Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
3375
Hôm qua:
6020
Tuần này:
15207
Tháng này:
131149
Tất cả:
2869327

HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong Quý I/2021; các hoạt động vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

Ngày 07/01/2021 10:05:16

 HUYỆN ỦY TRIỆU SƠN

    BAN TUYÊN GIÁO

*

     Số 03 - HD/BTGHU

 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 
  

 


      Triệu Sơn, ngày 31 tháng 12 năm 2020

HƯỚNG DẪN

Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong Quý I/2021;

các hoạt động vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

-----

Thực hiện Hướng dẫn số 04-HD/BTGTU, ngày 28/12/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn Quý I/2021; các hoạt động vui Xuân, đón tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Để thực hiện tốt việc tổ chức các ngày kỷ niệm, đảm bảo đúng quy định của Trung ương, của Tỉnh, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Triệu Sơn hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:

          Quý I/2021 diễn ra các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện như: Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021); 80 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941- 28/01/2021); 56 năm Ngày thành lập huyện Triệu Sơn (25/02/1965 – 25/02/2021); 66 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2021); 62 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (03/3/1959 - 03/3/2021); 32 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2021); Ngày Quốc tế phụ nữ (08/3); 90 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021);  Ngày Thể thao Việt Nam (27/3) một số ngày kỷ niệm khác của các ban, ngành, địa phương, đơn vị.

Đặc biệt, trong quý I/2021, diễn ra các hoạt động vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; kỷ niệm 74 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/02/1947 - 20/02/2021) và 56 năm ngày thành lập Huyện (25/02/1965 - 25/02/2021).

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện  trong quý I/2021 nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước, khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường của dân tộc Việt Nam, của nhân dân Thanh Hóa và nhân dân Triệu Sơn, khẳng định những thành tựu của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, Đảng bộ huyện Triệu Sơn, những đóng góp to lớn của nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiến hành công cuộc đổi mới đất nước; khẳng định sự kiên định đi theo con đường chủ nghĩa xã hội.

2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm góp phần tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân để triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

3. Các hoạt động tuyên truyền cần được tổ chức với quy mô, hình thức phù hợp, bảo đảm đúng các quy định, có trọng tâm, trọng điểm, trang trọng, thiết thực, an toàn; kết hợp với tuyên truyền những việc làm thiết thực, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; lồng ghép với việc tuyên truyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng Đảng, các sự kiện chính trị của đất nước và của tỉnh, của huyện, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo được không khí phấn khởi trong xã hội và các tầng lớp nhân dân; công tác chỉ đạo đảm bảo phòng chống dịch Covid 19, an toàn giao thông, an toàn cháy nổ, vệ sinh ATTP trên địa bàn huyện.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung tuyên truyền, giáo dục

1.1. Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021); 74 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/02/1947 - 20/02/2021) và 56 năm Ngày thành lập huyện Triệu Sơn (25/02/1965 – 23/02/2021)

          Tuyên truyền kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021), 56 năm Ngày thành lập huyện Triệu Sơn (25/02/1965 – 23/02/2021) gắn mừng Đảng, mừng Xuân và kỷ niệm 74 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/02/1947 - 20/02/2021). Trong đó, tập trung vào các nội dung sau:

- Tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung và của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, Đảng bộ huyện Triệu Sơn nói riêng, nêu bật những chặng đường đấu tranh oanh liệt của Đảng ta, những khó khăn, gian khổ, hy sinh, cùng những thắng lợi vĩ đại mà nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng và những bài học kinh nghiệm của Đảng trong 91 năm qua; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

- Tuyên truyền những kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, công tác xây dựng Đảng và đấu tranh phòng chống tham nhũng trong năm 2020; các phong trào thi đua yêu nước, chiến sỹ thi đua, các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến; gắn với tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân.

- Tuyên truyền, giáo dục đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; tôn vinh, tri ân những cống hiến, đóng góp của nhân dân, của các cán bộ lão thành cách mạng, người có công với Đảng, với cách mạng.

- Tuyên truyền các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chào mừng 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 56 năm Ngày thành lập huyện Triệu Sơn; mừng Xuân Tân Sửu; tuyên truyền kỷ niệm 74 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/02/1947 - 20/02/2021).  

- Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, bôi nhọ, xuyên tạc, “diễn biến hòa bình”, chống phá Đảng, Nhà nước.

1.2. Kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941- 28/01/2021) và 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/2011-05/6/2021)

- Tuyên truyền những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; đặc biệt nhấn mạnh ý chí quyết tâm cứu nước, cứu dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện sinh động qua việc ra đi tìm đường cứu nước (năm 1911) và về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng  (năm 1941) của Người.

