Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1810
Hôm qua:
4357
Tuần này:
22236
Tháng này:
84031
Tất cả:
3872317

HƯỚNG DẪN Tuyên truyền Kết luận Hội nghị lần thứ Ba BCH TW Đảng khóa XIII về KH phát triển KT-XH, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 – 2025.

Ngày 13/09/2021 20:08:48

HUYỆN ỦY TRIỆU SƠN

   BAN TUYÊN GIÁO

                    *

     Số 14 - HD/BTGHU

 

       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 
   

 


        Triệu Sơn, ngày 13 tháng 9 năm 2021

HƯỚNG DẪN

Tuyên truyền Kết luận Hội nghị lần thứ Ba Ban Chấp hành

 Trung ương Đảng khóa XIII về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội,

tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 – 2025.

---------------------

 

Thực hiện Hướng dẫn số 24 - HD/BTGTU, ngày 01/9/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa về Tuyên truyền Kết luận Hội nghị lần thứ Ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025. Ban Tuyên giáo Huyện ủy Triệu Sơn hướng dẫn công tác tuyên truyền, như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tuyên truyền giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về các quan điểm, chủ trương, mục tiêu  nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội; đề cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền trong lãnh đạo, triển khai kế hoạch tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025; góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 được Đảng, Nhà nước đề ra.

- Thông qua tuyên truyền cổ vũ hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp phát huy nội lực, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tận dụng thời cơ, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kết luận Hội nghị Trung ương 3, khóa XIII và các Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ nhất thông qua ngay từ năm đầu thực hiện.

- Công tác tuyên truyền cần triển khai tích cực với nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành; gắn với tuyên truyền việc triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, tuyên truyền các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội lần thứ XIII và các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19. Tổ chức các hình thức tuyên truyền phù hợp trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

 II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền thành tựu kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020; chú ý phân tích các thành tích có ý nghĩa đột phá, nhảy vọt; các thành tích đạt được trong điều kiện khó khăn, thách thức và đại dịch COVID-19, như: Kinh tế vĩ mô ổn định vững chắc hơn, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp; thu ngân sách nhà nước vượt kế hoạch; bội chi, nợ công giảm mạnh; cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng đạt kết quả tích cực; thực hiện 03 đột phá chiến lược đạt một số kết quả bước đầu; kết cấu hạ tầng phát triển đồng bộ; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội đạt được nhiều thành tựu quan trọng; phát triển văn hóa được chú trọng; an sinh xã hội cơ bản được bảo đảm; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi hậu khí có nhiều chuyển biến tích cực; bộ máy quản lý nhà nước được kiện toàn, từng bước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn; chính trị, xã hội ổn định; quốc phòng an ninh được giữ vững, tăng cường; công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, đi vào chiều sâu; đời sống Nhân dân được cải thiện; tỷ lệ giảm nghèo vượt mục tiêu đề ra, niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước được củng cố, tăng cường. Làm rõ những tồn tại, hạn chế, bất cập, nguyên nhân nhân và phương hướng khắc phục. Phân tích sâu sắc bài học kinh nghiệm rút ra từ thực hiện 05 năm triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, tài chính Quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020.

 - Quán triệt sâu sắc quan điểm phát triển, mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu, 12 nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Kết luận Hội nghị Trung ương 3, khóa XIII và Nghị quyết số 16/2021/QH15 về Kế hoạch phát triển  kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, chú trọng những giải pháp cấp bách trước mắt vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân và an sinh xã hội.

 - Quán triệt, tuyên truyền quan điểm chỉ đạo, định hướng cân đối tài chính quốc gia, một số chỉ tiêu chủ yếu và 06 nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện kế hoạch tài chính 05 năm, giai đoạn 2021-2025. Phân tích cơ sở khoa học và thực tiễn đề ra các định hướng, chỉ tiêu, giải pháp trong công tác tài chính - ngân sách quốc gia thời gian tới nhằm bảo đảm, huy động, phân bổ, sử dụng hiệu quả tổng thể các  nguồn lực. 

- Tuyên truyền quan điểm, mục tiêu và 05 giải pháp thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Chú trọng nhóm giải pháp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phân cấp, phân quyền, phân công, phân nhiệm, cụ thể hóa trách nhiệm trong đầu tư công; giải pháp loại bỏ những dự án chưa thực sự cần thiết, cấp bách, kém hiệu quả; giải pháp tháo gỡ mọi phát sinh gây ách tắc, cản trở các hoạt động đầu tư công; giải pháp thực hiện các biện pháp chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư công,... bảo đảm đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, quan trọng, đồng bộ, hiện đại. 

