Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
2817
Hôm qua:
4268
Tuần này:
7085
Tháng này:
54234
Tất cả:
3186630

HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong quý II năm 2021

Ngày 05/04/2021 15:19:58

 

HUYỆN ỦY TRIỆU SƠN

  BAN TUYÊN GIÁO

                    *

     Số 08 - HD/BTGHU

 

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 
 
 


       Triệu Sơn, ngày 01 tháng 4 năm 2021

 

HƯỚNG DẪN

Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong quý II năm 2021

--------------

 

Quý II/2021, diễn ra các ngày kỷ niệm sau: Kỷ niệm 56 năm Hàm Rồng chiến thắng (03,04/4/1965 - 03,04/4/2021); 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021); 67 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2021); 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021); 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2021); Ngày giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch); Ngày Quốc tế Lao động (1/5); Ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6); Ngày môi trường thế giới (5/6); Ngày gia đình Việt Nam (28/6) ...

Thực hiện Hướng dẫn số 15-HD/BTGTU, ngày 29/3/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong quý II/2021; để việc tổ chức các ngày kỷ niệm, đảm bảo đúng các quy định của Trung ương, của tỉnh và của huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền trong quý II/2021, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và của huyện trong quý II/2021 nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường của dân tộc Việt Nam, của nhân dân Thanh Hóa và nhân dân Triệu Sơn; góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội để triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của huyện; đồng thời cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt lên khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

3. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm cần được tổ chức bằng hình thức phù hợp, đúng tầm mức sự kiện, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả bảo đảm đúng các quy định hiện hành; tạo khí thế cách mạng, không khí phấn khởi trong xã hội và các tầng lớp nhân dân.

Gắn tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm lớn của huyện, của tỉnh, của đất nước trong quý II với tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN, KỶ NIỆM

1. Nội dung tuyên truyền, giáo dục

1.1. Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch)

- Tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa của Giỗ tổ Hùng Vương và Lễ hội Đền Hùng, về truyền thống dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm của dân tộc; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các Vua Hùng và các bậc tiền nhân - những người đã có công lao, đóng góp to lớn trong công cuộc đấu tranh, giữ gìn, xây dựng và phát triển đất nước.

- Tuyên truyền, giới thiệu về truyền thống văn hóa, những phong tục, tập quán tốt đẹp của huyện, tỉnh, đất nước và con người Việt Nam; cổ vũ các tầng lớp nhân dân hướng về cội nguồn dân tộc, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp và phồn vinh, dân chủ, công bằng, văn minh.

- Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tỉnh, huyện về đại đoàn kết toàn dân tộc; đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, khoan dung của người Việt Nam; mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước, tạo sinh lực mới của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sự nghiệp đổi mới của đất nước, tỉnh, huyện và hội nhập khu vực, quốc tế.

1.2.Kỷ niệm 56 năm Hàm Rồng chiến thắng (03,04/4/1965 - 03,04/4/2021)

- Tuyên truyền, khẳng định tầm vóc vĩ đại ý nghĩa lịch sử to lớn của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân tổ quyết định làm nên thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc.

- Tuyên truyền, tri ân các anh hùng, liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, chiến sỹ đã anh dũng hy sinh, sẵn sàng cống hiến sức lực, trí tuệ và của cải làm nên chiến thắng Hàm Rồng oanh liệt. Cầu Hàm Rồng xứ Thanh đã đi vào lịch sử, trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong chiến đấu với tinh thần “Tất cả cho tuyền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, với sức mạnh tổng hợp của cuộc chiến tranh nhân dân.

- Khẳng định Hàm Rồng chiến thắng là bản anh hùng ca của thời đại Hồ Chí Minh đã và đang tiếp thêm sức mạnh đề Đảng bộ và nhân dân huyện Triệu Sơn vững bước trong sự nghiệp đổi mới.

        1.3. Kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021)

- Tuyên truyền giá trị, ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; đường lối cách mạng Việt Nam, đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về đường lối chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện, đánh địch bằng ba mũi giáp công, trên cả ba vùng chiến lược trong Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc.

- Nêu bật sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường của quân và dân ta; sức mạnh của hậu phương lớn miền Bắc với tiền tuyến lớn miền Nam; sự giúp đỡ to lớn của bạn bè quốc tế và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới đối với sự nghiệp đấu tranh dành độc lập dân tộc của nhân dân ta; những nét đặc sắc của nghệ thuật quân sự Việt Nam, đỉnh cao là cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mùa xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

- Tôn vinh và tri ân các anh hùng, liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, đồng bào, chiến sỹ đã hy sinh tính mạng, sẵn sàng cống hiến sức lực, trí tuệ và của cải, làm nên Đại thắng Mùa xuân năm 1975.

