Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
570
Hôm qua:
3121
Tuần này:
19668
Tháng này:
62699
Tất cả:
2245490

HƯỚNG DẪN Tổ chức kỷ niệm năm tròn Ngày truyền thống các ban, cơ quan của Đảng

Ngày 17/04/2020 15:34:52

HUYỆN ỦY TRIỆU SƠN                                                                                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

   BAN TUYÊN GIÁO

                  *                                                                                                      Triệu Sơn, ngày 13 tháng 4 năm 2020

     Số 69-HD/BTGHU

 

HƯỚNG DẪN

Tổ chức kỷ niệm năm tròn Ngày truyền thống

các ban, cơ quan của Đảng

 

Năm 2020, kỷ niệm năm tròn ngày truyền thống các ban, cơ quan của Đảng: 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8/1930 – 01/8/2020), 90 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 – 14/10/2020),  90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2020), 90 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10/2020 – 18/10/2020).

Căn cứ Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao; Nghị định số 111/2018/NĐ-CP, ngày 31/8/2018 của Chính phủ quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương; thực hiện Hướng dẫn số 111-HD/BTGTU, ngày 19/3/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tổ chức kỷ niệm năm chẵn, năm tròn Ngày truyền thống các ban và cơ quan của Đảng; Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn việc tổ chức kỷ niệm năm tròn Ngày truyền thống các ban, cơ quan của Đảng như sau:

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Việc tổ chức kỷ niệm năm tròn Ngày truyền thống các ban của Đảng nhằm góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang và những công lao, đóng góp của các ban của Đảng và dân tộc ta trong 90 năm qua; cổvũ, động viên cán bộ, công chức, người lao động các ban của Đảng từ Trung ương đến địa phương nổ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức; phát huy những thành tựu, ưu điểm; khắc phục những tồn tại, hạn chế; không ngừng phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

- Các hoạt động kỷ niệm ở quy mô, tầm mức phù hợp, bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, huyện góp phần tạo nên không khí phấn khởi thi đua và sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn trong các ban, cơ quan của Đảng.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM

- Tổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học nhằm bổ sung, làm rõ vị trí, vai trò và những công lao, đóng góp to lớn, những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong quá trình xây dựng và trưởng thành, các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của các ban, cơ quan của Đảng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng và đất nước trong tình hình mới.

- Gặp mặt, thăm hỏi cán bộ, người lao động của các ban, cơ quan của Đảng đã nghỉ hưu qua các thời kỳ, nhất là đối với cựu cán bộ, người có nhiều công lao, đóng góp với ban, cơ quan, những người có hoàn cảnh khó khăn.

- Biên soạn, phát hành các ấn phẩm tuyên truyền (sách, báo, tài liệu…); xây dựng phim tư liệu, tài liệu; tổ chức thi, hưởng ứng thi tìm hiểu truyền thống; phát động phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao và các hoạt động khác phù hợp, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các ban, cơ quan.

- Tổ chức tọa đàm, gặp mặt cán bộ, công chức trong phạm vi nội bộ các ban, cơ quan của Đảng theo đúng quy định hiện hành bảo đảm hiệu quả, không phô trương, hình thức, tiết kiệm; tập trung vào các hoạt động chiều sâu, có ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục, phát huy truyền thống, cụ thể:

+ Địa điểm tổ chức: trong hội trường của ban, cơ quan.

+ Thời gian tổ chức: ½ ngày vào dịp kỷ niệm

+ Thành phần tham dự: Cán bộ, công chức người lao động trong ban, cơ quan; mời một số đồng chí cán bộ qua các thời kỳ.

+ Chương trình tọa đàm, gặp mặt: Thực hiện theo Nghị định số 111/2018/NĐ-CP, ngày 31/8/2018 của Chính phủ. Lưu ý không mời đại diện lãnh đạo huyện, địa phương phát biểu.

Lưu ý: Đối với các hoạt động đông người cần tuân thủ theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Trung ương và địa phương.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Tổ chức cơ sở Đảng xây dựng kế hoạch tổ chức có hiệu quả các hoạt động ở mục II của Hướng dẫn. Tạo điều kiện để các ban, cơ quan tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm.

2. Các ban, cơ quan của huyện xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm. Lưu ý, việc đưa tin tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm trên các phương tiện thông tin đại chúng: chỉ đưa tin về các hoạt động chiều sâu, cần thiết; hạn chế đưa tin các hoạt động lễ tân.

3. Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm; phối hợp với các ban, cơ quan của Đảng ở huyện biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền (nếu có).

