Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
2971
Hôm qua:
3121
Tuần này:
22069
Tháng này:
65100
Tất cả:
2247891

HƯỚNG DẪN Công tác tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2020)

Ngày 17/04/2020 16:23:39

HUYỆN ỦY TRIỆU SƠN                                                                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

   BAN TUYÊN GIÁO

                   *                                                                                  Triệu Sơn, ngày 16 tháng 4 năm 2020

    Số 71 - HD/BTGHU

 

 

HƯỚNG DẪN

Công tác tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin

(22/4/1870 - 22/4/2020)

----------

         

Thực hiện Hướng dẫn số 114-HD/BTGTU, ngày 09/4/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về Tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870-22/4/2020), Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền trên địa bàn huyện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Giúp các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tiếp tục nhận thức đầy đủ, sâu sắc v công lao và cống hiến vĩ đại của V.I. Lênin đối với phong trào công nhân và cách mạng vô sản thế giới; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc đối với nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới; đồng thời khẳng định sự kiên định vận dụng sáng tạo, phù hợp chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện thực tiễn cách mạng Việt Nam của Đảng và nhân dân ta.

2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần củng cố và bồi đắp bản lĩnh chính trị, niềm tin, lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

3. Công tác tuyên truyền kỷ niệm cần đa dạng, phong phú, hiệu quả và tiết kiệm, có sức lan tỏa sâu rộng, gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của địa phương, cơ sở. Tổ chức kỷ niệm với quy mô, hình thức phù hợp với sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong hoàn cảnh chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp virus Covid-19.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến vĩ đại của V.I.Lênin - Lãnh tụ của cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; vai trò, ý nghĩa của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam.

2. Khẳng định giá trị bền vững và sức sống của Cách mạng Tháng Mười Nga, của chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại ngày nay; đồng thời tuyên truyền sự vận dụng sáng tạo của chủ nghĩa Mác - Lênin vào sự nghiệp cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phủ nhận giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

3. Tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm diễn ra ở cơ sở, các ngành và địa phương trong toàn huyện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Tổ chức cơ sở Đảng

- Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, đặc biệt là trên hệ thống phát thanh cơ sở, cổng thông tin điện tử của địa phương, đơn vị.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin ở địa phương, đơn vị; định hướng công tác tuyên truyền, chỉ đạo hoạt động của hệ thống truyền thanh cơ sở để tuyên truyền sâu rộng trong Đảng, trong nhân dân. Đưa nội dung tuyên truyền vào sinh hoạt chi bộ hoặc Bản tin của ngành, đoàn th, địa phương; vận động, khuyến khích đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở đăng tải, chia sẻ thông tin trên các trang mạng xã hội (facebook, zalo, youtube...).

2. Trung tâm VH-TT-TT&DL huyện

- Xây dựng kế hoạch hướng dẫn các xã, thị trấn, các đơn vị liên quan tổ chức tốt công tác cổ động trực quan, trọng tâm là tuyên truyền trên băng zôn, panô, áp phích, tại các địa phương, đơn vị.

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, viết bài đăng trên chuyên trang, chuyên mục phù hợp, nói về cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến vĩ đại của V.I.Lênin; các bài viết phản ánh các hoạt động về kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin.

3. Phòng VHTT huyện

Theo dõi, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong việc đăng tải, phổ biến thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp của V.I.Lênin, về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

4. Mặt trận Tổ quốc và các ngành đoàn thể huyện

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền cho cán bộ, hội viên và đoàn viên về cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến vĩ đại của V.I. Lênin - Lãnh tụ của cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; vai trò, ý nghĩa của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam.

IV. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Chào mừng 150 năm Ngày sinh V.LLênin (22/4/1870-22/4/2020) - Nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới!

2. Kiên định Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội!

3. Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng!

4. Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn Việt Nam!

5. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

 

Nơi nhận:                                                                                               TRƯỞNG BAN

- Ban Tuyên giáo TU (b/c);

- Thường trực HU (b/c);

- MTTQ và các đoàn thể cấp huyện;

- Phòng VH-TT, Trung tâm VH-TT-TT&DL;                                                                      Lê Thị Sen

- Các TCCSĐ;  

- Lưu BTGHU.