- Tuyên truyền những thành tựu của đất nước, của tỉnh, huyện sau 45 năm thống nhất, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay; khẳng định sự kế thừa, phát huy tinh thần “quyết thắng” và chủ động nắm bắt thời cơ trong chiến dịch Hồ Chí Minh mùa Xuân 1975 để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

- Đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

1.4. Kỷ niệm 67 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2021)

- Tuyên truyền đường lối kháng chiến của Đảng và nhân dân ta; khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với chiến dịch Đông - Xuân 1953 - 1954 và chiến thắng Điện Biên Phủ cũng như toàn bộ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

- Tôn vinh và tri ân những đóng góp to lớn của các anh hùng, liệt sỹ, các tướng lĩnh, cán bộ, chiến sỹ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến               của các tầng lớp nhân dân Việt Nam, nhân dân Thanh Hoá, Triệu Sơn và bạn bè quốc tế đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ.

- Tuyên truyền về những thành tựu to lớn của đất nước kể từ sau chiến thắng Điện Biên Phủ; khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng và những bài học quý báu, niềm tự hào, phát huy tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ, quyết tâm xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

1.5. Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021).

- Tuyên truyền thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào Cộng sản và Công nhân quốc tế; thể hiện lòng thành kính, tưởng nhớ biết ơn vô hạn của nhân dân Triệu Sơn, Thanh Hóa, nhân dân Việt Nam và những tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Gắn tuyên truyền kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh với kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ  ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911-05/6/2021).

          - Khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích, làm rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động của Đảng và trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, bôi nhọ thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

          - Đẩy mạnh tuyên truyền biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”; đồng thời phê bình nghiêm túc những cá nhân, cơ quan, đơn vị, tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mang tính hình thức, thiếu hiệu quả.

          1.6. Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên (18/5/1901- 18/5/2021)

- Tuyên truyền cuộc đời và công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Phùng Chí Kiên - Người cộng sản trung kiên, mẫu mực; nhà chính trị, quân sự song toàn đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam nói cung và Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng.

- Tấm gương đạo đức cách mạng cao đẹp của đồng chí Phùng Chí Kiên, một người cán bộ mẫu mực luôn có ý thức giữ gìn sự đoàn kết và kỷ luật trong Đảng, thường xuyên trau dồi đức tài, bản chất cách mạng, không khuất phục trước kẻ thù, sống anh hùng, chết vẻ vang, suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

1.7. Kỷ niệm 151 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2021)

- Tuyên truyền cuộc đời sự nghiệp và những cống hiến vĩ đại của V.I.Lênin - lãnh tụ vĩ đại của Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga đối với phong trào Cộng sản và Công nhân quốc tế.

- Tuyên truyền Di sản tư tưởng, lý luận quý báu của V.I.Lênin; khẳng định giá trị và ý nghĩa thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin.

- Sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào sự nghiệp cách mạng của Việt Nam trong 91 năm qua, đặc biệt là trong 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo.

1.8. Kỷ niệm 203 năm Ngày sinh C.Mác (05/5/1818 - 05/5/2021)

- Tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp và công lao, đóng góp vĩ đại của C.Mác đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và giải phóng con người.

- Khẳng định những giá trị khoa học và cách mạng trong Di sản tư tưởng của C.Mác, đặc biệt là chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử và học thuyết giá trị thặng dư.

- Sự vận dụng và phát triển sáng tạo của chủ nghĩa Mác ở các nước xã hội chủ nghĩa hiện nay, nhấn mạnh những thành tựu đem lại và bài học kinh nghiệm; khẳng định tính đúng đắn và sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa Mác trong thời đại ngày nay.

         1.9. Một số ngày kỷ niệm khác: 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2021); 62 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2021);  Ngày gia đình Việt Nam (28/6)... và một số ngày kỷ niệm khác của các địa phương, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp…

         Căn cứ vào tình hình cụ thể các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm phù hợp.

        2. Hình thức tuyên truyền, kỷ niệm

Căn cứ vào tình hình thực tiễn, các địa phương, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức hoạt động chào mừng các ngày kỷ niệm trong quý II/2021 bằng các hình thức phù hợp.

