Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1078
Hôm qua:
2691
Tuần này:
13945
Tháng này:
8219
Tất cả:
1757870

HƯỚNG DẪN Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội đảng bộ các cấp

Ngày 26/03/2020 03:57:20

HUYỆN ỦY TRIỆU SƠN                                                                             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

   BAN TUYÊN GIÁO

                   *                                                                                           Triệu Sơn, ngày 16 tháng 3 năm 2020

    Số 64 - HD/BTGHU

 

HƯỚNG DẪN

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng

đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX,

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII Đại hội đại biểu toàn quốc

 lần thứ XIII của Đảng

 

          Thực hiện Hướng dẫn số 108-HD/BTGTU, ngày 12/3/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội đảng các cấp; Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn các địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Mục đích

          - Nhằm tăng cường hình thức tổ chức các hoạt động tuyên truyền; tạo không khí vui tươi, phấn khởi; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước.

          - Thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho mọi tầng lớp nhân dân; góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, qua đó, giáo dục đạo đức, lối sống, xây dựng nhân cách con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; tăng cường quảng bá hình ảnh đẹp về đất và người x Thanh; củng c và nhân lên niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

          2. Yêu cầu

          - Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đồng bộ trên cả hai lĩnh vực văn hóa và văn học, nghệ thuật, có trọng tâm, trọng điểm gắn với các dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước một cách hài hòa, linh hoạt, sáng tạo.

- Quy mô tổ chức phải phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, tình hình thời tiết, thiên tai, dịch bệnh và các điều kiện khác của địa phương, đơn vị; tránh phô trương, lãng phí; đảm bảo ý nghĩa, tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân, đảm bảo định hướng chân - thiện - mỹ cho công chúng.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC

1. Nội dung tổ chức

- Các hoạt động văn hóa, văn nghệ tập trung ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, tình yêu quê hương, đất nước, bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới của Tổ quốc.

          - Các chương trình, hoạt động văn hóa, văn nghệ th hiện những giá trị đặc trưng văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và sắc thái văn hóa Xứ Thanh; phản ánh sinh động quá trình 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời k quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (2011 - 2020), kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Đại hội XII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2015 - 2020).

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ, chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cần gắn với các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh, của huyện như: Kỷ niệm 55 năm Hàm Rồng chiến thắng (03,04/4/1965 - 03,04/4/2020); kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020); kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa (29/7/1930 - 29/7/2020); kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020)…, các sự kiện văn hóa khác của địa phương, đơn vị.

- Tăng cường việc đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, thù địch và những thông tin giả, xấu, độc, bịa đặt, xuyên tạc trong đời sống nhân dân và trên các mạng xã hội.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các danh hiệu kiểu mẫu.

- Hướng dẫn, vận động các tổ chức và nhân dân treo cờ Tổ quốc chào mừng đại hội Đảng các cấp. Trong đó, lưu ý việc sử dụng các biểu tượng: Quốc ca, Quốc kỳ, Đảng kỳ, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các ngày lễ, kỷ niệm phải đảm bảo sự trang nghiêm, thực hiện theo đúng Hướng dẫn số 3420/HD- BVHTTDL, ngày 02/10/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Hình thức và quy mô tổ chức

2.1. Hình thức tổ chức

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ cần được tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp với địa phương, đơn vị, như: Giao lưu, liên hoan văn nghệ quần chúng; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, các cuộc giao lưu gặp gỡ (gặp gỡ nhân chứng, tổ chức nói chuyện truyền thống, biểu dương điển hình tiên tiến...); tổ chức trưng bày tư liệu, hình ảnh, sách; thăm các di tích lịch sử cách mạng….

- Tuyên truyền các hoạt động văn hóa, văn nghệ trên cổng thông tin điện tử, đài truyền thanh của huyện và các xã, thị trấn, trang thông tin của các cơ quan, đơn vị trường học.

2.2. Quy mô tổ chức

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội Đảng các cấp được tổ chức từ cấp cơ sở đến cấp huyện.

