Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
3417
Hôm qua:
4846
Tuần này:
17552
Tháng này:
8263
Tất cả:
4036994

HƯỚNG DẪN : Học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng về học tập làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.

Ngày 27/08/2021 16:53:55

Học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

 

                               HUYỆN ỦY TRIỆU SƠN                   
                         BAN TUYÊN GIÁO

 

                          Số 13 - HD/BTGHU

 


          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

       Triệu Sơn, ngày  16  tháng 8 năm 2021

 

HƯỚNG DẪN

Học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng

“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí

tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

-----

 

Thực hiện Hướng dẫn số 22-HD/BTGTU ngày 11/8/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Hướng dẫn học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” (sau đây gọi tắt là Chuyên đề toàn khóa), Ban Tuyên giáo Huyện ủy ban hành hướng dẫn học tập Chuyên đề toàn khóa trên địa bàn huyện, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục nâng cao nhận thức của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; đồng thời giúp cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, mục đích và xác định đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập, làm theo và nêu gương về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển cơ quan, đơn vị, địa phương mình trong sạch, vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thữ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thữ XVIII và nghị quyết đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội căn cứ Hướng dẫn này tổ chức triển khai thực hiện Chuyên đề toàn khóa gắn với thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị mình; tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm thực hiện nghiêm túc, triệt để khắc phục bệnh hình thức, tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc; hiện thực hóa mục tiêu năm 2021, Triệu Sơn đạt chuẩn huyện nông thôn mới; đến năm 2025 là một trong những huyện dẫn đầu của tỉnh.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC

1. Nội dung, tài liệu học tập

1.1. Nội dung: Học tập, quán triệt Chuyên đề toàn khóa tập trung vào một số nội dung cơ bản sau:

- Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc;

- Ý nghĩa lý luận, thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc;

- Một số giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về việc học tập và làm theo Bác.

- Gắn việc học tập nội dung Chuyên đề với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

1.2. Tài liệu học tập

Tài liệu “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”(Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị năm 2021 và toàn khóa) do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì biên soạn và phát hành (Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, năm 2021).

Chuyên đề hằng năm do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn và hướng dẫn sẽ được đưa vào học tập và sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong nhiệm kỳ 2021-2025; chuyên đề toàn khóa đồng thời là chuyên đề năm 2021.  

Cùng với tài liệu học tập, các tài liệu tham khảo sẽ được cung cấp trên phần mềm ứng dụng "Phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên Internet" của Ban Tuyên giáo Trung ương (sẽ có văn bản hướng dẫn riêng).

2. Hình thức, thời gian thực hiện

2.1. Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền

- Tổ chức học tập và quán triệt Chuyên đề toàn khóa đối với cán bộ chủ chốt các cấp và cán bộ, đảng viên bằng các hình thức phù hợp. Hoàn thành trong quý III năm 2021.

- Tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp Nhân dân về nội dung cốt lõi của Chuyên đề toàn khóa. Hoàn thành trong tháng 10 năm 2021.

- Tuyên truyền, phổ biến Chuyên đề toàn khóa gắn với chuyên đề hằng năm, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, các phong trào thi đua yêu nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện xuyên suốt nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền: tăng cường sử dụng các phương thức truyền thông mới trên nền tảng internet, mạng xã hội, trang thông tin điện tử của huyện, của các đơn vị; thông qua sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn thể định kỳ, tọa đàm, hội thảo, giao lưu, văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền miệng, hệ thống báo cáo viên và tuyên truyền viên, các buổi sinh hoạt chính trị, nghe nói chuyện thời sự

2.2. Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung chuyên đề

Các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đưa nội dung thực hiện Chuyên đề toàn khóa vào kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa và từng năm. Kết quả thực hiện chuyên đề là một nội dung trong báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên đưa nội dung thực hiện Chuyên đề toàn khóa vào kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết quả thực hiện Chuyên đề toàn khóa là một nội dung trong báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  

2.3. Đưa nội dung Chuyên đề toàn khóa trở thành nội dung sinh hoạt chuyên đề thường kỳ của chi bộ

Trong sinh hoạt chi bộ, định kỳ tổ chức sinh hoạt Chuyên đề toàn khóa, liên hệ, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ và đảng viên trong chi bộ. Hằng năm, mỗi chi bộ và từng đảng viên lựa chọn một số nội dung của Chuyên đề toàn khóa để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Huyện ủy, nhận tài liệu từ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về  học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì biên soạn, phát hành tới từng chi bộ qua đảng ủy các xã thị trấn, đảng ủy, chi ủy trực thuộc Huyện ủy; Tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy chủ trì tổ chức Hội nghị trực tuyến do Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai, nghiên cứu học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng bằng hình thức trực tuyến tới điểm cầu của huyện và điểm cầu 34 xã, thị trấn.

 - Hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng thực hiện nghiêm túc các nội dung, hình thức triển khai thực hiện Chuyên đề toàn khóa theo chỉ đạo của ban Thường vụ Huyện ủy. 

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện, đánh giá việc thực hiện Chuyên đề toàn khóa gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng.  