- Tư duy và tầm nhìn chiến lược cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; biểu dương kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp, các ngành, nhất là những tập thể, cá nhân tiêu biểu. Tuyên truyền nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

- Tuyên truyền tình cảm yêu mến, kính trọng của các tầng lớp nhân dân Việt Nam, sự cảm phục, mến mộ của Nhân dân thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm diễn ra ở các ban, ngành, địa phương; Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước ta.

1.3. Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021)

- Tuyên truyền, ôn lại lịch sử truyền thống 90 năm xây dựng và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, với chủ đề “Tự hào tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh” gắn với phong trào hành động cách mạng của Đoàn, những tấm gương đoàn viên tiêu biểu qua các thời kỳ, xác định trách nhiệm rèn luyện, phấn đấu của người đoàn viên hiện nay.

- Giáo dục nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng, niềm tự hào cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi về truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”

- Tuyên truyền việc tổ chức các hoạt động tham quan, tìm hiểu các địa danh, di tích lịch sử, truyền thống của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các phong trào thanh niên. Qua đó, tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, truyền thống của dân tộc, của Đảng, của Đoàn, bồi đắp lý tưởng cách mạng, phát huy lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc trong đoàn viên, thanh thiếu niên.

- Tuyên truyền đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của thanh niên tham gia phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương, đơn vị; các hoạt động tăng cường, hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị; mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; củng cố tổ chức và nâng cao vai trò, vị thế của đoàn trong thanh thiếu niên và xã hội.

- Tuyên truyền, biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các hoạt động của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

- Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền các hoạt động chào mừng đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

1.4. Các hoạt động vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

          Tuyên truyền các hoạt động vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Trong đó, tập trung vào các nội dung sau:

- Tuyên truyền, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp của nhân dân các dân tộc trong tỉnh mỗi khi Tết đến Xuân về tạo không khí sôi nổi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; gắn với việc tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cờ bạc, mê tín dị đoan và các biểu hiện thương mại hóa trong hoạt động lễ hội diễn ra trước, trong và sau Tết.

- Tuyên truyền thực hiện nghiêm túc Thông báo kết luận số 237-TB/TW, ngày 11/11/2020 của Ban Bí thư về “việc tổ chức kỷ niệm một số ngày lễ và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021”; Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư khóa XI “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội”; Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 18/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ “Về xiết chặt kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan đảng, nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội; nghiêm cấm sử dụng rượu, bia, chất có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực”; Chỉ thị số 08- CT/.HU, ngày 05/10/2016 của BTV Huyện ủy “Về tiếp tục tăng cường việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội”.

- Tuyên truyền các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo cân đối cung cầu các loại hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu tăng cao của người dân trong dịp tết Nguyên đán; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát giá cả, thị trường, xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ, gom hàng, nâng giá; gắn thực hiện tốt chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí trong tổ chức hội nghị, tổng kết cuối năm, gặp mặt đón mừng năm mới…; đảm bảo tổ chức vui Xuân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 an toàn, tiết kiệm, đảm bảo phòng chống dịch Covid 19..

- Tuyên truyền, phản ánh các hoạt động của các địa phương, đơn vị tổ chức  vui Xuân, đón Tết; công tác bảo đảm an toàn, an ninh trật tự xã hội trong dịp Tết Tân Sửu năm 2021 ở các địa phương trên địa bàn huyện.

- Phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “tương thân tương ái” tốt đẹp của dân tộc, đảm bảo cho mọi người, mọi nhà đều có tết bằng nhiều hình thức, như: chăm lo Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, trẻ em mồ côi cha mẹ, đồng bào vùng sâu, vùng xa...; thăm hỏi động viên các gia đình chính sách, người có công với nước và cán bộ, chiến sỹ, người lao động đang làm nhiệm vụ trong dịp Tết, gia đình cán bộ chiến sỹ đang làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới, hải đảo; biểu dương khích lệ các tập thể, cá nhân tổ chức tốt các hoạt động này. 

- Tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, vui chơi giải trí trong những ngày Tết, chú trọng tổ chức các trò chơi dân gian giàu bản sắc văn hóa dân tộc, tạo không khí vui tươi, lành mạnh khắp các vùng, miền trong huyện.

- Các địa phương tổ chức dâng hương, viếng nghĩa trang liệt sỹ.

- Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, bôi nhọ, xuyên tạc, tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước.

1.5. Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị (06/3/1911- 06/3/2021) lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.

- Tuyên truyền cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp to lớn của đồng chí Lê Thanh Nghị đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta.

- Tuyên truyền tấm gương sáng, tinh thần cách mạng trung kiên, suốt đời sống và chiến đấu cho lý tưởng cao cả; việc học tập tấm gương đồng chí Lê Thanh Nghị, người con ưu tú của quê hương Hải Dương với sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta.

