời của non sông đất nước!

         5.  Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh đạo thiên tài của Đảng và Nhân dân ta!

        6. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020!

 7. Đảng bộ và Nhân dân Thanh Hóa quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020!

 8. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

 9. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025!

 10. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Triệu Sơn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!

 11. Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Triệu Sơn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025!

 12. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

 13. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

 14. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

 15. Tổ quốc đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sỹ!

Nơi nhận:

    TRƯỞNG BAN

- Ban Tuyên giáo TU (b/c);

- Thường trực HU (b/c);                                                                       Lê Thị Sen

- Các TCCSĐ;

- MTTQ, các đoàn thể huyện;                                                              

- Phòng VH và TT; TT VH, TT, TT & DL;

- Các phòng, ngành, đơn vị liên quan;

- Lưu BTG/HU.