Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
2254
Hôm qua:
5220
Tuần này:
18540
Tháng này:
2254
Tất cả:
2424697

Ban Tuyên giáo hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong Quý II năm 2019

Ngày 01/04/2019 15:47:39

Ban Tuyên giáo hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong Quý II năm 2019

Quý II/2019, diễn ra các ngày kỷ niệm sau: Kỷ niệm 54 năm Hàm Rồng chiến thắng (03,04/4/1965 - 03,04/4/2019); 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019); 65 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2019); 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019); kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Cụ Nguyễn Văn Tố (05/6/1989- 05/6/2019), Trưởng ban Thường trực Quốc hội; kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2019), 94 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2019);  Ngày giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch); Ngày Quốc tế lao động (1/5); Ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6); Ngày môi trường thế giới (5/6). Đặc biệt, quý II năm 2019 diễn ra chuỗi hoạt động  kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa và Lễ kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa. Lễ kỷ niệm được tổ chức với quy mô cấp tỉnh tại Quảng trường Lam Sơn, TP Thanh Hóa, vào tối ngày 08/5/2019.

Thực hiện Hướng dẫn số 85 - HD/TGTU, ngày 20/3/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về “Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong Quý II năm 2019”; để thực hiện tốt việc tổ chức các ngày kỷ niệm, đảm bảo đúng các quy định của Trung ương và của Tỉnh, Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền trong quý II/2019 tại các địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện trong quý II nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường của dân tộc Việt Nam, của Nhân dân Thanh Hóa, nhân dân Triệu Sơn, góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội để triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt lên khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

3. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm cần được tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp, đúng tầm mức sự kiện, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo; tạo khí thế cách mạng, không khí phấn khởi trong xã hội và các tầng lớp nhân dân, thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, đối ngoại và xây dựng Đảng của địa phương, đơn vị; các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, của huyện; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN, KỶ NIỆM

1. Nội dung tuyên truyền, giáo dục

1.1. Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch)

- Tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa của Giỗ tổ Hùng Vương và Lễ hội Đền Hùng, về truyền thống dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm của dân tộc, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các Vua Hùng và các bậc tiền nhân - những người đã có công lao, đóng góp to lớn trong công cuộc đấu tranh gìn giữ, xây dựng và phát triển đất nước.

- Tuyên truyền, giới thiệu về truyền thống lịch sử, văn hóa, những phong tục, tập quán tốt đẹp của đất nước và con người Việt Nam; cổ vũ các tầng lớp nhân dân trong huyện và cộng đồng người Triệu Sơn, Thanh Hóa ở nước ngoài hướng về cội nguồn dân tộc, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, dân chủ, văn minh. 

- Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh, của huyện về đại đoàn kết toàn dân tộc, đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, khoan dung của người Việt Nam; mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước, tạo sinh lực mới của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sự nghiệp đổi mới của đất nước, của tỉnh, của huyện và hội nhập khu vực, quốc tế.

1.2 . Kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương (1029 - 2019).

Tuyên truyền kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa theo Kế hoạch số 10-KH/BTGHU ngày 6/11/2018 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Trong đó, tập trung các nội dung sau:

1.2.1. Từ tháng 4/2019 đến ngày tổ chức Lễ kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa, dự kiến ngày 08/5/2019 (tức ngày 04/4 âm lịch).

- Tuyên truyền công tác tổ chức, kết quả Cuộc thi “Tìm hiểu 990 năm Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương” ở các xã, thị trấn; sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, biểu dương các địa phương, đơn vị có cách làm hay, sáng tạo, nhiều bài dự thi chất lượng cao, số lượng bài dự thi lớn, thí sinh dự thi tích cực…

- Tuyên truyền các hoạt động hướng tới kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương, như: Tổ chức nói chuyện chuyên đề về 990 năm Danh xưng Thanh Hóa; tu bổ, tôn tạo một số di tích lịch sử - văn hóa, lịch sử cách mạng; về truyền thống lịch sử; về kết quả các phong trào thi đua yêu nước…

- Tuyên truyền kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa gắn với tuyên truyền kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2019), 65 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2019); nhấn mạnh những đóng góp to lớn của Thanh Hóa trong chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử.