1.6. Một số ngày kỷ niệm khác: Kỷ niệm 75 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội Việt nam (06/01/1946 - 06/01/2021); Kỷ niệm 48 năm Ngày Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/01/1973 - 27/01/2021); 42 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (07/01/1979 - 07/01/2021); 59 năm Ngày truyền thống Lịch sử Đảng (24/01/1962 - 24/01/2021); 53 năm ngành Khoa giáo (30/01/1968-30/01/2021); Ngày Việt Nam gia nhập WTO (11/01/2007-11/01/2020); Khởi nghĩa Đô Lương (13/01/1941 - 13/01/2021); Ngày Khởi nghĩa Ba Tơ(11/3/1945 - 11/03/2021);… và các ngày kỷ niệm khác của địa phương, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp.

Căn cứ vào tình hình cụ thể các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm phù hợp.

2. Hình thức tuyên truyền kỷ niệm

 Căn cứ vào tình hình thực tiễn, các địa phương, ngành, MTTQ và các đoàn thể, doanh nghiệp đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức hoạt động chào mừng các ngày kỷ niệm trong Quý I/2021 bằng các hình thức phù hợp theo quy định tại Nghị định 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ Quy định “Về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài”. Tập trung vào các hình thức sau:

- Tổ chức gặp mặt, giao lưu với nhân chứng lịch sử, người có công với Đảng, với nước; thăm hỏi, tri ân các thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công trong phong trào Đồng khởi; tổ chức thăm quan di tích lịch sử, hành hương về nguồn; trao tặng bằng khen, Huy hiệu Đảng; thăm hỏi các gia đình, đối tượng chính sách, các cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ, đảng viên tiêu biểu có nhiều công lao, đóng góp trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, đất nước và của tỉnh, của huyện; giúp đỡ các địa phương, gia đình vùng căn cứ cách mạng, vùng sâu, vùng xa…

- Phát động các đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện theo chủ đề thi đua, giai đoạn 2020 - 2025: “Đoàn kết - kỷ cương - sáng tạo - phát triển”; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”;... các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”; “Đền ơn đáp nghĩa”...

- Chỉnh trang, tu sửa, quản lý và sử dụng có hiệu quả, đúng quy định pháp luật các di tích lịch sử, văn hóa...

- Tổ chức các hội nghị, giao lưu, tọa đàm, gặp mặt truyền thống biểu dương điển hình nhân tố mới.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Internet và mạng xã hội, trang thông tin điện tử của các ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên và sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội; đưa nội dung kỷ niệm các ngày lễ lớn vào sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể nhân dân, trong đó chú trọng tuyên truyền cho đối tượng là thanh niên, học sinh.

- Xây dựng phóng sự, bài viết tuyên truyền về những ngày lễ lớn, gắn với những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của các cấp, các ngành, các địa phương; về những gương điển hình, nhân tố mới; về kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Các cấp ủy đảng căn cứ vào các nội dung tuyên truyền để lựa chọn những nội dung, hình thức phù hợp trong sinh hoạt chi bộ.

- Tổ chức chỉnh trang, tu sửa các cụm thông tin, cổ động, pa nô, áp phích, khẩu hiệu, màn hình cổ động ở các khu trung tâm, cơ quan, công sở và nơi tập trung đông người.

- Hướng dẫn nhân dân treo cờ Tổ quốc trong các ngày lễ, sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.     Ban Tuyên giáo Huyện ủy

- Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm sự kiện trong quý I năm 2021 trên địa bàn huyện.

          - Chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng tuyên truyền tại các hội nghị giao ban khoa giáo, hội nghị báo cáo viên cấp huyện. Cung cấp tài liệu tuyên truyền kịp thời đến Ban Tuyên giáo cơ sở, Trung tâm VH,TT,TT & DL huyện. Đăng tải hướng dẫn tuyên truyền trên trang tin điện tử của huyện.

2. Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức hiệu quả các hoạt động nêu ở khoản 2, mục II của Hướng dẫn này; chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền trên Đài truyền thanh, trang thông tin của đơn vị, cổ động trực quan, thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và các ấn phẩm tuyên truyền.

- Chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị; tổ chức nắm bắt tình hình tư tưởng, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân trong dịp Tết, nhất là các gia đình chính sách, người có công với nước, đồng bào có hoàn cảnh khó khăn.

         - Triển khai thực hiện có hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng trong các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể.

         3. Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn cơ sở

- Tham mưu cho cấp ủy xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động tuyên truyền cụ thể, thiết thực.

