Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
2793
Hôm qua:
3148
Tuần này:
25289
Tháng này:
42200
Tất cả:
2110916

HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong Quý II năm 2020

Ngày 26/03/2020 03:57:20

HUYỆN ỦY TRIỆU SƠN                                                                             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

   BAN TUYÊN GIÁO

                   *                                                                                     Triệu Sơn, ngày 25 tháng 3 năm 2020

      Số 65- HD/BTG

 

HƯỚNG DẪN

Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong Quý II năm 2020

 

Quý II/2020, diễn ra các ngày kỷ niệm và Lễ hội sau: Kỷ niệm 55 năm Hàm Rồng chiến thắng (03,04/4/1965 - 03,04/4/2020); 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020); 66 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2020); 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); 95 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6/1925-21/6/2020); Ngày giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch); Ngày Quốc tế lao động (1/5); Ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6); Ngày môi trường thế giới (5/6); ngày Gia đình Việt Nam (28/6); Lễ hội Du lịch Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa…; các hoạt động hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ Tỉnh Thanh Hóa (29/7/1930 -29/7/2020).

Thực hiện Hướng dẫn số 110 - HD/BTGTU, ngày 20/3/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về “Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong Quý II năm 2020”; Kế hoạch số 94 - KH/HU, ngày 02/01/2020 của BTV Huyện ủy về Tổ chức các ngày kỷ niệm trong năm 2020, để thực hiện tốt việc tổ chức các ngày kỷ niệm, đảm bảo đúng các quy định của Trung ương, của Tỉnh và của Huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền trong quý II/2020 tại các địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương trong quý II nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường của dân tộc Việt Nam, của Nhân dân Thanh Hóa, nhân dân Triệu Sơn, góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội để triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt lên khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

3. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm cần được tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp, đúng tầm mức sự kiện, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo; tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong xã hội và các tầng lớp nhân dân, góp phần vào việc tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Gắn tuyên truyền các ngày kỷ niệm và ngày lễ lớn của huyện, của tỉnh và của đất nước với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng Đảng; các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, của huyện; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN, KỶ NIỆM

1. Nội dung tuyên truyền, giáo dục

1.1. Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch)

- Tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa của Giỗ tổ Hùng Vương và Lễ hội Đền Hùng, giáo dục các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ hướng về cội nguồn, nhận thức sâu sắc về truyền thống dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm của dân tộc, thể hiện lòng biết ơn, tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước và các bậc tiền nhân có công lao to lớn trong công cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm gìn giữ, xây dựng và bảo vệ đất nước.

- Tuyên truyền, giới thiệu về truyền thống lịch sử, văn hóa, những phong tục, tập quán tốt đẹp của đất nước và con người Việt Nam; cổ vũ các tầng lớp nhân dân trong huyện và cộng đồng người Triệu Sơn, Thanh Hóa ở nước ngoài hướng về cội nguồn dân tộc, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, dân chủ, văn minh. 

- Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh, của huyện về đại đoàn kết toàn dân tộc, tôn vinh tập thể, cá nhân có những công lao, đóng góp đối với việc xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong giai đoạn đổi mới của đất nước, của tỉnh, của huyện và hội nhập quốc tế hiện nay.

1.2 .Kỷ niệm 55 năm Hàm Rồng chiến thắng (03,04/4/1965 - 03,04/4/2020)

- Tuyên truyền, khẳng định tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lịch sử to lớn của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân tố quyết định làm nên thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc.

- Tuyên truyền tri ân các anh hùng, liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, chiến sỹ đã anh dũng hy sinh, sẵn sàng cống hiến sức lực, trí tuệ và của cải làm nên chiến thắng Hàm Rồng oanh liệt. Cầu Hàm Rồng xứ Thanh đã đi vào lịch sử trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong chiến đấu với tinh thần “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, với sức mạnh tổng hợp của cuộc chiến tranh nhân dân.

- Đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và công lao, đóng góp của tầng lớp nhân dân trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược.

- Khẳng định Hàm Rồng chiến thắng là bản anh hùng ca của thời đại Hồ Chí Minh đã và đang tiếp thêm sức mạnh để Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa anh hùng vững bước trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng quê hương “Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu” như lời căn dặn của Bác.