* Tổ chức đợt tuyên truyền cao điểm vào trước và trong thời gian diễn ra Lễ kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa từ (30/4/2019 đến ngày diễn ra Lễ kỷ niệm)

- Tuyên truyền, khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa và Lễ kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa.

- Thông tin, tuyên truyền đậm nét, thu hút sự tham gia của nhân dân và du khách tham quan triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay”. Thời gian tổ chức từ ngày 5/5/2019 đến ngày 9/5/2019.

- Tuyên truyền, phản ánh kết quả Cuộc thi cấp huyện“Tìm hiểu 990 năm Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương”. Lễ tổng kết và trao giải thưởng, dự kiến vào ngày 09/4/2019

- Tuyên truyền đậm nét về Lễ kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa và các hoạt động bên lề như: hoạt động dâng hoa, dâng hương tại các di tích lịch sử, văn hóa văn nghệ, thể thao, lễ hội, không khí phấn khởi của các tầng lớp nhân dân, Đăng tải, thông tin về buổi truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa để nhân dân quan tâm theo dõi.

1.2.2. Sau Lễ kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa

- Tuyên truyền những tác động tích cực, sức lan tỏa, dư luận nhân dân trong và ngoài tỉnh, huyện về việc tổ chức chuỗi các hoạt động kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa

- Tiếp tục tuyên truyền, quảng bá về hình ảnh miền đất và con người xứ Thanh; truyền thống lịch sử, văn hóa, các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, danh lam thắng cảnh, tiềm năng, thế mạnh của huyện, của tỉnh đến bạn bè trong nước, khu vực và trên thế giới.

1.3. Kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019)

- Tuyên truyền giá trị, ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; đường lối cách mạng Việt Nam; đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về đường lối chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện, đánh địch bằng ba mũi giáp công, trên cả ba vùng chiến lược trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

- Nêu bật sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường của quân và dân ta; sức mạnh của hậu phương lớn miền Bắc với tiền tuyến miền Nam; sự giúp đỡ to lớn của bạn bè quốc tế và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới đối với cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân ta; những nét đặc sắc của nghệ thuật quân sự Việt Nam, đỉnh cao là cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhât đất nước; những bài học kinh nghiệm quý báu về chỉ đạo chiến lược, các phương thức, biện pháp để tập hợp lực lượng, phát huy sức mạnh của ý chí thống nhất Tổ quốc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, xây dựng nước Việt Nam XHCN ngày càng giàu mạnh, nhân dân có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc.

- Tôn vinh và tri ân các anh hùng, liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, đồng bào, chiến sỹ ở trong nước và nước ngoài đã hy sinh tính mạng, sẵn sàng cống hiến sức lực, trí tuệ và của cải, làm nên Đại thắng Mùa xuân năm 1975.

- Tuyên truyền những thành tựu của đất nước, của tỉnh, của huyện sau 44 năm thống nhất, đặc biệt là công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay; khẳng định sự kế thừa và phát huy tinh thần “quyết thắng” và chủ động nắm bắt thời cơ trong chiến dịch Hồ Chí Minh mùa Xuân năm 1975 để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.

- Đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

1.4. Kỷ niệm 65 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2019)

- Tuyên truyền đường lối kháng chiến của Đảng và nhân dân ta; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với chiến dịch Đông - Xuân 1953 - 1954 và chiến thắng Điện Biên Phủ cũng như toàn bộ cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp xâm lược của nhân dân ta.

- Nêu bật thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ của nhân dân ta chống thực dân Pháp xâm lược; khẳng định ý nghĩa lịch sử to lớn và sâu sắc của chiến thắng Điện Biên Phủ đối với dân tộc Việt Nam, với quốc tế và thời đại; tôn vinh và tri ân những đóng góp to lớn của các anh hùng, liệt sỹ, tướng lĩnh, cán bộ, chiến sỹ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, của các tầng lớp nhân dân Việt Nam, nhân dân Thanh Hóa, nhân dân Triệu Sơn và bạn bè quốc tế đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ.  

