Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
5625
Hôm qua:
4331
Tuần này:
14438
Tháng này:
63371
Tất cả:
3420570

HƯỚNG DẪN Thực hiện Thông báo Kết luận số 172-TB/TW Của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày 17/04/2020 16:46:14

HUYỆN ỦY TRIỆU SƠN                                                                                ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  BAN TUYÊN GIÁO

                    *                                                                                       Triệu Sơn, ngày 08 tháng 4 năm 2020

    Số 68- HD/BTGHU

 

 

HƯỚNG DẪN

Thực hiện Thông báo Kết luận số 172-TB/TW

Của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

 

Thực hiện Hướng dẫn số 112-HD/BTGTU, ngày 06/4/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Thực hiện Thông báo Kết luận số 172-TB/TW của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn thực hiện, như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Mục đích

          Để các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, phòng, ngành, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần trách nhiệm cao nhất, kiên quyết không để dịch bệnh bùng phát. Thực hiện tốt các nhiệm vụ cấp bách, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp duy trì sản xuất, kinh doanh, chăm lo cho người dân, chủ động chuẩn bị các phương án phục hồi nền kinh tế, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

          2. Yêu cầu

          - Công tác triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 172-TB/TW của Bộ Chính trị và lời kêu gọi của Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cần hết sức khẩn trương, nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả, đồng bộ và nhất quán; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị; coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu trong thời điểm hiện nay.

         - Trong quá trình triển khai thực hiện cần bám sát các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, sự chỉ đạo, điều hành thống nhất của Ban Chỉ đạo huyện về phòng, chống dịch; đồng thời, căn cứ đặc điểm, tình hình của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị để cụ thể hóa các yêu cầu, nhiệm vụ phù hợp với thực tiễn.

          - Các Tổ chức cơ sở Đảng trong huyện cần làm tốt công tác tuyên truyền, kịp thời, chính xác, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, từng thời điểm và tình hình cụ thể; bám sát diễn biến của bệnh và sự chỉ đạo, định hướng của cấp ủy, chính quyền các cấp.

          II. NỘI DUNG HƯỚNG DẪN

          Để đạt được mục tiêu, yêu cầu nêu trên, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, phòng, ngành, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể cần tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

          1. Tổ chức quán triệt sâu sắc, tuyên truyền sâu rộng và triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung được nêu tại Thông báo Kết luận số 172-TB/TW của Bộ Chính trị và lời kêu gọi của Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng:

          - Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của huyện, sự chỉ đạo, điều hành thống nhất của Ban Chỉ đạo tỉnh, huyện về phòng, chống dịch Covid-19.

          - Tập trung phòng, chống dịch bệnh theo nguyên tắc: Ngăn chặn, hạn chế tối đa các nguồn lây nhiễm, nhất là từ nước ngoài; phát hiện sớm các trường hợp nhiễm bệnh; điều tra dịch tễ, phân loại, sàng lọc, cách ly chặt chẽ; khoanh vùng, dập dịch; điều trị kịp thời, hiệu quả.

          - Tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng, thực hiện theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Y tế và chính quyền địa phương, khai báo y tế tự nguyện, thông báo kịp thời với cơ sở y tế về tình hình sức khỏe nếu có yếu tố, biểu hiện nghi nhiễm bệnh Covid-19 và thực hiện cách ly theo đúng quy định, nhất là việc thực hiện tốt việc cách ly, giãn cách xã hội, giữ khoảng cách giữa người với người, cộng đồng với cộng đồng; thực hiện tốt công tác khử khuẩn, giữ gìn vệ sinh, đeo khẩu trang khi ra đường, nơi làm việc. Cấp ủy, chính quyền ở các xã, thị trấn phải phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an, quân sự, y tế, phối hợp chặt chẽ, tăng cường nắm chắc tình hình, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

          - Hoàn thiện các phương án, kịch bản chống dịch bệnh ở các quy mô khác nhau; bảo đảm đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư và nhân lực để phòng, chống dịch trong tình huống dịch bùng phát mạnh. Tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc mua sắm trang thiết bị, vật tư phòng, chống dịch. Động viên, hỗ trợ kịp thời những người tham gia phòng, chống dịch. Các địa phương có dịch phải ưu tiên mọi điều kiện, nguồn lực để chống dịch, dập dịch.

