Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1561
Hôm qua:
4357
Tuần này:
21987
Tháng này:
83782
Tất cả:
3872068

HƯỚNG DẪN Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái tình hình mới.

Ngày 08/10/2021 07:52:15

HUYỆN ỦY TRIỆU SƠN

          BAN TUYÊN GIÁO

*

         Số 16 - HD/BTGHU

 

         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 
 

 


           Triệu Sơn, ngày 05 tháng 10 năm 2021

HƯỚNG DẪN

Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và

phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái tình hình mới.

----------

 

Căn cứ Hướng dẫn số 26-HD/BTGTU, ngày 01/10/2021 của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái tình hình mới; Trước yêu cầu và nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái tình hình mới, để tiếp tục triển khai hiệu quả công tác thông tin truyền thông góp phần tích cực trong việc phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Triệu Sơn, Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong thời gian tới, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền, quán triệt sâu rộng, tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong huyện tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các giải pháp của cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp trong huyện về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới; góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội của huyện năm 2021, tạo đà thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong những năm tiếp theo.

2. Tiếp tục tuyên truyền, cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, Nhân dân trong huyện nỗ lực vượt lên khó khăn, thách thức, chung sức, đồng lòng, quyết tâm vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa khôi phục và duy trì phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khoẻ thể chất, tinh thần của Nhân dân.

3. Các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị cần bám sát yêu cầu, nhiệm vụ phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới để huy động, kết nối lực lượng, triển khai công tác tuyên truyền thường xuyên, liên tục, kịp thời, nhanh nhạy, linh hoạt, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với từng địa bàn, nhóm đối tượng. Các hoạt động thông tin, tuyên truyền cần phải chủ động, đi trước làm công tác tư tưởng, định hướng dư luận xã hội để đưa chủ trương, giải pháp mới về phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội vào cuộc sống; đồng thời phải tích cực tham gia tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong quá trình khôi phục sản xuất - kinh doanh, thực hiện các chính sách an sinh và an toàn xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, nhất là ở những nơi bị tác động, ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền, quán triệt tư tưởng, quan điểm nhất quán, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước: “Chống dịch như chống giặc”, “kiên định thực hiện mục tiêu kép phòng, chống dịch hiệu quả đồng thời phát triển kinh tế, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe Nhân dân”; khẳng định những thành tựu đạt được của đất nước, của tỉnh, của huyện trên các lĩnh vực trong bối cảnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch Covid-19; khẳng định công tác phòng, chống dịch của huyện đang đi đúng hướng và đã đạt được một số kết quả bước đầu rất quan trọng. Tiếp tục thực hiện tốt các nội dung tại Kế hoạch số 03-KH/BTGHU ngày 20/8/2021 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về Công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay.

2. Tập trung phân tích, lý giải sâu sắc, cụ thể chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong huyện đối với công tác phòng, chống dịch bệnh, phát triển kinh tế - xã hội được nêu trong Kết luận số 07-KL/TW, ngày 11/6/2021 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội; Lời kêu gọi phòng, chống đại dịch Covid-19 ngày 29/7/2021 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Nghị quyết số 86/NQ-CP, ngày 06/8/2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15, ngày 28/7/2021 của Quốc hội khóa XV; Nghị quyết số 105/NQ-CP, ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 và các công điện, kết luận của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản, hướng dẫn chỉ đạo của Tỉnh, nhất là Công văn số 424-CV/HU, ngày 01/10/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; Công văn số 14898/UBND-VX ngày 24/9/2021 của Chủ tịch ủy ban Nhân dân tỉnh về điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; Công điện số 30/CĐ-UBND ngày 05/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường quản lý người về từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khác để phòng, chống dịch Covid-19. Chú trọng tuyên truyền, tạo sự thống nhất về nhận thức, quan điểm trong công tác phòng, chống dịch: Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo chủ trương, chiến lược mới của Trung ương, trong đó: “phòng dịch vẫn là chính, là cơ bản, chiến lược, lâu dài; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác”; các cấp, các ngành, doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan, đơn vị trong huyện cần chủ động các phương án, kịch bản chống dịch thích ứng, phù hợp, hiệu quả, với tinh thần “bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân là trên hết, trước hết”; “Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, văn hóa, môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần, vì mục tiêu cuối cùng là sức khỏe, tính mạng, hạnh phúc, ấm no của Nhân dân...”; công tác phòng, chống dịch phải “từ xa, từ sớm, từ cơ sở”, “người dân là trung tâm phục vụ, là chủ thể trong phòng, chống dịch; xã, thị trấn thật sự là “pháo đài”, người dân thật sự là “chiến sỹ” trong phòng, chống dịch.

3. Tuyên truyền, phản ánh kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia và cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp trong tỉnh, trong huyện; đồng thời tuyên truyền, cập nhật các chính sách mới của Nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tháo gỡ khó khăn, giải quyết các vấn đề an sinh, an toàn xã hội, bảo đảm đời sống và sức khỏe Nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của huyện sau những tác động tiêu cực của đại dịch.

4. Tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị 15, 16, 19 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới, phù hợp với từng địa phương trong huyện theo từng mức độ, như sau:

4.1. Đối với “vùng xanh” - vùng bình thường mới: Không ngừng tuyên truyền, vận động, khuyến cáo cấp ủy đảng, chính quyền và người dân không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác về nguy cơ dịch bệnh, chấp hành tốt các biện pháp phòng, chống dịch; thường xuyên giám sát chặt chẽ hoạt động đi, đến và cư trú tại “vùng xanh”; quyết tâm giữ vững “vùng xanh”, không để “chuyển màu”. Đồng thời, tuyên truyền triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong huyện tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân ra sức thi đua làm việc với năng suất và hiệu quả cao nhất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tạo nguồn lực hỗ trợ thiết thực, hiệu quả đối với “vùng đỏ”, “vùng vàng” hoặc “vùng cam” nếu phát sinh.

4.2. Đối với “vùng vàng” hoặc “vùng cam” - vùng nguy cơ và nguy cơ cao: Tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với mức độ nguy cơ tại vùng; thường xuyên cảnh báo nguy cơ “đỏ hóa”; quán triệt không cực đoan khi “vàng hóa”, “cam hóa” và cũng không nôn nóng “xanh hóa”; tuân thủ tuyệt đối nguyên tắc “người ở vùng nào, ở vùng đó” để khoanh vùng, xử lý, dập dịch triệt để tại vùng. Động viên người dân tin tưởng, đồng thuận với các biện pháp phòng, chống dịch của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, của huyện; đề cao vai trò, trách nhiệm, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và mỗi người dân để “vùng vàng”, “vùng cam” nhanh chóng được “xanh hóa”. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, tranh thủ mọi điều kiện an toàn để thích ứng, duy trì lao động, sản xuất, kinh doanh để phát triển kinh tế - xã hội nhưng vẫn bảo đảm nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

4.3. Đối với “vùng đỏ” - vùng nguy cơ rất cao: Quán triệt thực hiện nghiêm quy định về giãn cách giữa cá nhân với cá nhân, giữa gia đình với gia đình; nhắc nhở, vận động người dân ở trong nhà, tuyệt đối không ra ngoài khi không thực sự cần thiết và phải được sự cho phép của chính quyền; tiếp tục thông tin cảnh báo nguy cơ tiêu cực và các biện pháp phòng, chống dịch tại vùng. Tập trung tuyên truyền với mục tiêu an dân, vì dân; đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và người dân trong thực hiện mục tiêu thu hẹp “vùng đỏ” với phương châm: mỗi người dân thật sự là “chiến sỹ”, mỗi gia đình, mỗi xã, phường thật sự là “pháo đài” trong phòng, chống dịch. Đẩy mạnh lan tỏa, chia sẻ tinh thần lạc quan, sự yêu thương, đùm bọc, cùng nhau vượt qua khó khăn, dịch bệnh. Tích cực phát hiện, đề xuất, kiến nghị các giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ các đối tượng yếu thế, các gia đình khó khăn, bị ảnh hưởng do tác động của dịch bệnh.

5. Tăng cường tuyên truyền các chỉ dẫn của Bộ Y tế, của tỉnh, của huyện và kiến thức khoa học về phòng, chống dịch Covid-19, nhất là các kỹ năng cần thiết và ý thức, trách nhiệm với bản thân, cộng đồng, xã hội để người dân tự phòng tránh khi phải cách ly hoặc điều trị bệnh; động viên người dân chủ động, tích cực, tự giác thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh. Tuyên truyên, giải thích “Tiêm vắc xin phòng Covid-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng”; “vắc xin tốt nhất là vắc xin được tiêm sớm nhất”; thực hiện bao phủ vắc xin Covid-19 cho toàn dân là mục tiêu, là biện pháp nhằm sớm đẩy lùi và hạn chế sự lây lan của đại dịch.

Tiếp tục tuyên truyền, cảnh báo về mức độ nguy hiểm và cơ chế lây lan dịch Covid-19 hiện nay. Đồng thời thông tin, tuyên truyền kịp thời, khách quan, minh bạch, cân bằng diễn biến tình hình dịch, công tác phòng, chống dịch, kết quả điều trị bệnh. Chú trọng thông tin, phản ánh việc ứng xử với người mắc bệnh, người bị cách ly; phê phán tư tưởng chủ quan, lơ là mất cảnh giác, cố tình vi phạm quy định chống dịch của một bộ phận Nhân dân.

Tuyên truyền kinh nghiệm phòng, chống dịch của các địa phương trong huyện, trong tỉnh, trong nước; kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học - kỹ thuật công nghệ trong phòng, chống dịch. Đồng thời, tuyên truyền, phản ánh các ý kiến đóng góp xác đáng, trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân, nhất là nhân sỹ, trí thức, nhà khoa học, doanh nhân, góp phần thực hiện các giải pháp vừa chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

6. Tuyên truyền, khích lệ tinh thần chủ động, trách nhiệm, tận tụy hết mình của các cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị chức năng, đặc biệt là lực lượng y tế, quân đội, công an và đội ngũ cán bộ ở cơ sở nơi tuyến đầu chống dịch; biểu dương gương “người tốt”, “việc tốt”, những hành vi và nghĩa cử nhân văn, cao đẹp trong xã hội.