- Tuyên truyền về những thành tựu to lớn của đất nước, của các tỉnh vùng Tây Bắc 65 năm qua kể từ sau chiến thắng Điện Biên Phủ; khơi dậy và phát huy tuyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng và những bài học quý báu của chiến thắng Điện Biên Phủ, đưa các tỉnh Tây bắc cùng cả nước ngày càng phát triển giàu đẹp và văn minh, khơi dậy niềm tự hào, phát huy tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế  - xã hội mà Đại hội Đảng các cấp đề ra.

  1.5. Kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019)

- Tuyên truyền thân thế, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào Cộng sản và Công nhân quốc tế.

- Tuyên truyền, thể hiện lòng thành kính, tưởng nhớ biết ơn vô hạn của nhân dân Việt Nam và những tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích làm rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động của Đảng và trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, bôi nhọ thân thế và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

  - Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả sau 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp, các ngành, địa phương; tuyên truyền, phát hiện, biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”, đồng thời phê bình nghiêm túc các cá nhân, cơ quan, đơn vị tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mang tính hình thức, thiếu hiệu quả.

- Cổ vũ, động viên văn nghệ sỹ, trí thức và các tầng lớp nhân dân tham gia sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về gương "người tốt, việc tốt" trong xã hội với phương châm "lấy cái đẹp, dẹp cái xấu".

1.6.  Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Cụ Nguyễn Văn Tố (05/6/1989 - 05/6/2019), Trưởng ban Thường trực Quốc hội.

- Tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và công lao, đóng góp to lớn của cụ Nguyễn Văn Tố với sự nghiệp cách mạng dân tộc, với Quốc hội Việt Nam; nêu bật những cống hiến, đóng góp đối với các lĩnh vực nghiên cứu lịch sử, văn hóa Việt Nam nói chung và văn hóa Hà Nội nói riêng, đặc biệt là đối với việc ký kết Hiệp định sơ bộ Pháp - Việt 6/3 và Tạm ước 14/9/1946, đối với việc xây dựng Hiến pháp 1946 - bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mà nhiều điều đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

- Bày tỏ lòng thành kính, tri ân đối với cụ Nguyễn Văn Tố - một tấm gương hết lòng vì nước, vì dân; giáo dục cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện, nhất là thế hệ trẻ noi gương cụ Nguyễn Văn Tố, ra sức học tập, lao động và công tác, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

1.7. Kỷ niệm 149 năm ngày sinh V.I. Lênin(22/4/1870 – 22/4/2019)

- Tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến vĩ đại của V.I. Lênin -  lãnh tụ vĩ đại của Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mươi Nga đối với phong trào Cộng sản và Công nhân quốc tế.

 - Tuyên truyền di sản tư tưởng, lý luận quý báu của Lênin; khẳng định giá trị và ý nghĩa thời đại của chủ nghĩa Mác – Lênin.

- Sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào sự nghiệp cách mạng Việt Nam của Đảng ta trong 89 thập kỷ qua, đặc biệt là trong hơn 30 thực hiện đường lối  đổi mới đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi sướng và lãnh đạo.

1.8. Kỷ niệm 201 năm ngày sinh C.Mác (05/5/1818 – 05/5/2019)

- Tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp và công lao, đóng góp vĩ đại của C.Mác đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và giải phóng con người.

- Khẳng định những giá trị khoa học và cách mạng trong di sản tư tưởng của C.Mác, đặc biệt là chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử và học thuyết giá trị thặng dư.

- Sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác ở các nước xã hội chủ nghĩa hiện nay, nhấn mạnh những thành tựu đem lại và bài học kinh nghiệm; khẳng định tính đúng đắn và sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa Mác trong thời đại ngày nay.

1.9. Một số ngày kỷ niệm khác:  Kỷ niệm 71 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua Ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2019) ); 94 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2019); 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959- 19/5/2019), Ngày gia đình Việt nam 28/6… và một số ngày kỷ niệm khác của các địa phương, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp.

2. Hình thức tuyên truyền, kỷ niệm

Căn cứ vào tình hình thực tiễn, các địa phương, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp có ngày kỷ niệm đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức hoạt động chào mừng các ngày kỷ niệm trong quý II/2019 bằng các hình thức theo quy định tại Nghị định 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ quy định về “Tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài”.