          - Tuyên truyền, thông tin kịp thời, minh bạch tới người dân về tình hình dịch bệnh, xử lý nghiêm những người đưa thông tin sai sự thật, ảnh hưởng tới công tác phòng, chống dịch bệnh. Thực hiện tốt việc định hướng thông tin, định hướng dư luận xã hội theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy; nhất là làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền ủng hộ chủ trương bảo vệ sức khỏe nhân dân của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp; tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân hưởng ứng Lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19”

          - Động viên nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp phát huy tinh thần yêu nước, lòng nhân ái, trách nhiệm xã hội, cùng tham gia phòng, chống dịch, ủng hộ các lực lượng chức năng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kịp thời chia sẻ, hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, những người lao động phải tạm ngừng việc, những người trong vùng dịch.

          - Xây dựng kịch bản phát triển kinh tế, xã hội phù hợp với tình hình dịch bệnh; đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh, xã hội, chăm lo đời sống của nhân dân, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội. Làm tốt việc nắm tình hình dư luận kịp thời giải quyết những vấn đề nhạy cảm, phức tạp mà xã hội quan tâm.

          - Các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các nội dung chỉ đạo trong Công điện của Thường trực Ban Bí thư ngày 14/3/2020 và Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở.

          - Đẩy mạnh hoạt động đấu tranh phản bác các thông tin, luận điệu sai trái, thù địch, nhất là tình hình Biển Đông, tình hình phòng, chống dịch bệnh, việc thực hiện an sinh xã hội… không để các thế lực thù địch, thành phần cơ hội chính trị lợi dụng các vấn đề kích động chống phá Đảng, Nhà nước, nhằm góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn, lan truyền thông tin trái với chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin không xuất phát từ nguồn chính thống của cơ quan chức năng; thực hiện nghiêm túc chế độ mật thông tin theo quy định.

          2. Chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 172-TB/TW của Bộ Chính trị phù hợp với tình hình thực tế, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của ban, phòng, ngành, địa phương, đơn vị mình.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, đề nghị UBND huyện, các phòng, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể; các tổ chức cơ sở Đảng, người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức thực hiện tốt các chủ trương được nêu trong Thông báo Kết luận số 172-TB/TW và lời kêu gọi của Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

2. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các phòng, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, tiếp tục thực hiện theo Hướng dẫn số 61-HD/BTGHU, ngày 07/02/2020 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về hướng dẫn tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra; Lời kêu gọi của Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và bám sát các chỉ đạo, định hướng theo Thông báo Kết luận số 172-TB/TW và văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, sự chỉ đạo, điều hành thống nhất của Ban Chỉ đạo huyện về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

3. Phòng Y tế, phối hợp với Phòng VHTT và các cơ quan liên quan, tổ chức cung cấp thông tin tuyên truyền về diễn biến tình hình dịch bệnh; thường xuyên thông tin cho Ban Tuyên giáo Huyện ủy để chỉ đạo, định hướng các tổ chức cơ sở Đảng trong huyện; bám sát chỉ đạo của huyện; sự chỉ đạo, điều hành thống nhất của Ban Chỉ đạo huyện về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19; chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin sai sự thật, tin giả liên quan đến công tác phòng, chống dịch.

4. Các Tổ chức cơ sở Đảng, tập trung triển khai thực hiện tốt các nội dung trong hướng dẫn này; đồng thời theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động thực hiện tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

- Đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, phòng, ngành, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể gửi báo cáo thường xuyên theo quy định và báo cáo đột xuất theo yêu cầu để Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổng hợp tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo tốt việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đáp ứng yêu cầu đặt ra. (Báo cáo gửi về Ban Tuyên giáo Huyện ủy, (Có Hướng dẫn báo cáo thường xuyên gửi kèm)).

 

Nơi nhận:                                                                                TRƯỞNG BAN

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (B/c);

- Thường trực Huyện ủy (B/c);                                                             

- MTTQ, các đoàn thể huyện;

- Các phòng, ban, ngành liên quan;                                           Lê Thị Sen

- Các TCCSĐ;

- Lưu BTGHU.                                                                          

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN BÁO CÁO THƯỜNG XUYÊN

Thống kê văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện

Thông báo Kết luận 172-TB/TW Của Bộ Chính trị và của Ban Thường vụ

Huyện ủy về phòng, chống dịch bệnh Covid-19

(Kèm theo Hướng dẫn số 68-HD/BTGHU, ngày 08/4/2020)

 

          1. Tình hình phổ biến, quán triệt Thông báo Kết luận số 172-TB/TW Của Bộ Chính trị và Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các văn bản chỉ đạo của huyện, sự chỉ đạo, điều hành thống nhất của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các cấp.