1.3. Kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020)

- Tuyên truyền tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lịch sử to lớn của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân tố quyết định làm nên thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc.

- Tinh thần anh dũng, mưu trí, sáng tạo, vượt qua gian khổ, hy sinh quyết bảo vệ nền độc lập dân tộc thống nhất đất nước và chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc của quân và dân ta; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự giúp đỡ quý báu của các nước và nhân dân yêu tiến bộ trên thế giới trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc.

- Tri ân các anh hùng, liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, chiến sỹ đã hy sinh tính mạng, sẵn sàng cống hiến sức lực, trí tuệ và của cải, làm nên Đại thắng Mùa xuân năm 1975.

- Tuyên truyền những thành tựu của đất nước, của tỉnh, của huyện sau 45 năm thống nhất, đặc biệt là công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay; khẳng định sự kế thừa và phát huy tinh thần “quyết thắng” và chủ động nắm bắt thời cơ trong chiến dịch Hồ Chí Minh Mùa xuân năm 1975 để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.

             - Đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và công lao, đóng góp của các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nươc.

1.4. Kỷ niệm 66 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2020)

             - Tuyên truyền, tầm vóc, nguyên nhân, ý nghĩa lịch sử của chiến tháng Điện Biên Phủ; khẳng định tinh thần anh dũng, mưu trí, sáng tạo của quân và dân ta, nhất là đường lối chính trị, quân sự và ngoại giao đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân tố quyết định làm nên thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

             - Tri ân và tôn vinh các anh hùng, liệt sỹ, cán bộ, chiến sỹ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, sự đóng góp to lớn của nhân dân Thanh Hóa, nhân dân Triệu Sơn và quân dân cả nước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ.

          - Tuyên truyền về những thành tựu to lớn của đất nước kể từ sau chiến thắng Điện Biên Phủ; phát huy truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào, tự tôn, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ, quyết tâm xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp và phồn vinh.

  1.5. Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)

          -Tuyên truyền thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hô Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản công nhân quốc tế.

          - Tuyên truyền thể hiện lòng thành kính, tưởng nhớ, tri ân sâu sắc của nhân dân Triệu Sơn, Thanh Hóa, nhân dân Việt Nam và những tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Gắn tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 72 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2020).

          - Khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích, làm rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc vê thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

          - Tuyên truyền kết quả 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và ỉàm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Mình”; nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa, sự cần thiết của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và trong xã hội. Đồng thời phê bình nghiêm túc những cá nhân, cơ quan, đơn vị, tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mang tính hình thức, thiếu hiệu quả.

          - Động viên văn nghệ sỹ, trí thức và các tầng lớp nhân dân tham gia sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

          - Tuyên truyền đậm nét Hội nghị sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII); vinh danh cá nhân đạt danh hiệu “Vì sự phát triển Thanh Hóa”; công dân kiểu mẫu; các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016-2019.

            1.6. Kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2020)

           - Tuyên truyền cuộc đời sự nghiệp và những cống hiến vĩ đại của V.I.Lênin lãnh tụ vĩ đại của Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

           - Khẳng định giá trị bền vững và sức sống của chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại ngày nay; đồng thời tuyên truyền sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lênin vào sự nghiệp cách mạng của Việt Nam trong giai đoạn mới; đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phủ nhận giá trị của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

          1.7. Kỷ niệm 202 năm Ngày sinh C.Mác (05/5/1818 - 05/5/2020)

           - Tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp và công lao, đóng góp vĩ đại của C.Mác đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và giải phóng con người.

          - Khẳng định những giá trị khoa học và cách mạng trong Di sản tư tưởng của C.Mác, đặc biệt là chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử và học thuyết giá trị thặng dư.

          - Sự vận dụng và phát triển sáng tạo của chủ nghĩa Mác ở các nước xã hội chủ nghĩa hiện nay, nhấn mạnh những thành tựu đem lại và bài học kinh nghiệm; khẳng định tính đúng đắn và sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa Mác trong thời đại ngày nay; đấu tranh phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phủ nhận giá trị của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng H Chí Minh.