- Tổ chức hội thảo, tọa đàm, gặp mặt truyền thống; thăm di tích lịch sử; trao tặng Huy hiệu Đảng; thăm hỏi, giúp đỡ các gia đình, đối tượng chính sách, vùng sâu, vùng xa...

- Phát động các đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các phong trào: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "Chung sức xây dựng nông thôn mới", “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, "Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"...; các hoạt động "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa"...

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, internet và mạng xã hội, trang thông tin điện tử của huyện, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên và sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội; đưa nội dung kỷ niệm các ngày lễ lớn vào sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể nhân dân, trong đó chú trọng tuyên truyền cho đối tượng là thanh niên, học sinh, sinh viên.

- Xây dựng phóng sự, in tài liệu tuyên truyền về những ngày lễ lớn, Lễ kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh hóa gắn với những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị; về những gương điển hình, nhân tố mới, về kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Trùng tu, tôn tạo, quản lý và sử dụng có hiệu quả các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn.

- Các cấp ủy đảng căn cứ vào các nội dung tuyên truyền để lựa chọn những nội dung, hình thức phù hợp trong sinh hoạt chi bộ.

- Xây dựng cụm thông tin, cổ động, panô, áp phích, khẩu hiệu, màn hình cổ động ở các khu trung tâm, cơ quan, công sở, nơi tập trung đông người để tuyên truyền.

- Hướng dẫn nhân dân treo cờ Tổ quốc trong các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đảng ủy các xã, thị trấn, đảng ủy, chi ủy trực thuộc

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các ngày kỷ niệm, hướng dẫn tuyên truyền các ngày kỷ niệm trong quý II/2019; các hoạt động kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa; chỉ đạo, đôn đốc thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của đại phương, đơn vị.

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát  công tác tuyên truyền, nhất là nội dung trên các cụm thông tin cổ động, panô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền tại địa phương, đơn vị.

2. Mặt trận Tổ quốc và các ngành đoàn thể huyện

- Tổ chức phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên vượt lên khó khăn, thách thức, quyết tâm lao động, sản xuất và kinh doanh, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ của tổ chức, cơ quan, đơn vị.

- Hướng dẫn tổ chức tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước trong quý II/2018 gắn với tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên; các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn", hành hương về nguồn, giao lưu, gặp mặt, nói chuyện truyền thống chào mừng các ngày kỷ niệm.

3. Phòng Văn hóa & thông tin, Trung tâm Văn hóa – TDTT, Đài PT - TH huyện

Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn đến hệ thống văn hóa cơ sở, cơ quan thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh cơ sở, các địa phương, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa tin về các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước trong quý II/2019; tổ chức các hoạt động thông tin, cổ động, văn hóa, văn nghệ, thể thao... đảm bảo đúng định hướng chính trị, tư tưởng. Động viên, khuyến khích các tổ chức, cá nhân sáng tác những tác phẩm văn học, nghệ thuật mới về truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc, về đất và người xứ Thanh; tuyên truyền các ngày kỷ niệm trong quý II/2019; tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa .... nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân nhân các dịp kỷ niệm.

IV. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa (1029- 2019)!

2. Năm 1029- Danh xưng Thanh Hóa chính thức xuất hiện với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương!

 3. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 54 năm Hàm Rồng chiến thắng (03,04/4/1965 - 03,04/4/2019)!

4. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019)!

5. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2019)!

6. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019)!

7. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2019)!

8. Nhiệt liệt chào mừng 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959- 19/5/2019)!

9.  Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019!

10. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

11. Đảng bộ và nhân dân Triệu Sơn quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020!

12. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tranh thủ thời cơ, vận hội mới, phát triển kinh tế nhanh và bền vững; phấn đấu đến năm 2020 trở thành tỉnh khá của cả nước!

13. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

14. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

15. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

(Ngoài những khẩu hiệu trên, đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện tuyên truyền kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa theo Kế hoạch số 10-KH/BTGHU ngày 06/11/2018 về Tuyên truyền kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh

Hóa (1029- 2019).

