Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
5020
Hôm qua:
5311
Tuần này:
23639
Tháng này:
31321
Tất cả:
2214112

Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong Quý I/2020; các hoạt động vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

Ngày 06/01/2020 07:48:11

Quý I/2020 diễn ra các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện như: Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020); 60 năm phong trào Đồng khởi (1960 - 2020) và 60 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi (17/01/1960 - 17/01/2020); 61 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (03/3/1959 - 03/3/2020), 31 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2020); 89 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2020); 70 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2020); 65 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2020); Ngày Quốc tế phụ nữ (08/3); Ngày Thể thao Việt Nam (27/3); 55 năm ngày thành lập huyện Triệu Sơn (25/02/1965 – 25/02/2020) và một số ngày kỷ niệm khác của các ban, ngành, địa phương, đơn vị.

Đặc biệt, trong quý I/2020, diễn ra các hoạt động vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020; kỷ niệm 73 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/02/1947 - 20/02/2020) và 55 năm ngày thành lập Huyện (25/2/1965 - 25/2/2020).
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện trong quý I/2020 nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường của dân tộc Việt Nam, của nhân dân Thanh Hóa và nhân dân huyện nhà, khẳng định những thành tựu của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, Đảng bộ Triệu Sơn, những đóng góp to lớn của nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiến hành công cuộc đổi mới đất nước; khẳng định sự kiên định đi theo con đường chủ nghĩa xã hội.
2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền góp phần tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân để triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
3. Các hoạt động tuyên truyền cần được tổ chức với quy mô, hình thức phù hợp, bảo đảm đúng các quy định, có trọng tâm, trọng điểm, trang trọng, thiết thực, an toàn; kết hợp với tuyên truyền những việc làm thiết thực, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; lồng ghép với việc tuyên truyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng Đảng, các sự kiện chính trị của đất nước và của tỉnh, của huyện, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo được không khí phấn khởi trong xã hội và các tầng lớp nhân dân.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
1. Nội dung tuyên truyền, giáo dục
1.1. Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) và 73 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/02/1947 - 20/02/2020)
Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) gắn mừng Đảng, mừng Xuân và kỷ niệm 73 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/02/1947 - 20/02/2020) theo Kế hoạch số 94-KH/TU ngày02/01/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về Tổ chức các ngày kỷ niệm trong năm 2020; Hướng dẫn số 57-HD/BTGHU ngày 16/12/2019 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) và mừng Xuân Canh Tý. Trong đó, tập trung vào các nội dung sau:
- Tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung và của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, Đảng bộ huyện Triệu Sơn nói riêng, trong đó tập trung nêu bật những chặng đường đấu tranh oanh liệt của Đảng ta, những khó khăn, gian khổ, hy sinh, cùng những thắng lợi vĩ đại mà nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng và những bài học kinh nghiệm của Đảng trong 90 năm qua; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
- Tuyên truyền những kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong năm 2019, gắn với tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân.
- Tuyên truyền, giáo dục đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; tôn vinh, tri ân những cống hiến, đóng góp của nhân dân, của các cán bộ lão thành cách mạng, người có công với Đảng, với cách mạng.
- Tuyên truyền kỷ niệm 73 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/02/1947 - 20/02/2020).
1.2. Kỷ niệm 60 năm phong trào Đồng khởi (1960 - 2020) và 60 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi (17/01/1960 - 17/01/2020) (Kèm theo đề cương)
- Tuyên truyền làm rõ bối cảnh, diễn biến và ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm của phong trào Đồng khởi năm 1960, mà đỉnh cao là cuộc Đồng khởi ở Bến Tre; khẳng định phong trào Đồng khởi 1960 là một bước ngoặt chiến lược, đưa cách mạng miền Nam chuyển từ thế phòng ngự, gìn giữ lực lượng sang thế tiến công và liên tiếp tiến công địch; làm rung chuyển và báo hiệu sự sụp đổ của chế độ Mỹ - Ngụy; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, kịp thời của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc ban hành Nghị quyết 15 và sự vận dụng linh hoạt của đảng bộ, chính quyền địa phương là nhân tố quyết định thắng lợi của cuộc Đồng khởi Bến Tre và phong trào Đồng khởi năm 1960.
- Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân, về nghệ thuật quân sự, về tinh thần anh dũng, ý chí quật cường, sự mưu trí, sáng tạo, quyết tâm chiến đấu của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; tôn vinh và tri ân công lao của các cán bộ, chiến sĩ, các tướng lĩnh và nhân dân đã có đóng góp to lớn trong phong trào Đồng khởi và trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược.
- Tuyên truyền phát huy truyền thống cách mạng và những bài học kinh nghiệm của phong trào Đồng khởi trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; tập trung tuyên truyền sâu đậm những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử của đất nước sau 45 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, nhất là trong hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng lãnh đạo và khởi xướng.
- Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm diễn ra ở các ban, ngành, địa phương; đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước ta.
1.3. Các hoạt động vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
Tuyên truyền các hoạt động vui Xuân, đón Tết Nguyên đán canh Tý năm 2020. Trong đó, tập trung vào các nội dung sau:
- Tuyên truyền, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp của nhân dân các dân tộc trong tỉnh mỗi khi Tết đến Xuân về tạo không khí sôi nổi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020; gắn với việc tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cờ bạc, mê tín dị đoan và các biểu hiện thương mại hóa trong hoạt động lễ hội diễn ra trước, trong và sau Tết.
- Tuyên truyền thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 10/12/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về việc tổ chức Tết năm 2020”; Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư khóa XI “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội”; Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 10/6/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khóa XVII “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” và Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 18/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ “Về xiết chặt kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan đảng, nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội; nghiêm cấm sử dụng rượu, bia, chất có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực”; Chỉ thị số 08- CT/.HU, ngày 05/10/2016 của BTV Huyện ủy “Về tiếp tục tăng cường việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội”.
- Tuyên truyền các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo cân đối cung cầu các loại hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu tăng cao của người dân trong dịp tết Nguyên đán; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát giá cả, thị trường, xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ, gom hàng, nâng giá; gắn thực hiện tốt chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí trong tổ chức hội nghị, tổng kết cuối năm, gặp mặt đón mừng năm mới…; đảm bảo tổ chức vui Xuân đón Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 an toàn, tiết kiệm.
- Tuyên truyền, phản ánh các hoạt động của các địa phương, đơn vị tổ chức vui Xuân, đón Tết; công tác bảo đảm an toàn, an ninh trật tự xã hội trong dịp Tết Canh Tý năm 2020 ở các địa phương trên địa bàn huyện.
- Phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “tương thân tương ái” tốt đẹp của dân tộc, đảm bảo cho mọi người, mọi nhà đều có tết bằng nhiều hình thức, như: chăm lo Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, trẻ em mồ côi cha mẹ, đồng bào vùng sâu, vùng xa...; thăm hỏi động viên các gia đình chính sách, người có công với nước và cán bộ, chiến sỹ, người lao động đang làm nhiệm vụ trong dịp Tết, gia đình cán bộ chiến sỹ đang làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới, hải đảo; biểu dương khích lệ các tập thể, cá nhân tổ chức tốt các hoạt động này.
- Tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, vui chơi giải trí trong những ngày Tết, chú trọng tổ chức các trò chơi dân gian giàu bản sắc văn hóa dân tộc, tạo không khí vui tươi, lành mạnh khắp các vùng, miền trong huyện.
- Các địa phương tổ chức dâng hương, viếng nghĩa trang liệt sỹ.
- Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, bôi nhọ, xuyên tạc, tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước.
1.4. Một số ngày kỷ niệm khác: Kỷ niệm 47 năm Ngày Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/01/1973 - 27/01/2020); 41 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc (17/02/1979 - 17/02/2020); 41 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (07/01/1979 - 07/01/2020); 58 năm Ngày truyền thống Lịch sử Đảng (24/01/1962 - 24/01/2020); 52 năm ngành Khoa giáo (30/01/1968 - 30/01/2020); Ngày Việt Nam gia nhập WTO (11/01/2007-11/01/2020); Khởi nghĩa Đô Lương (13/01/1941 - 13/01/2020); Ngày Khởi nghĩa Ba Tơ (11/3/1945 - 11/03/2020);… và các ngày kỷ niệm khác của địa phương, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp.
Căn cứ vào tình hình cụ thể các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm phù hợp.