-  Tham mưu tổ chức tốt đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân, với chủ đề“Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh”; tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn về các hoạt động kỷ niệm trong Quý I/2021 và mừng xuân Tân Sửu.

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra công tác tuyên truyền, nhất là nội dung trên các cụm thông tin cổ động, pa nô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền ở các địa phương, đơn vị, trên trang thông tin, hệ thống đài truyền thanh cơ sở; việc tổ chức treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc trong các cơ quan, đơn vị và nhân dân.

4. Trung tâm VH - TT - Thể thao và Du lịch

- Ban hành hướng dẫn công tác tuyên truyền cổ động trực quan, trọng tâm là tuyên truyền trên băng zôn, pa nô, áp phích,... tạo không khí phấn khởi, thi đua lao động, sản xuất ở địa phương, đơn vị.

 - Tổ chức các hoạt động mừng xuân Tân Sửu gắn với các hoạt động kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021), 56 năm Ngày thành lập huyện Triệu Sơn (25/02/1965 - 25/02/2021) kỷ niệm 74 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/02/1947 - 20/02/2021.

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc; tuyên truyền về tầm vóc, ý nghĩa của các sự kiện lịch sử; tăng cường giới thiệu về đất và người Triệu Sơn, Thanh Hóa, tăng cường thời lượng chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, … tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm, các hoạt động chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Tân Sửu trên các vùng, miền trong tỉnh.

- Mở chuyên trang, chuyên mục đặc biệt chào mừng 91 năm Ngày thành lập Đảng, mừng xuân Tân Sửu; tập trung tuyên truyền sâu đậm về những thành tựu của đất nước, của tỉnh, của huyện dưới sự lãnh đạo của Đảng 91 năm qua, biểu dương các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, những cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên tiêu biểu trong xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; tăng cường tuyên truyền cho đồng bào các dân tộc, vùng sâu, vùng xa bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả.

5. Phòng Văn hóa và Thông tin

- Ban hành hướng dẫn, chỉ đạo hệ thống văn hóa cơ sở, Đài truyền thanh cơ sở, bản tin, trang tin điện tử của ngành, địa phương, đơn vị mở chuyên trang, chuyên mục đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm trong quý I/2021.

- Tăng cường quản lý Nhà nước và kiểm soát chặt chẽ các hoạt động thông tin, nhất là thông tin trên mạng Internet; thường xuyên chỉ đạo việc theo dõi, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong việc đăng tải, phổ biến thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

6. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện

 - Ban hành hướng dẫn tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm trong quý I/2021 sâu rộng trong cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

- Tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước, đăng ký các công trình, phần việc đạt chất lượng cao lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm; tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên và nhân dân vui Tết, đón Xuân với tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, đảm bảo phòng chống dịch Covid 19.

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo, Huyện Đoàn: Chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho học sinh, đoàn viên, thanh niên nâng cao nhận thức về Đảng, về Bác Hồ vĩ đại; cổ vũ động viên đoàn viên, thanh niên, học sinh, tự tin vững bước, tích cực học tập, lao động, góp phần xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

IV. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Tân Sửu 2021!

          2. Nhiệt liệt chào mừng 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021)!

3. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

4. Chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/02/1947 - 20/02/2021)!

5. Tỉnh Thanh Hóa phải trở nên tỉnh kiểu mẫu!

6. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021!

7. Nhiệt liệt chào mừng 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/890-19/5/2021).

8. Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!

9. Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021)!

10. Đảng bộ và nhân dân huyện Triệu Sơn quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!

11. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu sớm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành hiện thực cuộc sống!

12. Nhiệt liệt chào mừng 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021)!

13. Nhiệt liệt chào mừng 67 năm Ngày chiến thăng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2021)!

 14. Nhiệt liệt chào mừng 76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2021) và Ngày Quốc khánh Nước CHXHCNVN (02/9/1945-02/9/2021)!

          15. Nhiệt liệt chào mừng 56 năm Ngày thành lập huyện Triệu Sơn (25/02/1965 - 25/02/2021)!

          16. Đảng bộ và nhân dân huyện Triệu Sơn phấn đấu đến năm 2022 đạt chuẩn huyện Nông thôn mới, năm 2025 là một trong những huyện dẫn đầu của tỉnh.

17. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

18. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

19. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

 

Nơi nhận:                                                                                    TRƯỞNG BAN

- Ban Tuyên giáo TU (b/c);                                                                                 

- Thường trực HU (b/c);

- Các TCCSĐ;

- MTTQ, các đoàn thể huyện;                                                              Lê Thị Sen

- Trung tâm VH –TT- Thể thao & Du lịch,

các phòng, ngành, đơn vị liên quan;

- Lưu BTG/HU.                                                                                            

  

HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong Quý I/2021; các hoạt động vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

Đăng lúc: 07/01/2021 10:05:16 (GMT+7)

 HUYỆN ỦY TRIỆU SƠN

    BAN TUYÊN GIÁO

*

     Số 03 - HD/BTGHU

 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 
  

 


      Triệu Sơn, ngày 31 tháng 12 năm 2020

HƯỚNG DẪN

Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong Quý I/2021;

các hoạt động vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

-----

Thực hiện Hướng dẫn số 04-HD/BTGTU, ngày 28/12/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn Quý I/2021; các hoạt động vui Xuân, đón tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Để thực hiện tốt việc tổ chức các ngày kỷ niệm, đảm bảo đúng quy định của Trung ương, của Tỉnh, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Triệu Sơn hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:

          Quý I/2021 diễn ra các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện như: Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021); 80 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941- 28/01/2021); 56 năm Ngày thành lập huyện Triệu Sơn (25/02/1965 – 25/02/2021); 66 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2021); 62 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (03/3/1959 - 03/3/2021); 32 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2021); Ngày Quốc tế phụ nữ (08/3); 90 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021);  Ngày Thể thao Việt Nam (27/3) một số ngày kỷ niệm khác của các ban, ngành, địa phương, đơn vị.

Đặc biệt, trong quý I/2021, diễn ra các hoạt động vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; kỷ niệm 74 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/02/1947 - 20/02/2021) và 56 năm ngày thành lập Huyện (25/02/1965 - 25/02/2021).

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện  trong quý I/2021 nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước, khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường của dân tộc Việt Nam, của nhân dân Thanh Hóa và nhân dân Triệu Sơn, khẳng định những thành tựu của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, Đảng bộ huyện Triệu Sơn, những đóng góp to lớn của nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiến hành công cuộc đổi mới đất nước; khẳng định sự kiên định đi theo con đường chủ nghĩa xã hội.

2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm góp phần tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân để triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

3. Các hoạt động tuyên truyền cần được tổ chức với quy mô, hình thức phù hợp, bảo đảm đúng các quy định, có trọng tâm, trọng điểm, trang trọng, thiết thực, an toàn; kết hợp với tuyên truyền những việc làm thiết thực, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; lồng ghép với việc tuyên truyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng Đảng, các sự kiện chính trị của đất nước và của tỉnh, của huyện, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo được không khí phấn khởi trong xã hội và các tầng lớp nhân dân; công tác chỉ đạo đảm bảo phòng chống dịch Covid 19, an toàn giao thông, an toàn cháy nổ, vệ sinh ATTP trên địa bàn huyện.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung tuyên truyền, giáo dục

1.1. Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021); 74 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/02/1947 - 20/02/2021) và 56 năm Ngày thành lập huyện Triệu Sơn (25/02/1965 – 23/02/2021)

          Tuyên truyền kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021), 56 năm Ngày thành lập huyện Triệu Sơn (25/02/1965 – 23/02/2021) gắn mừng Đảng, mừng Xuân và kỷ niệm 74 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/02/1947 - 20/02/2021). Trong đó, tập trung vào các nội dung sau:

- Tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung và của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, Đảng bộ huyện Triệu Sơn nói riêng, nêu bật những chặng đường đấu tranh oanh liệt của Đảng ta, những khó khăn, gian khổ, hy sinh, cùng những thắng lợi vĩ đại mà nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng và những bài học kinh nghiệm của Đảng trong 91 năm qua; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

- Tuyên truyền những kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, công tác xây dựng Đảng và đấu tranh phòng chống tham nhũng trong năm 2020; các phong trào thi đua yêu nước, chiến sỹ thi đua, các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến; gắn với tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân.

- Tuyên truyền, giáo dục đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; tôn vinh, tri ân những cống hiến, đóng góp của nhân dân, của các cán bộ lão thành cách mạng, người có công với Đảng, với cách mạng.

- Tuyên truyền các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chào mừng 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 56 năm Ngày thành lập huyện Triệu Sơn; mừng Xuân Tân Sửu; tuyên truyền kỷ niệm 74 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/02/1947 - 20/02/2021).  

- Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, bôi nhọ, xuyên tạc, “diễn biến hòa bình”, chống phá Đảng, Nhà nước.

1.2. Kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941- 28/01/2021) và 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/2011-05/6/2021)

- Tuyên truyền những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; đặc biệt nhấn mạnh ý chí quyết tâm cứu nước, cứu dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện sinh động qua việc ra đi tìm đường cứu nước (năm 1911) và về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng  (năm 1941) của Người.

