Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
88
Hôm qua:
2846
Tuần này:
8532
Tháng này:
39746
Tất cả:
1649644

Ban Tuyên giáo Huyện uỷ hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong Quý I/2019; các hoạt động vui xuân, đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

Ngày 04/01/2019 10:33:34

Quý I/2019, diễn ra các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện như: Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019); 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (03/3/1959 - 03/3/2019), 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2019); 88 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019); Ngày sinh viên Việt Nam (09/01); Ngày quốc tế phụ nữ (08/3); Ngày thầy thuốc Việt Nam (27/02); Ngày Thể thao Việt Nam (27/3); 54 năm ngày thành lập huyện Triệu Sơn (25/02/1965-25/02/2019) và một số ngày kỷ niệm khác của các ban, ngành, địa phương, đơn vị.

Đặc biệt, trong quý I/2019 diễn ra các hoạt động vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019; Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị; biểu dương công dân, tập thể kiểu mẫu; các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 và phát động phong trào thi đua năm 2019, nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019) và 72 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/02/1947 - 20/02/2019).

Thực hiện Hướng dẫn số 79-HD/BTGTU, ngày 26/12/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong Quý I/2019; các hoạt động vui xuân, đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019; Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền trên địa bàn huyện, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện trong quý I/2019 nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường của dân tộc Việt Nam, của nhân dân Thanh Hóa nói chung, nhân dân Triệu Sơn nói riêng; khẳng định những thành tựu của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa và của Đảng bộ huyện Triệu Sơn, những đóng góp to lớn của nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiến hành công cuộc đổi mới đất nước; khẳng định sự kiên định đi theo con đường chủ nghĩa xã hội.

2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền góp phần tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân để triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

3. Các hoạt động tuyên truyền cần được tổ chức với quy mô, hình thức phù hợp, bảo đảm đúng các quy định hiện hành, có trọng tâm, trọng điểm, trang trọng, thiết thực, an toàn; kết hợp với tuyên truyền những việc làm thiết thực, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; lồng ghép với việc tuyên truyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng, các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, của huyện; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo được không khí phấn khởi trong xã hội và các tầng lớp nhân dân.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung tuyên truyền, giáo dục

1.1. Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019); 72 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/02/1947 - 20/02/2019) 54 năm ngày thành lập huyện Triệu Sơn (25/02/1965-25/02/2019)

- Tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung, của Đảng bộ huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa nói riêng, trong đó tập trung nêu bật những chặng đường đấu tranh oanh liệt của Đảng ta, những khó khăn, gian khổ, hy sinh, cùng những thắng lợi vĩ đại mà nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng và những bài học kinh nghiệm của Đảng trong 89 năm qua; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

- Tuyên truyền những kết quả nổi bật sau 3 năm triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trên tất cả các lĩnh vực. Kết hợp tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân ở các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị.

- Tuyên truyền, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong tổ chức, thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Phổ biến, giới thiệu những kinh nghiệm, điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực, nhất là việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

- Tuyên truyền, quán triệt, tạo sự thống nhất trong Đảng trong triển khai thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Quy định số 132-QĐi/TW ngày 8/3/2018 của Bộ Chính trị về Việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; Quy định số 127-QĐi/TW ngày 1/3/2018 của Ban Bí thư về Quy định chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của Đảng bộ, chi bộ, cơ sở xã, phường, thị trấn.

- Tuyên truyền, giáo dục đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; tôn vinh, tri ân những cống hiến, đóng góp của nhân dân, của các cán bộ lão thành cách mạng, người có công với Đảng, với cách mạng.

- Tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam gắn với các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/02/1947 - 20/02/2019) 54 năm ngày thành lập huyện Triệu Sơn (25/02/1965-25/02/2019). Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; biểu dương công dân kiểu mẫu, tập thể kiểu mẫu; các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 và phát động phong trào thi đua năm 2019.  