2. Các Tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, tổ chức tốt việc triển khai, thực hiện các nội dung Chuyên đề toàn khóa.

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò của cấp ủy trong việc tổ chức triển khai học tập và làm theo các nội dung của Chuyên đề toàn khóa.

- Tổng hợp kết quả thực hiện vào báo cáo hằng năm, gắn với sơ kết, tổng kết thực hiện Kết luận số 01-KL/TW theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

- Phát huy trách nhiệm của Ban tuyên giáo, tuyên huấn các TCCSĐ, thực hiện chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn, triển khai việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện chuyên đề trên cơ sở bám sát Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

3. Đối với các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước, triển khai thực hiện chuyên đề trong các hoạt động sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị gắn với các yêu cầu nêu trong Chỉ thị số 27/CT-TTg, ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các văn bản liên quan của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026; kết hợp với triển khai, thực hiện cải cách thủ tục hành chính, các chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII; kết hợp với các đợt phát động và tổng kết các phong trào thi đua.

4. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể: Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội đối với việc tổ chức, triển khai, học tập và làm theo các nội dung Chuyên đề toàn khóa gắn với triển khai, thực hiện nghị quyết đại hội các cấp, Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị quy định về việc Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư khóa XII về “giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”; tích cực tham gia tuyên truyền về Chuyên đề toàn khóa gắn với các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập của ngành, tổ chức, cơ quan, đơn vị mình; tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm, giao lưu gặp mặt; lồng ghép với sinh hoạt văn hoá, văn nghệ,…

5. Trung tâm VH -TT- Thể thao & Du lịch, trang thông tin điện tử của huyện, của địa phương, đơn vị: Tổ chức tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội về kết quả thực hiện Chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm cũng như kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là trong dịp kỷ niệm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa 20/2, Ngày sinh nhật Bác 19/5, các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của quốc gia, gắn với các phong trào thi đua yêu nước và tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Trong quá trình thực hiện chuyên đề, có vấn đề gì phát sinh, đề nghị cấp ủy, cơ quan, đơn vị thông tin kịp thời với Ban Tuyên giáo Huyện ủy để phối hợp xử lý, báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, quyết định.

 

Nơi nhận:                                                                                                  TRƯỞNG BAN

- Ban Tuyên giáo TU (để b/c);                                                                             

- Thường trực HU (để b/c);      

- Các TCCSĐ;

- Các Ban, phòng, ngành, MTTQ

và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện;

- Trung tâm VH –TT- Thể thao & Du lịch,

 Và các đơn vị liên quan;

- Lưu BTG/HU.                                                                                        Lê Thị Sen 

HƯỚNG DẪN : Học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng về học tập làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.

Đăng lúc: 27/08/2021 16:53:55 (GMT+7)

Học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

 

                               HUYỆN ỦY TRIỆU SƠN                   
                         BAN TUYÊN GIÁO

 

                          Số 13 - HD/BTGHU

 


          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

       Triệu Sơn, ngày  16  tháng 8 năm 2021

 

HƯỚNG DẪN

Học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng

“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí

tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

-----

 

Thực hiện Hướng dẫn số 22-HD/BTGTU ngày 11/8/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Hướng dẫn học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” (sau đây gọi tắt là Chuyên đề toàn khóa), Ban Tuyên giáo Huyện ủy ban hành hướng dẫn học tập Chuyên đề toàn khóa trên địa bàn huyện, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục nâng cao nhận thức của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; đồng thời giúp cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân hiểu rõ ý nghĩa, mục đích và xác định đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập, làm theo và nêu gương về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển cơ quan, đơn vị, địa phương mình trong sạch, vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thữ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thữ XVIII và nghị quyết đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội căn cứ Hướng dẫn này tổ chức triển khai thực hiện Chuyên đề toàn khóa gắn với thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị mình; tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm thực hiện nghiêm túc, triệt để khắc phục bệnh hình thức, tạo bước chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc; hiện thực hóa mục tiêu năm 2021, Triệu Sơn đạt chuẩn huyện nông thôn mới; đến năm 2025 là một trong những huyện dẫn đầu của tỉnh.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC

1. Nội dung, tài liệu học tập

1.1. Nội dung: Học tập, quán triệt Chuyên đề toàn khóa tập trung vào một số nội dung cơ bản sau:

- Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc;

- Ý nghĩa lý luận, thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc;

- Một số giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về việc học tập và làm theo Bác.

- Gắn việc học tập nội dung Chuyên đề với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

1.2. Tài liệu học tập

Tài liệu “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”(Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị năm 2021 và toàn khóa) do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì biên soạn và phát hành (Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, năm 2021).

Chuyên đề hằng năm do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn và hướng dẫn sẽ được đưa vào học tập và sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong nhiệm kỳ 2021-2025; chuyên đề toàn khóa đồng thời là chuyên đề năm 2021.  

Cùng với tài liệu học tập, các tài liệu tham khảo sẽ được cung cấp trên phần mềm ứng dụng "Phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên Internet" của Ban Tuyên giáo Trung ương (sẽ có văn bản hướng dẫn riêng).