Tuyên truyền, lan tỏa những tín hiệu lạc quan, điểm sáng trong tổ chức và khôi phục kinh tế, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, nhất là ở những địa phương bị ảnh hưởng nặng của dịch Covid-19. Đề cao tinh thần tự lực, tự cường, hỗ trợ lẫn nhau, giải quyết khó khăn; khắc phục tâm lý ngồi chờ hay ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước, địa phương; phát hiện, nhân rộng kịp thời những mô hình vượt khó của địa phương, doanh nghiệp, tổ chức, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả. Tăng cường tuyên truyền lan tỏa những hình ảnh đậm tính nhân văn, tương thân tương ái, tinh thần đoàn kết, sẻ chia của toàn xã hội trong bối cảnh toàn dân chống dịch; động viên sức mạnh tinh thần, củng cố niềm tin cho Nhân dân, đội ngũ y tế và lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch.

Khích lệ, động viên các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giữ vững niêm tin vào nội lực, tiềm năng phát triển, khả năng khôi phục sản xuất, bảo đảm chuỗi cung ứng hàng hóa của huyện, của tỉnh và của cả nước; tiếp tục đồng hành cùng các cấp chính quyền, vượt qua khó khăn, tích cực đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh thích ứng an toàn với dịch bệnh.

7. Đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu về vùng đất và con người xứ Thanh; thể hiện tinh thần yêu nước, sức mạnh đoàn kêt của nhân dân trong huyện; lòng nhân ái, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm đẩy lùi đại dịch, phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của người dân Triệu Sơn.

8. Chủ động đấu tranh, phản bác kịp thời với những thông tin giả, tin xấu độc ảnh hưởng tiêu cực đến công tác phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Lên án mạnh mẽ những hành vi lợi dụng dịch bệnh để trục lợi cá nhân, như: đầu cơ, “thổi giᔠhàng hóa; làm giả giấy đi đường, giấy chứng nhận tiêm chủng; vi phạm quy định về thực hiện giãn cách xã hội; che giấu thông tin về các trường hợp có dấu hiệu nhiễm bệnh.

III. CÁC HÌNH THỨC, BIỆN PHÁP TUYÊN TRUYỀN CHỦ YẾU

1. Tuyên truyền trên internet, cổng/trang thông tin điện tử địa phương và mạng xã hội (Facebook, Zalo, Youtube...) bằng hình thức livestream, video, clip, banner ảnh, infographics, biểu ngữ cổ động, tin nhắn...

2. Tuyên truyên qua hệ thống loa truyên thanh cơ sở, đội tuyên truyền lưu động, loa tay, thông qua hội nghị, sinh hoạt của các chi hội đoàn thể chính trị - xã hội; phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở, CTVDLXH để tuyên truyền phòng, chống dịch sâu sát, cụ thể, “đi từng ngõ, gõ từng nhà”; nhắc nhở, vận động người dân vừa tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch, vừa tăng gia lao động, sản xuất, kinh doanh với tinh thần như thời chiến “vừa sản xuất, vừa chiến đấu”.

3. Tuyên truyền, thông tin, cổ động trực quan: băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích, phim, ảnh, triển lãm... trên các trục đường chính, chợ dân sinh, siêu thị, công ty, bệnh viện, tổ dân phố, khu lao động...; tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa - văn nghệ.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Huyện ủy

- Nắm bắt và dự báo sát tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, dư luận Nhân dân trên địa bàn huyện; đấu tranh, phản bác kịp thời thông tin, luận điệu sai trái, xuyên tạc về công tác phòng, chống dịch và triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

- Phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Y tế, Trung tâm VHTT, TT&DL huyện và các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan chỉ đạo, định hướng và tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền sâu rộng trong Đảng bộ và Nhân dân trong huyện.

 

2. Các tổ chức cơ sở đảng

- Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tuyên truyền tại địa phương, đơn vị để triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.

- Chú trọng tuyên truyền, động viên tinh thần Nhân dân, tăng cường sâu sát, lắng nghe ý kiến của người dân và doanh nghiệp; tổ chức đối thoại trực tiếp, trực tuyến cung cấp thông tin, giải đáp thắc mắc, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc của người dân và doanh nghiệp, kiên quyết không tạo điểm nóng ở cơ sở.

- Chỉ đạo, quán triệt cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm kỷ luật phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu, thủ trưởng cơ quan, đơn vị; chỉ đạo, phối hợp xử lý nghiêm các đối tượng phát tán thông tin giả, sai sự thật về tình hình dịch bệnh, công tác phòng, chống dịch và triên khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

-     Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thông tin, tuyên truyền phù hợp với diễn biến tình hình, yêu cầu của công tác phòng, chống dịch và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đơn vị; tăng cường công tác kiểm tra, định hướng thông tin, tuyên truyền nhất là trên báo, mạng xã hội, hệ thống truyền thanh cơ sở để chấn chỉnh, uốn nắn kịp thời.

-       Xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả biện pháp phòng, chống dịch và phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ sức khỏe của Nhân dân.

-     Nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng của các tầng lớp Nhân dân; đối với các khu vực có dịch bệnh diễn biến phức tạp hoặc bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh, làm tốt công tác tư tưởng, dự báo tình hình, xây dựng phương án, kịch bản, thông tin, tuyên truyền linh hoạt, phù họp, bảo đảm giữ vững ổn định, trật tự, an toàn xã hội.

