Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
3138
Hôm qua:
4274
Tuần này:
11933
Tháng này:
11933
Tất cả:
1972543

Ban tuyên giáo hướng dẫn tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ngày 16/04/2019 06:37:11

Thực hiện Hướng dẫn số 87-HD/BTGTU, ngày 27/3/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa về “Báo chí tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn tổ chức tuyên truyền trên địa bàn huyện

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích.

- Tuyên truyền điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các cấp, các ngành, cơ quan, địa phương, đơn vị trên các lĩnh vực công tác và trong đời sống xã hội.

- Cổ vũ các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính Trị; nâng cao ý thức chính trị, tinh thần trách nhiệm, nhận thức, lòng tự hào về Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng; tăng cường củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự nghiệp đổi mới của quê hương, đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

2. Yêu cầu

- Gắn với tuyên truyền thực hiện các Nghị quyết của Đảng, các sự kiện quan trọng của huyện, của tỉnh và của đất nước, nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện nhận thức sâu sắc, nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Bảo đảm tính thường xuyên, liên tục, đề cao tính thuyết phục, chất lượng, hiệu quả, sức lan tỏa trong toàn đảng bộ huyện và trong xã hội.

II. NỘI DUNG, CÁCH LÀM VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Nội dung thông tin, tuyên truyền.

- Tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính Trị và những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các phòng, ban, MTTQ và đoàn thể, các địa phương, đơn vị về việc quán triệt, triển khai và thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính Trị.

- Đặc biệt chú trọng tuyên truyền điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả, bài học kinh nghiệm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các cơ quan, địa phương, đơn vị… phê phán những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với hành, bệnh hình thức, bệnh thành tích trong xã hội.

- Quảng bá, giới thiệu các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được tôn vinh, khen thưởng ở các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị.

 

2. Cách làm.

- Đài Phát thanh - Truyền hình huyện căn cứ đặc điểm, nhu cầu, đối tượng phục vụ, khả năng cụ thể…phối hợp với Ban Tuyên giáo, các đảng ủy, chi ủy trực thuộc ở cơ sở để xây dựng chương trình tuyên truyền gương người tốt, việc tốt tiêu biểu của địa phương, đơn vị, bảo đảm sức thuyết phục, tạo sức lan tỏa sâu, rộng trong toàn huyện; yêu cầu nhất thiết phải xây dựng chuyên mục riêng về chủ đề này.

- Các đảng ủy, chi ủy trực thuộc, Mặt Trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chỉ đạo việc đăng ký những phần việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bình xét, ghi danh đảng viên để tổng hợp, tôn vinh, khen thưởng các điển hình tiêu biểu ở các cấp.

3.Thời gian thực hiện

- Hàng tuần, định kỳ phát sóng vào giờ cố định trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình huyện.

- Hằng năm, tổ chức tuyên truyền cao điểm vào dịp kỷ niệm ngày sinh của  Chủ tịch Hồ Chí Minh(19/5), kỷ niệm ngày Quốc khánh và ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh(2/9); tổ chức một số chương trình giao lưu điển hình tiêu biểu về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh quy mô cấp huyện và cơ sở để tạo sức lan tỏa trong toàn huyện. Năm 2019 tập trung tuyên truyền sâu, đậm, sinh động về chủ đề 50 năm toàn Đảng, toàn dân thực hiện Di chúc của Người.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Huyện ủy

- Tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo, theo dõi việc thực hiện Hướng dẫn của các địa phương, đơn vị.

- Tổng hợp, giới thiệu các tài liệu về những điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả của địa phương, đơn vị trong huyện cho các cơ quan báo chí, truyền thông của huyện, của tỉnh, truyền thông của Trung ương khi có đề nghị; tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí tác nghiệp, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền.

- Bộ phận giúp việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các cơ quan tuyên truyền; đề xuất khen thưởng những đơn vị thực hiện tốt, nhắc nhở, phê bình những đơn vị thực hiện không nghiêm túc các nội dung nêu trong Hướng dẫn ; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo quy định.

2. Đảng ủy các xã, thị trấn, các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các ngành đoàn thể huyện

- Chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung có liên quan nêu trong mục II của Hướng dẫn này đối với cơ quan, đơn vị mình.