 1.8. Một số ngày kỷ niệm khác: 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2020); 61 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2020); Ngày môi trường thế giới (05/6); 1772 năm ngày mất anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh...; các hoạt động hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa và một số ngày kỷ niệm khác của các địa phương, ban, ngành, đoàn th, doanh nghiệp...

Căn cứ vào tình hình cụ thể các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm phù hợp.

          2. Hình thức tuyên truyền, kỷ niệm

          - Tổ chức tuyên truyền các ngày kỷ niệm bằng nhiều hình thức, phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị và đúng các quy định của huyện, tỉnh, của Trung ương, như: Hội thảo, tọa đàm, gặp mặt truyền thống, về nguồn, thăm di tích lịch sử, trao tặng Huy hiệu Đảng, thăm hỏi các gia đình, đối tượng chính sách, giúp đỡ các địa phương, gia đình cách mạng, vùng sâu, vùng xa...

          - Phát động các đợt thi đua yêu nước chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện.

           - Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng.

          - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Internet và mạng xã hội, trang thông tin điện tử của các ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên và sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội; đưa nội dung kỷ niệm các ngày lễ lớn vào sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể nhân dân, trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đến các đối tượng là thanh niên, học sinh.

          - Xây dựng phóng sự, biên soạn, in ấn tài liệu tuyên truyền về những ngày lễ lớn, gắn với tuyên truyền những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của các câp, các ngành, các địa phương; những gương điển hình, nhân tố mới; kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

          - Trùng tu, tôn tạo, quản lý và sử dụng có hiệu quả các di tích lịch sử, văn hoá, các nhà bảo tàng, triển lãm...

          - Tổ chức chỉnh trang, tu sửa các cụm thông tin, cổ động, pa nô, áp phích, khẩu hiệu, màn hình cổ động ở các khu trung tâm, cơ quan, công sở và nơi tập trung đông người.

          - Hướng dẫn nhân dân treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng trong các ngày lễ, sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các xã, thị trấn, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các ngày kỷ niệm, hướng dẫn tuyên truyền các ngày kỷ niệm trong quý II/2020; chỉ đạo, đôn đốc thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương, đơn vị.

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát công tác tuyên truyền, nhất là nội dung trên các cụm thông tin cổ động, panô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền tại địa phương, đơn vị.

2. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện

- Tổ chức phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương; vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên vượt lên khó khăn, thách thức, quyết tâm lao động, sản xuất và kinh doanh, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ của tổ chức, cơ quan, đơn vị.

- Hướng dẫn tổ chức tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước trong quý II/2020 gắn với tuyên truyền thực hiện Nghị quyết trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên; các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn", hành hương về nguồn, giao lưu, gặp mặt, nói chuyện truyền thống chào mừng các ngày kỷ niệm.

3. Phòng Văn hóa & thông tin, Trung tâm VHTT- Thể thao và Du lịch

Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn đến hệ thống văn hóa cơ sở, hệ thống truyền thanh cơ sở, các địa phương, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa tin, tuyên truyền về các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước trong quý II/2020; tổ chức các hoạt động thông tin, cổ động, văn hóa, văn nghệ, thể thao... đảm bảo đúng định hướng chính trị, tư tưởng nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân nhân các dịp kỷ niệm.

IV. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 55 năm Hàm Rồng chiến thắng (03,04/4/1965 - 03,04/4/2020)!

2. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020)!

3. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 66 năm Ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2020)!

4. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)!

5. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020)!

6.  Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020!

7. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

8. Đảng bộ và nhân dân Triệu Sơn quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020!

            9. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng!

10. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

11. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

12. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

 

 

Nơi nhận:                                                                                TRƯỞNG BAN

- Ban Tuyên giáo TU (b/c);

- Thường trực HU, HĐND, UBND huyện (b/c);

- Các TCCSĐ;

- MTTQ, các đoàn thể chin hs trị - xã hội huyện;

- Phòng VH & TT, Trung tâm VH-TT-TT & DL,

  các đơn vị liên quan;

- Lưu BTG/HU.                                                                                 Lê Thị Sen

 

 

 

 

  

HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong Quý II năm 2020

Đăng lúc: 26/03/2020 03:57:20 (GMT+7)

HUYỆN ỦY TRIỆU SƠN                                                                             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

   BAN TUYÊN GIÁO

                   *                                                                                     Triệu Sơn, ngày 25 tháng 3 năm 2020

      Số 65- HD/BTG

 

HƯỚNG DẪN

Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong Quý II năm 2020

 

Quý II/2020, diễn ra các ngày kỷ niệm và Lễ hội sau: Kỷ niệm 55 năm Hàm Rồng chiến thắng (03,04/4/1965 - 03,04/4/2020); 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020); 66 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2020); 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); 95 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6/1925-21/6/2020); Ngày giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch); Ngày Quốc tế lao động (1/5); Ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6); Ngày môi trường thế giới (5/6); ngày Gia đình Việt Nam (28/6); Lễ hội Du lịch Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa…; các hoạt động hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ Tỉnh Thanh Hóa (29/7/1930 -29/7/2020).

Thực hiện Hướng dẫn số 110 - HD/BTGTU, ngày 20/3/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về “Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong Quý II năm 2020”; Kế hoạch số 94 - KH/HU, ngày 02/01/2020 của BTV Huyện ủy về Tổ chức các ngày kỷ niệm trong năm 2020, để thực hiện tốt việc tổ chức các ngày kỷ niệm, đảm bảo đúng các quy định của Trung ương, của Tỉnh và của Huyện, Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền trong quý II/2020 tại các địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương trong quý II nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường của dân tộc Việt Nam, của Nhân dân Thanh Hóa, nhân dân Triệu Sơn, góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội để triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt lên khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

3. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm cần được tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp, đúng tầm mức sự kiện, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo; tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong xã hội và các tầng lớp nhân dân, góp phần vào việc tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Gắn tuyên truyền các ngày kỷ niệm và ngày lễ lớn của huyện, của tỉnh và của đất nước với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng Đảng; các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, của huyện; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN, KỶ NIỆM

1. Nội dung tuyên truyền, giáo dục

1.1. Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch)

- Tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa của Giỗ tổ Hùng Vương và Lễ hội Đền Hùng, giáo dục các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ hướng về cội nguồn, nhận thức sâu sắc về truyền thống dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm của dân tộc, thể hiện lòng biết ơn, tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước và các bậc tiền nhân có công lao to lớn trong công cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm gìn giữ, xây dựng và bảo vệ đất nước.

- Tuyên truyền, giới thiệu về truyền thống lịch sử, văn hóa, những phong tục, tập quán tốt đẹp của đất nước và con người Việt Nam; cổ vũ các tầng lớp nhân dân trong huyện và cộng đồng người Triệu Sơn, Thanh Hóa ở nước ngoài hướng về cội nguồn dân tộc, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, dân chủ, văn minh. 

- Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh, của huyện về đại đoàn kết toàn dân tộc, tôn vinh tập thể, cá nhân có những công lao, đóng góp đối với việc xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong giai đoạn đổi mới của đất nước, của tỉnh, của huyện và hội nhập quốc tế hiện nay.

1.2 .Kỷ niệm 55 năm Hàm Rồng chiến thắng (03,04/4/1965 - 03,04/4/2020)

- Tuyên truyền, khẳng định tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lịch sử to lớn của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân tố quyết định làm nên thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc.

- Tuyên truyền tri ân các anh hùng, liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, chiến sỹ đã anh dũng hy sinh, sẵn sàng cống hiến sức lực, trí tuệ và của cải làm nên chiến thắng Hàm Rồng oanh liệt. Cầu Hàm Rồng xứ Thanh đã đi vào lịch sử trở thành biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong chiến đấu với tinh thần “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, với sức mạnh tổng hợp của cuộc chiến tranh nhân dân.

- Đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và công lao, đóng góp của tầng lớp nhân dân trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược.

- Khẳng định Hàm Rồng chiến thắng là bản anh hùng ca của thời đại Hồ Chí Minh đã và đang tiếp thêm sức mạnh để Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa anh hùng vững bước trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng quê hương “Thanh Hóa phải trở nên một tỉnh kiểu mẫu” như lời căn dặn của Bác.