3. Trung tâm Y tế, Bệnh viện đa khoa huyện

- Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp và các cơ quan truyền thông trên địa bàn huyện về các vấn đề liên quan tới công tác phòng, chống dịch; quan tâm làm tốt công tác tư tưởng, tâm lý cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế và các y, bác sỹ, nhất là những người đang làm việc nơi tuyến đầu chống dịch.

- Chỉ đạo cơ sở y tế, đặc biệt là các nhân viên y tế tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm vừa làm tốt vai trò của người thầy thuốc nhân dân, vừa là những tuyên truyền viên, hướng dẫn người bệnh và gia đình chủ động phòng ngừa, giữ gìn, nâng cao sức khoẻ cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

- Phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm VHTT, TT &DL trong việc cung cấp thông tin, định hướng và tổ chức thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện.

 

4. Phòng Văn hóa -Thông tin

- Chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số để truyền thông nhanh chóng, kịp thời, phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm đời sống và sức khỏe của Nhân dân.

- Quản lý, giám sát chặt chẽ thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở về phòng, chống dịch bệnh; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các cơ quan báo chí, trang thông tin điện tử đăng, phát nhũng thông tin sai sự thật, ảnh hưởng tiêu cực đến công tác phòng, chống dịch trên địa bàn; rà soát, chặn, lọc, xử lý các tài khoản mạng xã hội đăng tải các thông tin xuyên tạc, phản động gây hoang mang hay kích động phản ứng tiêu cực của dư luận xã hội.

- Thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình, diễn biến dịch bệnh và các văn bản, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác phòng, chống dịch Covid-19 để cung cấp cho các cơ quan báo chí, hệ thống truyền thanh cơ sở để thông tin kịp thời cho mọi người dân biết, thực hiện.

5. Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

- Chỉ đạo, hướng dẫn công tác thông tin cổ động trực quan về phòng, chống dịch Covid-19 và phát triên kinh tế - xã hội; chú trọng tới việc tuyên truyền tại nơi công cộng, khu vực tập trung dân cư, “vùng đỏ”, “vùng cam”, “vùng xanh”...

- Chỉ đạo xây dựng các chương trình văn nghệ để khơi dậy và phát huy các giá trị, truyền thống tôt đẹp của dân tộc, của con người Việt Nam nói chung, miền đất và con người Triệu Sơn nói riêng tích cực tham gia vào công tác phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình hiện nay.

- Kịp thời cập nhật thông tin về công tác phòng, chống và diễn biến tình hình dịch Covid-19 trong tỉnh theo cung cấp của Tiểu ban Thông tin - Tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin phòng, chống dịch Covid - l9 của Ban Chỉ đạo cấp huyện và các cơ quan chức năng hoặc người phát ngôn của huyện; không phân tích, bình luận các mặt trái gây hoang mang, lo lắng và dư luận trong Nhân dân. Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai, vận động người dân đăng ký tiêm vaccine phòng Covid-19; các hoạt động ủng hộ Quỹ vaccine phòng chống Covid-19 của huyện và các địa phương. Thông tin, phản ánh tinh thần đoàn kết, tình cảm tương thân tương ái của mọi tầng lớp Nhân dân cùng chung sức, đồng lòng trong công tác phòng, chống dịch bệnh, giúp đỡ, hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

- Các trang thông tin điện tử, website các ban, phòng, ngành, địa phương, đơn vị phải làm tốt vai trò dẫn dắt, định hướng thông tin, tuyên truyền, tạo động lực để chiến thắng dịch bệnh, phát triên kinh tế - xã hội; tuyên truyền, động viên, cổ vũ các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia phòng, chống dịch và triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội bằng tinh thần quyết tâm như thời chiến “vừa sản xuất, vừa chiến đấu”. Chủ động lan tỏa những thông tin tích cực và đấu tranh, phản bác các thông tin giả, xuyên tạc về công tác phòng, chống dịch và phát triến kinh tế - xã hội. Tố chức nhiều hình thức diễn đàn để các nhà quản lý, doanh nhân, nhà khoa học và người dân tham gia đóng góp ý kiến vào công cuộc phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

6. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội

- Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo Quốc gia, của tỉnh, của huyện về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tổ chức Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên.

- Bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng của các giai tầng xã hội, nhất là những khó khăn, vướng mắc trong đời sống sinh hoạt của đoàn viên, hội viên, Nhân dân ở những khu vực, địa phương bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh; qua đó, tham mưu, đề xuất kịp thời với cấp ủy những biện pháp ổn định tình hình tư tưởng.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các hoạt động, chương trình tình nguyện, từ thiện, hỗ trợ, giúp đỡ về vật chất và tinh thần cho những đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh, những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Vận động người dân, các tổ chức, doanh nghiệp đóng góp, đồng hành ủng hộ Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19.

- Đề nghị các địa phương, đơn vị triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nội dung trên. Quá trình thực hiện có vấn đề vướng mắc kịp thời đề xuất, báo cáo về Ban Tuyên giáo Huyện ủy để phối hợp, giải quyết./.

 

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (để b/c),

- Thường trực Huyện ủy (để b/c);

-  MTTQ và các đoàn thể cấp huyện;

- Các tổ chức cơ sở đảng;

- Trung tân Y tế;

- Phòng Văn hóa - Thông tin;

- Trung tâm VH-TT-TT & DL;

- Lưu BTGHU.

 TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

 

 

Lê Thị Sen

 

 

  

HƯỚNG DẪN Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái tình hình mới.