- Phản ánh tình hình triển khai thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 3, khóa XIII và các Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 của Quốc hội khóa XV, chú trọng tuyên truyền chương trình hành động, sự lãnh đạo, chỉ đạo, sự điều hành của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các cấp, các ngành, sự nỗ lực của các tầng lớp Nhân dân thực hiện các mục tiêu đã đề ra; làm rõ vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. 

- Tuyên truyền bước tiến trong hoàn thiện thể chế, xây dựng pháp luật, cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh, phát triển nguồn nhân lực ...

 - Biểu dương sự nỗ lực, sáng tạo của các cấp, các ngành, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và các giải pháp cấp bách, chống dịch bệnh COVID-19 theo tinh thần Nghị quyết số 30/2021/QH15, ngày 28/7/2021 của Quốc hội khóa XV, Nghị quyết số 86/NQ  -TW ngày 06/08/2021 của Chính phủ... tạo khí thế thi đua lao động, sản xuất và công tác trong toàn Đảng và toàn xã hội.

 - Lên án mạnh mẽ các hành vi quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm, làm thất thoát nguồn vốn Nhà nước, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ… gây hậu quả xấu, cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đấu tranh, phản bác kịp thời các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc quan điểm, đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước và tình hình kinh tế - xã hội nước ta.

 2. Hình thức tuyên truyền.

Tùy theo tình hình thực tế mà các địa phương, đơn vị có các hình thức tuyên truyền phù hợp, bảo đảm an toàn, thực hiện tốt công tác phòng chống dich COVID-19. Trong đó, chú trọng việc tuyên truyền thông qua các cuộc hội nghị cán bộ chủ chốt, hội nghị đảng viên, sinh hoạt chuyên đề, hội nghị báo cáo viên;  chọn lọc nội dung thích hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, bản tin thông báo nội bộ ... Phát động phong trào thi đua yêu nước thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

III.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Huyện ủy

- Hướng dẫn tuyên truyền Kết luận Hội nghị Trung ương 3 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) và các Chương trình hành động thực hiện Kết luận bằng hình thức phù hợp trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

- Nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên trong quá trình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 để chủ động giải quyết những vấn đề phức tạp mới nảy sinh.

2. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện

- Tổ chức quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 bằng các hình thức đa dạng, phù hợp trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn phức tạp.

- Nắm tình hình triển khai thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 3, khóa XIII và các Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ nhất thông qua; kịp thời đề xuất, tham mưu cấp ủy các giải pháp ổn định tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân trước các vấn đề nhạy cảm, nổi cộm liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, tài chính, đầu tư công.

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động các cá nhân, tập thể, các doanh nghiệp quan tâm, ủng hộ các đối tượng chính sách, người nghèo, lao động mất việc do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, góp phần ổn định xã hội trước tình hình dịch bệnh bùng phát kéo dài.

3. Phòng Văn hóa - Thông tin huyện

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin, truyền thông; phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý chặt chẽ, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong việc đăng tải, phổ biến thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công.

4. Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và du lịch huyện

- Bám sát sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Huyện ủy đẩy mạnh tuyên truyền về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025; đảm bảo yêu cầu về an toàn thông tin kinh tế, bí mật quốc gia.

- Tuyên truyền những điển hình, nhân tố mới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là những sáng tạo trong lao động, sản xuất; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn vốn Nhà nước; các dự án đầu tư công chất lượng, đúng tiến độ...

5. Các Tổ chức cơ sở đảng

- Triển khai quán triệt, tuyên truyền Kết luận Hội nghị Trung ương 3, khóa XIII và các Chương trình hành động thực hiện Kết luận bằng hình thức phù hợp trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp.

- Nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên trong quá trình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 để chủ động giải quyết những vấn đề phức tạp mới nảy sinh.

- Phát động phong trào thi đua yêu nước thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Trên đây là hướng dẫn chung, đề nghị các địa phương, đơn vị tùy theo chức năng, nhiệm vụ của mình nghiêm túc triển khai thực hiện, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên truyền năm 2021 và những năm tiếp theo. Đồng thời, báo cáo kết quả các hoạt động tuyên truyền về Ban Tuyên giáo Huyện ủy để tổng hợp báo cáo Thường trực Huyện ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy./.

Nơi nhận:                                                                                    TRƯỞNG BAN

- Ban Tuyên giáo TU (b/c);                                                                                 

- Thường trực HU (b/c);           

- Các TCCSĐ;

- MTTQ, các đoàn thể huyện;

- Trung tâm VH –TT- Thể thao & Du lịch,

các Phòng, ngành, đơn vị liên quan;

- Lưu BTG/HU.                                                                                              Lê Thị Sen

  

HƯỚNG DẪN Tuyên truyền Kết luận Hội nghị lần thứ Ba BCH TW Đảng khóa XIII về KH phát triển KT-XH, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 – 2025.