2. Hình thức, thời gian thực hiện

2.1. Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền

- Tổ chức học tập và quán triệt Chuyên đề toàn khóa đối với cán bộ chủ chốt các cấp và cán bộ, đảng viên bằng các hình thức phù hợp. Hoàn thành trong quý III năm 2021.

- Tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp Nhân dân về nội dung cốt lõi của Chuyên đề toàn khóa. Hoàn thành trong tháng 10 năm 2021.

- Tuyên truyền, phổ biến Chuyên đề toàn khóa gắn với chuyên đề hằng năm, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, các phong trào thi đua yêu nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện xuyên suốt nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền: tăng cường sử dụng các phương thức truyền thông mới trên nền tảng internet, mạng xã hội, trang thông tin điện tử của huyện, của các đơn vị; thông qua sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn thể định kỳ, tọa đàm, hội thảo, giao lưu, văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền miệng, hệ thống báo cáo viên và tuyên truyền viên, các buổi sinh hoạt chính trị, nghe nói chuyện thời sự

2.2. Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung chuyên đề

Các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đưa nội dung thực hiện Chuyên đề toàn khóa vào kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa và từng năm. Kết quả thực hiện chuyên đề là một nội dung trong báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên đưa nội dung thực hiện Chuyên đề toàn khóa vào kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết quả thực hiện Chuyên đề toàn khóa là một nội dung trong báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  

2.3. Đưa nội dung Chuyên đề toàn khóa trở thành nội dung sinh hoạt chuyên đề thường kỳ của chi bộ

Trong sinh hoạt chi bộ, định kỳ tổ chức sinh hoạt Chuyên đề toàn khóa, liên hệ, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ và đảng viên trong chi bộ. Hằng năm, mỗi chi bộ và từng đảng viên lựa chọn một số nội dung của Chuyên đề toàn khóa để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Huyện ủy, nhận tài liệu từ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về  học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì biên soạn, phát hành tới từng chi bộ qua đảng ủy các xã thị trấn, đảng ủy, chi ủy trực thuộc Huyện ủy; Tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy chủ trì tổ chức Hội nghị trực tuyến do Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai, nghiên cứu học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng bằng hình thức trực tuyến tới điểm cầu của huyện và điểm cầu 34 xã, thị trấn.

 - Hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng thực hiện nghiêm túc các nội dung, hình thức triển khai thực hiện Chuyên đề toàn khóa theo chỉ đạo của ban Thường vụ Huyện ủy. 

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện, đánh giá việc thực hiện Chuyên đề toàn khóa gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng.  

2. Các Tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, tổ chức tốt việc triển khai, thực hiện các nội dung Chuyên đề toàn khóa.

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò của cấp ủy trong việc tổ chức triển khai học tập và làm theo các nội dung của Chuyên đề toàn khóa.

- Tổng hợp kết quả thực hiện vào báo cáo hằng năm, gắn với sơ kết, tổng kết thực hiện Kết luận số 01-KL/TW theo Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

- Phát huy trách nhiệm của Ban tuyên giáo, tuyên huấn các TCCSĐ, thực hiện chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn, triển khai việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện chuyên đề trên cơ sở bám sát Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

3. Đối với các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước, triển khai thực hiện chuyên đề trong các hoạt động sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị gắn với các yêu cầu nêu trong Chỉ thị số 27/CT-TTg, ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các văn bản liên quan của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026; kết hợp với triển khai, thực hiện cải cách thủ tục hành chính, các chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII; kết hợp với các đợt phát động và tổng kết các phong trào thi đua.

4. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể: Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội đối với việc tổ chức, triển khai, học tập và làm theo các nội dung Chuyên đề toàn khóa gắn với triển khai, thực hiện nghị quyết đại hội các cấp, Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị quy định về việc Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư khóa XII về “giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”; tích cực tham gia tuyên truyền về Chuyên đề toàn khóa gắn với các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập của ngành, tổ chức, cơ quan, đơn vị mình; tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm, giao lưu gặp mặt; lồng ghép với sinh hoạt văn hoá, văn nghệ,…

5. Trung tâm VH -TT- Thể thao & Du lịch, trang thông tin điện tử của huyện, của địa phương, đơn vị: Tổ chức tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội về kết quả thực hiện Chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm cũng như kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là trong dịp kỷ niệm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa 20/2, Ngày sinh nhật Bác 19/5, các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của quốc gia, gắn với các phong trào thi đua yêu nước và tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Trong quá trình thực hiện chuyên đề, có vấn đề gì phát sinh, đề nghị cấp ủy, cơ quan, đơn vị thông tin kịp thời với Ban Tuyên giáo Huyện ủy để phối hợp xử lý, báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, quyết định.

 

Nơi nhận:                                                                                                  TRƯỞNG BAN

- Ban Tuyên giáo TU (để b/c);                                                                             

- Thường trực HU (để b/c);      

- Các TCCSĐ;

- Các Ban, phòng, ngành, MTTQ

và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện;

- Trung tâm VH –TT- Thể thao & Du lịch,

 Và các đơn vị liên quan;

- Lưu BTG/HU.                                                                                        Lê Thị Sen