Ban Tuyên giáo hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong Quý II năm 2019

Đăng lúc: 01/04/2019 15:47:39 (GMT+7)

Ban Tuyên giáo hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong Quý II năm 2019

Quý II/2019, diễn ra các ngày kỷ niệm sau: Kỷ niệm 54 năm Hàm Rồng chiến thắng (03,04/4/1965 - 03,04/4/2019); 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019); 65 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2019); 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019); kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Cụ Nguyễn Văn Tố (05/6/1989- 05/6/2019), Trưởng ban Thường trực Quốc hội; kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2019), 94 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2019);  Ngày giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch); Ngày Quốc tế lao động (1/5); Ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6); Ngày môi trường thế giới (5/6). Đặc biệt, quý II năm 2019 diễn ra chuỗi hoạt động  kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa và Lễ kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa. Lễ kỷ niệm được tổ chức với quy mô cấp tỉnh tại Quảng trường Lam Sơn, TP Thanh Hóa, vào tối ngày 08/5/2019.

Thực hiện Hướng dẫn số 85 - HD/TGTU, ngày 20/3/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về “Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong Quý II năm 2019”; để thực hiện tốt việc tổ chức các ngày kỷ niệm, đảm bảo đúng các quy định của Trung ương và của Tỉnh, Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền trong quý II/2019 tại các địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện trong quý II nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường của dân tộc Việt Nam, của Nhân dân Thanh Hóa, nhân dân Triệu Sơn, góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội để triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vượt lên khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

3. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm cần được tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp, đúng tầm mức sự kiện, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo; tạo khí thế cách mạng, không khí phấn khởi trong xã hội và các tầng lớp nhân dân, thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, đối ngoại và xây dựng Đảng của địa phương, đơn vị; các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, của huyện; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN, KỶ NIỆM

1. Nội dung tuyên truyền, giáo dục

1.1. Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch)

- Tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa của Giỗ tổ Hùng Vương và Lễ hội Đền Hùng, về truyền thống dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm của dân tộc, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các Vua Hùng và các bậc tiền nhân - những người đã có công lao, đóng góp to lớn trong công cuộc đấu tranh gìn giữ, xây dựng và phát triển đất nước.

- Tuyên truyền, giới thiệu về truyền thống lịch sử, văn hóa, những phong tục, tập quán tốt đẹp của đất nước và con người Việt Nam; cổ vũ các tầng lớp nhân dân trong huyện và cộng đồng người Triệu Sơn, Thanh Hóa ở nước ngoài hướng về cội nguồn dân tộc, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, dân chủ, văn minh. 

- Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh, của huyện về đại đoàn kết toàn dân tộc, đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, khoan dung của người Việt Nam; mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước, tạo sinh lực mới của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sự nghiệp đổi mới của đất nước, của tỉnh, của huyện và hội nhập khu vực, quốc tế.

1.2 . Kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương (1029 - 2019).

Tuyên truyền kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa theo Kế hoạch số 10-KH/BTGHU ngày 6/11/2018 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy. Trong đó, tập trung các nội dung sau:

1.2.1. Từ tháng 4/2019 đến ngày tổ chức Lễ kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa, dự kiến ngày 08/5/2019 (tức ngày 04/4 âm lịch).

- Tuyên truyền công tác tổ chức, kết quả Cuộc thi “Tìm hiểu 990 năm Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương” ở các xã, thị trấn; sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, biểu dương các địa phương, đơn vị có cách làm hay, sáng tạo, nhiều bài dự thi chất lượng cao, số lượng bài dự thi lớn, thí sinh dự thi tích cực…

- Tuyên truyền các hoạt động hướng tới kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương, như: Tổ chức nói chuyện chuyên đề về 990 năm Danh xưng Thanh Hóa; tu bổ, tôn tạo một số di tích lịch sử - văn hóa, lịch sử cách mạng; về truyền thống lịch sử; về kết quả các phong trào thi đua yêu nước…

- Tuyên truyền kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa gắn với tuyên truyền kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2019), 65 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2019); nhấn mạnh những đóng góp to lớn của Thanh Hóa trong chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử.