1.2. Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (03/3/1959 - 03/3/2019), 30 năm Ngày Biên phòng Toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2019)

- Tuyên truyền quá trình xây dựng và trưởng thành, truyền thống chiến đấu và chiến thắng của Bộ đội Biên phòng Việt Nam trong 60 năm qua, gắn với lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của dân tộc, của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định vai trò của Bộ đội Biên phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; những bài học kinh nghiệm về xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng.

- Tiếp tục tuyên truyền những tấm gương điển hình tiên tiến, những cá nhân, tập thể tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, nhất là trong Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú”; phong trào thi đua quyết thắng năm 2018 với chủ đề: “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, an toàn, quyết thắng”, phong trào thi đua “Phụ nữ Bộ đội Biên phòng đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”…

- Tuyên truyền những thành tựu to lớn trong 30 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân của nhân dân trong huyện, trong tỉnh và của cả nước; sự nỗ lực cố gắng của lực lượng Bộ đội Biên phòng trong tham mưu và đóng vai trò trọng yếu trong hoạt động quốc phòng của đất nước, xây dựng nền Biên phòng Toàn dân vững mạnh, gắn với an ninh nhân dân, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá nước ta của các thế lực thù địch, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh hải, lãnh thổ của Tổ quốc; những bài học kinh nghiệm và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong việc thực hiện Ngày Biên phòng Toàn dân.

 - Tuyên truyền, phản ánh các hoạt động diễn ra trước, trong và sau kỷ niệm, như: Thi đua đặc biệt lập thành tích xuất sắc chào mừng Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam, 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân với chủ đề “Phát huy truyền thống, đoàn kết hiệp đồng, an toàn quyết thắng”, “Tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng tiếp bước cha anh, xứng danh Bộ đội cụ Hồ”, đợt thi đua cao điểm “3 nhất”; chương trình “Nâng bước em tới trường”; phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; chăm sóc đời sống gia đình CBCS nhất là những trường hợp đặc biệt khó khăn; các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao, mít tinh kỷ niệm…

1.3. Kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hoá (1029 - 2019)

Tuyên truyền kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hoá theo kế hoạch số 10-KH/BTGHU ngày 06/11/2018 của Ban Tuyên giáo Huyện uỷ. Trong đó, tập trung vào các nội dung sau:

- Nêu bật nguồn gốc, lịch sử ra đời Danh xưng Thanh Hóa; khẳng định vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng của vùng đất Thanh Hóa trong tiến trình lịch sử; vai trò và những đóng góp to lớn mang dấu ấn lịch sử của nhân dân Thanh Hoá trong đấu tranh dựng nước, giữ nước và xây dựng đất nước.

- Lịch sử các triều đại quân chủ phong kiến (triều Tiền Lê, triều Hồ, triều Lê sơ, Lê Trung Hưng và triều Nguyễn); thân thế, sự nghiệp các vua chúa, công thần, anh hùng dân tộc, danh nhân tiêu biểu đã có công lao to lớn trong đấu tranh dựng nước, giữ nước và xây dựng đất nước.

- Truyền thống lịch sử, văn hóa, các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, danh lam thắng cảnh đặc sắc, vị thế của Thanh Hóa đến bạn bè trong nước, khu vực và thế giới; tiềm năng, thế mạnh và những thành tựu nổi bật của tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị…triển vọng, mục tiêu phấn đấu, hướng phát triển của tỉnh, của huyện trong những năm tiếp theo.

- Cuộc thi "Tìm hiểu 990 năm Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương".

1.4. Các hoạt động vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

- Tuyên truyền, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, huyện mỗi khi Tết đến Xuân về tạo không khí sôi nổi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020; gắn với việc tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cờ bạc, mê tín dị đoan và các biểu hiện thương mại hóa trong hoạt động lễ hội diễn ra trước, trong và sau Tết.

- Tuyên truyền thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 10/6/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khóa XVII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 18/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về xiết chặt kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan đảng, nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội; nghiêm cấm sử dụng rượu, bia, chất có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực.

