Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
2882
Hôm qua:
3121
Tuần này:
21980
Tháng này:
65011
Tất cả:
2247802

HƯỚNG DẪN: Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8/1930 - 01/8/2020)

Ngày 24/07/2020 15:28:12

 

HUYỆN ỦY TRIỆU SƠN

      BAN TUYÊN GIÁO

       Số 73 - HD/BTGHU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

                                                     Triệu Sơn, ngày 17 tháng 7 năm 2020 

HƯỚNG DẪN

Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8/1930 - 01/8/2020)

-----

          Thực hiện Hướng dẫn số 117-HD/BTGTU, ngày 13/7/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8/1930 - 01/8/2020), Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền trên địa bàn huyện, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định vai trò và những đóng góp to lớn của ngành Tuyên giáo đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc ta trong 90 năm qua; qua đó khơi dậy niềm tự hào, củng cố niềm tin với Đảng và công tác tư tưởng của Đảng, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành, đoàn thể trong xây dựng hệ thống tuyên giáo ngày càng vững mạnh.  

- Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm, động viên toàn ngành Tuyên giáo nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức; phát huy những thành tựu, ưu điểm; khắc phục những tồn tại, hạn chế; không ngừng phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII.

- Các hoạt động tuyên truyền cần được tổ chức phù hợp, bảo đảm thiết thực, hiệu quả với nhiều nội dung và hình thức mới, có sức lan tỏa sâu rộng; gắn với việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước trong năm 2020; tạo không khí phấn khởi, hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của ngành và đất nước, chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN, KỶ NIỆM

1. Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền quá trình trưởng thành, phát triển và truyền thống vẻ vang của ngành Tuyên giáo trong 90 năm qua gắn với lịch sử đấu tranh cách mạng xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; biểu dương nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo; tôn vinh và tri ân công lao, cống hiến, đóng góp của các cấp, các ngành, các thế hệ cán bộ tuyên giáo qua các thời kỳ đối với công tác tuyên giáo của Đảng.

- Tuyên truyền rõ những thuận lợi, khó khăn, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với công tác tuyên giáo và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành, đoàn thể trong xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế cùng phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đề cao trách nhiệm của cấp ủy đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo hiện nay.

          - Tuyên truyền phản ánh các hoạt động kỷ niệm, các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng diễn ra ở các cấp, các ngành và các cơ quan, đơn vị.

           2. Hình thức tuyên truyền

           - Tổ chức tọa đàm ở quy mô phù hợp, làm rõ vị trí, vai trò và những công lao, đóng góp to lớn, những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong quá trình xây dựng và trưởng thành; góp phần làm sáng tỏ truyền thống vẻ vang của ngành Tuyên giáo dưới sự lãnh đạo của Đảng trong 90 năm qua; đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao bản lĩnh chính trị, uy tín, trí tuệ và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của ngành Tuyên giáo trong thời gian tới.

            - Tổ chức thăm hỏi, tri ân các lớp thế hệ đảng viên lão thành đã nghỉ hưu qua các thời kỳ, nhất là đối với cựu cán bộ, người có nhiều công lao, đóng góp với ngành Tuyên giáo; hành hương về nguồn, tham quan di tích lịch sử, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục, thể thao mừng 90 năm Ngày ngành Tuyên giáo và chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, mạng xã hội, các phương tiện cổ động trực quan, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên....

            - Chỉnh trang, tu sửa các cụm thông tin, cổ động, panô, áp phích, khẩu hiệu, màn hình cổ động ở các khu trung tâm, cơ quan, công sở và nơi tập trung đông người để tổ chức tuyên truyền có hiệu quả.

Ngoài các hoạt động nêu trên, tùy theo tình hình cụ thể lựa chọn các hình thức tuyên truyền, kỷ niệm phù hợp, như: phát động phong trào thi đua yêu nước, tổ chức các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”; các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao mừng 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo…

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Huyện ủy

          - Tham mưu giúp cấp ủy tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền; xây dựng và ban hành hướng dẫn tuyên truyền.

           - Chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng tuyên truyền tại hội nghị báo cáo viên cấp huyện.

- Chỉ đạo, phối hợp tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm theo mục II của Hướng dẫn này.

2. Đảng bộ các xã, thị trấn; các đảng bộ, chi bộ trực thuộc

- Xây dựng kế hoạch tổ chức hiệu quả các hoạt động nêu ở mục II của Hướng dẫn; chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, các phương tiện thông tin, cổ động trực quan, thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và các ấn phẩm tuyên truyền.

Thời gian tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm sự kiện từ tháng 7/2020 đến đầu tháng 8/2020.

- Chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị; nắm chắc tình hình tư tưởng, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, người có công với nước, vùng sâu, vùng xa.

         - Chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể trực thuộc triển khai thực hiện có hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Chủ đề sinh hoạt: "Xây dựng ngành Tuyên giáo trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh".

Nội dung sinh hoạt:

+ Ôn lại lịch sử vẻ vang của ngành Tuyên giáo trong 90 năm qua theo Đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương.

+ Liên hệ, ôn lại truyền thống, công lao, đóng góp và phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành Tuyên giáo; bồi đắp thêm niềm tự hào về những đóng góp to lớn, có ý nghĩa lịch sử của ngành Tuyên giáo trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; củng cố và tăng cường niềm tin vào mục tiêu lý tưởng, nền tảng tư tưởng của Đảng; đây cũng là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ngành Tuyên giáo ra sức phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trau rồi phẩm chất đạo đức cách mạng và bản lĩnh chính trị, biểu thị quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.    

Hình thức sinh hoạt:

+  Đối với các chi bộ Đảng, tổ chức sinh hoạt chuyên đề tháng 7 đến đầu tháng 8/2020.

+ Đối với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; đưa vào nội dung sinh hoạt chi đoàn, chi hội trong Quý III năm 2020.

3. Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

- Hướng dẫn công tác tuyên truyền cổ động trực quan, trọng tâm là tuyên truyền trên băng zôn, panô, áp phích, bảng điện tử... tạo không khí phấn khởi, thi đua lao động, sản xuất ở địa phương, đơn vị.

- Mở chuyên trang, chuyên mục đặc biệt chào mừng 90 năm xây dựng và trưởng thành Ngành Tuyên giáo của Đảng; tập trung tuyên truyền sâu đậm về những thành tựu của ngành;  biểu dương các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, những cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên tiêu biểu trong xây dựng Tuyên giáo trong sạch, vững mạnh; tăng cường tuyên truyền cho đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả.

- Tổ chức lồng ghép tuyên truyền về lịch sử 90 năm thành lập và trưởng thành của ngành Tuyên giáo, những thành tựu to lớn và bài học kinh nghiệm quý báu... Tổ chức tiếp và phát thanh phim tài liệu, phóng sự 90 năm Ngày truyền thống của ngành Tuyên giáo vào dịp 01/8/2020, trong khung giờ phù hợp.

4. Phòng Văn hóa và thông tin

- Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng, bản tin, trang tin điện tử của ngành, địa phương, đơn vị mở chuyên trang, chuyên mục đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8/1930 - 01/8/2020).

- Tăng cường quản lý và kiểm soát chặt chẽ các hoạt động thông tin, nhất là thông tin trên mạng Internet; thường xuyên chỉ đạo việc theo dõi, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong việc đăng tải, phổ biến thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về vai trò của ngành Tuyên giáo trong lịch sử dân tộc, về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy định hướng công tác tuyên truyền trên báo chí, tạp chí và các phương tiện truyền thông, các ấn phẩm, trang thông tin điện tử, bản tin của các ngành, địa phương, đơn vị trong huyện.

 5. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện: Xây dựng kế hoạch tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8/1930 - 01/8/2020) đến hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

- Tổ chức phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống của ngành Tuyên giáo; vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên vượt lên khó khăn, thách thức, đẩy mạnh lao động, sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của tổ chức, cơ quan, đơn vị.

- Tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên; các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” các hoạt động về nguồn, giao lưu, gặp mặt, nói chuyện truyền thống nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống của ngành Tuyên giáo.

6. Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn các đảng bộ, chi bộ trực thuộc bám sát hướng dẫn này, tham mưu giúp cấp ủy xây dựng kế hoạch tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền cụ thể, thiết thực.

- Tham mưu giúp cấp ủy tổ chức tốt đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng bộ, chi bộ, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân; làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn về hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống của ngành Tuyên giáo (01/8/1930 - 01/8/2020).

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra công tác tuyên truyền, nhất là nội dung trên các cụm thông tin cổ động, pa nô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền ở các địa phương, đơn vị, trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống đài truyền thanh cơ sở; việc tổ chức treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc trong các cơ quan, đơn vị và Nhân dân.

 

Nơi nhận:

- Tỉnh ủy (b/c);

- Ban Tuyên giáo TU;

- Thường trực HU;

- Các TCCSĐ;

- MTTQ, các đoàn thể huyện;

- Phòng VH và TT, TT VH-TT-TT&DL;

- Lưu VP/HU.