          2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, các ban, phòng, ngành, MTTQ và các đoàn thể trong triển khai Thông báo Kết luận 172-TB/TW của Bộ Chính trị và Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện: Đề cao trách nhiệm, ban hành văn bản, kiểm tra, giám sát…(biểu mẫu tổng hợp các văn bản chỉ đạo kèm theo).

          3. Đánh giá kết quả thực hiện theo các nội dung sau:

          - Đánh giá kết quả đạt được theo mục tiêu Thông báo Kết luận số 172-TB/TW: Tập trung phòng, chống dịch bệnh với tinh thần trách nhiệm cao nhất, kiên quyết không để dịch bệnh bùng phát, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, duy trì sản xuất, kinh doanh, chăm lo cho người dân, chủ động chuẩn bị các phương án phục hồi nền kinh tế.

          - Đánh giá kết quả đạt được theo yêu cầu của Thông báo Kết luận số 172-TB/TW, cụ thể: Kết quả triển khai thực hiện (Theo chức năng, nhiệm vụ được giao) của UBND huyện, các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể; các Tổ chức cơ sở Đảng, người đứng đầu các cấp ủy tổ chức đảng.

          4. Những khó khăn, hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian vừa qua; nhận định và dự báo tình hình dịch bệnh tại địa phương, đơn vị trong thời gian tới.

          5. Đề xuất các giải pháp và kiến nghị để phòng chống dịch bệnh Covid-19 có hiệu quả và khắc phục các tác động của dịch bệnh tới kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và đời sống của nhân dân.

          Lưu ý: Báo cáo thường xuyên việc triển khai các nội dung chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện và Ban Chỉ đạo huyện về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Co-rô-na gây ra (nCoV).

 

 

 

 

 

 

 

 

BIỂU MẪU

Thống kê văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện

Thông báo Kết luận 172-TB/TW của Bộ Chính trị và Ban Thường vụ Huyện ủy về phòng, chống dịch bệnh Covid-19

 

          Tên đơn vị…………………………………………………………………..

 

TT

Cơ quan ban hành

 

Tên đầy đủ của văn bản

Ngày ban hành

Tổng số VB đã ban hành

I

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

…

 

 

 

 

II

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

…

 

 

 

 

III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HƯỚNG DẪN Thực hiện Thông báo Kết luận số 172-TB/TW Của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Đăng lúc: 17/04/2020 16:46:14 (GMT+7)

HUYỆN ỦY TRIỆU SƠN                                                                                ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  BAN TUYÊN GIÁO

                    *                                                                                       Triệu Sơn, ngày 08 tháng 4 năm 2020

    Số 68- HD/BTGHU

 

 

HƯỚNG DẪN

Thực hiện Thông báo Kết luận số 172-TB/TW

Của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

 

Thực hiện Hướng dẫn số 112-HD/BTGTU, ngày 06/4/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Thực hiện Thông báo Kết luận số 172-TB/TW của Bộ Chính trị về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn thực hiện, như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Mục đích

          Để các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, phòng, ngành, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần trách nhiệm cao nhất, kiên quyết không để dịch bệnh bùng phát. Thực hiện tốt các nhiệm vụ cấp bách, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp duy trì sản xuất, kinh doanh, chăm lo cho người dân, chủ động chuẩn bị các phương án phục hồi nền kinh tế, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

          2. Yêu cầu

          - Công tác triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 172-TB/TW của Bộ Chính trị và lời kêu gọi của Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cần hết sức khẩn trương, nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả, đồng bộ và nhất quán; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị; coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu trong thời điểm hiện nay.

         - Trong quá trình triển khai thực hiện cần bám sát các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, sự chỉ đạo, điều hành thống nhất của Ban Chỉ đạo huyện về phòng, chống dịch; đồng thời, căn cứ đặc điểm, tình hình của từng ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị để cụ thể hóa các yêu cầu, nhiệm vụ phù hợp với thực tiễn.

          - Các Tổ chức cơ sở Đảng trong huyện cần làm tốt công tác tuyên truyền, kịp thời, chính xác, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, từng thời điểm và tình hình cụ thể; bám sát diễn biến của bệnh và sự chỉ đạo, định hướng của cấp ủy, chính quyền các cấp.