2. Hình thức tuyên truyền kỷ niệm
Căn cứ vào tình hình thực tiễn, các địa phương, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức hoạt động chào mừng các ngày kỷ niệm trong quý I/2020 bằng các hình thức phù hợp theo quy định tại Nghị định 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ Quy định “Về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài”. Tập trung vào các hình thức sau:
- Tổ chức gặp mặt, giao lưu với nhân chứng lịch sử, người có công với Đảng, với nước; thăm hỏi, tri ân các thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công trong phong trào Đồng khởi; tổ chức thăm quan di tích lịch sử, hành hương về nguồn; trao tặng bằng khen, Huy hiệu Đảng; thăm hỏi các gia đình, đối tượng chính sách, các cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ, đảng viên tiêu biểu có nhiều công lao, đóng góp trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, đất nước và của tỉnh, của huyện; giúp đỡ các địa phương, gia đình vùng căn cứ cách mạng, vùng sâu, vùng xa…
- Phát động các đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện theo chủ đề thi đua, giai đoạn 2016 - 2020: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”;... các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”; “Đền ơn đáp nghĩa”...
- Chỉnh trang, tu sửa, quản lý và sử dụng có hiệu quả, đúng quy định pháp luật các di tích lịch sử, văn hóa...
- Tổ chức các hội nghị, giao lưu, tọa đàm, gặp mặt truyền thống biểu dương điển hình nhân tố mới.
- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Internet và mạng xã hội, trang thông tin điện tử của các ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên và sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội; đưa nội dung kỷ niệm các ngày lễ lớn vào sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể nhân dân, trong đó chú trọng tuyên truyền cho đối tượng là thanh niên, học sinh.
- Xây dựng phóng sự, bài viết tuyên truyền về những ngày lễ lớn, gắn với những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của các cấp, các ngành, các địa phương; về những gương điển hình, nhân tố mới; về kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Các cấp ủy đảng căn cứ vào các nội dung tuyên truyền để lựa chọn những nội dung, hình thức phù hợp trong sinh hoạt chi bộ.
- Tổ chức chỉnh trang, tu sửa các cụm thông tin, cổ động, pa nô, áp phích, khẩu hiệu, màn hình cổ động ở các khu trung tâm, cơ quan, công sở và nơi tập trung đông người.
- Hướng dẫn nhân dân treo cờ Tổ quốc trong các ngày lễ, sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Tuyên giáo Huyện ủy
- Tham mưu cho cấp ủy xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền cụ thể, thiết thực.
- Tham mưu tổ chức tốt đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng bộ, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân, với chủ đề“Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh”; tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện về các hoạt động kỷ niệm trong Quý I/2020 và mừng xuân Canh Tý.
- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra công tác tuyên truyền, nhất là nội dung trên các cụm thông tin cổ động, pa nô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền ở các địa phương, đơn vị, trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống đài truyền thanh cơ sở; việc tổ chức treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc trong các cơ quan, đơn vị và nhân dân.
2. Các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc.
- Căn cứ Hướng dẫn này, xây dựng kế hoạch tổ chức hiệu quả các hoạt động tuyên truyền phù hợp, thiết thực, hiệu quả; chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, cổ động trực quan, thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và các ấn phẩm tuyên truyền.
- Chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị; tổ chức nắm bắt tình hình tư tưởng, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân trong dịp Tết, nhất là các gia đình chính sách, người có công với nước, đồng bào có hoàn cảnh khó khăn vùng sâu, vùng xa.
- Chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể trực thuộc triển khai thực hiện có hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng trong các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể.
3. Trung tâm VH - TT - Thể thao và Du lịch
- Ban hành hướng dẫn công tác tuyên truyền cổ động trực quan, trọng tâm là tuyên truyền trên băng zôn, pa nô, áp phích, bảng điện tử; triển lãm, trưng bày chuyên đề... tạo không khí phấn khởi, thi đua lao động, sản xuất ở địa phương, đơn vị.
- Tổ chức các hoạt động mừng xuân Canh Tý gắn với các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), kỷ niệm 73 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/02/1947 - 20/02/2020.
- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc; tuyên truyền về tầm vóc, ý nghĩa của các sự kiện lịch sử; tăng cường giới thiệu về đất và người Triệu Sơn, về đất nước và con người Việt Nam; xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, … tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm, các hoạt động chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Canh Tý trên các vùng, miền trong tỉnh.