 

                TRƯỞNG BAN

 

 

         

                               

 

                    Thị Sen

 

 

HƯỚNG DẪN: Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8/1930 - 01/8/2020)

Đăng lúc: 24/07/2020 15:28:12 (GMT+7)

 

HUYỆN ỦY TRIỆU SƠN

      BAN TUYÊN GIÁO

       Số 73 - HD/BTGHU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

                                                     Triệu Sơn, ngày 17 tháng 7 năm 2020 

HƯỚNG DẪN

Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8/1930 - 01/8/2020)

-----

          Thực hiện Hướng dẫn số 117-HD/BTGTU, ngày 13/7/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8/1930 - 01/8/2020), Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền trên địa bàn huyện, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khẳng định vai trò và những đóng góp to lớn của ngành Tuyên giáo đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc ta trong 90 năm qua; qua đó khơi dậy niềm tự hào, củng cố niềm tin với Đảng và công tác tư tưởng của Đảng, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành, đoàn thể trong xây dựng hệ thống tuyên giáo ngày càng vững mạnh.  

- Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm, động viên toàn ngành Tuyên giáo nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức; phát huy những thành tựu, ưu điểm; khắc phục những tồn tại, hạn chế; không ngừng phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII.

- Các hoạt động tuyên truyền cần được tổ chức phù hợp, bảo đảm thiết thực, hiệu quả với nhiều nội dung và hình thức mới, có sức lan tỏa sâu rộng; gắn với việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước trong năm 2020; tạo không khí phấn khởi, hăng hái thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của ngành và đất nước, chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN, KỶ NIỆM

1. Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền quá trình trưởng thành, phát triển và truyền thống vẻ vang của ngành Tuyên giáo trong 90 năm qua gắn với lịch sử đấu tranh cách mạng xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; biểu dương nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo; tôn vinh và tri ân công lao, cống hiến, đóng góp của các cấp, các ngành, các thế hệ cán bộ tuyên giáo qua các thời kỳ đối với công tác tuyên giáo của Đảng.

- Tuyên truyền rõ những thuận lợi, khó khăn, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với công tác tuyên giáo và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành, đoàn thể trong xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế cùng phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đề cao trách nhiệm của cấp ủy đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo hiện nay.

          - Tuyên truyền phản ánh các hoạt động kỷ niệm, các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng diễn ra ở các cấp, các ngành và các cơ quan, đơn vị.

           2. Hình thức tuyên truyền

           - Tổ chức tọa đàm ở quy mô phù hợp, làm rõ vị trí, vai trò và những công lao, đóng góp to lớn, những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong quá trình xây dựng và trưởng thành; góp phần làm sáng tỏ truyền thống vẻ vang của ngành Tuyên giáo dưới sự lãnh đạo của Đảng trong 90 năm qua; đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao bản lĩnh chính trị, uy tín, trí tuệ và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của ngành Tuyên giáo trong thời gian tới.

            - Tổ chức thăm hỏi, tri ân các lớp thế hệ đảng viên lão thành đã nghỉ hưu qua các thời kỳ, nhất là đối với cựu cán bộ, người có nhiều công lao, đóng góp với ngành Tuyên giáo; hành hương về nguồn, tham quan di tích lịch sử, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục, thể thao mừng 90 năm Ngày ngành Tuyên giáo và chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, mạng xã hội, các phương tiện cổ động trực quan, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên....

            - Chỉnh trang, tu sửa các cụm thông tin, cổ động, panô, áp phích, khẩu hiệu, màn hình cổ động ở các khu trung tâm, cơ quan, công sở và nơi tập trung đông người để tổ chức tuyên truyền có hiệu quả.

Ngoài các hoạt động nêu trên, tùy theo tình hình cụ thể lựa chọn các hình thức tuyên truyền, kỷ niệm phù hợp, như: phát động phong trào thi đua yêu nước, tổ chức các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”; các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao mừng 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo…

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Huyện ủy

          - Tham mưu giúp cấp ủy tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền; xây dựng và ban hành hướng dẫn tuyên truyền.

           - Chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng tuyên truyền tại hội nghị báo cáo viên cấp huyện.

- Chỉ đạo, phối hợp tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm theo mục II của Hướng dẫn này.

2. Đảng bộ các xã, thị trấn; các đảng bộ, chi bộ trực thuộc

- Xây dựng kế hoạch tổ chức hiệu quả các hoạt động nêu ở mục II của Hướng dẫn; chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, các phương tiện thông tin, cổ động trực quan, thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và các ấn phẩm tuyên truyền.

Thời gian tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm sự kiện từ tháng 7/2020 đến đầu tháng 8/2020.

- Chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị; nắm chắc tình hình tư tưởng, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, người có công với nước, vùng sâu, vùng xa.

         - Chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể trực thuộc triển khai thực hiện có hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Chủ đề sinh hoạt: "Xây dựng ngành Tuyên giáo trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh".

Nội dung sinh hoạt:

+ Ôn lại lịch sử vẻ vang của ngành Tuyên giáo trong 90 năm qua theo Đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương.

+ Liên hệ, ôn lại truyền thống, công lao, đóng góp và phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành Tuyên giáo; bồi đắp thêm niềm tự hào về những đóng góp to lớn, có ý nghĩa lịch sử của ngành Tuyên giáo trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; củng cố và tăng cường niềm tin vào mục tiêu lý tưởng, nền tảng tư tưởng của Đảng; đây cũng là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ngành Tuyên giáo ra sức phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trau rồi phẩm chất đạo đức cách mạng và bản lĩnh chính trị, biểu thị quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.    

Hình thức sinh hoạt:

+  Đối với các chi bộ Đảng, tổ chức sinh hoạt chuyên đề tháng 7 đến đầu tháng 8/2020.

+ Đối với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; đưa vào nội dung sinh hoạt chi đoàn, chi hội trong Quý III năm 2020.

3. Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

- Hướng dẫn công tác tuyên truyền cổ động trực quan, trọng tâm là tuyên truyền trên băng zôn, panô, áp phích, bảng điện tử... tạo không khí phấn khởi, thi đua lao động, sản xuất ở địa phương, đơn vị.

- Mở chuyên trang, chuyên mục đặc biệt chào mừng 90 năm xây dựng và trưởng thành Ngành Tuyên giáo của Đảng; tập trung tuyên truyền sâu đậm về những thành tựu của ngành;  biểu dương các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, những cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên tiêu biểu trong xây dựng Tuyên giáo trong sạch, vững mạnh; tăng cường tuyên truyền cho đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả.

- Tổ chức lồng ghép tuyên truyền về lịch sử 90 năm thành lập và trưởng thành của ngành Tuyên giáo, những thành tựu to lớn và bài học kinh nghiệm quý báu... Tổ chức tiếp và phát thanh phim tài liệu, phóng sự 90 năm Ngày truyền thống của ngành Tuyên giáo vào dịp 01/8/2020, trong khung giờ phù hợp.

4. Phòng Văn hóa và thông tin

- Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng, bản tin, trang tin điện tử của ngành, địa phương, đơn vị mở chuyên trang, chuyên mục đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8/1930 - 01/8/2020).

- Tăng cường quản lý và kiểm soát chặt chẽ các hoạt động thông tin, nhất là thông tin trên mạng Internet; thường xuyên chỉ đạo việc theo dõi, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong việc đăng tải, phổ biến thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về vai trò của ngành Tuyên giáo trong lịch sử dân tộc, về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy định hướng công tác tuyên truyền trên báo chí, tạp chí và các phương tiện truyền thông, các ấn phẩm, trang thông tin điện tử, bản tin của các ngành, địa phương, đơn vị trong huyện.

 5. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện: Xây dựng kế hoạch tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8/1930 - 01/8/2020) đến hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

- Tổ chức phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống của ngành Tuyên giáo; vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên vượt lên khó khăn, thách thức, đẩy mạnh lao động, sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của tổ chức, cơ quan, đơn vị.

- Tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên; các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” các hoạt động về nguồn, giao lưu, gặp mặt, nói chuyện truyền thống nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống của ngành Tuyên giáo.

6. Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn các đảng bộ, chi bộ trực thuộc bám sát hướng dẫn này, tham mưu giúp cấp ủy xây dựng kế hoạch tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền cụ thể, thiết thực.

- Tham mưu giúp cấp ủy tổ chức tốt đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng bộ, chi bộ, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân; làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn về hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống của ngành Tuyên giáo (01/8/1930 - 01/8/2020).

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra công tác tuyên truyền, nhất là nội dung trên các cụm thông tin cổ động, pa nô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền ở các địa phương, đơn vị, trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống đài truyền thanh cơ sở; việc tổ chức treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc trong các cơ quan, đơn vị và Nhân dân.

 

Nơi nhận:

- Tỉnh ủy (b/c);

- Ban Tuyên giáo TU;

- Thường trực HU;

- Các TCCSĐ;

- MTTQ, các đoàn thể huyện;

- Phòng VH và TT, TT VH-TT-TT&DL;

- Lưu VP/HU.

 

                TRƯỞNG BAN

 

 

         

                               

 

                    Thị Sen

 

 

Dự báo thời tiết Thanh Hóa