          - Ở cấp huyện: Tổ chức hội thi, hội diễn, liên hoan nghệ thuật quần chúng cấp huyện; dâng hương, báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh và tri ân các anh hùng liệt sĩ; tuyên truyền pa-nô tấm lớn, treo cờ, băng rôn; trưng bày ảnh, sách báo, tư liệu...

          - Ở cơ sở: Tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao; treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, băng rôn tuyên truyền từ thôn, chi đoàn, chi hội, cơ quan, trường học, doanh nghiệp...; tổ chức các hoạt động về nguồn cho cán bộ, đảng viên, nhất là thanh thiếu niên, như: tham quan, học tập ngoại khóa tại di tích lịch sử cách mạng...

3. Thời gian tổ chức

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội Đảng các cấp được tổ chức thành 02 đợt cao điểm:

          - Đợt 1: Từ nay đến hết Đại hội cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện (từ tháng 3 đến hết tháng 8/2020).

          - Đợt 2: Trước, trong và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần th XIII của Đảng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Tổ chức cơ sở Đảng

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ phù hợp với tình hình thực tế, chào mừng đại hội đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Tiếp tục thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và các văn bản của Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ. Thực hiện nghiêm nếp sống văn minh nơi công cộng, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương. Đẩy mạnh việc hướng dẫn, kiểm tra, giám sát; xây dựng nội quy, quy định nhằm thực hiện nếp sống văn minh tại cơ sở.

- Tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, nhằm bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, tập trung trong dịp kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020); kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập đảng bộ tỉnh Thanh Hóa (29/7/1930 - 29/7/2020); kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020); 90 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019)... và trong các dịp tổ chức lấy ý kiến nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp, văn kiện trình Đại hội Đảng bộ huyện lần th XVIII Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và và nhân dân trên địa bàn, nắm dư luận xã hội về những vấn đề nổi cộm trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ; chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng đối với đài phát thanh của địa phương trong việc xây dựng nội dung tin, bài phản ánh các sự kiện văn hóa lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện; tuyên truyền các hoạt động trước, trong và sau đại hội.

2. Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng chương trình, kế hoạch, hướng dẫn t chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo mục II của Hướng dẫn này.

- Tích cực nắm bắt tình hình tư tưởng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa và văn nghệ sĩ. Kịp thời tham mưu cho UBND huyện và phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy giải quyết những vấn đề vướng mắc, phát sinh về tư tưởng trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ.

- Chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể huyện; các xã, thị trấn; các cơ quan, doanh nghiệp, trường học để tăng cường công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa, văn nghệ.

- Tăng cường thời lượng phát sóng, kịp thời đưa tin, phóng sự phản ánh việc tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ chào mừng đại hội đảng các cấp; Phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị nhân lực và các trang thiết bị kỹ thuật phục vụ tiếp âm, phát thanh trực tiếp các ngày diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các buổi lễ kỷ niệm được tổ chức trong năm 2020 và các hoạt động văn hóa, văn nghệ khác theo kế hoạch.

- Tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội Đảng các cấp các địa phương, đơn vị; hướng dẫn kiểm tra việc treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng, ảnh Bác Hồ, treo băng rôn trên địa bàn huyện.

3. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội cấp huyện

- Xây dựng kế hoạch, phát động các cấp hội, nhất là Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, Liên đoàn Lao động huyện tổ chức tốt các hoạt động văn hóa - văn nghệ quần chúng chào mừng đại hội Đảng các cấp theo nội dung mục II. 1 và các hoạt động văn hóa - văn nghệ khác trong năm 2020.

- Vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thực hiện nếp sống văn minh khi tham gia lễ hội và các hoạt động văn hóa - văn nghệ khác; hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Nơi nhận:                                                                              TRƯỞNG BAN

- Ban Tuyên giáo TU (để b/c);                                                                           

- Thường trực HU (để b/c);

- Các TCCSĐ;

- MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện;

- Phòng VH và TT, Trung tâm VH-TT-TT&DL;

- Các đơn vị liên quan;                                                           Lê Thị Sen

- Lưu BTG/HU. 