- Tuyên truyền các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo cân đối cung cầu các loại hàng hoá thiết yếu phục vụ nhu cầu tăng cao của người dân trong dịp tết Nguyên đán; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát giá cả, thị trường, xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ, gom hàng, nâng giá; gắn thực hiện tốt chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí trong tổ chức hội nghị, tổng kết cuối năm, gặp mặt đón mừng năm mới…đảm bảo tổ chức vui Xuân đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 an toàn, tiết kiệm.

- Tuyên truyền, phản ánh các hoạt động của các địa phương, đơn vị tổ chức vui Xuân, đón Tết; công tác bảo đảm an toàn, an ninh trật tự xã hội trong dịp Tết Kỷ Hợi năm 2019 ở các địa phương trên địa bàn huyện.

- Phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “tương thân tương ái” tốt đẹp của dân tộc, đảm bảo cho mọi người, mọi nhà đều có tết bằng nhiều hình thức, như: Chăm lo Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, trẻ em mồ côi cha mẹ, thăm hỏi động viên các gia đình chính sách, người có công với nước và cán bộ, chiến sỹ, người lao động đang làm nhiệm vụ trong dịp Tết, gia đình cán bộ chiến sỹ đang làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới, hải đảo; biểu dương khích lệ các tập thể, cá nhân tổ chức tốt các hoạt động này. 

- Tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, vui chơi giải trí trong những ngày Tết, chú trọng tổ chức các trò chơi dân gian giàu bản sắc văn hóa dân tộc, tạo không khí vui tươi, lành mạnh trên khắp địa bàn huyện.

- Các địa phương tổ chức dâng hương, viếng tượng đài liệt sỹ.

- Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, bôi nhọ, xuyên tạc, tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước.

1.5. Một số ngày kỷ niệm khác: 46 năm Ngày Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/1/1973 - 27/1/2019); 40 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ  biên giới phía Bắc của Tổ quốc (17/02/1979 - 17/02/2019); Ngày Việt Nam gia nhập WTO (11/01/2007); Khởi nghĩa Đô Lương (13/01/1941); Ngày Khởi nghĩa Ba Tơ (11/3/1945)và các ngày kỷ niệm khác của địa phương, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp.

Căn cứ vào tình hình cụ thể các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm phù hợp.

2. Hình thức tuyên truyền kỷ niệm

 Căn cứ vào tình hình thực tiễn, các địa phương, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức hoạt động chào mừng các ngày kỷ niệm trong quý I/2019 bằng các hình thức phù hợp theo quy định tại Nghị định 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ Quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài.

- Tổ chức gặp mặt, giao lưu với nhân chứng lịch sử, người có công với Đảng, với nước; tổ chức thăm quan di tích lịch sử, hành hương về nguồn; trao tặng bằng khen, Huy hiệu Đảng; thăm hỏi các gia đình, đối tượng chính sách, các lão thành cách mạng, cán bộ, đảng viên tiêu biểu có nhiều công lao, đóng góp trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, đất nước, của tỉnh, huyện; giúp đỡ các địa phương, gia đình vùng căn cứ cách mạng, vùng sâu, vùng xa…

- Phát động các đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện theo chủ đề thi đua, giai đoạn 2016 - 2020: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”; “Đền ơn đáp nghĩa”...

- Chỉnh trang, tu sửa quản lý và sử dụng có hiệu quả, đúng quy định pháp luật các di tích lịch sử, văn hóa....

- Tổ chức các hội nghị, giao lưu, tọa đàm, gặp mặt truyền thống biểu dương điển hình nhân tố mới.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Internet và mạng xã hội, trang thông tin điện tử của các ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên và sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội; đưa nội dung kỷ niệm các ngày lễ lớn vào sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể nhân dân, trong đó chú trọng tuyên truyền cho đối tượng là thanh niên, học sinh.

- Xây dựng phóng sự, biên soạn, in ấn tài liệu tuyên truyền về những ngày lễ lớn, Lễ kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa gắn với những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của các cấp, các ngành, các địa phương; về những gương điển hình, nhân tố mới; về kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Đảng ủy các xã, thị trấn và các đảng bộ, chi bộ trực thuộc căn cứ nội dung tuyên truyền để lựa chọn những nội dung, hình thức phù hợp trong sinh hoạt Đảng bộ và chi bộ.