* Tổ chức đợt tuyên truyền cao điểm vào trước và trong thời gian diễn ra Lễ kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa từ (30/4/2019 đến ngày diễn ra Lễ kỷ niệm)

- Tuyên truyền, khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa và Lễ kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa.

- Thông tin, tuyên truyền đậm nét, thu hút sự tham gia của nhân dân và du khách tham quan triển lãm “Thanh Hóa xưa và nay”. Thời gian tổ chức từ ngày 5/5/2019 đến ngày 9/5/2019.

- Tuyên truyền, phản ánh kết quả Cuộc thi cấp huyện“Tìm hiểu 990 năm Danh xưng Thanh Hóa với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương”. Lễ tổng kết và trao giải thưởng, dự kiến vào ngày 09/4/2019

- Tuyên truyền đậm nét về Lễ kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa và các hoạt động bên lề như: hoạt động dâng hoa, dâng hương tại các di tích lịch sử, văn hóa văn nghệ, thể thao, lễ hội, không khí phấn khởi của các tầng lớp nhân dân, Đăng tải, thông tin về buổi truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa để nhân dân quan tâm theo dõi.

1.2.2. Sau Lễ kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa

- Tuyên truyền những tác động tích cực, sức lan tỏa, dư luận nhân dân trong và ngoài tỉnh, huyện về việc tổ chức chuỗi các hoạt động kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa

- Tiếp tục tuyên truyền, quảng bá về hình ảnh miền đất và con người xứ Thanh; truyền thống lịch sử, văn hóa, các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, danh lam thắng cảnh, tiềm năng, thế mạnh của huyện, của tỉnh đến bạn bè trong nước, khu vực và trên thế giới.

1.3. Kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019)

- Tuyên truyền giá trị, ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; đường lối cách mạng Việt Nam; đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về đường lối chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện, đánh địch bằng ba mũi giáp công, trên cả ba vùng chiến lược trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

- Nêu bật sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường của quân và dân ta; sức mạnh của hậu phương lớn miền Bắc với tiền tuyến miền Nam; sự giúp đỡ to lớn của bạn bè quốc tế và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới đối với cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân ta; những nét đặc sắc của nghệ thuật quân sự Việt Nam, đỉnh cao là cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhât đất nước; những bài học kinh nghiệm quý báu về chỉ đạo chiến lược, các phương thức, biện pháp để tập hợp lực lượng, phát huy sức mạnh của ý chí thống nhất Tổ quốc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, xây dựng nước Việt Nam XHCN ngày càng giàu mạnh, nhân dân có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc.

- Tôn vinh và tri ân các anh hùng, liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, đồng bào, chiến sỹ ở trong nước và nước ngoài đã hy sinh tính mạng, sẵn sàng cống hiến sức lực, trí tuệ và của cải, làm nên Đại thắng Mùa xuân năm 1975.

- Tuyên truyền những thành tựu của đất nước, của tỉnh, của huyện sau 44 năm thống nhất, đặc biệt là công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay; khẳng định sự kế thừa và phát huy tinh thần “quyết thắng” và chủ động nắm bắt thời cơ trong chiến dịch Hồ Chí Minh mùa Xuân năm 1975 để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.

- Đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

1.4. Kỷ niệm 65 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2019)

- Tuyên truyền đường lối kháng chiến của Đảng và nhân dân ta; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với chiến dịch Đông - Xuân 1953 - 1954 và chiến thắng Điện Biên Phủ cũng như toàn bộ cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp xâm lược của nhân dân ta.

- Nêu bật thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ của nhân dân ta chống thực dân Pháp xâm lược; khẳng định ý nghĩa lịch sử to lớn và sâu sắc của chiến thắng Điện Biên Phủ đối với dân tộc Việt Nam, với quốc tế và thời đại; tôn vinh và tri ân những đóng góp to lớn của các anh hùng, liệt sỹ, tướng lĩnh, cán bộ, chiến sỹ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, của các tầng lớp nhân dân Việt Nam, nhân dân Thanh Hóa, nhân dân Triệu Sơn và bạn bè quốc tế đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ.  