HƯỚNG DẪN Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội đảng bộ các cấp

Đăng lúc: 26/03/2020 03:57:20 (GMT+7)

HUYỆN ỦY TRIỆU SƠN                                                                             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

   BAN TUYÊN GIÁO

                   *                                                                                           Triệu Sơn, ngày 16 tháng 3 năm 2020

    Số 64 - HD/BTGHU

 

HƯỚNG DẪN

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng

đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX,

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII Đại hội đại biểu toàn quốc

 lần thứ XIII của Đảng

 

          Thực hiện Hướng dẫn số 108-HD/BTGTU, ngày 12/3/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội đảng các cấp; Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn các địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai, thực hiện một số nội dung trọng tâm sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Mục đích

          - Nhằm tăng cường hình thức tổ chức các hoạt động tuyên truyền; tạo không khí vui tươi, phấn khởi; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước.

          - Thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho mọi tầng lớp nhân dân; góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, qua đó, giáo dục đạo đức, lối sống, xây dựng nhân cách con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; tăng cường quảng bá hình ảnh đẹp về đất và người x Thanh; củng c và nhân lên niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

          2. Yêu cầu

          - Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đồng bộ trên cả hai lĩnh vực văn hóa và văn học, nghệ thuật, có trọng tâm, trọng điểm gắn với các dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước một cách hài hòa, linh hoạt, sáng tạo.

- Quy mô tổ chức phải phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, tình hình thời tiết, thiên tai, dịch bệnh và các điều kiện khác của địa phương, đơn vị; tránh phô trương, lãng phí; đảm bảo ý nghĩa, tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân, đảm bảo định hướng chân - thiện - mỹ cho công chúng.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC

1. Nội dung tổ chức

- Các hoạt động văn hóa, văn nghệ tập trung ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, tình yêu quê hương, đất nước, bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới của Tổ quốc.

          - Các chương trình, hoạt động văn hóa, văn nghệ th hiện những giá trị đặc trưng văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và sắc thái văn hóa Xứ Thanh; phản ánh sinh động quá trình 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời k quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (2011 - 2020), kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Đại hội XII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2015 - 2020).

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ, chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cần gắn với các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh, của huyện như: Kỷ niệm 55 năm Hàm Rồng chiến thắng (03,04/4/1965 - 03,04/4/2020); kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020); kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa (29/7/1930 - 29/7/2020); kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020)…, các sự kiện văn hóa khác của địa phương, đơn vị.

- Tăng cường việc đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, thù địch và những thông tin giả, xấu, độc, bịa đặt, xuyên tạc trong đời sống nhân dân và trên các mạng xã hội.

- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các danh hiệu kiểu mẫu.

- Hướng dẫn, vận động các tổ chức và nhân dân treo cờ Tổ quốc chào mừng đại hội Đảng các cấp. Trong đó, lưu ý việc sử dụng các biểu tượng: Quốc ca, Quốc kỳ, Đảng kỳ, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các ngày lễ, kỷ niệm phải đảm bảo sự trang nghiêm, thực hiện theo đúng Hướng dẫn số 3420/HD- BVHTTDL, ngày 02/10/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Hình thức và quy mô tổ chức

2.1. Hình thức tổ chức

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ cần được tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp với địa phương, đơn vị, như: Giao lưu, liên hoan văn nghệ quần chúng; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, các cuộc giao lưu gặp gỡ (gặp gỡ nhân chứng, tổ chức nói chuyện truyền thống, biểu dương điển hình tiên tiến...); tổ chức trưng bày tư liệu, hình ảnh, sách; thăm các di tích lịch sử cách mạng….

- Tuyên truyền các hoạt động văn hóa, văn nghệ trên cổng thông tin điện tử, đài truyền thanh của huyện và các xã, thị trấn, trang thông tin của các cơ quan, đơn vị trường học.

2.2. Quy mô tổ chức

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội Đảng các cấp được tổ chức từ cấp cơ sở đến cấp huyện.