           

  

HƯỚNG DẪN Công tác tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2020)

Đăng lúc: 17/04/2020 16:23:39 (GMT+7)

HUYỆN ỦY TRIỆU SƠN                                                                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

   BAN TUYÊN GIÁO

                   *                                                                                  Triệu Sơn, ngày 16 tháng 4 năm 2020

    Số 71 - HD/BTGHU

 

 

HƯỚNG DẪN

Công tác tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin

(22/4/1870 - 22/4/2020)

----------

         

Thực hiện Hướng dẫn số 114-HD/BTGTU, ngày 09/4/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về Tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870-22/4/2020), Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền trên địa bàn huyện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Giúp các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tiếp tục nhận thức đầy đủ, sâu sắc v công lao và cống hiến vĩ đại của V.I. Lênin đối với phong trào công nhân và cách mạng vô sản thế giới; thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc đối với nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới; đồng thời khẳng định sự kiên định vận dụng sáng tạo, phù hợp chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện thực tiễn cách mạng Việt Nam của Đảng và nhân dân ta.

2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần củng cố và bồi đắp bản lĩnh chính trị, niềm tin, lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

3. Công tác tuyên truyền kỷ niệm cần đa dạng, phong phú, hiệu quả và tiết kiệm, có sức lan tỏa sâu rộng, gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của địa phương, cơ sở. Tổ chức kỷ niệm với quy mô, hình thức phù hợp với sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong hoàn cảnh chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp virus Covid-19.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến vĩ đại của V.I.Lênin - Lãnh tụ của cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; vai trò, ý nghĩa của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam.

2. Khẳng định giá trị bền vững và sức sống của Cách mạng Tháng Mười Nga, của chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại ngày nay; đồng thời tuyên truyền sự vận dụng sáng tạo của chủ nghĩa Mác - Lênin vào sự nghiệp cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới; đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phủ nhận giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

3. Tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm diễn ra ở cơ sở, các ngành và địa phương trong toàn huyện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Tổ chức cơ sở Đảng

- Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, đặc biệt là trên hệ thống phát thanh cơ sở, cổng thông tin điện tử của địa phương, đơn vị.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin ở địa phương, đơn vị; định hướng công tác tuyên truyền, chỉ đạo hoạt động của hệ thống truyền thanh cơ sở để tuyên truyền sâu rộng trong Đảng, trong nhân dân. Đưa nội dung tuyên truyền vào sinh hoạt chi bộ hoặc Bản tin của ngành, đoàn th, địa phương; vận động, khuyến khích đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở đăng tải, chia sẻ thông tin trên các trang mạng xã hội (facebook, zalo, youtube...).

2. Trung tâm VH-TT-TT&DL huyện

- Xây dựng kế hoạch hướng dẫn các xã, thị trấn, các đơn vị liên quan tổ chức tốt công tác cổ động trực quan, trọng tâm là tuyên truyền trên băng zôn, panô, áp phích, tại các địa phương, đơn vị.

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, viết bài đăng trên chuyên trang, chuyên mục phù hợp, nói về cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến vĩ đại của V.I.Lênin; các bài viết phản ánh các hoạt động về kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin.

3. Phòng VHTT huyện

Theo dõi, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong việc đăng tải, phổ biến thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp của V.I.Lênin, về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

4. Mặt trận Tổ quốc và các ngành đoàn thể huyện

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền cho cán bộ, hội viên và đoàn viên về cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến vĩ đại của V.I. Lênin - Lãnh tụ của cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; vai trò, ý nghĩa của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc Việt Nam.

IV. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Chào mừng 150 năm Ngày sinh V.LLênin (22/4/1870-22/4/2020) - Nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới!

2. Kiên định Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội!

3. Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng!

4. Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn Việt Nam!

5. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

 

Nơi nhận:                                                                                               TRƯỞNG BAN

- Ban Tuyên giáo TU (b/c);

- Thường trực HU (b/c);

- MTTQ và các đoàn thể cấp huyện;

- Phòng VH-TT, Trung tâm VH-TT-TT&DL;                                                                      Lê Thị Sen

- Các TCCSĐ;  

- Lưu BTGHU.

           

  
Dự báo thời tiết Thanh Hóa