- Mở chuyên trang, chuyên mục đặc biệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng, mừng xuân Canh Tý; tập trung tuyên truyền sâu đậm về những thành tựu của đất nước, của tỉnh dưới sự lãnh đạo của Đảng 90 năm qua, biểu dương các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, những cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên tiêu biểu trong xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; tăng cường tuyên truyền cho đồng bào các dân tộc, vùng sâu, vùng xa bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả.
4. Phòng Văn hóa và Thông tin
- Ban hành hướng dẫn, chỉ đạo hệ thống văn hóa cơ sở, các cơ quan thông tin đại chúng, bản tin, trang tin điện tử của ngành, địa phương, đơn vị mở chuyên trang, chuyên mục đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm trong quý I/2020.
- Tăng cường quản lý Nhà nước và kiểm soát chặt chẽ các hoạt động thông tin, nhất là thông tin trên mạng Internet; thường xuyên chỉ đạo việc theo dõi, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong việc đăng tải, phổ biến thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
5. Mặt trận Tổ quốc và các ngành đoàn thể huyện
- Ban hành hướng dẫn tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm trong quý I/2020 sâu rộng trong cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.
- Tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước, đăng ký các công trình, phần việc đạt chất lượng cao lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm; tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên và nhân dân vui Tết, đón Xuân với tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.
8. Phòng Giáo dục và Đào tạo, Huyện Đoàn: Chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho học sinh, đoàn viên, thanh niên nâng cao nhận thức về Đảng, về Bác Hồ vĩ đại; cổ vũ động viên đoàn viên, thanh niên, học sinh, tự tin vững bước, tích cực học tập, lao động, góp phần xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.
IV. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Canh Tý 2020!
2. Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)!
3. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020!
4. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 60 năm phong trào Đồng khởi (1960 - 2020) và 60 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi (17/01/1960 - 17/01/2020)!
5. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
6. Chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/02/1947 - 20/02/2020)!
7. Nhiệt liệt chào mừng Ngày quốc tế Phụ nữ 8/3!
8. Chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2020)!
9. Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!
10. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Huyện quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020!
11. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tranh thủ thời cơ, vận hội mới, phát triển kinh tế nhanh và bền vững; phấn đấu đến năm 2020 trở thành tỉnh khá của cả nước!
12. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
13. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
14. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong Quý I/2020; các hoạt động vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

Đăng lúc: 06/01/2020 07:48:11 (GMT+7)

Quý I/2020 diễn ra các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện như: Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020); 60 năm phong trào Đồng khởi (1960 - 2020) và 60 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi (17/01/1960 - 17/01/2020); 61 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (03/3/1959 - 03/3/2020), 31 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2020); 89 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2020); 70 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2020); 65 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2020); Ngày Quốc tế phụ nữ (08/3); Ngày Thể thao Việt Nam (27/3); 55 năm ngày thành lập huyện Triệu Sơn (25/02/1965 – 25/02/2020) và một số ngày kỷ niệm khác của các ban, ngành, địa phương, đơn vị.

Đặc biệt, trong quý I/2020, diễn ra các hoạt động vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020; kỷ niệm 73 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/02/1947 - 20/02/2020) và 55 năm ngày thành lập Huyện (25/2/1965 - 25/2/2020).
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện trong quý I/2020 nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường của dân tộc Việt Nam, của nhân dân Thanh Hóa và nhân dân huyện nhà, khẳng định những thành tựu của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, Đảng bộ Triệu Sơn, những đóng góp to lớn của nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiến hành công cuộc đổi mới đất nước; khẳng định sự kiên định đi theo con đường chủ nghĩa xã hội.
2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền góp phần tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân để triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
3. Các hoạt động tuyên truyền cần được tổ chức với quy mô, hình thức phù hợp, bảo đảm đúng các quy định, có trọng tâm, trọng điểm, trang trọng, thiết thực, an toàn; kết hợp với tuyên truyền những việc làm thiết thực, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; lồng ghép với việc tuyên truyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng Đảng, các sự kiện chính trị của đất nước và của tỉnh, của huyện, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo được không khí phấn khởi trong xã hội và các tầng lớp nhân dân.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN
1. Nội dung tuyên truyền, giáo dục
1.1. Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) và 73 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/02/1947 - 20/02/2020)
Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) gắn mừng Đảng, mừng Xuân và kỷ niệm 73 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/02/1947 - 20/02/2020) theo Kế hoạch số 94-KH/TU ngày02/01/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy về Tổ chức các ngày kỷ niệm trong năm 2020; Hướng dẫn số 57-HD/BTGHU ngày 16/12/2019 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) và mừng Xuân Canh Tý. Trong đó, tập trung vào các nội dung sau:
- Tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung và của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, Đảng bộ huyện Triệu Sơn nói riêng, trong đó tập trung nêu bật những chặng đường đấu tranh oanh liệt của Đảng ta, những khó khăn, gian khổ, hy sinh, cùng những thắng lợi vĩ đại mà nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng và những bài học kinh nghiệm của Đảng trong 90 năm qua; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
- Tuyên truyền những kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong năm 2019, gắn với tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân.