          II. NỘI DUNG HƯỚNG DẪN

          Để đạt được mục tiêu, yêu cầu nêu trên, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, phòng, ngành, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể cần tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

          1. Tổ chức quán triệt sâu sắc, tuyên truyền sâu rộng và triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung được nêu tại Thông báo Kết luận số 172-TB/TW của Bộ Chính trị và lời kêu gọi của Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng:

          - Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của huyện, sự chỉ đạo, điều hành thống nhất của Ban Chỉ đạo tỉnh, huyện về phòng, chống dịch Covid-19.

          - Tập trung phòng, chống dịch bệnh theo nguyên tắc: Ngăn chặn, hạn chế tối đa các nguồn lây nhiễm, nhất là từ nước ngoài; phát hiện sớm các trường hợp nhiễm bệnh; điều tra dịch tễ, phân loại, sàng lọc, cách ly chặt chẽ; khoanh vùng, dập dịch; điều trị kịp thời, hiệu quả.

          - Tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng, thực hiện theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Y tế và chính quyền địa phương, khai báo y tế tự nguyện, thông báo kịp thời với cơ sở y tế về tình hình sức khỏe nếu có yếu tố, biểu hiện nghi nhiễm bệnh Covid-19 và thực hiện cách ly theo đúng quy định, nhất là việc thực hiện tốt việc cách ly, giãn cách xã hội, giữ khoảng cách giữa người với người, cộng đồng với cộng đồng; thực hiện tốt công tác khử khuẩn, giữ gìn vệ sinh, đeo khẩu trang khi ra đường, nơi làm việc. Cấp ủy, chính quyền ở các xã, thị trấn phải phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng công an, quân sự, y tế, phối hợp chặt chẽ, tăng cường nắm chắc tình hình, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

          - Hoàn thiện các phương án, kịch bản chống dịch bệnh ở các quy mô khác nhau; bảo đảm đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư và nhân lực để phòng, chống dịch trong tình huống dịch bùng phát mạnh. Tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc mua sắm trang thiết bị, vật tư phòng, chống dịch. Động viên, hỗ trợ kịp thời những người tham gia phòng, chống dịch. Các địa phương có dịch phải ưu tiên mọi điều kiện, nguồn lực để chống dịch, dập dịch.

          - Tuyên truyền, thông tin kịp thời, minh bạch tới người dân về tình hình dịch bệnh, xử lý nghiêm những người đưa thông tin sai sự thật, ảnh hưởng tới công tác phòng, chống dịch bệnh. Thực hiện tốt việc định hướng thông tin, định hướng dư luận xã hội theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy; nhất là làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền ủng hộ chủ trương bảo vệ sức khỏe nhân dân của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp; tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân hưởng ứng Lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19”

          - Động viên nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp phát huy tinh thần yêu nước, lòng nhân ái, trách nhiệm xã hội, cùng tham gia phòng, chống dịch, ủng hộ các lực lượng chức năng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kịp thời chia sẻ, hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, những người lao động phải tạm ngừng việc, những người trong vùng dịch.

          - Xây dựng kịch bản phát triển kinh tế, xã hội phù hợp với tình hình dịch bệnh; đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh, xã hội, chăm lo đời sống của nhân dân, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội. Làm tốt việc nắm tình hình dư luận kịp thời giải quyết những vấn đề nhạy cảm, phức tạp mà xã hội quan tâm.

          - Các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các nội dung chỉ đạo trong Công điện của Thường trực Ban Bí thư ngày 14/3/2020 và Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở.

          - Đẩy mạnh hoạt động đấu tranh phản bác các thông tin, luận điệu sai trái, thù địch, nhất là tình hình Biển Đông, tình hình phòng, chống dịch bệnh, việc thực hiện an sinh xã hội… không để các thế lực thù địch, thành phần cơ hội chính trị lợi dụng các vấn đề kích động chống phá Đảng, Nhà nước, nhằm góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn, lan truyền thông tin trái với chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin không xuất phát từ nguồn chính thống của cơ quan chức năng; thực hiện nghiêm túc chế độ mật thông tin theo quy định.