- Tư duy và tầm nhìn chiến lược cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; biểu dương kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp, các ngành, nhất là những tập thể, cá nhân tiêu biểu. Tuyên truyền nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

- Tuyên truyền tình cảm yêu mến, kính trọng của các tầng lớp nhân dân Việt Nam, sự cảm phục, mến mộ của Nhân dân thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm diễn ra ở các ban, ngành, địa phương; Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước ta.

1.3. Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021)

- Tuyên truyền, ôn lại lịch sử truyền thống 90 năm xây dựng và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, với chủ đề “Tự hào tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh” gắn với phong trào hành động cách mạng của Đoàn, những tấm gương đoàn viên tiêu biểu qua các thời kỳ, xác định trách nhiệm rèn luyện, phấn đấu của người đoàn viên hiện nay.

- Giáo dục nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng, niềm tự hào cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi về truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”

- Tuyên truyền việc tổ chức các hoạt động tham quan, tìm hiểu các địa danh, di tích lịch sử, truyền thống của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các phong trào thanh niên. Qua đó, tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, truyền thống của dân tộc, của Đảng, của Đoàn, bồi đắp lý tưởng cách mạng, phát huy lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc trong đoàn viên, thanh thiếu niên.

- Tuyên truyền đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của thanh niên tham gia phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương, đơn vị; các hoạt động tăng cường, hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị; mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; củng cố tổ chức và nâng cao vai trò, vị thế của đoàn trong thanh thiếu niên và xã hội.

- Tuyên truyền, biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các hoạt động của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

- Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền các hoạt động chào mừng đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

1.4. Các hoạt động vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

          Tuyên truyền các hoạt động vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Trong đó, tập trung vào các nội dung sau:

- Tuyên truyền, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp của nhân dân các dân tộc trong tỉnh mỗi khi Tết đến Xuân về tạo không khí sôi nổi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; gắn với việc tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cờ bạc, mê tín dị đoan và các biểu hiện thương mại hóa trong hoạt động lễ hội diễn ra trước, trong và sau Tết.

- Tuyên truyền thực hiện nghiêm túc Thông báo kết luận số 237-TB/TW, ngày 11/11/2020 của Ban Bí thư về “việc tổ chức kỷ niệm một số ngày lễ và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021”; Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư khóa XI “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội”; Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 18/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ “Về xiết chặt kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan đảng, nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội; nghiêm cấm sử dụng rượu, bia, chất có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực”; Chỉ thị số 08- CT/.HU, ngày 05/10/2016 của BTV Huyện ủy “Về tiếp tục tăng cường việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội”.

- Tuyên truyền các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo cân đối cung cầu các loại hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu tăng cao của người dân trong dịp tết Nguyên đán; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát giá cả, thị trường, xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ, gom hàng, nâng giá; gắn thực hiện tốt chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí trong tổ chức hội nghị, tổng kết cuối năm, gặp mặt đón mừng năm mới…; đảm bảo tổ chức vui Xuân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 an toàn, tiết kiệm, đảm bảo phòng chống dịch Covid 19..

- Tuyên truyền, phản ánh các hoạt động của các địa phương, đơn vị tổ chức  vui Xuân, đón Tết; công tác bảo đảm an toàn, an ninh trật tự xã hội trong dịp Tết Tân Sửu năm 2021 ở các địa phương trên địa bàn huyện.

- Phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “tương thân tương ái” tốt đẹp của dân tộc, đảm bảo cho mọi người, mọi nhà đều có tết bằng nhiều hình thức, như: chăm lo Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, trẻ em mồ côi cha mẹ, đồng bào vùng sâu, vùng xa...; thăm hỏi động viên các gia đình chính sách, người có công với nước và cán bộ, chiến sỹ, người lao động đang làm nhiệm vụ trong dịp Tết, gia đình cán bộ chiến sỹ đang làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới, hải đảo; biểu dương khích lệ các tập thể, cá nhân tổ chức tốt các hoạt động này. 

- Tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, vui chơi giải trí trong những ngày Tết, chú trọng tổ chức các trò chơi dân gian giàu bản sắc văn hóa dân tộc, tạo không khí vui tươi, lành mạnh khắp các vùng, miền trong huyện.

- Các địa phương tổ chức dâng hương, viếng nghĩa trang liệt sỹ.

- Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, bôi nhọ, xuyên tạc, tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước.

1.5. Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Thanh Nghị (06/3/1911- 06/3/2021) lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.

- Tuyên truyền cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp to lớn của đồng chí Lê Thanh Nghị đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta.

- Tuyên truyền tấm gương sáng, tinh thần cách mạng trung kiên, suốt đời sống và chiến đấu cho lý tưởng cao cả; việc học tập tấm gương đồng chí Lê Thanh Nghị, người con ưu tú của quê hương Hải Dương với sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta.

