Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1494
Hôm qua:
4357
Tuần này:
21920
Tháng này:
83715
Tất cả:
3872001

HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong Quý 4/2021.

Ngày 24/09/2021 16:09:09


HUYỆN ỦY TRIỆU SƠN                        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

   BAN TUYÊN GIÁO                                

              *                                        Triệu Sơn, ngày 20 tháng 9 năm 2021

    Số 15 - HD/BTGHU

 

HƯỚNG DẪN

Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong Quý 4/2021;

 

Quý IV năm 2021 diễn ra các ngày kỷ niệm quan trọng sau: Kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021); kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2021); 91 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/10/2021) và 61 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960 - 20/12/2021); 81 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2021); 201 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2021); kỷ niệm Ngày truyền thống các Ban xây dựng Đảng; Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10); Ngày vì người nghèo Việt Nam (17/10); Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11). Huyện Triệu Sơn phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021, sớm hơn 01 năm so với mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII đã đề ra.

Thực hiện Hướng dẫn số 25-HD/BTGTU, ngày 16/9/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa; ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy; Công văn số 04-CV/TBTTVĐ ngày 16/9/2021 của Tiểu Ban tuyên truyền, vận động về việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền thực hiện cấc tiêu chí huyện Triểu Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. Ban Tuyên giáo Huyện ủy Triệu Sơn hướng dẫn công tác tuyên truyền trên địa bàn huyện, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

          1. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong Quý IV nhằm tiếp tục đẩy mạnh giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng vẻ vang của Đảng, giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước, khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, khẳng định những thành tựu của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình đổi mới đất nước.

          2. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam của người dân địa phương cổ vũ, động viên Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép” vừa tập trung kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19, vừa phát triển kinh tế xã hội và quyết tâm chính trị xây dựng huyện Triệu Sơn đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2021.

          3. Công tác tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm phải được triển khai bằng nhiều hình thức phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, gắn tuyên truyền các ngày lễ, lồng ghép với việc tuyên truyền  nhằm làm nổi bật mục tiêu huyện Triệu Sơn phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2021, sớm hơn 1 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII đã đề ra. (theo yêu cầu của Công văn số 04-CV/TBTTVĐ ngày 16/9/2021 của Tiểu Ban tuyên truyền vận động xây dựng nông thôn mới huyện).

          4. Chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và định hướng dư luận xã hội theo phương châm “lấy xây làm chính, lấy đẹp dẹp xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, góp phần quan trọng trong việc củng cố niềm tin vững chắc của cán bộ, đảng viên và nhân dân với Đảng, Nhà nước trong thực hiện mục tiêu phát triển quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

          II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung tuyên truyền

1.1. Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911 - 10/10/2021)

- Tuyên truyền cuộc đời, sự nghiệp và công lao đóng góp to lớn của đồng chí Lê Đức Thọ với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc nói chung và công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác ngoại giao.

- Tuyên truyền đạo đức cách mạng cao đẹp của đồng chí Lê Đức Thọ - Người chiến sĩ cách mạng kiên cường, nhà lãnh đạo tài năng, một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, việc học tập và noi theo tấm gương sáng ngời của một người cộng sản, suốt đời trung thành, tận tụy với nước, với dân, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, luôn có tinh thần tiến công, lạc quan cách mạng, chủ động, quyết đoán và sáng tạo, hết lòng thương yêu đồng đội, đồng chí, đồng bào của đồng chí Lê Đức Thọ.

1.2. Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021)

- Tuyên truyền về bối cảnh lịch sử và đường lối, chủ trương của Đảng trong việc quyết định mở tuyến đường chiến lược quan trọng trên biển, khẳng định đây là con đường huyết mạch để vận chuyển người và vũ khí đến các chiến trường xa ở miền Nam, những nơi mà đường Hồ Chí Minh trên dãy Trường Sơn chưa thể vươn tới góp phần làm nên thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc.