- Tuyên truyền, giáo dục đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; tôn vinh, tri ân những cống hiến, đóng góp của nhân dân, của các cán bộ lão thành cách mạng, người có công với Đảng, với cách mạng.
- Tuyên truyền kỷ niệm 73 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/02/1947 - 20/02/2020).
1.2. Kỷ niệm 60 năm phong trào Đồng khởi (1960 - 2020) và 60 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi (17/01/1960 - 17/01/2020) (Kèm theo đề cương)
- Tuyên truyền làm rõ bối cảnh, diễn biến và ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm của phong trào Đồng khởi năm 1960, mà đỉnh cao là cuộc Đồng khởi ở Bến Tre; khẳng định phong trào Đồng khởi 1960 là một bước ngoặt chiến lược, đưa cách mạng miền Nam chuyển từ thế phòng ngự, gìn giữ lực lượng sang thế tiến công và liên tiếp tiến công địch; làm rung chuyển và báo hiệu sự sụp đổ của chế độ Mỹ - Ngụy; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, kịp thời của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc ban hành Nghị quyết 15 và sự vận dụng linh hoạt của đảng bộ, chính quyền địa phương là nhân tố quyết định thắng lợi của cuộc Đồng khởi Bến Tre và phong trào Đồng khởi năm 1960.
- Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân, về nghệ thuật quân sự, về tinh thần anh dũng, ý chí quật cường, sự mưu trí, sáng tạo, quyết tâm chiến đấu của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; tôn vinh và tri ân công lao của các cán bộ, chiến sĩ, các tướng lĩnh và nhân dân đã có đóng góp to lớn trong phong trào Đồng khởi và trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược.
- Tuyên truyền phát huy truyền thống cách mạng và những bài học kinh nghiệm của phong trào Đồng khởi trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; tập trung tuyên truyền sâu đậm những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử của đất nước sau 45 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, nhất là trong hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng lãnh đạo và khởi xướng.
- Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm diễn ra ở các ban, ngành, địa phương; đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước ta.
1.3. Các hoạt động vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
Tuyên truyền các hoạt động vui Xuân, đón Tết Nguyên đán canh Tý năm 2020. Trong đó, tập trung vào các nội dung sau:
- Tuyên truyền, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp của nhân dân các dân tộc trong tỉnh mỗi khi Tết đến Xuân về tạo không khí sôi nổi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020; gắn với việc tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cờ bạc, mê tín dị đoan và các biểu hiện thương mại hóa trong hoạt động lễ hội diễn ra trước, trong và sau Tết.
- Tuyên truyền thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 10/12/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về việc tổ chức Tết năm 2020”; Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư khóa XI “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội”; Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 10/6/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khóa XVII “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” và Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 18/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ “Về xiết chặt kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan đảng, nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội; nghiêm cấm sử dụng rượu, bia, chất có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực”; Chỉ thị số 08- CT/.HU, ngày 05/10/2016 của BTV Huyện ủy “Về tiếp tục tăng cường việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội”.
- Tuyên truyền các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo cân đối cung cầu các loại hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu tăng cao của người dân trong dịp tết Nguyên đán; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát giá cả, thị trường, xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ, gom hàng, nâng giá; gắn thực hiện tốt chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí trong tổ chức hội nghị, tổng kết cuối năm, gặp mặt đón mừng năm mới…; đảm bảo tổ chức vui Xuân đón Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 an toàn, tiết kiệm.
- Tuyên truyền, phản ánh các hoạt động của các địa phương, đơn vị tổ chức vui Xuân, đón Tết; công tác bảo đảm an toàn, an ninh trật tự xã hội trong dịp Tết Canh Tý năm 2020 ở các địa phương trên địa bàn huyện.
- Phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “tương thân tương ái” tốt đẹp của dân tộc, đảm bảo cho mọi người, mọi nhà đều có tết bằng nhiều hình thức, như: chăm lo Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, trẻ em mồ côi cha mẹ, đồng bào vùng sâu, vùng xa...; thăm hỏi động viên các gia đình chính sách, người có công với nước và cán bộ, chiến sỹ, người lao động đang làm nhiệm vụ trong dịp Tết, gia đình cán bộ chiến sỹ đang làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới, hải đảo; biểu dương khích lệ các tập thể, cá nhân tổ chức tốt các hoạt động này.
- Tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, vui chơi giải trí trong những ngày Tết, chú trọng tổ chức các trò chơi dân gian giàu bản sắc văn hóa dân tộc, tạo không khí vui tươi, lành mạnh khắp các vùng, miền trong huyện.
- Các địa phương tổ chức dâng hương, viếng nghĩa trang liệt sỹ.
- Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, bôi nhọ, xuyên tạc, tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước.
1.4. Một số ngày kỷ niệm khác: Kỷ niệm 47 năm Ngày Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/01/1973 - 27/01/2020); 41 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc (17/02/1979 - 17/02/2020); 41 năm Ngày Chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (07/01/1979 - 07/01/2020); 58 năm Ngày truyền thống Lịch sử Đảng (24/01/1962 - 24/01/2020); 52 năm ngành Khoa giáo (30/01/1968 - 30/01/2020); Ngày Việt Nam gia nhập WTO (11/01/2007-11/01/2020); Khởi nghĩa Đô Lương (13/01/1941 - 13/01/2020); Ngày Khởi nghĩa Ba Tơ (11/3/1945 - 11/03/2020);… và các ngày kỷ niệm khác của địa phương, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp.
Căn cứ vào tình hình cụ thể các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm phù hợp.
2. Hình thức tuyên truyền kỷ niệm
Căn cứ vào tình hình thực tiễn, các địa phương, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức hoạt động chào mừng các ngày kỷ niệm trong quý I/2020 bằng các hình thức phù hợp theo quy định tại Nghị định 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ Quy định “Về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài”. Tập trung vào các hình thức sau:
- Tổ chức gặp mặt, giao lưu với nhân chứng lịch sử, người có công với Đảng, với nước; thăm hỏi, tri ân các thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công trong phong trào Đồng khởi; tổ chức thăm quan di tích lịch sử, hành hương về nguồn; trao tặng bằng khen, Huy hiệu Đảng; thăm hỏi các gia đình, đối tượng chính sách, các cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ, đảng viên tiêu biểu có nhiều công lao, đóng góp trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, đất nước và của tỉnh, của huyện; giúp đỡ các địa phương, gia đình vùng căn cứ cách mạng, vùng sâu, vùng xa…
- Phát động các đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện theo chủ đề thi đua, giai đoạn 2016 - 2020: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”;... các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”; “Đền ơn đáp nghĩa”...
- Chỉnh trang, tu sửa, quản lý và sử dụng có hiệu quả, đúng quy định pháp luật các di tích lịch sử, văn hóa...
- Tổ chức các hội nghị, giao lưu, tọa đàm, gặp mặt truyền thống biểu dương điển hình nhân tố mới.
- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Internet và mạng xã hội, trang thông tin điện tử của các ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên và sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội; đưa nội dung kỷ niệm các ngày lễ lớn vào sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể nhân dân, trong đó chú trọng tuyên truyền cho đối tượng là thanh niên, học sinh.
- Xây dựng phóng sự, bài viết tuyên truyền về những ngày lễ lớn, gắn với những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của các cấp, các ngành, các địa phương; về những gương điển hình, nhân tố mới; về kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Các cấp ủy đảng căn cứ vào các nội dung tuyên truyền để lựa chọn những nội dung, hình thức phù hợp trong sinh hoạt chi bộ.
- Tổ chức chỉnh trang, tu sửa các cụm thông tin, cổ động, pa nô, áp phích, khẩu hiệu, màn hình cổ động ở các khu trung tâm, cơ quan, công sở và nơi tập trung đông người.
- Hướng dẫn nhân dân treo cờ Tổ quốc trong các ngày lễ, sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Tuyên giáo Huyện ủy
- Tham mưu cho cấp ủy xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền cụ thể, thiết thực.
