Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
879
Hôm qua:
2918
Tuần này:
20857
Tháng này:
14628
Tất cả:
2083344

Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) và mừng xuân Canh Tý

Ngày 27/12/2019 18:29:56

Thực hiện Hướng dẫn số 99-HD/BTGTU, ngày 09/12/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) và mừng xuân Canh Tý, Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền trên địa bàn huyện như sau:


19-11 Dang 2.jpg
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện nhận thức đầy đủ, sâu sắc lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng Việt Nam 90 năm qua; khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam luôn trung thành vô hạn với lợi ích của quốc gia, dân tộc và giai cấp, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm, khơi dậy và bồi đắp niềm tin, niềm tự hào đối với Đảng, Bác Hồ và công cuộc đổi mới đất nước; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, vận hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII.
- Các hoạt động tuyên truyền cần được tổ chức thiết thực, hiệu quả với nhiều nội dung và hình thức mới, có sức lan tỏa sâu rộng; tạo không khí phấn khởi, thi đua lập nhiều thành tích mới mừng Đảng, mừng Xuân và chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN, KỶ NIỆM
1. Nội dung tuyên truyền, giáo dục
- Tuyên truyền những mốc son chói lọi của Đảng, những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách; nêu bật những truyền thống quý báu và bài học kinh nghiệm trong suốt chặng đường cách mạng 90 năm qua của Đảng, nhất là 35 năm lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước; khẳng định sức sống của Đảng trong mối liên hệ mật thiết, máu thịt với nhân dân, ngoài lợi ích của nhân dân Đảng ta không còn lợi ích nào khác; khẳng định niềm tin của nhân dân đối với Đảng và công cuộc đổi mới đất nước.
- Tuyên truyền công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm rõ những kết quả và bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng qua các kỳ đại hội ở các cấp, các tổ chức đảng, nhất là trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với việc triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị các khóa về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khẳng định Đảng luôn coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, luôn quan tâm chăm lo tới việc giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống cho cán bộ, đảng viên; khẳng định quyết tâm chính trị của Đảng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.
- Tri ân các Lãnh tụ Đảng, các lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã chiến đấu ngoan cường và hy sinh anh dũng trong sự nghiệp đấu tranh lâu dài, gian khổ nhưng vô cùng vẻ vang của dân tộc, của Đảng; biểu dương cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên tiêu biểu ở các cấp, các ngành; phát hiện và nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt cấp ủy và chi bộ; đề xuất, kiến nghị những giải pháp nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, trí tuệ và năng lực hoạt động thực tiễn của cán bộ, đảng viên hiện nay.
- Tuyên truyền những kết quả, chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, đặc biệt là trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể trong việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và trong công tác tuyên truyền chuẩn bị phục vụ, tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phát hiện và biểu dương những điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Đại hội XII của Đảng.
- Tuyên truyền, tôn vinh những giá trị văn hoá truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam mỗi khi Tết đến Xuân về gắn với việc tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tệ nạn, cờ bạc, mê tín dị đoan và các biểu hiện thương mại hóa trong hoạt động lễ hội diễn ra trước, trong và sau Tết.
- Phản ánh không khí phấn khởi, tin tưởng, thi đua yêu nước và các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm sự kiện diễn ra ở các cấp, ngành, đoàn thể từ Trung ương tới cơ sở; biểu dương, khích lệ các hoạt động chăm lo, giúp đỡ thương binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng và cán bộ, chiến sỹ, người lao động đang làm nhiệm vụ trong dịp Tết, những người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo của Tổ quốc.
- Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch; đồng thời vạch trần âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam, chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ, làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.
2. Hình thức tuyên truyền, kỷ niệm
- Tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên có công lao, đóng góp tiêu biểu đối với công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh... trong 5 năm qua (từ năm 2015 đến năm 2020).
- Tổ chức tọa đàm ở quy mô phù hợp góp phần làm sáng tỏ truyền thống vẻ vang của Đảng bộ dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam 90 năm qua; đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao bản lĩnh chính trị, uy tín, trí tuệ và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ trong thời gian tới.
- Tổ chức trao huy hiệu Đảng, kết nạp đảng viên mới.