          - Ở cấp huyện: Tổ chức hội thi, hội diễn, liên hoan nghệ thuật quần chúng cấp huyện; dâng hương, báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh và tri ân các anh hùng liệt sĩ; tuyên truyền pa-nô tấm lớn, treo cờ, băng rôn; trưng bày ảnh, sách báo, tư liệu...

          - Ở cơ sở: Tổ chức giao lưu văn nghệ, thể thao; treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, băng rôn tuyên truyền từ thôn, chi đoàn, chi hội, cơ quan, trường học, doanh nghiệp...; tổ chức các hoạt động về nguồn cho cán bộ, đảng viên, nhất là thanh thiếu niên, như: tham quan, học tập ngoại khóa tại di tích lịch sử cách mạng...

3. Thời gian tổ chức

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội Đảng các cấp được tổ chức thành 02 đợt cao điểm:

          - Đợt 1: Từ nay đến hết Đại hội cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện (từ tháng 3 đến hết tháng 8/2020).

          - Đợt 2: Trước, trong và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần th XIII của Đảng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Tổ chức cơ sở Đảng

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ phù hợp với tình hình thực tế, chào mừng đại hội đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Tiếp tục thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và các văn bản của Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ. Thực hiện nghiêm nếp sống văn minh nơi công cộng, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương. Đẩy mạnh việc hướng dẫn, kiểm tra, giám sát; xây dựng nội quy, quy định nhằm thực hiện nếp sống văn minh tại cơ sở.

- Tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, nhằm bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, tập trung trong dịp kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020); kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập đảng bộ tỉnh Thanh Hóa (29/7/1930 - 29/7/2020); kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020); 90 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2019)... và trong các dịp tổ chức lấy ý kiến nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp, văn kiện trình Đại hội Đảng bộ huyện lần th XVIII Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và và nhân dân trên địa bàn, nắm dư luận xã hội về những vấn đề nổi cộm trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ; chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng đối với đài phát thanh của địa phương trong việc xây dựng nội dung tin, bài phản ánh các sự kiện văn hóa lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện; tuyên truyền các hoạt động trước, trong và sau đại hội.

2. Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng chương trình, kế hoạch, hướng dẫn t chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo mục II của Hướng dẫn này.

- Tích cực nắm bắt tình hình tư tưởng đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa và văn nghệ sĩ. Kịp thời tham mưu cho UBND huyện và phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy giải quyết những vấn đề vướng mắc, phát sinh về tư tưởng trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ.

- Chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể huyện; các xã, thị trấn; các cơ quan, doanh nghiệp, trường học để tăng cường công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa, văn nghệ.

- Tăng cường thời lượng phát sóng, kịp thời đưa tin, phóng sự phản ánh việc tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ chào mừng đại hội đảng các cấp; Phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị nhân lực và các trang thiết bị kỹ thuật phục vụ tiếp âm, phát thanh trực tiếp các ngày diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các buổi lễ kỷ niệm được tổ chức trong năm 2020 và các hoạt động văn hóa, văn nghệ khác theo kế hoạch.

- Tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội Đảng các cấp các địa phương, đơn vị; hướng dẫn kiểm tra việc treo cờ Tổ quốc, cờ Đảng, ảnh Bác Hồ, treo băng rôn trên địa bàn huyện.

3. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội cấp huyện

- Xây dựng kế hoạch, phát động các cấp hội, nhất là Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, Liên đoàn Lao động huyện tổ chức tốt các hoạt động văn hóa - văn nghệ quần chúng chào mừng đại hội Đảng các cấp theo nội dung mục II. 1 và các hoạt động văn hóa - văn nghệ khác trong năm 2020.

- Vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thực hiện nếp sống văn minh khi tham gia lễ hội và các hoạt động văn hóa - văn nghệ khác; hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Nơi nhận:                                                                              TRƯỞNG BAN

- Ban Tuyên giáo TU (để b/c);                                                                           

- Thường trực HU (để b/c);

- Các TCCSĐ;

- MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội huyện;

- Phòng VH và TT, Trung tâm VH-TT-TT&DL;

- Các đơn vị liên quan;                                                           Lê Thị Sen

- Lưu BTG/HU. 
Dự báo thời tiết Thanh Hóa