- Tham mưu tổ chức tốt đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng bộ, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân, với chủ đề“Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh”; tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện về các hoạt động kỷ niệm trong Quý I/2020 và mừng xuân Canh Tý.
- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra công tác tuyên truyền, nhất là nội dung trên các cụm thông tin cổ động, pa nô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền ở các địa phương, đơn vị, trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống đài truyền thanh cơ sở; việc tổ chức treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc trong các cơ quan, đơn vị và nhân dân.
2. Các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc.
- Căn cứ Hướng dẫn này, xây dựng kế hoạch tổ chức hiệu quả các hoạt động tuyên truyền phù hợp, thiết thực, hiệu quả; chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, cổ động trực quan, thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và các ấn phẩm tuyên truyền.
- Chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị; tổ chức nắm bắt tình hình tư tưởng, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân trong dịp Tết, nhất là các gia đình chính sách, người có công với nước, đồng bào có hoàn cảnh khó khăn vùng sâu, vùng xa.
- Chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể trực thuộc triển khai thực hiện có hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng trong các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể.
3. Trung tâm VH - TT - Thể thao và Du lịch
- Ban hành hướng dẫn công tác tuyên truyền cổ động trực quan, trọng tâm là tuyên truyền trên băng zôn, pa nô, áp phích, bảng điện tử; triển lãm, trưng bày chuyên đề... tạo không khí phấn khởi, thi đua lao động, sản xuất ở địa phương, đơn vị.
- Tổ chức các hoạt động mừng xuân Canh Tý gắn với các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), kỷ niệm 73 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/02/1947 - 20/02/2020.
- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc; tuyên truyền về tầm vóc, ý nghĩa của các sự kiện lịch sử; tăng cường giới thiệu về đất và người Triệu Sơn, về đất nước và con người Việt Nam; xây dựng chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, … tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm, các hoạt động chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Canh Tý trên các vùng, miền trong tỉnh.
- Mở chuyên trang, chuyên mục đặc biệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng, mừng xuân Canh Tý; tập trung tuyên truyền sâu đậm về những thành tựu của đất nước, của tỉnh dưới sự lãnh đạo của Đảng 90 năm qua, biểu dương các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, những cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên tiêu biểu trong xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; tăng cường tuyên truyền cho đồng bào các dân tộc, vùng sâu, vùng xa bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả.
4. Phòng Văn hóa và Thông tin
- Ban hành hướng dẫn, chỉ đạo hệ thống văn hóa cơ sở, các cơ quan thông tin đại chúng, bản tin, trang tin điện tử của ngành, địa phương, đơn vị mở chuyên trang, chuyên mục đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm trong quý I/2020.
- Tăng cường quản lý Nhà nước và kiểm soát chặt chẽ các hoạt động thông tin, nhất là thông tin trên mạng Internet; thường xuyên chỉ đạo việc theo dõi, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong việc đăng tải, phổ biến thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
5. Mặt trận Tổ quốc và các ngành đoàn thể huyện
- Ban hành hướng dẫn tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm trong quý I/2020 sâu rộng trong cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.
- Tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước, đăng ký các công trình, phần việc đạt chất lượng cao lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm; tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên và nhân dân vui Tết, đón Xuân với tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.
8. Phòng Giáo dục và Đào tạo, Huyện Đoàn: Chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho học sinh, đoàn viên, thanh niên nâng cao nhận thức về Đảng, về Bác Hồ vĩ đại; cổ vũ động viên đoàn viên, thanh niên, học sinh, tự tin vững bước, tích cực học tập, lao động, góp phần xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.
IV. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Canh Tý 2020!
2. Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)!
3. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020!
4. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 60 năm phong trào Đồng khởi (1960 - 2020) và 60 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi (17/01/1960 - 17/01/2020)!
5. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
6. Chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/02/1947 - 20/02/2020)!
7. Nhiệt liệt chào mừng Ngày quốc tế Phụ nữ 8/3!
8. Chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2020)!
9. Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!
10. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Huyện quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020!
11. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tranh thủ thời cơ, vận hội mới, phát triển kinh tế nhanh và bền vững; phấn đấu đến năm 2020 trở thành tỉnh khá của cả nước!
12. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
13. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
14. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
Dự báo thời tiết Thanh Hóa