- Tổ chức thăm hỏi, tri ân các lớp thế hệ đảng viên lão thành; hành hương về nguồn, tham quan di tích lịch sử, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân và chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.
- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên đài phát thanh, trang thông tin điện tử, mạng xã hội, các phương tiện cổ động trực quan, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên; trong các buổi sinh hoạt chi bộ, chi hội…thông qua các ấn phẩm tuyên truyền,...
- Chỉnh trang, tu sửa các cụm thông tin, cổ động, panô, áp phích, khẩu hiệu ở các khu trung tâm, cơ quan, công sở và nơi tập trung đông người để tổ chức tuyên truyền có hiệu quả.
Ngoài các hoạt động nêu trên, tùy theo tình hình cụ thể lựa chọn các hình thức tuyên truyền, kỷ niệm phù hợp, như: Phát động phong trào thi đua yêu nước, tổ chức các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”; các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân….
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Tuyên giáo Huyện uỷ
- Tham mưu giúp cấp uỷ xây dựng kế hoạch tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm sự kiện; xây dựng và ban hành hướng dẫn tuyên truyền.
- Chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng tuyên truyền tại các hội nghị giao ban tư tưởng – khoa giáo; hội nghị báo cáo viên cấp huyện. Cung cấp tài liệu tuyên truyền kịp thời đến các TCCSĐ và các cơ quan, đơn vị có liên quan.
- Chỉ đạo, phối hợp tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm theo mục II của Hướng dẫn này.
2. Các Tổ chức cơ sơ Đảng
- Xây dựng kế hoạch tổ chức hiệu quả các hoạt động nêu ở mục II của Hướng dẫn; chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, các phương tiện thông tin, cổ động trực quan, thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và các ấn phẩm tuyên truyền.
Thời gian tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm sự kiện từ tháng 12/2019 đến hết tháng 3/2020, cao điểm từ cuối tháng 01 đến hết tháng 02/2020.
- Chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của huyện, địa phương; nắm chắc tình hình tư tưởng, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân trong dịp Tết, nhất là các gia đình chính sách, người có công với nước, các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa.
- Chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể trực thuộc triển khai thực hiện có hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.
- Kiểm tra công tác tuyên truyền, nhất là nội dung trên các cụm thông tin cổ động, pa nô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền ở địa phương, đơn vị, trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống đài truyền thanh cơ sở; việc tổ chức treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc trong cơ quan, đơn vị và nhân dân.
* Chủ đề sinh hoạt: "Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh".
* Nội dung sinh hoạt:
+ Ôn lại lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam 90 năm qua theo Đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương.
+ Liên hệ, ôn lại truyền thống, công lao, đóng góp to lớn của tổ chức Đảng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam và quê hương dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam 90 năm qua. Tập trung đánh giá việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị về công tác xây dựng Đảng, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời thảo luận, trao đổi, nhận thức đầy đủ, sâu sắc những thuận lợi, khó khăn, thách thức của Đảng trong thời gian tới, đề xuất giải pháp của tổ chức đảng, của chính quyền, đoàn thể, của cán bộ, đảng viên góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.
* Hình thức sinh hoạt:
+ Đối với các chi bộ Đảng, tổ chức sinh hoạt chuyên đề tháng 1 đến đầu tháng 02/2020.
+ Đối với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội: Đưa vào nội dung sinh hoạt chi đoàn, chi hội trong Quý I năm 2020.
3. Phòng văn hoá và thông tin
- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể, chỉ đạo Ban văn hóa cơ sở tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) và mừng xuân Canh Tý.
- Hướng dẫn công tác tuyên truyền cổ động trực quan, trọng tâm là tuyên truyền trên băng zôn, pa nô, áp phích, bảng điện tử, treo cờ ... tạo không khí phấn khởi, thi đua lao động, sản xuất ở địa phương, đơn vị.
4. Trung tâm Văn hoá – Thông tin - Thể thao và Du lịch
- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, chỉ đạo các cơ quan thông tin, trang tin điện mở chuyên trang, chuyên mục đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) và mừng xuân Canh Tý.
