Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
538
Hôm qua:
7712
Tuần này:
538
Tháng này:
82624
Tất cả:
2820802

HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 17/04/2020 15:34:52

HUYỆN ỦY TRIỆU SƠN                                                                                     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

   BAN TUYÊN GIÁO

                  *                                                                                                        Triệu Sơn, ngày 15 tháng 4 năm 2020

     Số 70-HD/BTGHU

 

 

HƯỚNG DẪN

Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 113-HD/BTGTU, ngày 08/4/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020). Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc về công lao trời biển và cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn vô hạn đối với Người; tuyên truyền kết quả triển khai, thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập Chỉ thị 05-CT/TW của địa phương, cơ quan, đơn vị.

2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng; cổ vũ phong trào thi đua yêu nước; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

3. Công tác tuyên truyền cần đa dạng, phong phú, có sức lan tỏa sâu rộng, tương xứng với tầm vóc lịch sử, thời đại Hồ Chí Minh, góp phần tạo nên không khí phấn khởi, thi đua và sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của các cấp, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN.

1. Nội dung tuyên truyền.

- Tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; những quan điểm, tư tưởng và tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua những câu nói, bài viết của Người với cán bộ, đảng viên và nhân dân.

- Thể hiện lòng thành kính, tưởng nhớ và tri ân sâu sắc của nhân dân Việt Nam và tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân các nước trên thế giới với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời phản ánh không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường cách mạng Việt Nam, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tích cực học tập lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu của Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích làm rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; đấu tranh phản bác những thông tin, luận điệu, quan điểm sai trái, xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

 - Tuyên truyền mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; biểu dương tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị; gắn với cuộc vận động và các phong trào thi đua của các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong huyện, phấn đấu xây dựng công dân gương mẫu, đơn vị kiểu mẫu; đề xuất nội dung và giải pháp mới góp phần vận dụng đúng đắn, sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; tuyên truyền việc triển khai thực hiện chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh”.

2. Hình thức tuyên truyền.

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan (băng zôn, pa nô, áp phích, bảng điện tử, khẩu hiệu, cờ, tranh cổ động…).

- Thông qua tổ chức các hội nghị tuyên truyền nội bộ trong Đảng (cấp ủy, cán bộ chủ chốt, báo cáo viên); thông qua các cuộc họp, sinh hoạt thường kỳ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

          - Hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu “Bác Hồ với thiếu nhi - thiếu nhi với Bác Hồ” trong thiếu niên, nhi đồng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Các tổ chức cơ sở đảng thuộc Huyện ủy.

Xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; thực hiện tốt các hoạt động  kỷ niệm gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tạo không khí phấn khởi, thi đua hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Kiểm tra, giám sát công tác tuyên truyền, nhất là nội dung trên các khẩu hiệu, pa nô, áp phích tuyên truyền ở địa phương, đơn vị, trên trang tin, hệ thống đài phát thanh cơ sở.

2. Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội: Xây dựng kế hoạch tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh đến hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện; tổ chức phát động các phong trào thi đua; vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020.

3. Phòng VHTT huyện.

Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, trọng tâm là tuyên truyền băng zôn, pa nô, áp phích, bảng điện tử, các chương trình văn hóa, văn nghệ… vào dịp 19/5/2020 với tinh thần hướng mạnh về cơ sở, vùng khó khăn của huyện.

4. Trung tâm VH-TT-TT&DL huyện.

Mở chuyên trang, chuyên mục, tăng lượng tin, bài, phóng sự. Tuyên truyền việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) ở các địa phương, cơ quan, đơn vị; công tác sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… gắn với tuyên truyền Đại hội đảng bộ cơ sở, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Đồng thời phê phán những biểu hiện hình thức, thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho học sinh, bằng nhiều hình thức tuyên truyền như: tổ chức rộng rãi các hội thi; kể chuyện về Bác Hồ; biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao nhận thức về Đảng, Bác Hồ vĩ đại, truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, mảnh đất con người xứ Thanh, lịch sử Đảng bộ huyện Triệu Sơn 55 năm xây dựng và phát triển; cổ vũ động viên học sinh tự tin, vững bước, tiếp tục học tập, rèn luyện, góp phần xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

IV. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN.

1. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2020)!

2. Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta!

3. Di chúc của Chủ tich Hồ Chí Minh - Lời của non sông đất nước!

4. Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam!

5. Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!

6. Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

7. Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

8. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Căn cứ hướng dẫn và tình hình cụ thể các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể huyện; các tổ chức cơ sở Đảng chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh phù hợp./.