- Tổ chức hội thảo, tọa đàm, gặp mặt truyền thống, thăm di tích lịch sử, trao tặng Huy hiệu Đảng, thăm hỏi các gia đình, đối tượng chính sách…

- Phát động các đợt thi đua chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Internet và mạng xã hội, trang thông tin điện tử của các ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên và sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội; đưa nội dung kỷ niệm các ngày lễ lớn vào sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể nhân dân, trong đó chú trọng tuyên truyền cho đối tượng là thanh niên, học sinh...

- Đưa tin bài về những gương điển hình, nhân tố mới; về kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Trùng tu, tôn tạo, quản lý và sử dụng có hiệu quả các di tích lịch sử, văn hoá...

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, đưa nội dung kỷ niệm các ngày lễ lớn vào sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể nhân dân, trong đó quan tâm tuyên truyền đến các đối tượng là thanh niên, học sinh, sinh viên.

        - Các cấp ủy đảng căn cứ vào các nội dung tuyên truyền để lựa chọn những nội dung, hình thức phù hợp trong sinh hoạt chi bộ.

- Tổ chức chỉnh trang, tu sửa các cụm thông tin, cổ động, pa nô, áp phích, khẩu hiệu…ở các khu trung tâm, cơ quan, công sở và nơi tập trung đông người.

- Hướng dẫn nhân dân treo cờ Tổ quốc trong các ngày lễ, sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh và của huyện. 

        III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Tổ chức cơ sở đảng trực thuộc

- Căn cứ tình hình cụ thể tổ chức các hoạt động kỷ niệm phù hợp; chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền các ngày kỷ niệm trong quý II/2021 gắn với các hoạt động tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; chỉ đạo, đôn đốc tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tuyên truyền trực quan, trên đài truyền thanh, nhất là nội dung tuyên truyền trên các cụm thông tin cổ động, pa nô, áp phích, khẩu hiệu, trên trang tin của địa phương, đơn vị.

2. Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện

- Tổ chức phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên vượt lên khó khăn, thách thức, quyết tâm lao động, sản xuất và kinh doanh, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ của tổ chức, cơ quan, đơn vị.

- Tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên; các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, hành hương về nguồn, giao lưu, gặp mặt, nói chuyện truyền thống chào mừng các ngày kỷ niệm.

         3. Phòng Văn hóa - Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

         - Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn đến hệ thống văn hoá cơ sở, tổ chức các hoạt động thông tin, cổ động, văn hoá, văn nghệ, thể thao, du lịch, giải trí nhân các ngày kỷ niệm.

- Tổ chức tốt tuyên truyền cổ động bằng nhiều hình thức phong phú: Treo băng zôn, khẩu hiệu, panô, áp phích, tuyên truyền lưu động, trên đài truyền thanh, trang tin điện tử của huyện… tạo không khí phấn khởi, sôi nổi trên địa bàn bảo đảm kịp thời, đúng định hướng chính trị, tư tưởng.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc; tuyên truyền về tầm vóc, ý nghĩa của các sự kiện lịch sử; tăng cường giới thiệu, quảng bá về huyện Triệu Sơn, về đất và người Thanh Hóa, về đất nước và con người Việt Nam; xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, ảnh phóng sự… tuyên truyền các hoạt động hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

IV. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

 1. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 56 năm Hàm Rồng chiến thắng (03,04/4/1965 - 03,04/4/2021)!

2. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021)!

3. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 67 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2021)!

4. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2021)!

5. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2021)!

6. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng!

        7. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021!

8. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

9. Đảng bộ và nhân dân huyện Triệu Sơn quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025!

10. Đảng bộ và nhân dân huyện Triệu Sơn thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026!

11. Đảng bộ và nhân dân huyện Triệu Sơn quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!

 

12. Phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, tinh thần Bứt phá đi lên và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phấn đấu đến 2022 Triệu Sơn đạt chuẩn huyện nông thôn mới, năm 2025 là một trong những huyện dẫn đầu của tỉnh.

13. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045!

14. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

15. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

16. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

 

Nơi nhận:                                                                        TRƯỞNG BAN

- Ban Tuyên giáo TU (b/c);                                                           

- MTTQ & các đoàn thể huyện;

- Phòng VH-TT, TrTCT huyện;

- TT VH,TT,TT&DL huyện;                                                 Lê Thị Sen

- Các tổ chức cơ sở đảng;                                                                 

- Lưu TGHU.                                                                                                    

                                                                                          

                                                                                          

 

HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong quý II năm 2021

Đăng lúc: 05/04/2021 15:19:58 (GMT+7)

 

HUYỆN ỦY TRIỆU SƠN

  BAN TUYÊN GIÁO

                    *

     Số 08 - HD/BTGHU

 

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 
 
 


       Triệu Sơn, ngày 01 tháng 4 năm 2021

 

HƯỚNG DẪN

Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong quý II năm 2021

--------------

 

Quý II/2021, diễn ra các ngày kỷ niệm sau: Kỷ niệm 56 năm Hàm Rồng chiến thắng (03,04/4/1965 - 03,04/4/2021); 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021); 67 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2021); 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2021); 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2021); Ngày giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch); Ngày Quốc tế Lao động (1/5); Ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6); Ngày môi trường thế giới (5/6); Ngày gia đình Việt Nam (28/6) ...

Thực hiện Hướng dẫn số 15-HD/BTGTU, ngày 29/3/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong quý II/2021; để việc tổ chức các ngày kỷ niệm, đảm bảo đúng các quy định của Trung ương, của tỉnh và của huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền trong quý II/2021, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và của huyện trong quý II/2021 nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường của dân tộc Việt Nam, của nhân dân Thanh Hóa và nhân dân Triệu Sơn; góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội để triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của huyện; đồng thời cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt lên khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

3. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm cần được tổ chức bằng hình thức phù hợp, đúng tầm mức sự kiện, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả bảo đảm đúng các quy định hiện hành; tạo khí thế cách mạng, không khí phấn khởi trong xã hội và các tầng lớp nhân dân.

Gắn tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm lớn của huyện, của tỉnh, của đất nước trong quý II với tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN, KỶ NIỆM

1. Nội dung tuyên truyền, giáo dục

1.1. Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch)

- Tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa của Giỗ tổ Hùng Vương và Lễ hội Đền Hùng, về truyền thống dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm của dân tộc; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các Vua Hùng và các bậc tiền nhân - những người đã có công lao, đóng góp to lớn trong công cuộc đấu tranh, giữ gìn, xây dựng và phát triển đất nước.

- Tuyên truyền, giới thiệu về truyền thống văn hóa, những phong tục, tập quán tốt đẹp của huyện, tỉnh, đất nước và con người Việt Nam; cổ vũ các tầng lớp nhân dân hướng về cội nguồn dân tộc, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp và phồn vinh, dân chủ, công bằng, văn minh.

- Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tỉnh, huyện về đại đoàn kết toàn dân tộc; đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, khoan dung của người Việt Nam; mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước, tạo sinh lực mới của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sự nghiệp đổi mới của đất nước, tỉnh, huyện và hội nhập khu vực, quốc tế.

1.2.Kỷ niệm 56 năm Hàm Rồng chiến thắng (03,04/4/1965 - 03,04/4/2021)

- Tuyên truyền, khẳng định tầm vóc vĩ đại ý nghĩa lịch sử to lớn của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân tổ quyết định làm nên thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc.

- Tuyên truyền, tri ân các anh hùng, liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, chiến sỹ đã anh dũng hy sinh, sẵn sàng cống hiến sức lực, trí tuệ và của cải làm nên chiến thắng Hàm Rồng oanh liệt. Cầu Hàm Rồng xứ Thanh đã đi vào lịch sử, trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong chiến đấu với tinh thần “Tất cả cho tuyền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, với sức mạnh tổng hợp của cuộc chiến tranh nhân dân.

- Khẳng định Hàm Rồng chiến thắng là bản anh hùng ca của thời đại Hồ Chí Minh đã và đang tiếp thêm sức mạnh đề Đảng bộ và nhân dân huyện Triệu Sơn vững bước trong sự nghiệp đổi mới.

        1.3. Kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021)

- Tuyên truyền giá trị, ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; đường lối cách mạng Việt Nam, đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về đường lối chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện, đánh địch bằng ba mũi giáp công, trên cả ba vùng chiến lược trong Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc.

- Nêu bật sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường của quân và dân ta; sức mạnh của hậu phương lớn miền Bắc với tiền tuyến lớn miền Nam; sự giúp đỡ to lớn của bạn bè quốc tế và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới đối với sự nghiệp đấu tranh dành độc lập dân tộc của nhân dân ta; những nét đặc sắc của nghệ thuật quân sự Việt Nam, đỉnh cao là cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mùa xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

- Tôn vinh và tri ân các anh hùng, liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, đồng bào, chiến sỹ đã hy sinh tính mạng, sẵn sàng cống hiến sức lực, trí tuệ và của cải, làm nên Đại thắng Mùa xuân năm 1975.