- Mở chuyên trang, chuyên mục đặc biệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng, mừng xuân Canh Tý; tập trung tuyên truyền sâu đậm về những thành tựu của đất nước, của tỉnh, của huyện dưới sự lãnh đạo của Đảng 90 năm qua, biểu dương các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, những cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên tiêu biểu trong xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; tăng cường tuyên truyền tới đồng bào các dân tộc bằng hình thức phù hợp, hiệu quả.
- Tăng cường quản lý Nhà nước và kiểm soát chặt chẽ các hoạt động thông tin, nhất là thông tin trên mạng Internet; thường xuyên chỉ đạo việc theo dõi, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong việc đăng tải, phổ biến thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
5. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện
- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) và mừng xuân Canh Tý đến hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.
- Tổ chức phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên vượt lên khó khăn, thách thức, đẩy mạnh lao động, sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của tổ chức, cơ quan, đơn vị.
- Tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên; các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, các hoạt động về nguồn, giao lưu, gặp mặt, nói chuyện truyền thống nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
6. Phòng Giáo dục&Đào tạo, Đoàn Thanh niên huyện và các trường Trung học phổ thông
Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho học sinh, đoàn viên, thanh niên nâng cao nhận thức về Đảng, về Bác Hồ vĩ đại; cổ vũ động viên đoàn viên, thanh niên, học sinh tự tin vững bước, tích cực học tập, lao động, góp phần xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.
7. Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc
- Bám sát hướng dẫn này, tham mưu giúp cấp ủy xây dựng kế hoạch tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền cụ thể, thiết thực. Tổ chức tốt đợt sinh hoạt chính trị; làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn về hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) và mừng xuân Canh Tý.
- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra công tác tuyên truyền, nhất là nội dung trên các cụm thông tin cổ động, pa nô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền ở các địa phương, đơn vị, trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống đài truyền thanh cơ sở; việc tổ chức treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc trong các cơ quan, đơn vị và nhân dân.
IV. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
1. Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
(03/02/1930 - 03/02/2020)!
2. Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam!
3. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng!
4. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
5. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
6. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
7. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
8. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) và mừng xuân Canh Tý

Đăng lúc: 27/12/2019 18:29:56 (GMT+7)

Thực hiện Hướng dẫn số 99-HD/BTGTU, ngày 09/12/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ về Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) và mừng xuân Canh Tý, Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền trên địa bàn huyện như sau:


19-11 Dang 2.jpg
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Tuyên truyền sâu rộng, làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện nhận thức đầy đủ, sâu sắc lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng Việt Nam 90 năm qua; khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam luôn trung thành vô hạn với lợi ích của quốc gia, dân tộc và giai cấp, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm, khơi dậy và bồi đắp niềm tin, niềm tự hào đối với Đảng, Bác Hồ và công cuộc đổi mới đất nước; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, vận hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII.
- Các hoạt động tuyên truyền cần được tổ chức thiết thực, hiệu quả với nhiều nội dung và hình thức mới, có sức lan tỏa sâu rộng; tạo không khí phấn khởi, thi đua lập nhiều thành tích mới mừng Đảng, mừng Xuân và chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN, KỶ NIỆM
1. Nội dung tuyên truyền, giáo dục
- Tuyên truyền những mốc son chói lọi của Đảng, những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách; nêu bật những truyền thống quý báu và bài học kinh nghiệm trong suốt chặng đường cách mạng 90 năm qua của Đảng, nhất là 35 năm lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước; khẳng định sức sống của Đảng trong mối liên hệ mật thiết, máu thịt với nhân dân, ngoài lợi ích của nhân dân Đảng ta không còn lợi ích nào khác; khẳng định niềm tin của nhân dân đối với Đảng và công cuộc đổi mới đất nước.
- Tuyên truyền công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm rõ những kết quả và bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng qua các kỳ đại hội ở các cấp, các tổ chức đảng, nhất là trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với việc triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị các khóa về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khẳng định Đảng luôn coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, luôn quan tâm chăm lo tới việc giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống cho cán bộ, đảng viên; khẳng định quyết tâm chính trị của Đảng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.