1.6. Một số ngày kỷ niệm khác: Kỷ niệm 75 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội Việt nam (06/01/1946 - 06/01/2021); Kỷ niệm 48 năm Ngày Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/01/1973 - 27/01/2021); 42 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (07/01/1979 - 07/01/2021); 59 năm Ngày truyền thống Lịch sử Đảng (24/01/1962 - 24/01/2021); 53 năm ngành Khoa giáo (30/01/1968-30/01/2021); Ngày Việt Nam gia nhập WTO (11/01/2007-11/01/2020); Khởi nghĩa Đô Lương (13/01/1941 - 13/01/2021); Ngày Khởi nghĩa Ba Tơ(11/3/1945 - 11/03/2021);… và các ngày kỷ niệm khác của địa phương, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp.

Căn cứ vào tình hình cụ thể các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm phù hợp.

2. Hình thức tuyên truyền kỷ niệm

 Căn cứ vào tình hình thực tiễn, các địa phương, ngành, MTTQ và các đoàn thể, doanh nghiệp đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức hoạt động chào mừng các ngày kỷ niệm trong Quý I/2021 bằng các hình thức phù hợp theo quy định tại Nghị định 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ Quy định “Về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài”. Tập trung vào các hình thức sau:

- Tổ chức gặp mặt, giao lưu với nhân chứng lịch sử, người có công với Đảng, với nước; thăm hỏi, tri ân các thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công trong phong trào Đồng khởi; tổ chức thăm quan di tích lịch sử, hành hương về nguồn; trao tặng bằng khen, Huy hiệu Đảng; thăm hỏi các gia đình, đối tượng chính sách, các cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ, đảng viên tiêu biểu có nhiều công lao, đóng góp trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, đất nước và của tỉnh, của huyện; giúp đỡ các địa phương, gia đình vùng căn cứ cách mạng, vùng sâu, vùng xa…

- Phát động các đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện theo chủ đề thi đua, giai đoạn 2020 - 2025: “Đoàn kết - kỷ cương - sáng tạo - phát triển”; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”;... các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”; “Đền ơn đáp nghĩa”...

- Chỉnh trang, tu sửa, quản lý và sử dụng có hiệu quả, đúng quy định pháp luật các di tích lịch sử, văn hóa...

- Tổ chức các hội nghị, giao lưu, tọa đàm, gặp mặt truyền thống biểu dương điển hình nhân tố mới.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Internet và mạng xã hội, trang thông tin điện tử của các ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên và sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội; đưa nội dung kỷ niệm các ngày lễ lớn vào sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể nhân dân, trong đó chú trọng tuyên truyền cho đối tượng là thanh niên, học sinh.

- Xây dựng phóng sự, bài viết tuyên truyền về những ngày lễ lớn, gắn với những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của các cấp, các ngành, các địa phương; về những gương điển hình, nhân tố mới; về kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Các cấp ủy đảng căn cứ vào các nội dung tuyên truyền để lựa chọn những nội dung, hình thức phù hợp trong sinh hoạt chi bộ.

- Tổ chức chỉnh trang, tu sửa các cụm thông tin, cổ động, pa nô, áp phích, khẩu hiệu, màn hình cổ động ở các khu trung tâm, cơ quan, công sở và nơi tập trung đông người.

- Hướng dẫn nhân dân treo cờ Tổ quốc trong các ngày lễ, sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.     Ban Tuyên giáo Huyện ủy

- Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm sự kiện trong quý I năm 2021 trên địa bàn huyện.

          - Chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng tuyên truyền tại các hội nghị giao ban khoa giáo, hội nghị báo cáo viên cấp huyện. Cung cấp tài liệu tuyên truyền kịp thời đến Ban Tuyên giáo cơ sở, Trung tâm VH,TT,TT & DL huyện. Đăng tải hướng dẫn tuyên truyền trên trang tin điện tử của huyện.

2. Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

- Xây dựng kế hoạch tổ chức hiệu quả các hoạt động nêu ở khoản 2, mục II của Hướng dẫn này; chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền trên Đài truyền thanh, trang thông tin của đơn vị, cổ động trực quan, thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và các ấn phẩm tuyên truyền.

- Chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị; tổ chức nắm bắt tình hình tư tưởng, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân trong dịp Tết, nhất là các gia đình chính sách, người có công với nước, đồng bào có hoàn cảnh khó khăn.

         - Triển khai thực hiện có hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng trong các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể.

         3. Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn cơ sở

- Tham mưu cho cấp ủy xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động tuyên truyền cụ thể, thiết thực.