1.3. Kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020)

- Tuyên truyền tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lịch sử to lớn của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân tố quyết định làm nên thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc.

- Tinh thần anh dũng, mưu trí, sáng tạo, vượt qua gian khổ, hy sinh quyết bảo vệ nền độc lập dân tộc thống nhất đất nước và chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc của quân và dân ta; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự giúp đỡ quý báu của các nước và nhân dân yêu tiến bộ trên thế giới trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc.

- Tri ân các anh hùng, liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, chiến sỹ đã hy sinh tính mạng, sẵn sàng cống hiến sức lực, trí tuệ và của cải, làm nên Đại thắng Mùa xuân năm 1975.

- Tuyên truyền những thành tựu của đất nước, của tỉnh, của huyện sau 45 năm thống nhất, đặc biệt là công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay; khẳng định sự kế thừa và phát huy tinh thần “quyết thắng” và chủ động nắm bắt thời cơ trong chiến dịch Hồ Chí Minh Mùa xuân năm 1975 để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.

             - Đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và công lao, đóng góp của các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nươc.

1.4. Kỷ niệm 66 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2020)

             - Tuyên truyền, tầm vóc, nguyên nhân, ý nghĩa lịch sử của chiến tháng Điện Biên Phủ; khẳng định tinh thần anh dũng, mưu trí, sáng tạo của quân và dân ta, nhất là đường lối chính trị, quân sự và ngoại giao đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân tố quyết định làm nên thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

             - Tri ân và tôn vinh các anh hùng, liệt sỹ, cán bộ, chiến sỹ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, sự đóng góp to lớn của nhân dân Thanh Hóa, nhân dân Triệu Sơn và quân dân cả nước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ.

          - Tuyên truyền về những thành tựu to lớn của đất nước kể từ sau chiến thắng Điện Biên Phủ; phát huy truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào, tự tôn, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ, quyết tâm xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp và phồn vinh.

  1.5. Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)

          -Tuyên truyền thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hô Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản công nhân quốc tế.

          - Tuyên truyền thể hiện lòng thành kính, tưởng nhớ, tri ân sâu sắc của nhân dân Triệu Sơn, Thanh Hóa, nhân dân Việt Nam và những tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Gắn tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 72 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2020).

          - Khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích, làm rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc vê thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

          - Tuyên truyền kết quả 04 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và ỉàm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Mình”; nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa, sự cần thiết của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và trong xã hội. Đồng thời phê bình nghiêm túc những cá nhân, cơ quan, đơn vị, tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mang tính hình thức, thiếu hiệu quả.

          - Động viên văn nghệ sỹ, trí thức và các tầng lớp nhân dân tham gia sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

          - Tuyên truyền đậm nét Hội nghị sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII); vinh danh cá nhân đạt danh hiệu “Vì sự phát triển Thanh Hóa”; công dân kiểu mẫu; các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016-2019.

            1.6. Kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2020)

           - Tuyên truyền cuộc đời sự nghiệp và những cống hiến vĩ đại của V.I.Lênin lãnh tụ vĩ đại của Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

           - Khẳng định giá trị bền vững và sức sống của chủ nghĩa Mác-Lênin trong thời đại ngày nay; đồng thời tuyên truyền sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác- Lênin vào sự nghiệp cách mạng của Việt Nam trong giai đoạn mới; đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phủ nhận giá trị của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

          1.7. Kỷ niệm 202 năm Ngày sinh C.Mác (05/5/1818 - 05/5/2020)

           - Tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp và công lao, đóng góp vĩ đại của C.Mác đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và giải phóng con người.

          - Khẳng định những giá trị khoa học và cách mạng trong Di sản tư tưởng của C.Mác, đặc biệt là chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử và học thuyết giá trị thặng dư.

          - Sự vận dụng và phát triển sáng tạo của chủ nghĩa Mác ở các nước xã hội chủ nghĩa hiện nay, nhấn mạnh những thành tựu đem lại và bài học kinh nghiệm; khẳng định tính đúng đắn và sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa Mác trong thời đại ngày nay; đấu tranh phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phủ nhận giá trị của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng H Chí Minh.