4. Các Tổ chức cơ sở Đảng tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm ở địa phương./.

 

  Nơinhận:                                                                                               TRƯỞNG BAN

- Thường trực Huyện ủy (B/c);

- Các ban của Đảng;

- MTTQ và các đoàn thể huyện;

- Các TCCSĐ;                                                                                              LêThị Sen

- Lưu BTGHU.                                                                    

 

      

HƯỚNG DẪN Tổ chức kỷ niệm năm tròn Ngày truyền thống các ban, cơ quan của Đảng

Đăng lúc: 17/04/2020 15:34:52 (GMT+7)

HUYỆN ỦY TRIỆU SƠN                                                                                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

   BAN TUYÊN GIÁO

                  *                                                                                                      Triệu Sơn, ngày 13 tháng 4 năm 2020

     Số 69-HD/BTGHU

 

HƯỚNG DẪN

Tổ chức kỷ niệm năm tròn Ngày truyền thống

các ban, cơ quan của Đảng

 

Năm 2020, kỷ niệm năm tròn ngày truyền thống các ban, cơ quan của Đảng: 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8/1930 – 01/8/2020), 90 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930 – 14/10/2020),  90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2020), 90 năm Ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10/2020 – 18/10/2020).

Căn cứ Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao; Nghị định số 111/2018/NĐ-CP, ngày 31/8/2018 của Chính phủ quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương; thực hiện Hướng dẫn số 111-HD/BTGTU, ngày 19/3/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tổ chức kỷ niệm năm chẵn, năm tròn Ngày truyền thống các ban và cơ quan của Đảng; Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn việc tổ chức kỷ niệm năm tròn Ngày truyền thống các ban, cơ quan của Đảng như sau:

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Việc tổ chức kỷ niệm năm tròn Ngày truyền thống các ban của Đảng nhằm góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang và những công lao, đóng góp của các ban của Đảng và dân tộc ta trong 90 năm qua; cổvũ, động viên cán bộ, công chức, người lao động các ban của Đảng từ Trung ương đến địa phương nổ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức; phát huy những thành tựu, ưu điểm; khắc phục những tồn tại, hạn chế; không ngừng phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

- Các hoạt động kỷ niệm ở quy mô, tầm mức phù hợp, bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, huyện góp phần tạo nên không khí phấn khởi thi đua và sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn trong các ban, cơ quan của Đảng.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM

- Tổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học nhằm bổ sung, làm rõ vị trí, vai trò và những công lao, đóng góp to lớn, những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong quá trình xây dựng và trưởng thành, các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác của các ban, cơ quan của Đảng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng và đất nước trong tình hình mới.

- Gặp mặt, thăm hỏi cán bộ, người lao động của các ban, cơ quan của Đảng đã nghỉ hưu qua các thời kỳ, nhất là đối với cựu cán bộ, người có nhiều công lao, đóng góp với ban, cơ quan, những người có hoàn cảnh khó khăn.

- Biên soạn, phát hành các ấn phẩm tuyên truyền (sách, báo, tài liệu…); xây dựng phim tư liệu, tài liệu; tổ chức thi, hưởng ứng thi tìm hiểu truyền thống; phát động phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao và các hoạt động khác phù hợp, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các ban, cơ quan.

- Tổ chức tọa đàm, gặp mặt cán bộ, công chức trong phạm vi nội bộ các ban, cơ quan của Đảng theo đúng quy định hiện hành bảo đảm hiệu quả, không phô trương, hình thức, tiết kiệm; tập trung vào các hoạt động chiều sâu, có ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục, phát huy truyền thống, cụ thể:

+ Địa điểm tổ chức: trong hội trường của ban, cơ quan.

+ Thời gian tổ chức: ½ ngày vào dịp kỷ niệm

+ Thành phần tham dự: Cán bộ, công chức người lao động trong ban, cơ quan; mời một số đồng chí cán bộ qua các thời kỳ.

+ Chương trình tọa đàm, gặp mặt: Thực hiện theo Nghị định số 111/2018/NĐ-CP, ngày 31/8/2018 của Chính phủ. Lưu ý không mời đại diện lãnh đạo huyện, địa phương phát biểu.

Lưu ý: Đối với các hoạt động đông người cần tuân thủ theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Trung ương và địa phương.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Tổ chức cơ sở Đảng xây dựng kế hoạch tổ chức có hiệu quả các hoạt động ở mục II của Hướng dẫn. Tạo điều kiện để các ban, cơ quan tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm.

2. Các ban, cơ quan của huyện xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm. Lưu ý, việc đưa tin tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm trên các phương tiện thông tin đại chúng: chỉ đưa tin về các hoạt động chiều sâu, cần thiết; hạn chế đưa tin các hoạt động lễ tân.

3. Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm; phối hợp với các ban, cơ quan của Đảng ở huyện biên soạn, phát hành tài liệu tuyên truyền (nếu có).

4. Các Tổ chức cơ sở Đảng tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm ở địa phương./.

 

  Nơinhận:                                                                                               TRƯỞNG BAN

- Thường trực Huyện ủy (B/c);

- Các ban của Đảng;

- MTTQ và các đoàn thể huyện;

- Các TCCSĐ;                                                                                              LêThị Sen

- Lưu BTGHU.                                                                    

 

      
Dự báo thời tiết Thanh Hóa