 

 Nơi nhận:                                                                                TRƯỞNG BAN

- Ban Tuyên giáo TU (b/c);

- Thường trực HU (b/c);

- MTTQ và các đoàn thể cấp huyện;

- Phòng VH-TT, GD&ĐT huyện;

- Trung tâm VH-TT-TT&DL huyện; 

- Các TCCSĐ;  

- Lưu BTGHU.                                                                                                                        Lê Thị Sen 

  

HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đăng lúc: 17/04/2020 15:34:52 (GMT+7)

HUYỆN ỦY TRIỆU SƠN                                                                                     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

   BAN TUYÊN GIÁO

                  *                                                                                                        Triệu Sơn, ngày 15 tháng 4 năm 2020

     Số 70-HD/BTGHU

 

 

HƯỚNG DẪN

Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 113-HD/BTGTU, ngày 08/4/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020). Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc về công lao trời biển và cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn vô hạn đối với Người; tuyên truyền kết quả triển khai, thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập Chỉ thị 05-CT/TW của địa phương, cơ quan, đơn vị.

2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng; cổ vũ phong trào thi đua yêu nước; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020; lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

3. Công tác tuyên truyền cần đa dạng, phong phú, có sức lan tỏa sâu rộng, tương xứng với tầm vóc lịch sử, thời đại Hồ Chí Minh, góp phần tạo nên không khí phấn khởi, thi đua và sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của các cấp, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN.

1. Nội dung tuyên truyền.

- Tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; những quan điểm, tư tưởng và tấm gương đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua những câu nói, bài viết của Người với cán bộ, đảng viên và nhân dân.

- Thể hiện lòng thành kính, tưởng nhớ và tri ân sâu sắc của nhân dân Việt Nam và tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân các nước trên thế giới với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời phản ánh không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường cách mạng Việt Nam, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tích cực học tập lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu của Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích làm rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; đấu tranh phản bác những thông tin, luận điệu, quan điểm sai trái, xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

 - Tuyên truyền mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; biểu dương tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị; gắn với cuộc vận động và các phong trào thi đua của các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong huyện, phấn đấu xây dựng công dân gương mẫu, đơn vị kiểu mẫu; đề xuất nội dung và giải pháp mới góp phần vận dụng đúng đắn, sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; tuyên truyền việc triển khai thực hiện chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh”.

2. Hình thức tuyên truyền.

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan (băng zôn, pa nô, áp phích, bảng điện tử, khẩu hiệu, cờ, tranh cổ động…).

- Thông qua tổ chức các hội nghị tuyên truyền nội bộ trong Đảng (cấp ủy, cán bộ chủ chốt, báo cáo viên); thông qua các cuộc họp, sinh hoạt thường kỳ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

          - Hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu “Bác Hồ với thiếu nhi - thiếu nhi với Bác Hồ” trong thiếu niên, nhi đồng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Các tổ chức cơ sở đảng thuộc Huyện ủy.

Xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; thực hiện tốt các hoạt động  kỷ niệm gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tạo không khí phấn khởi, thi đua hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Kiểm tra, giám sát công tác tuyên truyền, nhất là nội dung trên các khẩu hiệu, pa nô, áp phích tuyên truyền ở địa phương, đơn vị, trên trang tin, hệ thống đài phát thanh cơ sở.

2. Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội: Xây dựng kế hoạch tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh đến hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện; tổ chức phát động các phong trào thi đua; vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020.

3. Phòng VHTT huyện.

Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, trọng tâm là tuyên truyền băng zôn, pa nô, áp phích, bảng điện tử, các chương trình văn hóa, văn nghệ… vào dịp 19/5/2020 với tinh thần hướng mạnh về cơ sở, vùng khó khăn của huyện.

4. Trung tâm VH-TT-TT&DL huyện.

Mở chuyên trang, chuyên mục, tăng lượng tin, bài, phóng sự. Tuyên truyền việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) ở các địa phương, cơ quan, đơn vị; công tác sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… gắn với tuyên truyền Đại hội đảng bộ cơ sở, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Đồng thời phê phán những biểu hiện hình thức, thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho học sinh, bằng nhiều hình thức tuyên truyền như: tổ chức rộng rãi các hội thi; kể chuyện về Bác Hồ; biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao nhận thức về Đảng, Bác Hồ vĩ đại, truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, mảnh đất con người xứ Thanh, lịch sử Đảng bộ huyện Triệu Sơn 55 năm xây dựng và phát triển; cổ vũ động viên học sinh tự tin, vững bước, tiếp tục học tập, rèn luyện, góp phần xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

IV. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN.

1. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2020)!

2. Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta!

3. Di chúc của Chủ tich Hồ Chí Minh - Lời của non sông đất nước!

4. Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam!

5. Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!

6. Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

7. Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

8. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Căn cứ hướng dẫn và tình hình cụ thể các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể huyện; các tổ chức cơ sở Đảng chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh phù hợp./.

 

 Nơi nhận:                                                                                TRƯỞNG BAN

- Ban Tuyên giáo TU (b/c);

- Thường trực HU (b/c);

- MTTQ và các đoàn thể cấp huyện;

- Phòng VH-TT, GD&ĐT huyện;

- Trung tâm VH-TT-TT&DL huyện; 

- Các TCCSĐ;  

- Lưu BTGHU.                                                                                                                        Lê Thị Sen