- Tổ chức chỉnh trang, tu sửa các cụm thông tin, cổ động, pa nô, áp phích, khẩu hiệu, màn hình cổ động ở các khu trung tâm, cơ quan, công sở và nơi tập trung đông người.

- Treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại cơ quan, công sở, trường học; Hướng dẫn nhân dân treo cờ Tổ quốc trong các ngày lễ, sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện. Quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền trực quan trên địa bàn.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo các xã, thị trấn, Tuyên huấn các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc

- Tham mưu cho cấp ủy xây dựng kế hoạch tổ chức các ngày kỷ niệm; hướng dẫn tuyên truyền các ngày kỷ niệm trong quý I/2019, các hoạt động kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa và các hoạt động vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019; chỉ đạo, đôn đốc thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, đơn vị.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát công tác tuyên truyền, nhất là nội dung trên các cụm thông tin cổ động, pa nô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền, trên hệ thống truyền thanh cơ sở.

2. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện

Tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước, đăng ký các công trình, phần việc đạt chất lượng cao lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm; tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đoàn viên, hội viên và nhân dân vui Tết, đón Xuân với tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

3. Trung tâm Văn hóa - TDTT

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền hướng dẫn cho các ban văn hóa xã, thị trấn tổ chức các hoạt động thông tin, cổ động, văn hóa, văn nghệ, thể thao… phục vụ nhân dân nhân các ngày kỷ niệm và dịp tết Kỷ Hợi năm 2019. Chú trọng tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan như: treo băng zôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích... tạo không khí phấn khởi, sôi nổi trên địa bàn.

- Tổ chức các hoạt động mừng xuân Kỷ Hợi gắn với tuyên truyền kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hoá; các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/02/1947 - 20/02/2019); kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019); 54 năm ngày thành lập huyện Triệu Sơn (25/02/1965-25/02/2019) và Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị; biểu dương công dân, tập thể kiểu mẫu; các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 và phát động phong trào thi đua năm 2019.

4. Phòng văn hóa và thông tin: Xây dựng kế hoạch hướng dẫn hệ thống văn hóa cơ sở, các cơ quan thông tin, truyền thông… đẩy mạnh công tác tuyên truyền các ngày kỷ niệm trong Quý I/2019, kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa và các hoạt động vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

5. Đài truyền thanh huyện: đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc; tuyên truyền về tầm vóc, ý nghĩa của các sự kiện lịch sử; tăng cường giới thiệu, quảng bá về đất và người Triệu Sơn, Thanh Hóa, về đất nước và con người Việt Nam; tăng cường thời lượng chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, ảnh phóng sự… tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm, các hoạt động chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi trên địa bàn huyện. Chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống truyền thanh cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền các ngày kỷ niệm trong quý 1/2019.

IV. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019!

          2. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019)!

          3. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019!

4. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (03/3/1959 - 03/3/2019), 30 năm Ngày Biên phòng Toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2019)!

          5. Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (03/3/1959 - 03/3/2019), 30 năm Ngày Biên phòng Toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2019)!

6. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

7. Chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/02/1947 - 20/02/2019)!

8. Chào mừng kỷ niệm 54 năm ngày thành lập huyện Triệu Sơn (25/02/1965-25/02/2019)!

9. Nhiệt liệt chào mừng Ngày quốc tế Phụ nữ 8/3!

10. Chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019)!

11. Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!

12. Đảng bộ và nhân dân huyện Triệu Sơn quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 – 2020!

13. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hoá quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020!

14. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tranh thủ thời cơ, vận hội mới, phát triển kinh tế nhanh và bền vững; phấn đấu đến năm 2020 trở thành tỉnh khá của cả nước!

15. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

16. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

17. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Ban Tuyên giáo Huyện uỷ hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong Quý I/2019; các hoạt động vui xuân, đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

Đăng lúc: 04/01/2019 10:33:34 (GMT+7)

Quý I/2019, diễn ra các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện như: Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019); 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (03/3/1959 - 03/3/2019), 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2019); 88 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019); Ngày sinh viên Việt Nam (09/01); Ngày quốc tế phụ nữ (08/3); Ngày thầy thuốc Việt Nam (27/02); Ngày Thể thao Việt Nam (27/3); 54 năm ngày thành lập huyện Triệu Sơn (25/02/1965-25/02/2019) và một số ngày kỷ niệm khác của các ban, ngành, địa phương, đơn vị.

Đặc biệt, trong quý I/2019 diễn ra các hoạt động vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019; Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị; biểu dương công dân, tập thể kiểu mẫu; các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 và phát động phong trào thi đua năm 2019, nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019) và 72 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/02/1947 - 20/02/2019).

Thực hiện Hướng dẫn số 79-HD/BTGTU, ngày 26/12/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong Quý I/2019; các hoạt động vui xuân, đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019; Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền trên địa bàn huyện, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện trong quý I/2019 nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường của dân tộc Việt Nam, của nhân dân Thanh Hóa nói chung, nhân dân Triệu Sơn nói riêng; khẳng định những thành tựu của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa và của Đảng bộ huyện Triệu Sơn, những đóng góp to lớn của nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tiến hành công cuộc đổi mới đất nước; khẳng định sự kiên định đi theo con đường chủ nghĩa xã hội.

2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền góp phần tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân để triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

3. Các hoạt động tuyên truyền cần được tổ chức với quy mô, hình thức phù hợp, bảo đảm đúng các quy định hiện hành, có trọng tâm, trọng điểm, trang trọng, thiết thực, an toàn; kết hợp với tuyên truyền những việc làm thiết thực, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; lồng ghép với việc tuyên truyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng, các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, của huyện; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo được không khí phấn khởi trong xã hội và các tầng lớp nhân dân.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung tuyên truyền, giáo dục

1.1. Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019); 72 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/02/1947 - 20/02/2019) 54 năm ngày thành lập huyện Triệu Sơn (25/02/1965-25/02/2019)

- Tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung, của Đảng bộ huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa nói riêng, trong đó tập trung nêu bật những chặng đường đấu tranh oanh liệt của Đảng ta, những khó khăn, gian khổ, hy sinh, cùng những thắng lợi vĩ đại mà nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng và những bài học kinh nghiệm của Đảng trong 89 năm qua; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

- Tuyên truyền những kết quả nổi bật sau 3 năm triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trên tất cả các lĩnh vực. Kết hợp tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân ở các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị.

- Tuyên truyền, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong tổ chức, thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Phổ biến, giới thiệu những kinh nghiệm, điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực, nhất là việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

- Tuyên truyền, quán triệt, tạo sự thống nhất trong Đảng trong triển khai thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Quy định số 132-QĐi/TW ngày 8/3/2018 của Bộ Chính trị về Việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; Quy định số 127-QĐi/TW ngày 1/3/2018 của Ban Bí thư về Quy định chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của Đảng bộ, chi bộ, cơ sở xã, phường, thị trấn.

- Tuyên truyền, giáo dục đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; tôn vinh, tri ân những cống hiến, đóng góp của nhân dân, của các cán bộ lão thành cách mạng, người có công với Đảng, với cách mạng.

- Tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam gắn với các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/02/1947 - 20/02/2019) 54 năm ngày thành lập huyện Triệu Sơn (25/02/1965-25/02/2019). Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; biểu dương công dân kiểu mẫu, tập thể kiểu mẫu; các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 và phát động phong trào thi đua năm 2019.  

1.2. Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (03/3/1959 - 03/3/2019), 30 năm Ngày Biên phòng Toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2019)

- Tuyên truyền quá trình xây dựng và trưởng thành, truyền thống chiến đấu và chiến thắng của Bộ đội Biên phòng Việt Nam trong 60 năm qua, gắn với lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của dân tộc, của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định vai trò của Bộ đội Biên phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; những bài học kinh nghiệm về xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng.