Đăng lúc: 08/10/2021 07:52:15 (GMT+7)

HUYỆN ỦY TRIỆU SƠN

          BAN TUYÊN GIÁO

*

         Số 16 - HD/BTGHU

 

         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 
 

 


           Triệu Sơn, ngày 05 tháng 10 năm 2021

HƯỚNG DẪN

Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và

phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái tình hình mới.

----------

 

Căn cứ Hướng dẫn số 26-HD/BTGTU, ngày 01/10/2021 của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái tình hình mới; Trước yêu cầu và nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái tình hình mới, để tiếp tục triển khai hiệu quả công tác thông tin truyền thông góp phần tích cực trong việc phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Triệu Sơn, Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong thời gian tới, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền, quán triệt sâu rộng, tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong huyện tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các giải pháp của cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp trong huyện về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới; góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội của huyện năm 2021, tạo đà thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong những năm tiếp theo.

2. Tiếp tục tuyên truyền, cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, doanh nghiệp, tổ chức xã hội, Nhân dân trong huyện nỗ lực vượt lên khó khăn, thách thức, chung sức, đồng lòng, quyết tâm vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa khôi phục và duy trì phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khoẻ thể chất, tinh thần của Nhân dân.

3. Các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị cần bám sát yêu cầu, nhiệm vụ phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới để huy động, kết nối lực lượng, triển khai công tác tuyên truyền thường xuyên, liên tục, kịp thời, nhanh nhạy, linh hoạt, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với từng địa bàn, nhóm đối tượng. Các hoạt động thông tin, tuyên truyền cần phải chủ động, đi trước làm công tác tư tưởng, định hướng dư luận xã hội để đưa chủ trương, giải pháp mới về phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội vào cuộc sống; đồng thời phải tích cực tham gia tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong quá trình khôi phục sản xuất - kinh doanh, thực hiện các chính sách an sinh và an toàn xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, nhất là ở những nơi bị tác động, ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền, quán triệt tư tưởng, quan điểm nhất quán, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước: “Chống dịch như chống giặc”, “kiên định thực hiện mục tiêu kép phòng, chống dịch hiệu quả đồng thời phát triển kinh tế, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe Nhân dân”; khẳng định những thành tựu đạt được của đất nước, của tỉnh, của huyện trên các lĩnh vực trong bối cảnh bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch Covid-19; khẳng định công tác phòng, chống dịch của huyện đang đi đúng hướng và đã đạt được một số kết quả bước đầu rất quan trọng. Tiếp tục thực hiện tốt các nội dung tại Kế hoạch số 03-KH/BTGHU ngày 20/8/2021 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về Công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay.

2. Tập trung phân tích, lý giải sâu sắc, cụ thể chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong huyện đối với công tác phòng, chống dịch bệnh, phát triển kinh tế - xã hội được nêu trong Kết luận số 07-KL/TW, ngày 11/6/2021 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội; Lời kêu gọi phòng, chống đại dịch Covid-19 ngày 29/7/2021 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Nghị quyết số 86/NQ-CP, ngày 06/8/2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15, ngày 28/7/2021 của Quốc hội khóa XV; Nghị quyết số 105/NQ-CP, ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 và các công điện, kết luận của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản, hướng dẫn chỉ đạo của Tỉnh, nhất là Công văn số 424-CV/HU, ngày 01/10/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; Công văn số 14898/UBND-VX ngày 24/9/2021 của Chủ tịch ủy ban Nhân dân tỉnh về điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; Công điện số 30/CĐ-UBND ngày 05/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường quản lý người về từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khác để phòng, chống dịch Covid-19. Chú trọng tuyên truyền, tạo sự thống nhất về nhận thức, quan điểm trong công tác phòng, chống dịch: Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo chủ trương, chiến lược mới của Trung ương, trong đó: “phòng dịch vẫn là chính, là cơ bản, chiến lược, lâu dài; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác”; các cấp, các ngành, doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan, đơn vị trong huyện cần chủ động các phương án, kịch bản chống dịch thích ứng, phù hợp, hiệu quả, với tinh thần “bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân là trên hết, trước hết”; “Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, văn hóa, môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần, vì mục tiêu cuối cùng là sức khỏe, tính mạng, hạnh phúc, ấm no của Nhân dân...”; công tác phòng, chống dịch phải “từ xa, từ sớm, từ cơ sở”, “người dân là trung tâm phục vụ, là chủ thể trong phòng, chống dịch; xã, thị trấn thật sự là “pháo đài”, người dân thật sự là “chiến sỹ” trong phòng, chống dịch.

3. Tuyên truyền, phản ánh kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia và cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp trong tỉnh, trong huyện; đồng thời tuyên truyền, cập nhật các chính sách mới của Nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tháo gỡ khó khăn, giải quyết các vấn đề an sinh, an toàn xã hội, bảo đảm đời sống và sức khỏe Nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của huyện sau những tác động tiêu cực của đại dịch.

4. Tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị 15, 16, 19 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới, phù hợp với từng địa phương trong huyện theo từng mức độ, như sau:

4.1. Đối với “vùng xanh” - vùng bình thường mới: Không ngừng tuyên truyền, vận động, khuyến cáo cấp ủy đảng, chính quyền và người dân không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác về nguy cơ dịch bệnh, chấp hành tốt các biện pháp phòng, chống dịch; thường xuyên giám sát chặt chẽ hoạt động đi, đến và cư trú tại “vùng xanh”; quyết tâm giữ vững “vùng xanh”, không để “chuyển màu”. Đồng thời, tuyên truyền triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong huyện tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân ra sức thi đua làm việc với năng suất và hiệu quả cao nhất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tạo nguồn lực hỗ trợ thiết thực, hiệu quả đối với “vùng đỏ”, “vùng vàng” hoặc “vùng cam” nếu phát sinh.

4.2. Đối với “vùng vàng” hoặc “vùng cam” - vùng nguy cơ và nguy cơ cao: Tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với mức độ nguy cơ tại vùng; thường xuyên cảnh báo nguy cơ “đỏ hóa”; quán triệt không cực đoan khi “vàng hóa”, “cam hóa” và cũng không nôn nóng “xanh hóa”; tuân thủ tuyệt đối nguyên tắc “người ở vùng nào, ở vùng đó” để khoanh vùng, xử lý, dập dịch triệt để tại vùng. Động viên người dân tin tưởng, đồng thuận với các biện pháp phòng, chống dịch của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, của huyện; đề cao vai trò, trách nhiệm, quyết tâm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và mỗi người dân để “vùng vàng”, “vùng cam” nhanh chóng được “xanh hóa”. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, tranh thủ mọi điều kiện an toàn để thích ứng, duy trì lao động, sản xuất, kinh doanh để phát triển kinh tế - xã hội nhưng vẫn bảo đảm nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

4.3. Đối với “vùng đỏ” - vùng nguy cơ rất cao: Quán triệt thực hiện nghiêm quy định về giãn cách giữa cá nhân với cá nhân, giữa gia đình với gia đình; nhắc nhở, vận động người dân ở trong nhà, tuyệt đối không ra ngoài khi không thực sự cần thiết và phải được sự cho phép của chính quyền; tiếp tục thông tin cảnh báo nguy cơ tiêu cực và các biện pháp phòng, chống dịch tại vùng. Tập trung tuyên truyền với mục tiêu an dân, vì dân; đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và người dân trong thực hiện mục tiêu thu hẹp “vùng đỏ” với phương châm: mỗi người dân thật sự là “chiến sỹ”, mỗi gia đình, mỗi xã, phường thật sự là “pháo đài” trong phòng, chống dịch. Đẩy mạnh lan tỏa, chia sẻ tinh thần lạc quan, sự yêu thương, đùm bọc, cùng nhau vượt qua khó khăn, dịch bệnh. Tích cực phát hiện, đề xuất, kiến nghị các giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ các đối tượng yếu thế, các gia đình khó khăn, bị ảnh hưởng do tác động của dịch bệnh.

5. Tăng cường tuyên truyền các chỉ dẫn của Bộ Y tế, của tỉnh, của huyện và kiến thức khoa học về phòng, chống dịch Covid-19, nhất là các kỹ năng cần thiết và ý thức, trách nhiệm với bản thân, cộng đồng, xã hội để người dân tự phòng tránh khi phải cách ly hoặc điều trị bệnh; động viên người dân chủ động, tích cực, tự giác thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh. Tuyên truyên, giải thích “Tiêm vắc xin phòng Covid-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng”; “vắc xin tốt nhất là vắc xin được tiêm sớm nhất”; thực hiện bao phủ vắc xin Covid-19 cho toàn dân là mục tiêu, là biện pháp nhằm sớm đẩy lùi và hạn chế sự lây lan của đại dịch.

Tiếp tục tuyên truyền, cảnh báo về mức độ nguy hiểm và cơ chế lây lan dịch Covid-19 hiện nay. Đồng thời thông tin, tuyên truyền kịp thời, khách quan, minh bạch, cân bằng diễn biến tình hình dịch, công tác phòng, chống dịch, kết quả điều trị bệnh. Chú trọng thông tin, phản ánh việc ứng xử với người mắc bệnh, người bị cách ly; phê phán tư tưởng chủ quan, lơ là mất cảnh giác, cố tình vi phạm quy định chống dịch của một bộ phận Nhân dân.

Tuyên truyền kinh nghiệm phòng, chống dịch của các địa phương trong huyện, trong tỉnh, trong nước; kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học - kỹ thuật công nghệ trong phòng, chống dịch. Đồng thời, tuyên truyền, phản ánh các ý kiến đóng góp xác đáng, trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân, nhất là nhân sỹ, trí thức, nhà khoa học, doanh nhân, góp phần thực hiện các giải pháp vừa chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

6. Tuyên truyền, khích lệ tinh thần chủ động, trách nhiệm, tận tụy hết mình của các cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị chức năng, đặc biệt là lực lượng y tế, quân đội, công an và đội ngũ cán bộ ở cơ sở nơi tuyến đầu chống dịch; biểu dương gương “người tốt”, “việc tốt”, những hành vi và nghĩa cử nhân văn, cao đẹp trong xã hội.