- Tuyên truyền về những thành tựu to lớn của đất nước, của các tỉnh vùng Tây Bắc 65 năm qua kể từ sau chiến thắng Điện Biên Phủ; khơi dậy và phát huy tuyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng và những bài học quý báu của chiến thắng Điện Biên Phủ, đưa các tỉnh Tây bắc cùng cả nước ngày càng phát triển giàu đẹp và văn minh, khơi dậy niềm tự hào, phát huy tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế  - xã hội mà Đại hội Đảng các cấp đề ra.

  1.5. Kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019)

- Tuyên truyền thân thế, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào Cộng sản và Công nhân quốc tế.

- Tuyên truyền, thể hiện lòng thành kính, tưởng nhớ biết ơn vô hạn của nhân dân Việt Nam và những tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích làm rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động của Đảng và trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, bôi nhọ thân thế và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

  - Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả sau 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp, các ngành, địa phương; tuyên truyền, phát hiện, biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”, đồng thời phê bình nghiêm túc các cá nhân, cơ quan, đơn vị tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mang tính hình thức, thiếu hiệu quả.

- Cổ vũ, động viên văn nghệ sỹ, trí thức và các tầng lớp nhân dân tham gia sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về gương "người tốt, việc tốt" trong xã hội với phương châm "lấy cái đẹp, dẹp cái xấu".

1.6.  Kỷ niệm 130 năm ngày sinh Cụ Nguyễn Văn Tố (05/6/1989 - 05/6/2019), Trưởng ban Thường trực Quốc hội.

- Tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và công lao, đóng góp to lớn của cụ Nguyễn Văn Tố với sự nghiệp cách mạng dân tộc, với Quốc hội Việt Nam; nêu bật những cống hiến, đóng góp đối với các lĩnh vực nghiên cứu lịch sử, văn hóa Việt Nam nói chung và văn hóa Hà Nội nói riêng, đặc biệt là đối với việc ký kết Hiệp định sơ bộ Pháp - Việt 6/3 và Tạm ước 14/9/1946, đối với việc xây dựng Hiến pháp 1946 - bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mà nhiều điều đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

- Bày tỏ lòng thành kính, tri ân đối với cụ Nguyễn Văn Tố - một tấm gương hết lòng vì nước, vì dân; giáo dục cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện, nhất là thế hệ trẻ noi gương cụ Nguyễn Văn Tố, ra sức học tập, lao động và công tác, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

1.7. Kỷ niệm 149 năm ngày sinh V.I. Lênin(22/4/1870 – 22/4/2019)

- Tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến vĩ đại của V.I. Lênin -  lãnh tụ vĩ đại của Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mươi Nga đối với phong trào Cộng sản và Công nhân quốc tế.

 - Tuyên truyền di sản tư tưởng, lý luận quý báu của Lênin; khẳng định giá trị và ý nghĩa thời đại của chủ nghĩa Mác – Lênin.

- Sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào sự nghiệp cách mạng Việt Nam của Đảng ta trong 89 thập kỷ qua, đặc biệt là trong hơn 30 thực hiện đường lối  đổi mới đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi sướng và lãnh đạo.

1.8. Kỷ niệm 201 năm ngày sinh C.Mác (05/5/1818 – 05/5/2019)

- Tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp và công lao, đóng góp vĩ đại của C.Mác đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và giải phóng con người.

- Khẳng định những giá trị khoa học và cách mạng trong di sản tư tưởng của C.Mác, đặc biệt là chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử và học thuyết giá trị thặng dư.

- Sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác ở các nước xã hội chủ nghĩa hiện nay, nhấn mạnh những thành tựu đem lại và bài học kinh nghiệm; khẳng định tính đúng đắn và sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa Mác trong thời đại ngày nay.

1.9. Một số ngày kỷ niệm khác:  Kỷ niệm 71 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua Ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2019) ); 94 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2019); 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959- 19/5/2019), Ngày gia đình Việt nam 28/6… và một số ngày kỷ niệm khác của các địa phương, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp.

2. Hình thức tuyên truyền, kỷ niệm

Căn cứ vào tình hình thực tiễn, các địa phương, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp có ngày kỷ niệm đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức hoạt động chào mừng các ngày kỷ niệm trong quý II/2019 bằng các hình thức theo quy định tại Nghị định 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ quy định về “Tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài”.