- Tiếp tục tuyên truyền những tấm gương điển hình tiên tiến, những cá nhân, tập thể tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, nhất là trong Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú”; phong trào thi đua quyết thắng năm 2018 với chủ đề: “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, an toàn, quyết thắng”, phong trào thi đua “Phụ nữ Bộ đội Biên phòng đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”…

- Tuyên truyền những thành tựu to lớn trong 30 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân của nhân dân trong huyện, trong tỉnh và của cả nước; sự nỗ lực cố gắng của lực lượng Bộ đội Biên phòng trong tham mưu và đóng vai trò trọng yếu trong hoạt động quốc phòng của đất nước, xây dựng nền Biên phòng Toàn dân vững mạnh, gắn với an ninh nhân dân, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá nước ta của các thế lực thù địch, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh hải, lãnh thổ của Tổ quốc; những bài học kinh nghiệm và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong việc thực hiện Ngày Biên phòng Toàn dân.

 - Tuyên truyền, phản ánh các hoạt động diễn ra trước, trong và sau kỷ niệm, như: Thi đua đặc biệt lập thành tích xuất sắc chào mừng Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam, 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân với chủ đề “Phát huy truyền thống, đoàn kết hiệp đồng, an toàn quyết thắng”, “Tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng tiếp bước cha anh, xứng danh Bộ đội cụ Hồ”, đợt thi đua cao điểm “3 nhất”; chương trình “Nâng bước em tới trường”; phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; chăm sóc đời sống gia đình CBCS nhất là những trường hợp đặc biệt khó khăn; các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao, mít tinh kỷ niệm…

1.3. Kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hoá (1029 - 2019)

Tuyên truyền kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hoá theo kế hoạch số 10-KH/BTGHU ngày 06/11/2018 của Ban Tuyên giáo Huyện uỷ. Trong đó, tập trung vào các nội dung sau:

- Nêu bật nguồn gốc, lịch sử ra đời Danh xưng Thanh Hóa; khẳng định vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng của vùng đất Thanh Hóa trong tiến trình lịch sử; vai trò và những đóng góp to lớn mang dấu ấn lịch sử của nhân dân Thanh Hoá trong đấu tranh dựng nước, giữ nước và xây dựng đất nước.

- Lịch sử các triều đại quân chủ phong kiến (triều Tiền Lê, triều Hồ, triều Lê sơ, Lê Trung Hưng và triều Nguyễn); thân thế, sự nghiệp các vua chúa, công thần, anh hùng dân tộc, danh nhân tiêu biểu đã có công lao to lớn trong đấu tranh dựng nước, giữ nước và xây dựng đất nước.

- Truyền thống lịch sử, văn hóa, các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, danh lam thắng cảnh đặc sắc, vị thế của Thanh Hóa đến bạn bè trong nước, khu vực và thế giới; tiềm năng, thế mạnh và những thành tựu nổi bật của tỉnh trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị…triển vọng, mục tiêu phấn đấu, hướng phát triển của tỉnh, của huyện trong những năm tiếp theo.

- Cuộc thi "Tìm hiểu 990 năm Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương".

1.4. Các hoạt động vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

- Tuyên truyền, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, huyện mỗi khi Tết đến Xuân về tạo không khí sôi nổi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020; gắn với việc tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cờ bạc, mê tín dị đoan và các biểu hiện thương mại hóa trong hoạt động lễ hội diễn ra trước, trong và sau Tết.

- Tuyên truyền thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05/02/2015 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 10/6/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khóa XVII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và Chỉ thị số 04-CT/TU ngày 18/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về xiết chặt kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan đảng, nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội; nghiêm cấm sử dụng rượu, bia, chất có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực.