- Tuyên truyền những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ “đoàn không số” đã làm nên trang sử oanh liệt của dân tộc ta, một thiên anh hùng ca bất tử, tô thắm truyền thống đánh giặc, giữ nước của dân tộc, đồng thời giáo dục lịch sử cách mạng, tiếp thêm niềm tin và sức mạnh cho các thế hệ hôm nay và mai sau quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

1.3. Kỷ niệm Ngày truyền thống của các Ban xây dựng Đảng

- Tuyên truyền ôn lại truyền thống lịch sử của các Ban xây dựng Đảng, những đóng góp của các thế hệ cán bộ làm công tác tham mưu của Đảng, những đóng góp của các Ban xây dựng Đảng trong quá trình tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh.

- Tuyên truyền về công tác tham mưu của các Ban xây dựng đảng trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

- Tuyên truyền những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong công tác tham mưu và phục vụ cấp ủy, đặc biệt là những gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao.

1.4. Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2021) và 61 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960 - 20/12/2021)

- Tuyên truyền khẳng định những thành quả to lớn và đóng góp quan trọng của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng và Nhân dân ta, nhất là trong giai đoạn hiện nay.

- Việc không ngừng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới, tôn vinh, tri ân công lao đóng góp to lớn của các cấp, các ngành đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới.

1.5. Kỷ niệm 201 năm Ngày sinh Ph.Ăng.ghen (28/11/1820-28/11/2021)

- Tuyên truyền cuộc đời sự nghiệp của Ph.Ăng.ghen.

- Những đóng góp to lớn của Ph.Ăng.ghen đối với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học và lãnh tụ của phong trào giai cấp công nhân thế giới.

- Sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê nin vào sự nghiệp cách mạng và công cuộc đổi mới là yêu cầu bức thiết của sự nghiệp cách mạng ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa với Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân, hướng đến xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, văn minh.

1.6. Kỷ niệm 81 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940-23/11/2021)

- Khẳng định ý nghĩa, giá trị lịch sử và những bài học kinh nghiệm của khởi nghĩa Nam Kỳ đã để lại dấu ấn không thể phai mờ của miền Nam “Thành đồng Tổ quốc” đối với sự nghiệp đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc.

- Khởi nghĩa Nam Kỳ là thắng lợi của ý chí kiên cường, bất khuất, lòng dũng cảm, dám chấp nhận hy sinh của đồng bào, các chiến sĩ cộng sản, chứng tỏ lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần quật khởi của Nhân dân ta.

1.7 Một số ngày kỷ niệm khác

kỷ niệm 67 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2021); 75 năm Ngày Thành lập Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa (10/10/1946-10/10/2021); 65 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15/10/1956- 15/10/2021; Ngày truyền thống ngành Tài chính Đảng (25/10); Ngày quốc tế Người cao tuổi (01/10); Ngày Cách mạng tháng Mười Nga (07/11); Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11); ngày thành lập Hội chữ thập đỏ Việt Nam (23/11); 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944- 22/12/2021); 32 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989- 22/12/2021); Ngày Dân số Việt Nam (26/12) … và Một số ngày kỷ niệm khác của các ngành, địa phương, doanh nghiệp.

2. Hình thức tuyên truyền

 Căn cứ vào tình hình thực tiễn, các xã, thị trấn, các ban, ngành, đoàn thể có ngày kỷ niệm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức hoạt động chào mừng các ngày kỷ niệm trong Quý IV/2021 bằng nhiều hình thức phù hợp trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 và mục tiêu huyện Triệu Sơn phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2021.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh, các trang thông tin điện tử, đưa nội dung kỷ niệm các ngày lễ lớn của quý 4/2021 gắn với mục tiêu huyện Triệu Sơn đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2021, sớm hơn 1 năm so với Nghị quyết  Đại hội đảng bộ huyện đề ra vào sinh hoạt chi bộ, các tổ chức đoàn thể và Nhân dân.

- Chỉnh trang, tu sửa, lắp đặt, thay mới, các cụm thông tin, pano, áp phích, khẩu hiệu, cắm cờ ở các khu trung tâm, cơ quan, công sở, nơi tập trung đông người, nội dung tuyên truyền ngắn gọn, dễ đọc, dễ hiểu, màu sắc phù hợp, đẹp mắt, làm nổi bật để tuyên truyền có hiệu quả (Thực hiện vào các thời gian cao điểm theo Công văn hướng dẫn số 04-CV/TBTTVĐ ngày 16/9/2021 của Tiểu Ban tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới huyện).