Đăng lúc: 13/09/2021 20:08:48 (GMT+7)

HUYỆN ỦY TRIỆU SƠN

   BAN TUYÊN GIÁO

                    *

     Số 14 - HD/BTGHU

 

       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 
   

 


        Triệu Sơn, ngày 13 tháng 9 năm 2021

HƯỚNG DẪN

Tuyên truyền Kết luận Hội nghị lần thứ Ba Ban Chấp hành

 Trung ương Đảng khóa XIII về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội,

tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 – 2025.

---------------------

 

Thực hiện Hướng dẫn số 24 - HD/BTGTU, ngày 01/9/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa về Tuyên truyền Kết luận Hội nghị lần thứ Ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025. Ban Tuyên giáo Huyện ủy Triệu Sơn hướng dẫn công tác tuyên truyền, như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tuyên truyền giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về các quan điểm, chủ trương, mục tiêu  nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội; đề cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền trong lãnh đạo, triển khai kế hoạch tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025; góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 được Đảng, Nhà nước đề ra.

- Thông qua tuyên truyền cổ vũ hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp phát huy nội lực, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tận dụng thời cơ, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kết luận Hội nghị Trung ương 3, khóa XIII và các Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ nhất thông qua ngay từ năm đầu thực hiện.

- Công tác tuyên truyền cần triển khai tích cực với nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành; gắn với tuyên truyền việc triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, tuyên truyền các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội lần thứ XIII và các Nghị quyết của Đảng, Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19. Tổ chức các hình thức tuyên truyền phù hợp trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

 II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền thành tựu kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020; chú ý phân tích các thành tích có ý nghĩa đột phá, nhảy vọt; các thành tích đạt được trong điều kiện khó khăn, thách thức và đại dịch COVID-19, như: Kinh tế vĩ mô ổn định vững chắc hơn, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp; thu ngân sách nhà nước vượt kế hoạch; bội chi, nợ công giảm mạnh; cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng đạt kết quả tích cực; thực hiện 03 đột phá chiến lược đạt một số kết quả bước đầu; kết cấu hạ tầng phát triển đồng bộ; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội đạt được nhiều thành tựu quan trọng; phát triển văn hóa được chú trọng; an sinh xã hội cơ bản được bảo đảm; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi hậu khí có nhiều chuyển biến tích cực; bộ máy quản lý nhà nước được kiện toàn, từng bước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn; chính trị, xã hội ổn định; quốc phòng an ninh được giữ vững, tăng cường; công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh, đi vào chiều sâu; đời sống Nhân dân được cải thiện; tỷ lệ giảm nghèo vượt mục tiêu đề ra, niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước được củng cố, tăng cường. Làm rõ những tồn tại, hạn chế, bất cập, nguyên nhân nhân và phương hướng khắc phục. Phân tích sâu sắc bài học kinh nghiệm rút ra từ thực hiện 05 năm triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, tài chính Quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020.

 - Quán triệt sâu sắc quan điểm phát triển, mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu, 12 nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Kết luận Hội nghị Trung ương 3, khóa XIII và Nghị quyết số 16/2021/QH15 về Kế hoạch phát triển  kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, chú trọng những giải pháp cấp bách trước mắt vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân và an sinh xã hội.

 - Quán triệt, tuyên truyền quan điểm chỉ đạo, định hướng cân đối tài chính quốc gia, một số chỉ tiêu chủ yếu và 06 nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện kế hoạch tài chính 05 năm, giai đoạn 2021-2025. Phân tích cơ sở khoa học và thực tiễn đề ra các định hướng, chỉ tiêu, giải pháp trong công tác tài chính - ngân sách quốc gia thời gian tới nhằm bảo đảm, huy động, phân bổ, sử dụng hiệu quả tổng thể các  nguồn lực. 

- Tuyên truyền quan điểm, mục tiêu và 05 giải pháp thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Chú trọng nhóm giải pháp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phân cấp, phân quyền, phân công, phân nhiệm, cụ thể hóa trách nhiệm trong đầu tư công; giải pháp loại bỏ những dự án chưa thực sự cần thiết, cấp bách, kém hiệu quả; giải pháp tháo gỡ mọi phát sinh gây ách tắc, cản trở các hoạt động đầu tư công; giải pháp thực hiện các biện pháp chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư công,... bảo đảm đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, quan trọng, đồng bộ, hiện đại. 