- Tổ chức hội thảo, tọa đàm, gặp mặt truyền thống; thăm di tích lịch sử; trao tặng Huy hiệu Đảng; thăm hỏi, giúp đỡ các gia đình, đối tượng chính sách, vùng sâu, vùng xa...

- Phát động các đợt thi đua chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các phong trào: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "Chung sức xây dựng nông thôn mới", “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, "Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"...; các hoạt động "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa"...

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, internet và mạng xã hội, trang thông tin điện tử của huyện, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên và sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội; đưa nội dung kỷ niệm các ngày lễ lớn vào sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể nhân dân, trong đó chú trọng tuyên truyền cho đối tượng là thanh niên, học sinh, sinh viên.

- Xây dựng phóng sự, in tài liệu tuyên truyền về những ngày lễ lớn, Lễ kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh hóa gắn với những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị; về những gương điển hình, nhân tố mới, về kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Trùng tu, tôn tạo, quản lý và sử dụng có hiệu quả các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn.

- Các cấp ủy đảng căn cứ vào các nội dung tuyên truyền để lựa chọn những nội dung, hình thức phù hợp trong sinh hoạt chi bộ.

- Xây dựng cụm thông tin, cổ động, panô, áp phích, khẩu hiệu, màn hình cổ động ở các khu trung tâm, cơ quan, công sở, nơi tập trung đông người để tuyên truyền.

- Hướng dẫn nhân dân treo cờ Tổ quốc trong các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đảng ủy các xã, thị trấn, đảng ủy, chi ủy trực thuộc

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các ngày kỷ niệm, hướng dẫn tuyên truyền các ngày kỷ niệm trong quý II/2019; các hoạt động kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa; chỉ đạo, đôn đốc thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của đại phương, đơn vị.

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát  công tác tuyên truyền, nhất là nội dung trên các cụm thông tin cổ động, panô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền tại địa phương, đơn vị.

2. Mặt trận Tổ quốc và các ngành đoàn thể huyện

- Tổ chức phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên vượt lên khó khăn, thách thức, quyết tâm lao động, sản xuất và kinh doanh, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ của tổ chức, cơ quan, đơn vị.

- Hướng dẫn tổ chức tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước trong quý II/2018 gắn với tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên; các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn", hành hương về nguồn, giao lưu, gặp mặt, nói chuyện truyền thống chào mừng các ngày kỷ niệm.

3. Phòng Văn hóa & thông tin, Trung tâm Văn hóa – TDTT, Đài PT - TH huyện

Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn đến hệ thống văn hóa cơ sở, cơ quan thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh cơ sở, các địa phương, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa tin về các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước trong quý II/2019; tổ chức các hoạt động thông tin, cổ động, văn hóa, văn nghệ, thể thao... đảm bảo đúng định hướng chính trị, tư tưởng. Động viên, khuyến khích các tổ chức, cá nhân sáng tác những tác phẩm văn học, nghệ thuật mới về truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc, về đất và người xứ Thanh; tuyên truyền các ngày kỷ niệm trong quý II/2019; tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa .... nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân nhân các dịp kỷ niệm.

IV. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa (1029- 2019)!

2. Năm 1029- Danh xưng Thanh Hóa chính thức xuất hiện với tư cách là đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương!

 3. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 54 năm Hàm Rồng chiến thắng (03,04/4/1965 - 03,04/4/2019)!

4. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019)!

5. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2019)!

6. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019)!

7. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2019)!

8. Nhiệt liệt chào mừng 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959- 19/5/2019)!

9.  Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019!

10. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

11. Đảng bộ và nhân dân Triệu Sơn quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020!

12. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tranh thủ thời cơ, vận hội mới, phát triển kinh tế nhanh và bền vững; phấn đấu đến năm 2020 trở thành tỉnh khá của cả nước!

13. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

14. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

15. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

(Ngoài những khẩu hiệu trên, đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện tuyên truyền kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa theo Kế hoạch số 10-KH/BTGHU ngày 06/11/2018 về Tuyên truyền kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh

Hóa (1029- 2019).