- Tuyên truyền các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đảm bảo cân đối cung cầu các loại hàng hoá thiết yếu phục vụ nhu cầu tăng cao của người dân trong dịp tết Nguyên đán; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát giá cả, thị trường, xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ, gom hàng, nâng giá; gắn thực hiện tốt chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí trong tổ chức hội nghị, tổng kết cuối năm, gặp mặt đón mừng năm mới…đảm bảo tổ chức vui Xuân đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 an toàn, tiết kiệm.

- Tuyên truyền, phản ánh các hoạt động của các địa phương, đơn vị tổ chức vui Xuân, đón Tết; công tác bảo đảm an toàn, an ninh trật tự xã hội trong dịp Tết Kỷ Hợi năm 2019 ở các địa phương trên địa bàn huyện.

- Phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “tương thân tương ái” tốt đẹp của dân tộc, đảm bảo cho mọi người, mọi nhà đều có tết bằng nhiều hình thức, như: Chăm lo Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, trẻ em mồ côi cha mẹ, thăm hỏi động viên các gia đình chính sách, người có công với nước và cán bộ, chiến sỹ, người lao động đang làm nhiệm vụ trong dịp Tết, gia đình cán bộ chiến sỹ đang làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới, hải đảo; biểu dương khích lệ các tập thể, cá nhân tổ chức tốt các hoạt động này. 

- Tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, vui chơi giải trí trong những ngày Tết, chú trọng tổ chức các trò chơi dân gian giàu bản sắc văn hóa dân tộc, tạo không khí vui tươi, lành mạnh trên khắp địa bàn huyện.

- Các địa phương tổ chức dâng hương, viếng tượng đài liệt sỹ.

- Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, bôi nhọ, xuyên tạc, tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước.

1.5. Một số ngày kỷ niệm khác: 46 năm Ngày Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/1/1973 - 27/1/2019); 40 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ  biên giới phía Bắc của Tổ quốc (17/02/1979 - 17/02/2019); Ngày Việt Nam gia nhập WTO (11/01/2007); Khởi nghĩa Đô Lương (13/01/1941); Ngày Khởi nghĩa Ba Tơ (11/3/1945)và các ngày kỷ niệm khác của địa phương, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp.

Căn cứ vào tình hình cụ thể các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm phù hợp.

2. Hình thức tuyên truyền kỷ niệm

 Căn cứ vào tình hình thực tiễn, các địa phương, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức hoạt động chào mừng các ngày kỷ niệm trong quý I/2019 bằng các hình thức phù hợp theo quy định tại Nghị định 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ Quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài.

- Tổ chức gặp mặt, giao lưu với nhân chứng lịch sử, người có công với Đảng, với nước; tổ chức thăm quan di tích lịch sử, hành hương về nguồn; trao tặng bằng khen, Huy hiệu Đảng; thăm hỏi các gia đình, đối tượng chính sách, các lão thành cách mạng, cán bộ, đảng viên tiêu biểu có nhiều công lao, đóng góp trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, đất nước, của tỉnh, huyện; giúp đỡ các địa phương, gia đình vùng căn cứ cách mạng, vùng sâu, vùng xa…

- Phát động các đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện theo chủ đề thi đua, giai đoạn 2016 - 2020: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”; “Đền ơn đáp nghĩa”...

- Chỉnh trang, tu sửa quản lý và sử dụng có hiệu quả, đúng quy định pháp luật các di tích lịch sử, văn hóa....

- Tổ chức các hội nghị, giao lưu, tọa đàm, gặp mặt truyền thống biểu dương điển hình nhân tố mới.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Internet và mạng xã hội, trang thông tin điện tử của các ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên và sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội; đưa nội dung kỷ niệm các ngày lễ lớn vào sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể nhân dân, trong đó chú trọng tuyên truyền cho đối tượng là thanh niên, học sinh.

- Xây dựng phóng sự, biên soạn, in ấn tài liệu tuyên truyền về những ngày lễ lớn, Lễ kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa gắn với những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của các cấp, các ngành, các địa phương; về những gương điển hình, nhân tố mới; về kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Đảng ủy các xã, thị trấn và các đảng bộ, chi bộ trực thuộc căn cứ nội dung tuyên truyền để lựa chọn những nội dung, hình thức phù hợp trong sinh hoạt Đảng bộ và chi bộ.