 1.8. Một số ngày kỷ niệm khác: 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2020); 61 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2020); Ngày môi trường thế giới (05/6); 1772 năm ngày mất anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh...; các hoạt động hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa và một số ngày kỷ niệm khác của các địa phương, ban, ngành, đoàn th, doanh nghiệp...

Căn cứ vào tình hình cụ thể các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm phù hợp.

          2. Hình thức tuyên truyền, kỷ niệm

          - Tổ chức tuyên truyền các ngày kỷ niệm bằng nhiều hình thức, phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị và đúng các quy định của huyện, tỉnh, của Trung ương, như: Hội thảo, tọa đàm, gặp mặt truyền thống, về nguồn, thăm di tích lịch sử, trao tặng Huy hiệu Đảng, thăm hỏi các gia đình, đối tượng chính sách, giúp đỡ các địa phương, gia đình cách mạng, vùng sâu, vùng xa...

          - Phát động các đợt thi đua yêu nước chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện.

           - Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng.

          - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Internet và mạng xã hội, trang thông tin điện tử của các ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên và sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội; đưa nội dung kỷ niệm các ngày lễ lớn vào sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể nhân dân, trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đến các đối tượng là thanh niên, học sinh.

          - Xây dựng phóng sự, biên soạn, in ấn tài liệu tuyên truyền về những ngày lễ lớn, gắn với tuyên truyền những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của các câp, các ngành, các địa phương; những gương điển hình, nhân tố mới; kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

          - Trùng tu, tôn tạo, quản lý và sử dụng có hiệu quả các di tích lịch sử, văn hoá, các nhà bảo tàng, triển lãm...

          - Tổ chức chỉnh trang, tu sửa các cụm thông tin, cổ động, pa nô, áp phích, khẩu hiệu, màn hình cổ động ở các khu trung tâm, cơ quan, công sở và nơi tập trung đông người.

          - Hướng dẫn nhân dân treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng trong các ngày lễ, sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các xã, thị trấn, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các ngày kỷ niệm, hướng dẫn tuyên truyền các ngày kỷ niệm trong quý II/2020; chỉ đạo, đôn đốc thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương, đơn vị.

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát công tác tuyên truyền, nhất là nội dung trên các cụm thông tin cổ động, panô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền tại địa phương, đơn vị.

2. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện

- Tổ chức phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương; vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên vượt lên khó khăn, thách thức, quyết tâm lao động, sản xuất và kinh doanh, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ của tổ chức, cơ quan, đơn vị.

- Hướng dẫn tổ chức tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước trong quý II/2020 gắn với tuyên truyền thực hiện Nghị quyết trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên; các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn", hành hương về nguồn, giao lưu, gặp mặt, nói chuyện truyền thống chào mừng các ngày kỷ niệm.

3. Phòng Văn hóa & thông tin, Trung tâm VHTT- Thể thao và Du lịch

Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn đến hệ thống văn hóa cơ sở, hệ thống truyền thanh cơ sở, các địa phương, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa tin, tuyên truyền về các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước trong quý II/2020; tổ chức các hoạt động thông tin, cổ động, văn hóa, văn nghệ, thể thao... đảm bảo đúng định hướng chính trị, tư tưởng nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân nhân các dịp kỷ niệm.

IV. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 55 năm Hàm Rồng chiến thắng (03,04/4/1965 - 03,04/4/2020)!

2. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020)!

3. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 66 năm Ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2020)!

4. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)!

5. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020)!

6.  Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020!

7. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

8. Đảng bộ và nhân dân Triệu Sơn quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020!

            9. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng!

10. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

11. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

12. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

 

 

Nơi nhận:                                                                                TRƯỞNG BAN

- Ban Tuyên giáo TU (b/c);

- Thường trực HU, HĐND, UBND huyện (b/c);

- Các TCCSĐ;

- MTTQ, các đoàn thể chin hs trị - xã hội huyện;

- Phòng VH & TT, Trung tâm VH-TT-TT & DL,

  các đơn vị liên quan;

- Lưu BTG/HU.                                                                                 Lê Thị Sen

 

 

 

 

  
Dự báo thời tiết Thanh Hóa