III.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy

- Tổ chức triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền và các hoạt động kỷ niệm tại Đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị để cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu và tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang của đất nước, của tỉnh, huyện; tiếp tục cống hiến công sức, trí tuệ xây dựng Đảng, xây dựng quê hương.

- Gắn gắn tuyên truyền các ngày lễ với việc tuyên truyền nông thôn mới, nhằm làm nổi bật mục tiêu huyện Triệu Sơn đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2021, sớm hơn 1 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII đã đề ra; tạo sự lan tỏa, hưởng ứng tham gia thực hiện của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện.

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra công tác tuyên truyền, nhất là nội dung trên các cụm thông tin cổ động, pa nô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền tại địa phương, đơn vị mình. Tập trung thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền theo Kế hoạch số  01-KH/TBTTVĐ  ngày 23/8/2021 và Công văn hướng dẫn số 04-CV/TBTTVĐ ngày 16/9/2021 của Tiểu Ban tuyên truyền vận động hoàn thiện các tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.

2. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện

- Tổ chức phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, vận động cán bộ, đảng viên, hội viên vượt lên khó khăn thách thức, quyết tâm lao động, sản xuất góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

- Hướng dẫn tổ chức tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử của đất nước trong Quý IV/2021, gắn với tuyên truyền thực hiện thật tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”với việc tuyên truyền  nhằm làm nổi bật mục tiêu huyện Triệu Sơn phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2021.

- Tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên; các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”.

3. Phòng Văn hóa & Thông tin; Trung tâm văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch huyện.

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền,hướng dẫn hệ thống văn hoá cơ sở, các xã, thị trấn, đơn vị triển khai tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan, chào mừng kỷ niệm.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa tin về các ngày lễ lớn trong Quý IV năm 2021, thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền theo Kế hoạch số  01-KH/TBTTVĐ  ngày 23/8/2021 và Công văn hướng dẫn số 04-CV/TBTTVĐ ngày 16/9/2021 của Tiểu Ban tuyên truyền vận động hoàn thiện các tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021, bảo đảm kịp thời, đúng định hướng tư tưởng chính trị.

IV. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2021) và 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân!

2. Phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, khát vọng thịnh vượng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phấn đấu đến năm 2025 Thanh Hóa trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, đến năm 2030 trở thành một tỉnh công nghiệp hiện đại!

3. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021!

4. Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân huyện Triệu Sơn, quyết tâm, chung sức, đồng lòng phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2021!

5. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh!

6. Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh!

7. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới!

8. Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới là góp phần xây dựng Triệu Sơn giàu đẹp, văn minh!

9. Xây dựng nông thôn mới góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân!

10. Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc!

11. Chung sức xây dựng nông thôn mới vì ấm no, hạnh phúc của Nhân dân!

12. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới xây dựng quê hương Triệu Sơn ngày càng giàu đẹp, văn minh!

13. Nông thôn mới, sức sống mới, diện mạo mới!

14. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021!

15. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Triệu Sơn quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021.

16. Xây dựng huyện Nông thôn mới là thực hiện khát vọng phát triển quê hương Triệu Sơn sớm trở thành một trong những huyện dẫn đầu của tỉnh vào năm 2025.

 17. Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới là góp phần để huyện nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh, Nhân dân có chất lượng sống tốt.

 18. Thi đua xây dựng nông thôn mới vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

19. Xây dựng nông thôn mới là cụ thể hóa nghị quyết của Đảng, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

20. Xây dựng nông thôn mới là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, Chính quyền và của mỗi người dân!.

21. Xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

22. Nông thôn mới - “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”.

          23. Đảng bộ và nhân dân Triệu Sơn quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!

24. Đảng bộ và Nhân dân huyện Triệu Sơn quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025!

25. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

27. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

27. Chủ tịch Hồ chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

 

Nơi nhận:

- BTG Tỉnh ủy (B/c);

- Thường trực Huyện ủy (B/c);

- Các TCCSĐ trực thuộc;

- MTTQ, các đoàn thể cấp huyện;

- Phòng Văn hóa - Thông tin;

- Trung tâm VH-TT, TT & DL;

- Lưu BTGHU.

 TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

 

 

 

Lê Thị Sen

 

  

HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong Quý 4/2021.

Đăng lúc: 24/09/2021 16:09:09 (GMT+7)


HUYỆN ỦY TRIỆU SƠN                        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

   BAN TUYÊN GIÁO                                

              *                                        Triệu Sơn, ngày 20 tháng 9 năm 2021

    Số 15 - HD/BTGHU

 

HƯỚNG DẪN

Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong Quý 4/2021;

 

Quý IV năm 2021 diễn ra các ngày kỷ niệm quan trọng sau: Kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021); kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2021); 91 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/10/2021) và 61 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960 - 20/12/2021); 81 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2021); 201 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2021); kỷ niệm Ngày truyền thống các Ban xây dựng Đảng; Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10); Ngày vì người nghèo Việt Nam (17/10); Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11). Huyện Triệu Sơn phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021, sớm hơn 01 năm so với mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII đã đề ra.

Thực hiện Hướng dẫn số 25-HD/BTGTU, ngày 16/9/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa; ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy; Công văn số 04-CV/TBTTVĐ ngày 16/9/2021 của Tiểu Ban tuyên truyền, vận động về việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền thực hiện cấc tiêu chí huyện Triểu Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. Ban Tuyên giáo Huyện ủy Triệu Sơn hướng dẫn công tác tuyên truyền trên địa bàn huyện, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

          1. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong Quý IV nhằm tiếp tục đẩy mạnh giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng vẻ vang của Đảng, giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước, khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, khẳng định những thành tựu của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình đổi mới đất nước.

          2. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam của người dân địa phương cổ vũ, động viên Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép” vừa tập trung kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19, vừa phát triển kinh tế xã hội và quyết tâm chính trị xây dựng huyện Triệu Sơn đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2021.

          3. Công tác tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm phải được triển khai bằng nhiều hình thức phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, gắn tuyên truyền các ngày lễ, lồng ghép với việc tuyên truyền  nhằm làm nổi bật mục tiêu huyện Triệu Sơn phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2021, sớm hơn 1 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII đã đề ra. (theo yêu cầu của Công văn số 04-CV/TBTTVĐ ngày 16/9/2021 của Tiểu Ban tuyên truyền vận động xây dựng nông thôn mới huyện).

          4. Chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và định hướng dư luận xã hội theo phương châm “lấy xây làm chính, lấy đẹp dẹp xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, góp phần quan trọng trong việc củng cố niềm tin vững chắc của cán bộ, đảng viên và nhân dân với Đảng, Nhà nước trong thực hiện mục tiêu phát triển quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

          II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung tuyên truyền

1.1. Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ (10/10/1911 - 10/10/2021)

- Tuyên truyền cuộc đời, sự nghiệp và công lao đóng góp to lớn của đồng chí Lê Đức Thọ với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc nói chung và công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác ngoại giao.

- Tuyên truyền đạo đức cách mạng cao đẹp của đồng chí Lê Đức Thọ - Người chiến sĩ cách mạng kiên cường, nhà lãnh đạo tài năng, một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, việc học tập và noi theo tấm gương sáng ngời của một người cộng sản, suốt đời trung thành, tận tụy với nước, với dân, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, luôn có tinh thần tiến công, lạc quan cách mạng, chủ động, quyết đoán và sáng tạo, hết lòng thương yêu đồng đội, đồng chí, đồng bào của đồng chí Lê Đức Thọ.

1.2. Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021)

- Tuyên truyền về bối cảnh lịch sử và đường lối, chủ trương của Đảng trong việc quyết định mở tuyến đường chiến lược quan trọng trên biển, khẳng định đây là con đường huyết mạch để vận chuyển người và vũ khí đến các chiến trường xa ở miền Nam, những nơi mà đường Hồ Chí Minh trên dãy Trường Sơn chưa thể vươn tới góp phần làm nên thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc.

- Tuyên truyền những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ “đoàn không số” đã làm nên trang sử oanh liệt của dân tộc ta, một thiên anh hùng ca bất tử, tô thắm truyền thống đánh giặc, giữ nước của dân tộc, đồng thời giáo dục lịch sử cách mạng, tiếp thêm niềm tin và sức mạnh cho các thế hệ hôm nay và mai sau quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

1.3. Kỷ niệm Ngày truyền thống của các Ban xây dựng Đảng

- Tuyên truyền ôn lại truyền thống lịch sử của các Ban xây dựng Đảng, những đóng góp của các thế hệ cán bộ làm công tác tham mưu của Đảng, những đóng góp của các Ban xây dựng Đảng trong quá trình tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh.