- Tuyên truyền những thành tựu của đất nước, của tỉnh, huyện sau 45 năm thống nhất, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay; khẳng định sự kế thừa, phát huy tinh thần “quyết thắng” và chủ động nắm bắt thời cơ trong chiến dịch Hồ Chí Minh mùa Xuân 1975 để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

- Đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

1.4. Kỷ niệm 67 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2021)

- Tuyên truyền đường lối kháng chiến của Đảng và nhân dân ta; khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với chiến dịch Đông - Xuân 1953 - 1954 và chiến thắng Điện Biên Phủ cũng như toàn bộ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

- Tôn vinh và tri ân những đóng góp to lớn của các anh hùng, liệt sỹ, các tướng lĩnh, cán bộ, chiến sỹ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến               của các tầng lớp nhân dân Việt Nam, nhân dân Thanh Hoá, Triệu Sơn và bạn bè quốc tế đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ.

- Tuyên truyền về những thành tựu to lớn của đất nước kể từ sau chiến thắng Điện Biên Phủ; khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng và những bài học quý báu, niềm tự hào, phát huy tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ, quyết tâm xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

1.5. Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021).

- Tuyên truyền thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào Cộng sản và Công nhân quốc tế; thể hiện lòng thành kính, tưởng nhớ biết ơn vô hạn của nhân dân Triệu Sơn, Thanh Hóa, nhân dân Việt Nam và những tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Gắn tuyên truyền kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh với kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ  ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911-05/6/2021).

          - Khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích, làm rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động của Đảng và trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, bôi nhọ thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

          - Đẩy mạnh tuyên truyền biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”; đồng thời phê bình nghiêm túc những cá nhân, cơ quan, đơn vị, tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mang tính hình thức, thiếu hiệu quả.

          1.6. Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên (18/5/1901- 18/5/2021)

- Tuyên truyền cuộc đời và công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Phùng Chí Kiên - Người cộng sản trung kiên, mẫu mực; nhà chính trị, quân sự song toàn đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam nói cung và Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng.

- Tấm gương đạo đức cách mạng cao đẹp của đồng chí Phùng Chí Kiên, một người cán bộ mẫu mực luôn có ý thức giữ gìn sự đoàn kết và kỷ luật trong Đảng, thường xuyên trau dồi đức tài, bản chất cách mạng, không khuất phục trước kẻ thù, sống anh hùng, chết vẻ vang, suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

1.7. Kỷ niệm 151 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2021)

- Tuyên truyền cuộc đời sự nghiệp và những cống hiến vĩ đại của V.I.Lênin - lãnh tụ vĩ đại của Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga đối với phong trào Cộng sản và Công nhân quốc tế.

- Tuyên truyền Di sản tư tưởng, lý luận quý báu của V.I.Lênin; khẳng định giá trị và ý nghĩa thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin.

- Sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào sự nghiệp cách mạng của Việt Nam trong 91 năm qua, đặc biệt là trong 35 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo.

1.8. Kỷ niệm 203 năm Ngày sinh C.Mác (05/5/1818 - 05/5/2021)

- Tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp và công lao, đóng góp vĩ đại của C.Mác đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và giải phóng con người.

- Khẳng định những giá trị khoa học và cách mạng trong Di sản tư tưởng của C.Mác, đặc biệt là chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử và học thuyết giá trị thặng dư.

- Sự vận dụng và phát triển sáng tạo của chủ nghĩa Mác ở các nước xã hội chủ nghĩa hiện nay, nhấn mạnh những thành tựu đem lại và bài học kinh nghiệm; khẳng định tính đúng đắn và sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa Mác trong thời đại ngày nay.

         1.9. Một số ngày kỷ niệm khác: 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2021); 62 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2021);  Ngày gia đình Việt Nam (28/6)... và một số ngày kỷ niệm khác của các địa phương, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp…

         Căn cứ vào tình hình cụ thể các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm phù hợp.

        2. Hình thức tuyên truyền, kỷ niệm

Căn cứ vào tình hình thực tiễn, các địa phương, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức hoạt động chào mừng các ngày kỷ niệm trong quý II/2021 bằng các hình thức phù hợp.