          2. Chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 172-TB/TW của Bộ Chính trị phù hợp với tình hình thực tế, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của ban, phòng, ngành, địa phương, đơn vị mình.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, đề nghị UBND huyện, các phòng, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể; các tổ chức cơ sở Đảng, người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức thực hiện tốt các chủ trương được nêu trong Thông báo Kết luận số 172-TB/TW và lời kêu gọi của Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

2. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các phòng, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, tiếp tục thực hiện theo Hướng dẫn số 61-HD/BTGHU, ngày 07/02/2020 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về hướng dẫn tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra; Lời kêu gọi của Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và bám sát các chỉ đạo, định hướng theo Thông báo Kết luận số 172-TB/TW và văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, sự chỉ đạo, điều hành thống nhất của Ban Chỉ đạo huyện về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

3. Phòng Y tế, phối hợp với Phòng VHTT và các cơ quan liên quan, tổ chức cung cấp thông tin tuyên truyền về diễn biến tình hình dịch bệnh; thường xuyên thông tin cho Ban Tuyên giáo Huyện ủy để chỉ đạo, định hướng các tổ chức cơ sở Đảng trong huyện; bám sát chỉ đạo của huyện; sự chỉ đạo, điều hành thống nhất của Ban Chỉ đạo huyện về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19; chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin sai sự thật, tin giả liên quan đến công tác phòng, chống dịch.

4. Các Tổ chức cơ sở Đảng, tập trung triển khai thực hiện tốt các nội dung trong hướng dẫn này; đồng thời theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động thực hiện tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

- Đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, phòng, ngành, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể gửi báo cáo thường xuyên theo quy định và báo cáo đột xuất theo yêu cầu để Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổng hợp tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo tốt việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đáp ứng yêu cầu đặt ra. (Báo cáo gửi về Ban Tuyên giáo Huyện ủy, (Có Hướng dẫn báo cáo thường xuyên gửi kèm)).

 

Nơi nhận:                                                                                TRƯỞNG BAN

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (B/c);

- Thường trực Huyện ủy (B/c);                                                             

- MTTQ, các đoàn thể huyện;

- Các phòng, ban, ngành liên quan;                                           Lê Thị Sen

- Các TCCSĐ;

- Lưu BTGHU.                                                                          

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HƯỚNG DẪN BÁO CÁO THƯỜNG XUYÊN

Thống kê văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện

Thông báo Kết luận 172-TB/TW Của Bộ Chính trị và của Ban Thường vụ

Huyện ủy về phòng, chống dịch bệnh Covid-19

(Kèm theo Hướng dẫn số 68-HD/BTGHU, ngày 08/4/2020)

 

          1. Tình hình phổ biến, quán triệt Thông báo Kết luận số 172-TB/TW Của Bộ Chính trị và Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các văn bản chỉ đạo của huyện, sự chỉ đạo, điều hành thống nhất của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các cấp.

          2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, các ban, phòng, ngành, MTTQ và các đoàn thể trong triển khai Thông báo Kết luận 172-TB/TW của Bộ Chính trị và Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện: Đề cao trách nhiệm, ban hành văn bản, kiểm tra, giám sát…(biểu mẫu tổng hợp các văn bản chỉ đạo kèm theo).

          3. Đánh giá kết quả thực hiện theo các nội dung sau:

          - Đánh giá kết quả đạt được theo mục tiêu Thông báo Kết luận số 172-TB/TW: Tập trung phòng, chống dịch bệnh với tinh thần trách nhiệm cao nhất, kiên quyết không để dịch bệnh bùng phát, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, duy trì sản xuất, kinh doanh, chăm lo cho người dân, chủ động chuẩn bị các phương án phục hồi nền kinh tế.

          - Đánh giá kết quả đạt được theo yêu cầu của Thông báo Kết luận số 172-TB/TW, cụ thể: Kết quả triển khai thực hiện (Theo chức năng, nhiệm vụ được giao) của UBND huyện, các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể; các Tổ chức cơ sở Đảng, người đứng đầu các cấp ủy tổ chức đảng.

          4. Những khó khăn, hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian vừa qua; nhận định và dự báo tình hình dịch bệnh tại địa phương, đơn vị trong thời gian tới.

          5. Đề xuất các giải pháp và kiến nghị để phòng chống dịch bệnh Covid-19 có hiệu quả và khắc phục các tác động của dịch bệnh tới kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và đời sống của nhân dân.

          Lưu ý: Báo cáo thường xuyên việc triển khai các nội dung chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện và Ban Chỉ đạo huyện về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Co-rô-na gây ra (nCoV).

 

 

 

 

 

 

 

 

BIỂU MẪU

Thống kê văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện

Thông báo Kết luận 172-TB/TW của Bộ Chính trị và Ban Thường vụ Huyện ủy về phòng, chống dịch bệnh Covid-19

 

          Tên đơn vị…………………………………………………………………..

 

TT

Cơ quan ban hành

 

Tên đầy đủ của văn bản

Ngày ban hành

Tổng số VB đã ban hành

I

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

…

 

 

 

 

II

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

…

 

 

 

 

III