Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
1386
Hôm qua:
1773
Tuần này:
12986
Tháng này:
15069
Tất cả:
1485567

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW; Nghị quyết số 35-NQ/TW; Chỉ thị số 32-CT/TW của Bộ chính trị và Kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII

Ngày 13/08/2019 08:40:12

Sáng 12/8/2019, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW; Nghị quyết số 35-NQ/TW; Chỉ thị số 32-CT/TW của Bộ chính trị và các kết luận của Ban Bí thư Trung ưởng Đảng khóa XII. Tại điểm cầu huyện Triệu Sơn, dự hội nghị có đồng chí: Lê Quang Hùng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Vũ Đức Kính, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Thường trực Huyện ủy; các đồng chí Thường vụ Huyện ủy; các đồng chí là Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc UBND huyện, Phó các Ban xây dựng đảng, Ủy viên ủy ban kiểm tra Huyện ủy; Chủ tịch MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Văn Phát, ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trực tiếp quán triệt, triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Kết luận số 53-KL/TW ngày 4/6/2019 của Ban Bí thư về chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu, độc trên Internet, mạng xã hội; triển khai các kế hoạch của Ban thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ chính trị và kết luận số 53-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII. Nghe đồng chí Lê Thị Thìn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, quán triệt, triển khai nội dung Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 18/02/2019 của Bộ chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới; Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; triển khai các kế hoạch của Ban thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Bộ chính trị và kết luận số 52-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII. Nghe đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh quán triệt, triển khai kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; triển khai kế hoạch của Ban thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 50-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII. Nghe đồng chí Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, quán triệt, triển khai Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; triển khai kế hoạch của Ban thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư và Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII. Nghe đồng chí Võ Duy Sang, Ủy viên BTV, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, quán triệt và triển khai Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ chính trị về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; triển khai kế hoạch của Ban thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ chính trị. Đây là những nội dung hết sức quan trọng được triển khai trên toàn tỉnh, việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghiêm túc, sâu sắc các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính Trị, Ban Bí thư giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ và nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin vào khoa học, vào chủ nghĩa Mác-LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng để triển khai tổ chức thực hiện các Nghị Quyết, Chỉ thị, Kết luận có hiệu quả. Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của nhân dân; phát huy sức mạnh toàn dân, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, góp phần cùng cả nước bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình và ổn định. Tăng cường thông tin, tích cực đấu tranh phản bác, ngăn chặn có hiệu quả thông tin xấu, quan điểm sai trái, thù địch trên các phương tiện truyền thông, nhất là trên không gian mạng, góp phần cùng cả nước làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Vì vậy kết luận hội nghị đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh sau khi học tập trực tuyến: Các cấp các ngành từ tỉnh đến huyện, đặc biệt là người đứng đầu đơn vị xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí truyền đạt các nội dung của nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, tại đảng bộ, chi bộ cơ sở; tập trung xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến mọi đối tượng và phải phù hợp với từng đối tượng; thực hiện đồng bộ với các nghị quyết, chỉ thị, kết luận tạo sự hỗ trợ, thúc đẩy lẫn nhau, đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu ở mỗi cấp, mỗi ngành trong thực hiện nhiệm vụ để đạt kết quả cao nhất trên tất cả các lĩnh vực trong đời sống.

IMG_0729[1].JPG

IMG_0722[1].JPG

 Cùng ngày tại Trung tâm hội nghị huyện đã diễn ra hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, Nghị quyết số 35 NQ/TW, Chỉ thị 32 CT/TW của Bộ chính trị và các kết luận của Ban Bí thư TW đảng khóa XII do Tỉnh ủy tổ chức. Đồng chí Lê Kim Chất, PBT thường trực Huyện ủy, chủ trì tại điểm học tập Trung tâm hội nghị huyện, tham gia hội nghị có các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, PCT HĐND, UBND, Thường vụ Đảng ủy các xã, thị trấn. Bí thư các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc, Phó Bí thư Đảng bộ quân sự huyện, Trưởng phó, các cơ quan, đơn vị, hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn huyện, Đảng viên của 3 cơ quan: Huyện ủy, HĐND-UBND, MTTQ các đoàn thể huyện.
     Tham gia hội nghị học tập các đại biểu đã được tiếp thu nội dung Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ chính trị về chiến lược bảo vệ biên giới Quốc gia, Nghị quyết số 35 NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Chỉ thị 32 CT/TW của Bộ chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại của Đảng trong tình hình mới và  các  kết luận của Ban Bí thư TW đảng khóa XII. 
   Trên cơ sở nội dung học tập tại hội nghị, và kế hoạch triển khai của Huyện ủy, sau hội nghị học tập, các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc tiếp tục tổ chức học tập đến toàn thể cán bộ, Đảng viên và quần chúng nhân dân với những nội dung, hình thức phù hợp với từng đối tượng. Đồng thời xây dựng kế hoạch hành động của cấp mình, nội dung phải bám sát thực tiễn của địa phương, đơn vị nhằm nhanh chóng đưa các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận vào cuộc sống. Đổi mới việc xây dựng kế hoạch hành động một cách thiết thực, hiệu quả, lựa chọn đúng việc của địa phương, đơn vị để tổ chức thực hiện. Thời gian tổ chức các hội nghị học tập cấp huyện và lớp do Ban Tuyên giáo tổ chức, MTTQ và các đoàn thể chính trị huyện tổ chức hoàn thành trước ngày 30/8/2019, đối với cấp cơ sở hoàn thành trước ngày 30/9/2019.