- Tuyên truyền về công tác tham mưu của các Ban xây dựng đảng trong công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

- Tuyên truyền những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong công tác tham mưu và phục vụ cấp ủy, đặc biệt là những gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao.

1.4. Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2021) và 61 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960 - 20/12/2021)

- Tuyên truyền khẳng định những thành quả to lớn và đóng góp quan trọng của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng và Nhân dân ta, nhất là trong giai đoạn hiện nay.

- Việc không ngừng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới, tôn vinh, tri ân công lao đóng góp to lớn của các cấp, các ngành đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới.

1.5. Kỷ niệm 201 năm Ngày sinh Ph.Ăng.ghen (28/11/1820-28/11/2021)

- Tuyên truyền cuộc đời sự nghiệp của Ph.Ăng.ghen.

- Những đóng góp to lớn của Ph.Ăng.ghen đối với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học và lãnh tụ của phong trào giai cấp công nhân thế giới.

- Sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê nin vào sự nghiệp cách mạng và công cuộc đổi mới là yêu cầu bức thiết của sự nghiệp cách mạng ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa với Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân, hướng đến xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, văn minh.

1.6. Kỷ niệm 81 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940-23/11/2021)

- Khẳng định ý nghĩa, giá trị lịch sử và những bài học kinh nghiệm của khởi nghĩa Nam Kỳ đã để lại dấu ấn không thể phai mờ của miền Nam “Thành đồng Tổ quốc” đối với sự nghiệp đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc.

- Khởi nghĩa Nam Kỳ là thắng lợi của ý chí kiên cường, bất khuất, lòng dũng cảm, dám chấp nhận hy sinh của đồng bào, các chiến sĩ cộng sản, chứng tỏ lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần quật khởi của Nhân dân ta.

1.7 Một số ngày kỷ niệm khác

kỷ niệm 67 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2021); 75 năm Ngày Thành lập Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa (10/10/1946-10/10/2021); 65 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 15/10/1956- 15/10/2021; Ngày truyền thống ngành Tài chính Đảng (25/10); Ngày quốc tế Người cao tuổi (01/10); Ngày Cách mạng tháng Mười Nga (07/11); Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11); ngày thành lập Hội chữ thập đỏ Việt Nam (23/11); 77 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944- 22/12/2021); 32 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989- 22/12/2021); Ngày Dân số Việt Nam (26/12) … và Một số ngày kỷ niệm khác của các ngành, địa phương, doanh nghiệp.

2. Hình thức tuyên truyền

 Căn cứ vào tình hình thực tiễn, các xã, thị trấn, các ban, ngành, đoàn thể có ngày kỷ niệm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức hoạt động chào mừng các ngày kỷ niệm trong Quý IV/2021 bằng nhiều hình thức phù hợp trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 và mục tiêu huyện Triệu Sơn phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2021.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh, các trang thông tin điện tử, đưa nội dung kỷ niệm các ngày lễ lớn của quý 4/2021 gắn với mục tiêu huyện Triệu Sơn đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2021, sớm hơn 1 năm so với Nghị quyết  Đại hội đảng bộ huyện đề ra vào sinh hoạt chi bộ, các tổ chức đoàn thể và Nhân dân.

- Chỉnh trang, tu sửa, lắp đặt, thay mới, các cụm thông tin, pano, áp phích, khẩu hiệu, cắm cờ ở các khu trung tâm, cơ quan, công sở, nơi tập trung đông người, nội dung tuyên truyền ngắn gọn, dễ đọc, dễ hiểu, màu sắc phù hợp, đẹp mắt, làm nổi bật để tuyên truyền có hiệu quả (Thực hiện vào các thời gian cao điểm theo Công văn hướng dẫn số 04-CV/TBTTVĐ ngày 16/9/2021 của Tiểu Ban tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới huyện).