Tuyên truyền, lan tỏa những tín hiệu lạc quan, điểm sáng trong tổ chức và khôi phục kinh tế, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, nhất là ở những địa phương bị ảnh hưởng nặng của dịch Covid-19. Đề cao tinh thần tự lực, tự cường, hỗ trợ lẫn nhau, giải quyết khó khăn; khắc phục tâm lý ngồi chờ hay ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước, địa phương; phát hiện, nhân rộng kịp thời những mô hình vượt khó của địa phương, doanh nghiệp, tổ chức, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả. Tăng cường tuyên truyền lan tỏa những hình ảnh đậm tính nhân văn, tương thân tương ái, tinh thần đoàn kết, sẻ chia của toàn xã hội trong bối cảnh toàn dân chống dịch; động viên sức mạnh tinh thần, củng cố niềm tin cho Nhân dân, đội ngũ y tế và lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch.

Khích lệ, động viên các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giữ vững niêm tin vào nội lực, tiềm năng phát triển, khả năng khôi phục sản xuất, bảo đảm chuỗi cung ứng hàng hóa của huyện, của tỉnh và của cả nước; tiếp tục đồng hành cùng các cấp chính quyền, vượt qua khó khăn, tích cực đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh thích ứng an toàn với dịch bệnh.

7. Đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu về vùng đất và con người xứ Thanh; thể hiện tinh thần yêu nước, sức mạnh đoàn kêt của nhân dân trong huyện; lòng nhân ái, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm đẩy lùi đại dịch, phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của người dân Triệu Sơn.

8. Chủ động đấu tranh, phản bác kịp thời với những thông tin giả, tin xấu độc ảnh hưởng tiêu cực đến công tác phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Lên án mạnh mẽ những hành vi lợi dụng dịch bệnh để trục lợi cá nhân, như: đầu cơ, “thổi giᔠhàng hóa; làm giả giấy đi đường, giấy chứng nhận tiêm chủng; vi phạm quy định về thực hiện giãn cách xã hội; che giấu thông tin về các trường hợp có dấu hiệu nhiễm bệnh.

III. CÁC HÌNH THỨC, BIỆN PHÁP TUYÊN TRUYỀN CHỦ YẾU

1. Tuyên truyền trên internet, cổng/trang thông tin điện tử địa phương và mạng xã hội (Facebook, Zalo, Youtube...) bằng hình thức livestream, video, clip, banner ảnh, infographics, biểu ngữ cổ động, tin nhắn...

2. Tuyên truyên qua hệ thống loa truyên thanh cơ sở, đội tuyên truyền lưu động, loa tay, thông qua hội nghị, sinh hoạt của các chi hội đoàn thể chính trị - xã hội; phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở, CTVDLXH để tuyên truyền phòng, chống dịch sâu sát, cụ thể, “đi từng ngõ, gõ từng nhà”; nhắc nhở, vận động người dân vừa tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch, vừa tăng gia lao động, sản xuất, kinh doanh với tinh thần như thời chiến “vừa sản xuất, vừa chiến đấu”.

3. Tuyên truyền, thông tin, cổ động trực quan: băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích, phim, ảnh, triển lãm... trên các trục đường chính, chợ dân sinh, siêu thị, công ty, bệnh viện, tổ dân phố, khu lao động...; tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa - văn nghệ.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Huyện ủy

- Nắm bắt và dự báo sát tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, dư luận Nhân dân trên địa bàn huyện; đấu tranh, phản bác kịp thời thông tin, luận điệu sai trái, xuyên tạc về công tác phòng, chống dịch và triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

- Phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Y tế, Trung tâm VHTT, TT&DL huyện và các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan chỉ đạo, định hướng và tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền sâu rộng trong Đảng bộ và Nhân dân trong huyện.

 

2. Các tổ chức cơ sở đảng

- Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tuyên truyền tại địa phương, đơn vị để triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.

- Chú trọng tuyên truyền, động viên tinh thần Nhân dân, tăng cường sâu sát, lắng nghe ý kiến của người dân và doanh nghiệp; tổ chức đối thoại trực tiếp, trực tuyến cung cấp thông tin, giải đáp thắc mắc, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc của người dân và doanh nghiệp, kiên quyết không tạo điểm nóng ở cơ sở.

- Chỉ đạo, quán triệt cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm kỷ luật phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu, thủ trưởng cơ quan, đơn vị; chỉ đạo, phối hợp xử lý nghiêm các đối tượng phát tán thông tin giả, sai sự thật về tình hình dịch bệnh, công tác phòng, chống dịch và triên khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

-     Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thông tin, tuyên truyền phù hợp với diễn biến tình hình, yêu cầu của công tác phòng, chống dịch và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đơn vị; tăng cường công tác kiểm tra, định hướng thông tin, tuyên truyền nhất là trên báo, mạng xã hội, hệ thống truyền thanh cơ sở để chấn chỉnh, uốn nắn kịp thời.

-       Xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả biện pháp phòng, chống dịch và phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ sức khỏe của Nhân dân.

-     Nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng của các tầng lớp Nhân dân; đối với các khu vực có dịch bệnh diễn biến phức tạp hoặc bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh, làm tốt công tác tư tưởng, dự báo tình hình, xây dựng phương án, kịch bản, thông tin, tuyên truyền linh hoạt, phù họp, bảo đảm giữ vững ổn định, trật tự, an toàn xã hội.

3. Trung tâm Y tế, Bệnh viện đa khoa huyện

- Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp và các cơ quan truyền thông trên địa bàn huyện về các vấn đề liên quan tới công tác phòng, chống dịch; quan tâm làm tốt công tác tư tưởng, tâm lý cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế và các y, bác sỹ, nhất là những người đang làm việc nơi tuyến đầu chống dịch.