- Phản ánh tình hình triển khai thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 3, khóa XIII và các Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025 của Quốc hội khóa XV, chú trọng tuyên truyền chương trình hành động, sự lãnh đạo, chỉ đạo, sự điều hành của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các cấp, các ngành, sự nỗ lực của các tầng lớp Nhân dân thực hiện các mục tiêu đã đề ra; làm rõ vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. 

- Tuyên truyền bước tiến trong hoàn thiện thể chế, xây dựng pháp luật, cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh, phát triển nguồn nhân lực ...

 - Biểu dương sự nỗ lực, sáng tạo của các cấp, các ngành, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và các giải pháp cấp bách, chống dịch bệnh COVID-19 theo tinh thần Nghị quyết số 30/2021/QH15, ngày 28/7/2021 của Quốc hội khóa XV, Nghị quyết số 86/NQ  -TW ngày 06/08/2021 của Chính phủ... tạo khí thế thi đua lao động, sản xuất và công tác trong toàn Đảng và toàn xã hội.

 - Lên án mạnh mẽ các hành vi quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm, làm thất thoát nguồn vốn Nhà nước, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ… gây hậu quả xấu, cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đấu tranh, phản bác kịp thời các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch xuyên tạc quan điểm, đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước và tình hình kinh tế - xã hội nước ta.

 2. Hình thức tuyên truyền.

Tùy theo tình hình thực tế mà các địa phương, đơn vị có các hình thức tuyên truyền phù hợp, bảo đảm an toàn, thực hiện tốt công tác phòng chống dich COVID-19. Trong đó, chú trọng việc tuyên truyền thông qua các cuộc hội nghị cán bộ chủ chốt, hội nghị đảng viên, sinh hoạt chuyên đề, hội nghị báo cáo viên;  chọn lọc nội dung thích hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, bản tin thông báo nội bộ ... Phát động phong trào thi đua yêu nước thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

III.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Huyện ủy

- Hướng dẫn tuyên truyền Kết luận Hội nghị Trung ương 3 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) và các Chương trình hành động thực hiện Kết luận bằng hình thức phù hợp trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

- Nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên trong quá trình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 để chủ động giải quyết những vấn đề phức tạp mới nảy sinh.

2. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện

- Tổ chức quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 bằng các hình thức đa dạng, phù hợp trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn phức tạp.

- Nắm tình hình triển khai thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 3, khóa XIII và các Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ nhất thông qua; kịp thời đề xuất, tham mưu cấp ủy các giải pháp ổn định tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân trước các vấn đề nhạy cảm, nổi cộm liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, tài chính, đầu tư công.

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động các cá nhân, tập thể, các doanh nghiệp quan tâm, ủng hộ các đối tượng chính sách, người nghèo, lao động mất việc do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, góp phần ổn định xã hội trước tình hình dịch bệnh bùng phát kéo dài.

3. Phòng Văn hóa - Thông tin huyện

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin, truyền thông; phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý chặt chẽ, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong việc đăng tải, phổ biến thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công.

4. Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và du lịch huyện

- Bám sát sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Huyện ủy đẩy mạnh tuyên truyền về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025; đảm bảo yêu cầu về an toàn thông tin kinh tế, bí mật quốc gia.

- Tuyên truyền những điển hình, nhân tố mới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là những sáng tạo trong lao động, sản xuất; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn vốn Nhà nước; các dự án đầu tư công chất lượng, đúng tiến độ...

5. Các Tổ chức cơ sở đảng

- Triển khai quán triệt, tuyên truyền Kết luận Hội nghị Trung ương 3, khóa XIII và các Chương trình hành động thực hiện Kết luận bằng hình thức phù hợp trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp.

- Nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên trong quá trình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 để chủ động giải quyết những vấn đề phức tạp mới nảy sinh.

- Phát động phong trào thi đua yêu nước thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Trên đây là hướng dẫn chung, đề nghị các địa phương, đơn vị tùy theo chức năng, nhiệm vụ của mình nghiêm túc triển khai thực hiện, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên truyền năm 2021 và những năm tiếp theo. Đồng thời, báo cáo kết quả các hoạt động tuyên truyền về Ban Tuyên giáo Huyện ủy để tổng hợp báo cáo Thường trực Huyện ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy./.

Nơi nhận:                                                                                    TRƯỞNG BAN

- Ban Tuyên giáo TU (b/c);                                                                                 

- Thường trực HU (b/c);           

- Các TCCSĐ;

- MTTQ, các đoàn thể huyện;

- Trung tâm VH –TT- Thể thao & Du lịch,

các Phòng, ngành, đơn vị liên quan;

- Lưu BTG/HU.                                                                                              Lê Thị Sen