-  Tham mưu tổ chức tốt đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân, với chủ đề“Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh”; tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn về các hoạt động kỷ niệm trong Quý I/2021 và mừng xuân Tân Sửu.

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra công tác tuyên truyền, nhất là nội dung trên các cụm thông tin cổ động, pa nô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền ở các địa phương, đơn vị, trên trang thông tin, hệ thống đài truyền thanh cơ sở; việc tổ chức treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc trong các cơ quan, đơn vị và nhân dân.

4. Trung tâm VH - TT - Thể thao và Du lịch

- Ban hành hướng dẫn công tác tuyên truyền cổ động trực quan, trọng tâm là tuyên truyền trên băng zôn, pa nô, áp phích,... tạo không khí phấn khởi, thi đua lao động, sản xuất ở địa phương, đơn vị.

 - Tổ chức các hoạt động mừng xuân Tân Sửu gắn với các hoạt động kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021), 56 năm Ngày thành lập huyện Triệu Sơn (25/02/1965 - 25/02/2021) kỷ niệm 74 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/02/1947 - 20/02/2021.

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc; tuyên truyền về tầm vóc, ý nghĩa của các sự kiện lịch sử; tăng cường giới thiệu về đất và người Triệu Sơn, Thanh Hóa, tăng cường thời lượng chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, … tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm, các hoạt động chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Tân Sửu trên các vùng, miền trong tỉnh.

- Mở chuyên trang, chuyên mục đặc biệt chào mừng 91 năm Ngày thành lập Đảng, mừng xuân Tân Sửu; tập trung tuyên truyền sâu đậm về những thành tựu của đất nước, của tỉnh, của huyện dưới sự lãnh đạo của Đảng 91 năm qua, biểu dương các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, những cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên tiêu biểu trong xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; tăng cường tuyên truyền cho đồng bào các dân tộc, vùng sâu, vùng xa bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả.

5. Phòng Văn hóa và Thông tin

- Ban hành hướng dẫn, chỉ đạo hệ thống văn hóa cơ sở, Đài truyền thanh cơ sở, bản tin, trang tin điện tử của ngành, địa phương, đơn vị mở chuyên trang, chuyên mục đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm trong quý I/2021.

- Tăng cường quản lý Nhà nước và kiểm soát chặt chẽ các hoạt động thông tin, nhất là thông tin trên mạng Internet; thường xuyên chỉ đạo việc theo dõi, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong việc đăng tải, phổ biến thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

6. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện

 - Ban hành hướng dẫn tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm trong quý I/2021 sâu rộng trong cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

- Tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước, đăng ký các công trình, phần việc đạt chất lượng cao lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm; tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên và nhân dân vui Tết, đón Xuân với tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, đảm bảo phòng chống dịch Covid 19.

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo, Huyện Đoàn: Chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho học sinh, đoàn viên, thanh niên nâng cao nhận thức về Đảng, về Bác Hồ vĩ đại; cổ vũ động viên đoàn viên, thanh niên, học sinh, tự tin vững bước, tích cực học tập, lao động, góp phần xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

IV. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Tân Sửu 2021!

          2. Nhiệt liệt chào mừng 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021)!

3. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

4. Chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/02/1947 - 20/02/2021)!

5. Tỉnh Thanh Hóa phải trở nên tỉnh kiểu mẫu!

6. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021!

7. Nhiệt liệt chào mừng 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/890-19/5/2021).

8. Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!

9. Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021)!

10. Đảng bộ và nhân dân huyện Triệu Sơn quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!

11. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu sớm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành hiện thực cuộc sống!

12. Nhiệt liệt chào mừng 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021)!

13. Nhiệt liệt chào mừng 67 năm Ngày chiến thăng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2021)!

 14. Nhiệt liệt chào mừng 76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2021) và Ngày Quốc khánh Nước CHXHCNVN (02/9/1945-02/9/2021)!

          15. Nhiệt liệt chào mừng 56 năm Ngày thành lập huyện Triệu Sơn (25/02/1965 - 25/02/2021)!

          16. Đảng bộ và nhân dân huyện Triệu Sơn phấn đấu đến năm 2022 đạt chuẩn huyện Nông thôn mới, năm 2025 là một trong những huyện dẫn đầu của tỉnh.

17. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

18. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

19. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

 

Nơi nhận:                                                                                    TRƯỞNG BAN

- Ban Tuyên giáo TU (b/c);                                                                                 

- Thường trực HU (b/c);

- Các TCCSĐ;

- MTTQ, các đoàn thể huyện;                                                              Lê Thị Sen

- Trung tâm VH –TT- Thể thao & Du lịch,

các phòng, ngành, đơn vị liên quan;

- Lưu BTG/HU.