- Tổ chức chỉnh trang, tu sửa các cụm thông tin, cổ động, pa nô, áp phích, khẩu hiệu, màn hình cổ động ở các khu trung tâm, cơ quan, công sở và nơi tập trung đông người.

- Treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại cơ quan, công sở, trường học; Hướng dẫn nhân dân treo cờ Tổ quốc trong các ngày lễ, sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện. Quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền trực quan trên địa bàn.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo các xã, thị trấn, Tuyên huấn các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc

- Tham mưu cho cấp ủy xây dựng kế hoạch tổ chức các ngày kỷ niệm; hướng dẫn tuyên truyền các ngày kỷ niệm trong quý I/2019, các hoạt động kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa và các hoạt động vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019; chỉ đạo, đôn đốc thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, đơn vị.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát công tác tuyên truyền, nhất là nội dung trên các cụm thông tin cổ động, pa nô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền, trên hệ thống truyền thanh cơ sở.

2. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện

Tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước, đăng ký các công trình, phần việc đạt chất lượng cao lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm; tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đoàn viên, hội viên và nhân dân vui Tết, đón Xuân với tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

3. Trung tâm Văn hóa - TDTT

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền hướng dẫn cho các ban văn hóa xã, thị trấn tổ chức các hoạt động thông tin, cổ động, văn hóa, văn nghệ, thể thao… phục vụ nhân dân nhân các ngày kỷ niệm và dịp tết Kỷ Hợi năm 2019. Chú trọng tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan như: treo băng zôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích... tạo không khí phấn khởi, sôi nổi trên địa bàn.

- Tổ chức các hoạt động mừng xuân Kỷ Hợi gắn với tuyên truyền kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hoá; các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/02/1947 - 20/02/2019); kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019); 54 năm ngày thành lập huyện Triệu Sơn (25/02/1965-25/02/2019) và Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị; biểu dương công dân, tập thể kiểu mẫu; các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 và phát động phong trào thi đua năm 2019.

4. Phòng văn hóa và thông tin: Xây dựng kế hoạch hướng dẫn hệ thống văn hóa cơ sở, các cơ quan thông tin, truyền thông… đẩy mạnh công tác tuyên truyền các ngày kỷ niệm trong Quý I/2019, kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa và các hoạt động vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

5. Đài truyền thanh huyện: đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc; tuyên truyền về tầm vóc, ý nghĩa của các sự kiện lịch sử; tăng cường giới thiệu, quảng bá về đất và người Triệu Sơn, Thanh Hóa, về đất nước và con người Việt Nam; tăng cường thời lượng chuyên trang, chuyên mục, tin, bài, ảnh phóng sự… tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm, các hoạt động chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi trên địa bàn huyện. Chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống truyền thanh cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền các ngày kỷ niệm trong quý 1/2019.

IV. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019!

          2. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019)!

          3. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019!

4. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (03/3/1959 - 03/3/2019), 30 năm Ngày Biên phòng Toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2019)!

          5. Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (03/3/1959 - 03/3/2019), 30 năm Ngày Biên phòng Toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2019)!

6. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

7. Chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/02/1947 - 20/02/2019)!

8. Chào mừng kỷ niệm 54 năm ngày thành lập huyện Triệu Sơn (25/02/1965-25/02/2019)!

9. Nhiệt liệt chào mừng Ngày quốc tế Phụ nữ 8/3!

10. Chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019)!

11. Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!

12. Đảng bộ và nhân dân huyện Triệu Sơn quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 – 2020!

13. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hoá quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020!

14. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tranh thủ thời cơ, vận hội mới, phát triển kinh tế nhanh và bền vững; phấn đấu đến năm 2020 trở thành tỉnh khá của cả nước!

15. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

16. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

17. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Dự báo thời tiết Thanh Hóa