- Tổ chức hội thảo, tọa đàm, gặp mặt truyền thống, thăm di tích lịch sử, trao tặng Huy hiệu Đảng, thăm hỏi các gia đình, đối tượng chính sách…

- Phát động các đợt thi đua chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Internet và mạng xã hội, trang thông tin điện tử của các ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên và sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội; đưa nội dung kỷ niệm các ngày lễ lớn vào sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể nhân dân, trong đó chú trọng tuyên truyền cho đối tượng là thanh niên, học sinh...

- Đưa tin bài về những gương điển hình, nhân tố mới; về kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Trùng tu, tôn tạo, quản lý và sử dụng có hiệu quả các di tích lịch sử, văn hoá...

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, đưa nội dung kỷ niệm các ngày lễ lớn vào sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể nhân dân, trong đó quan tâm tuyên truyền đến các đối tượng là thanh niên, học sinh, sinh viên.

        - Các cấp ủy đảng căn cứ vào các nội dung tuyên truyền để lựa chọn những nội dung, hình thức phù hợp trong sinh hoạt chi bộ.

- Tổ chức chỉnh trang, tu sửa các cụm thông tin, cổ động, pa nô, áp phích, khẩu hiệu…ở các khu trung tâm, cơ quan, công sở và nơi tập trung đông người.

- Hướng dẫn nhân dân treo cờ Tổ quốc trong các ngày lễ, sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh và của huyện. 

        III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Tổ chức cơ sở đảng trực thuộc

- Căn cứ tình hình cụ thể tổ chức các hoạt động kỷ niệm phù hợp; chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền các ngày kỷ niệm trong quý II/2021 gắn với các hoạt động tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; chỉ đạo, đôn đốc tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tuyên truyền trực quan, trên đài truyền thanh, nhất là nội dung tuyên truyền trên các cụm thông tin cổ động, pa nô, áp phích, khẩu hiệu, trên trang tin của địa phương, đơn vị.

2. Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện

- Tổ chức phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên vượt lên khó khăn, thách thức, quyết tâm lao động, sản xuất và kinh doanh, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ của tổ chức, cơ quan, đơn vị.

- Tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên; các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, hành hương về nguồn, giao lưu, gặp mặt, nói chuyện truyền thống chào mừng các ngày kỷ niệm.

         3. Phòng Văn hóa - Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

         - Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn đến hệ thống văn hoá cơ sở, tổ chức các hoạt động thông tin, cổ động, văn hoá, văn nghệ, thể thao, du lịch, giải trí nhân các ngày kỷ niệm.

- Tổ chức tốt tuyên truyền cổ động bằng nhiều hình thức phong phú: Treo băng zôn, khẩu hiệu, panô, áp phích, tuyên truyền lưu động, trên đài truyền thanh, trang tin điện tử của huyện… tạo không khí phấn khởi, sôi nổi trên địa bàn bảo đảm kịp thời, đúng định hướng chính trị, tư tưởng.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc; tuyên truyền về tầm vóc, ý nghĩa của các sự kiện lịch sử; tăng cường giới thiệu, quảng bá về huyện Triệu Sơn, về đất và người Thanh Hóa, về đất nước và con người Việt Nam; xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, ảnh phóng sự… tuyên truyền các hoạt động hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

IV. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

 1. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 56 năm Hàm Rồng chiến thắng (03,04/4/1965 - 03,04/4/2021)!

2. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021)!

3. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 67 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2021)!

4. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2021)!

5. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2021)!

6. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng!

        7. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021!

8. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

9. Đảng bộ và nhân dân huyện Triệu Sơn quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025!

10. Đảng bộ và nhân dân huyện Triệu Sơn thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026!

11. Đảng bộ và nhân dân huyện Triệu Sơn quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!

 

12. Phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, tinh thần Bứt phá đi lên và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phấn đấu đến 2022 Triệu Sơn đạt chuẩn huyện nông thôn mới, năm 2025 là một trong những huyện dẫn đầu của tỉnh.

13. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045!

14. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

15. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

16. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

 

Nơi nhận:                                                                        TRƯỞNG BAN

- Ban Tuyên giáo TU (b/c);                                                           

- MTTQ & các đoàn thể huyện;

- Phòng VH-TT, TrTCT huyện;

- TT VH,TT,TT&DL huyện;                                                 Lê Thị Sen

- Các tổ chức cơ sở đảng;                                                                 

- Lưu TGHU.