- Tri ân các Lãnh tụ Đảng, các lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam, các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã chiến đấu ngoan cường và hy sinh anh dũng trong sự nghiệp đấu tranh lâu dài, gian khổ nhưng vô cùng vẻ vang của dân tộc, của Đảng; biểu dương cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên tiêu biểu ở các cấp, các ngành; phát hiện và nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt cấp ủy và chi bộ; đề xuất, kiến nghị những giải pháp nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, trí tuệ và năng lực hoạt động thực tiễn của cán bộ, đảng viên hiện nay.
- Tuyên truyền những kết quả, chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, đặc biệt là trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể trong việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và trong công tác tuyên truyền chuẩn bị phục vụ, tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phát hiện và biểu dương những điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Đại hội XII của Đảng.
- Tuyên truyền, tôn vinh những giá trị văn hoá truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam mỗi khi Tết đến Xuân về gắn với việc tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tệ nạn, cờ bạc, mê tín dị đoan và các biểu hiện thương mại hóa trong hoạt động lễ hội diễn ra trước, trong và sau Tết.
- Phản ánh không khí phấn khởi, tin tưởng, thi đua yêu nước và các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm sự kiện diễn ra ở các cấp, ngành, đoàn thể từ Trung ương tới cơ sở; biểu dương, khích lệ các hoạt động chăm lo, giúp đỡ thương binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng và cán bộ, chiến sỹ, người lao động đang làm nhiệm vụ trong dịp Tết, những người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo của Tổ quốc.
- Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch; đồng thời vạch trần âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam, chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ, làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.
2. Hình thức tuyên truyền, kỷ niệm
- Tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên có công lao, đóng góp tiêu biểu đối với công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh... trong 5 năm qua (từ năm 2015 đến năm 2020).
- Tổ chức tọa đàm ở quy mô phù hợp góp phần làm sáng tỏ truyền thống vẻ vang của Đảng bộ dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam 90 năm qua; đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao bản lĩnh chính trị, uy tín, trí tuệ và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ trong thời gian tới.
- Tổ chức trao huy hiệu Đảng, kết nạp đảng viên mới.
- Tổ chức thăm hỏi, tri ân các lớp thế hệ đảng viên lão thành; hành hương về nguồn, tham quan di tích lịch sử, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân và chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.
- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên đài phát thanh, trang thông tin điện tử, mạng xã hội, các phương tiện cổ động trực quan, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên; trong các buổi sinh hoạt chi bộ, chi hội…thông qua các ấn phẩm tuyên truyền,...
- Chỉnh trang, tu sửa các cụm thông tin, cổ động, panô, áp phích, khẩu hiệu ở các khu trung tâm, cơ quan, công sở và nơi tập trung đông người để tổ chức tuyên truyền có hiệu quả.
Ngoài các hoạt động nêu trên, tùy theo tình hình cụ thể lựa chọn các hình thức tuyên truyền, kỷ niệm phù hợp, như: Phát động phong trào thi đua yêu nước, tổ chức các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”; các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân….
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban Tuyên giáo Huyện uỷ
- Tham mưu giúp cấp uỷ xây dựng kế hoạch tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm sự kiện; xây dựng và ban hành hướng dẫn tuyên truyền.
- Chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng tuyên truyền tại các hội nghị giao ban tư tưởng – khoa giáo; hội nghị báo cáo viên cấp huyện. Cung cấp tài liệu tuyên truyền kịp thời đến các TCCSĐ và các cơ quan, đơn vị có liên quan.
- Chỉ đạo, phối hợp tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm theo mục II của Hướng dẫn này.
2. Các Tổ chức cơ sơ Đảng
- Xây dựng kế hoạch tổ chức hiệu quả các hoạt động nêu ở mục II của Hướng dẫn; chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, các phương tiện thông tin, cổ động trực quan, thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và các ấn phẩm tuyên truyền.
Thời gian tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm sự kiện từ tháng 12/2019 đến hết tháng 3/2020, cao điểm từ cuối tháng 01 đến hết tháng 02/2020.
- Chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của huyện, địa phương; nắm chắc tình hình tư tưởng, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân trong dịp Tết, nhất là các gia đình chính sách, người có công với nước, các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa.
- Chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể trực thuộc triển khai thực hiện có hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.
- Kiểm tra công tác tuyên truyền, nhất là nội dung trên các cụm thông tin cổ động, pa nô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền ở địa phương, đơn vị, trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống đài truyền thanh cơ sở; việc tổ chức treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc trong cơ quan, đơn vị và nhân dân.
* Chủ đề sinh hoạt: "Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh".
* Nội dung sinh hoạt:
+ Ôn lại lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam 90 năm qua theo Đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương.
+ Liên hệ, ôn lại truyền thống, công lao, đóng góp to lớn của tổ chức Đảng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam và quê hương dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam 90 năm qua. Tập trung đánh giá việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị về công tác xây dựng Đảng, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời thảo luận, trao đổi, nhận thức đầy đủ, sâu sắc những thuận lợi, khó khăn, thách thức của Đảng trong thời gian tới, đề xuất giải pháp của tổ chức đảng, của chính quyền, đoàn thể, của cán bộ, đảng viên góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.
* Hình thức sinh hoạt:
+ Đối với các chi bộ Đảng, tổ chức sinh hoạt chuyên đề tháng 1 đến đầu tháng 02/2020.
+ Đối với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội: Đưa vào nội dung sinh hoạt chi đoàn, chi hội trong Quý I năm 2020.
3. Phòng văn hoá và thông tin
- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể, chỉ đạo Ban văn hóa cơ sở tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) và mừng xuân Canh Tý.
- Hướng dẫn công tác tuyên truyền cổ động trực quan, trọng tâm là tuyên truyền trên băng zôn, pa nô, áp phích, bảng điện tử, treo cờ ... tạo không khí phấn khởi, thi đua lao động, sản xuất ở địa phương, đơn vị.
4. Trung tâm Văn hoá – Thông tin - Thể thao và Du lịch
- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, chỉ đạo các cơ quan thông tin, trang tin điện mở chuyên trang, chuyên mục đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) và mừng xuân Canh Tý.
- Mở chuyên trang, chuyên mục đặc biệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng, mừng xuân Canh Tý; tập trung tuyên truyền sâu đậm về những thành tựu của đất nước, của tỉnh, của huyện dưới sự lãnh đạo của Đảng 90 năm qua, biểu dương các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, những cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên tiêu biểu trong xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; tăng cường tuyên truyền tới đồng bào các dân tộc bằng hình thức phù hợp, hiệu quả.
- Tăng cường quản lý Nhà nước và kiểm soát chặt chẽ các hoạt động thông tin, nhất là thông tin trên mạng Internet; thường xuyên chỉ đạo việc theo dõi, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong việc đăng tải, phổ biến thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
5. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện
- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) và mừng xuân Canh Tý đến hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.
- Tổ chức phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên vượt lên khó khăn, thách thức, đẩy mạnh lao động, sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của tổ chức, cơ quan, đơn vị.
- Tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên; các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, các hoạt động về nguồn, giao lưu, gặp mặt, nói chuyện truyền thống nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
6. Phòng Giáo dục&Đào tạo, Đoàn Thanh niên huyện và các trường Trung học phổ thông
Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho học sinh, đoàn viên, thanh niên nâng cao nhận thức về Đảng, về Bác Hồ vĩ đại; cổ vũ động viên đoàn viên, thanh niên, học sinh tự tin vững bước, tích cực học tập, lao động, góp phần xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.
7. Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc
- Bám sát hướng dẫn này, tham mưu giúp cấp ủy xây dựng kế hoạch tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền cụ thể, thiết thực. Tổ chức tốt đợt sinh hoạt chính trị; làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn về hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) và mừng xuân Canh Tý.
- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra công tác tuyên truyền, nhất là nội dung trên các cụm thông tin cổ động, pa nô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền ở các địa phương, đơn vị, trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống đài truyền thanh cơ sở; việc tổ chức treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc trong các cơ quan, đơn vị và nhân dân.
IV. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
1. Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
(03/02/1930 - 03/02/2020)!
2. Đảng Cộng sản Việt Nam - Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam!
3. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng!
4. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
5. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
6. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
7. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
8. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
Dự báo thời tiết Thanh Hóa