- Chỉ đạo cơ sở y tế, đặc biệt là các nhân viên y tế tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm vừa làm tốt vai trò của người thầy thuốc nhân dân, vừa là những tuyên truyền viên, hướng dẫn người bệnh và gia đình chủ động phòng ngừa, giữ gìn, nâng cao sức khoẻ cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

- Phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Trung tâm VHTT, TT &DL trong việc cung cấp thông tin, định hướng và tổ chức thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện.

 

4. Phòng Văn hóa -Thông tin

- Chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số để truyền thông nhanh chóng, kịp thời, phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm đời sống và sức khỏe của Nhân dân.

- Quản lý, giám sát chặt chẽ thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở về phòng, chống dịch bệnh; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các cơ quan báo chí, trang thông tin điện tử đăng, phát nhũng thông tin sai sự thật, ảnh hưởng tiêu cực đến công tác phòng, chống dịch trên địa bàn; rà soát, chặn, lọc, xử lý các tài khoản mạng xã hội đăng tải các thông tin xuyên tạc, phản động gây hoang mang hay kích động phản ứng tiêu cực của dư luận xã hội.

- Thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình, diễn biến dịch bệnh và các văn bản, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác phòng, chống dịch Covid-19 để cung cấp cho các cơ quan báo chí, hệ thống truyền thanh cơ sở để thông tin kịp thời cho mọi người dân biết, thực hiện.

5. Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

- Chỉ đạo, hướng dẫn công tác thông tin cổ động trực quan về phòng, chống dịch Covid-19 và phát triên kinh tế - xã hội; chú trọng tới việc tuyên truyền tại nơi công cộng, khu vực tập trung dân cư, “vùng đỏ”, “vùng cam”, “vùng xanh”...

- Chỉ đạo xây dựng các chương trình văn nghệ để khơi dậy và phát huy các giá trị, truyền thống tôt đẹp của dân tộc, của con người Việt Nam nói chung, miền đất và con người Triệu Sơn nói riêng tích cực tham gia vào công tác phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình hiện nay.

- Kịp thời cập nhật thông tin về công tác phòng, chống và diễn biến tình hình dịch Covid-19 trong tỉnh theo cung cấp của Tiểu ban Thông tin - Tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin phòng, chống dịch Covid - l9 của Ban Chỉ đạo cấp huyện và các cơ quan chức năng hoặc người phát ngôn của huyện; không phân tích, bình luận các mặt trái gây hoang mang, lo lắng và dư luận trong Nhân dân. Tiếp tục tuyên truyền việc triển khai, vận động người dân đăng ký tiêm vaccine phòng Covid-19; các hoạt động ủng hộ Quỹ vaccine phòng chống Covid-19 của huyện và các địa phương. Thông tin, phản ánh tinh thần đoàn kết, tình cảm tương thân tương ái của mọi tầng lớp Nhân dân cùng chung sức, đồng lòng trong công tác phòng, chống dịch bệnh, giúp đỡ, hỗ trợ các lực lượng tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

- Các trang thông tin điện tử, website các ban, phòng, ngành, địa phương, đơn vị phải làm tốt vai trò dẫn dắt, định hướng thông tin, tuyên truyền, tạo động lực để chiến thắng dịch bệnh, phát triên kinh tế - xã hội; tuyên truyền, động viên, cổ vũ các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia phòng, chống dịch và triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội bằng tinh thần quyết tâm như thời chiến “vừa sản xuất, vừa chiến đấu”. Chủ động lan tỏa những thông tin tích cực và đấu tranh, phản bác các thông tin giả, xuyên tạc về công tác phòng, chống dịch và phát triến kinh tế - xã hội. Tố chức nhiều hình thức diễn đàn để các nhà quản lý, doanh nhân, nhà khoa học và người dân tham gia đóng góp ý kiến vào công cuộc phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

6. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội

- Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo Quốc gia, của tỉnh, của huyện về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tổ chức Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên.

- Bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng của các giai tầng xã hội, nhất là những khó khăn, vướng mắc trong đời sống sinh hoạt của đoàn viên, hội viên, Nhân dân ở những khu vực, địa phương bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh; qua đó, tham mưu, đề xuất kịp thời với cấp ủy những biện pháp ổn định tình hình tư tưởng.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các hoạt động, chương trình tình nguyện, từ thiện, hỗ trợ, giúp đỡ về vật chất và tinh thần cho những đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh, những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Vận động người dân, các tổ chức, doanh nghiệp đóng góp, đồng hành ủng hộ Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19.

- Đề nghị các địa phương, đơn vị triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nội dung trên. Quá trình thực hiện có vấn đề vướng mắc kịp thời đề xuất, báo cáo về Ban Tuyên giáo Huyện ủy để phối hợp, giải quyết./.

 

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (để b/c),

- Thường trực Huyện ủy (để b/c);

-  MTTQ và các đoàn thể cấp huyện;

- Các tổ chức cơ sở đảng;

- Trung tân Y tế;

- Phòng Văn hóa - Thông tin;

- Trung tâm VH-TT-TT & DL;

- Lưu BTGHU.

 TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

 

 

Lê Thị Sen