CIMG4021.JPG

CIMG4017.JPG

CIMG4022.JPG


 Thực hiện: Văn Hùng- Thùy Dung 

 

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW; Nghị quyết số 35-NQ/TW; Chỉ thị số 32-CT/TW của Bộ chính trị và Kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII

Đăng lúc: 13/08/2019 08:40:12 (GMT+7)

Sáng 12/8/2019, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW; Nghị quyết số 35-NQ/TW; Chỉ thị số 32-CT/TW của Bộ chính trị và các kết luận của Ban Bí thư Trung ưởng Đảng khóa XII. Tại điểm cầu huyện Triệu Sơn, dự hội nghị có đồng chí: Lê Quang Hùng, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Vũ Đức Kính, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Thường trực Huyện ủy; các đồng chí Thường vụ Huyện ủy; các đồng chí là Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc UBND huyện, Phó các Ban xây dựng đảng, Ủy viên ủy ban kiểm tra Huyện ủy; Chủ tịch MTTQ, Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Văn Phát, ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trực tiếp quán triệt, triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Kết luận số 53-KL/TW ngày 4/6/2019 của Ban Bí thư về chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu, độc trên Internet, mạng xã hội; triển khai các kế hoạch của Ban thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ chính trị và kết luận số 53-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII. Nghe đồng chí Lê Thị Thìn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, quán triệt, triển khai nội dung Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 18/02/2019 của Bộ chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại Đảng trong tình hình mới; Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; triển khai các kế hoạch của Ban thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Bộ chính trị và kết luận số 52-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII. Nghe đồng chí Nguyễn Đức Quyền, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh quán triệt, triển khai kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; triển khai kế hoạch của Ban thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 50-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII. Nghe đồng chí Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, quán triệt, triển khai Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; triển khai kế hoạch của Ban thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư và Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII. Nghe đồng chí Võ Duy Sang, Ủy viên BTV, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, quán triệt và triển khai Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ chính trị về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; triển khai kế hoạch của Ban thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ chính trị. Đây là những nội dung hết sức quan trọng được triển khai trên toàn tỉnh, việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghiêm túc, sâu sắc các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính Trị, Ban Bí thư giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ và nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố và tăng cường niềm tin vào khoa học, vào chủ nghĩa Mác-LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng để triển khai tổ chức thực hiện các Nghị Quyết, Chỉ thị, Kết luận có hiệu quả. Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận của nhân dân; phát huy sức mạnh toàn dân, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, góp phần cùng cả nước bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình và ổn định. Tăng cường thông tin, tích cực đấu tranh phản bác, ngăn chặn có hiệu quả thông tin xấu, quan điểm sai trái, thù địch trên các phương tiện truyền thông, nhất là trên không gian mạng, góp phần cùng cả nước làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Vì vậy kết luận hội nghị đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh sau khi học tập trực tuyến: Các cấp các ngành từ tỉnh đến huyện, đặc biệt là người đứng đầu đơn vị xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các đồng chí truyền đạt các nội dung của nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, tại đảng bộ, chi bộ cơ sở; tập trung xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến mọi đối tượng và phải phù hợp với từng đối tượng; thực hiện đồng bộ với các nghị quyết, chỉ thị, kết luận tạo sự hỗ trợ, thúc đẩy lẫn nhau, đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu ở mỗi cấp, mỗi ngành trong thực hiện nhiệm vụ để đạt kết quả cao nhất trên tất cả các lĩnh vực trong đời sống.

IMG_0729[1].JPG

IMG_0722[1].JPG

 Cùng ngày tại Trung tâm hội nghị huyện đã diễn ra hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, Nghị quyết số 35 NQ/TW, Chỉ thị 32 CT/TW của Bộ chính trị và các kết luận của Ban Bí thư TW đảng khóa XII do Tỉnh ủy tổ chức. Đồng chí Lê Kim Chất, PBT thường trực Huyện ủy, chủ trì tại điểm học tập Trung tâm hội nghị huyện, tham gia hội nghị có các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, PCT HĐND, UBND, Thường vụ Đảng ủy các xã, thị trấn. Bí thư các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc, Phó Bí thư Đảng bộ quân sự huyện, Trưởng phó, các cơ quan, đơn vị, hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn huyện, Đảng viên của 3 cơ quan: Huyện ủy, HĐND-UBND, MTTQ các đoàn thể huyện.
     Tham gia hội nghị học tập các đại biểu đã được tiếp thu nội dung Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ chính trị về chiến lược bảo vệ biên giới Quốc gia, Nghị quyết số 35 NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Chỉ thị 32 CT/TW của Bộ chính trị về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại của Đảng trong tình hình mới và  các  kết luận của Ban Bí thư TW đảng khóa XII. 
   Trên cơ sở nội dung học tập tại hội nghị, và kế hoạch triển khai của Huyện ủy, sau hội nghị học tập, các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc tiếp tục tổ chức học tập đến toàn thể cán bộ, Đảng viên và quần chúng nhân dân với những nội dung, hình thức phù hợp với từng đối tượng. Đồng thời xây dựng kế hoạch hành động của cấp mình, nội dung phải bám sát thực tiễn của địa phương, đơn vị nhằm nhanh chóng đưa các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận vào cuộc sống. Đổi mới việc xây dựng kế hoạch hành động một cách thiết thực, hiệu quả, lựa chọn đúng việc của địa phương, đơn vị để tổ chức thực hiện. Thời gian tổ chức các hội nghị học tập cấp huyện và lớp do Ban Tuyên giáo tổ chức, MTTQ và các đoàn thể chính trị huyện tổ chức hoàn thành trước ngày 30/8/2019, đối với cấp cơ sở hoàn thành trước ngày 30/9/2019.


CIMG4021.JPG

CIMG4017.JPG

CIMG4022.JPG


 Thực hiện: Văn Hùng- Thùy Dung 

 
Dự báo thời tiết Thanh Hóa