III.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy

- Tổ chức triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền và các hoạt động kỷ niệm tại Đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị để cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu và tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang của đất nước, của tỉnh, huyện; tiếp tục cống hiến công sức, trí tuệ xây dựng Đảng, xây dựng quê hương.

- Gắn gắn tuyên truyền các ngày lễ với việc tuyên truyền nông thôn mới, nhằm làm nổi bật mục tiêu huyện Triệu Sơn đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2021, sớm hơn 1 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII đã đề ra; tạo sự lan tỏa, hưởng ứng tham gia thực hiện của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện.

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra công tác tuyên truyền, nhất là nội dung trên các cụm thông tin cổ động, pa nô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền tại địa phương, đơn vị mình. Tập trung thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền theo Kế hoạch số  01-KH/TBTTVĐ  ngày 23/8/2021 và Công văn hướng dẫn số 04-CV/TBTTVĐ ngày 16/9/2021 của Tiểu Ban tuyên truyền vận động hoàn thiện các tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.

2. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện

- Tổ chức phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, vận động cán bộ, đảng viên, hội viên vượt lên khó khăn thách thức, quyết tâm lao động, sản xuất góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

- Hướng dẫn tổ chức tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử của đất nước trong Quý IV/2021, gắn với tuyên truyền thực hiện thật tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”với việc tuyên truyền  nhằm làm nổi bật mục tiêu huyện Triệu Sơn phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2021.

- Tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên; các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”.

3. Phòng Văn hóa & Thông tin; Trung tâm văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch huyện.

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền,hướng dẫn hệ thống văn hoá cơ sở, các xã, thị trấn, đơn vị triển khai tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan, chào mừng kỷ niệm.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa tin về các ngày lễ lớn trong Quý IV năm 2021, thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền theo Kế hoạch số  01-KH/TBTTVĐ  ngày 23/8/2021 và Công văn hướng dẫn số 04-CV/TBTTVĐ ngày 16/9/2021 của Tiểu Ban tuyên truyền vận động hoàn thiện các tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021, bảo đảm kịp thời, đúng định hướng tư tưởng chính trị.

IV. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2021) và 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân!

2. Phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, khát vọng thịnh vượng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phấn đấu đến năm 2025 Thanh Hóa trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước, một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, đến năm 2030 trở thành một tỉnh công nghiệp hiện đại!

3. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021!

4. Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân huyện Triệu Sơn, quyết tâm, chung sức, đồng lòng phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2021!

5. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh!

6. Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh!

7. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới!

8. Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới là góp phần xây dựng Triệu Sơn giàu đẹp, văn minh!

9. Xây dựng nông thôn mới góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân!

10. Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc!

11. Chung sức xây dựng nông thôn mới vì ấm no, hạnh phúc của Nhân dân!

12. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới xây dựng quê hương Triệu Sơn ngày càng giàu đẹp, văn minh!

13. Nông thôn mới, sức sống mới, diện mạo mới!

14. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021!

15. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Triệu Sơn quyết tâm thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021.

16. Xây dựng huyện Nông thôn mới là thực hiện khát vọng phát triển quê hương Triệu Sơn sớm trở thành một trong những huyện dẫn đầu của tỉnh vào năm 2025.

 17. Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới là góp phần để huyện nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh, Nhân dân có chất lượng sống tốt.

 18. Thi đua xây dựng nông thôn mới vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

19. Xây dựng nông thôn mới là cụ thể hóa nghị quyết của Đảng, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

20. Xây dựng nông thôn mới là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, Chính quyền và của mỗi người dân!.

21. Xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

22. Nông thôn mới - “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”.

          23. Đảng bộ và nhân dân Triệu Sơn quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025!

24. Đảng bộ và Nhân dân huyện Triệu Sơn quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025!

25. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

27. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

27. Chủ tịch Hồ chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

 

Nơi nhận:

- BTG Tỉnh ủy (B/c);

- Thường trực Huyện ủy (B/c);

- Các TCCSĐ trực thuộc;

- MTTQ, các đoàn thể cấp huyện;

- Phòng Văn hóa - Thông tin;

- Trung tâm VH-TT, TT & DL;

- Lưu BTGHU.

 TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

 

 

 

Lê Thị Sen