- Có trách nhiệm cung cấp giới thiệu tư liệu, tài liệu về những điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả của địa phương, đơn vị mình cho các cơ quan báo chí, truyền thông của huyện, của tỉnh, truyền thông của Trung ương khi có đề nghị; tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí tác nghiệp, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền.

- Có đánh giá kết quả chỉ đạo, triển khai thực hiện định kỳ hằng quý, 6 tháng, 1 năm về Ban Tuyên giáo Huyện ủy để tổng hợp.

3. Phòng Văn hóa & Thông tin, Trung tâm Văn hóa – TDTT, Đài Truyền thanh huyện

- Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn đến hệ thống văn hóa, truyền thanh cơ sở, trang thông tin điện tử của huyện thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phối hợp với các cơ quan chức năng  quản lý việc tổ chức thực hiện.

- Có báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện định kỳ hằng quý, 6 tháng, 1 năm về Ban Tuyên giáo Huyện ủy để tổng hợp.

Việc triển khai và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính Trị, trong đó, nội dung “tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng của mỗi cơ quan báo chí và các địa phương, đơn vị. Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị các địa phương, đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện bảo đảm hiệu quả, chất lượng tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị./.

Ban tuyên giáo hướng dẫn tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Đăng lúc: 16/04/2019 06:37:11 (GMT+7)

Thực hiện Hướng dẫn số 87-HD/BTGTU, ngày 27/3/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa về “Báo chí tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn tổ chức tuyên truyền trên địa bàn huyện

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích.

- Tuyên truyền điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các cấp, các ngành, cơ quan, địa phương, đơn vị trên các lĩnh vực công tác và trong đời sống xã hội.

- Cổ vũ các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính Trị; nâng cao ý thức chính trị, tinh thần trách nhiệm, nhận thức, lòng tự hào về Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng; tăng cường củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự nghiệp đổi mới của quê hương, đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

2. Yêu cầu

- Gắn với tuyên truyền thực hiện các Nghị quyết của Đảng, các sự kiện quan trọng của huyện, của tỉnh và của đất nước, nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện nhận thức sâu sắc, nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Bảo đảm tính thường xuyên, liên tục, đề cao tính thuyết phục, chất lượng, hiệu quả, sức lan tỏa trong toàn đảng bộ huyện và trong xã hội.

II. NỘI DUNG, CÁCH LÀM VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Nội dung thông tin, tuyên truyền.

- Tuyên truyền nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính Trị và những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các phòng, ban, MTTQ và đoàn thể, các địa phương, đơn vị về việc quán triệt, triển khai và thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính Trị.

- Đặc biệt chú trọng tuyên truyền điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả, bài học kinh nghiệm trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các cơ quan, địa phương, đơn vị… phê phán những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với hành, bệnh hình thức, bệnh thành tích trong xã hội.

- Quảng bá, giới thiệu các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được tôn vinh, khen thưởng ở các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị.

 

2. Cách làm.

- Đài Phát thanh - Truyền hình huyện căn cứ đặc điểm, nhu cầu, đối tượng phục vụ, khả năng cụ thể…phối hợp với Ban Tuyên giáo, các đảng ủy, chi ủy trực thuộc ở cơ sở để xây dựng chương trình tuyên truyền gương người tốt, việc tốt tiêu biểu của địa phương, đơn vị, bảo đảm sức thuyết phục, tạo sức lan tỏa sâu, rộng trong toàn huyện; yêu cầu nhất thiết phải xây dựng chuyên mục riêng về chủ đề này.

- Các đảng ủy, chi ủy trực thuộc, Mặt Trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chỉ đạo việc đăng ký những phần việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bình xét, ghi danh đảng viên để tổng hợp, tôn vinh, khen thưởng các điển hình tiêu biểu ở các cấp.

3.Thời gian thực hiện

- Hàng tuần, định kỳ phát sóng vào giờ cố định trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình huyện.

- Hằng năm, tổ chức tuyên truyền cao điểm vào dịp kỷ niệm ngày sinh của  Chủ tịch Hồ Chí Minh(19/5), kỷ niệm ngày Quốc khánh và ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh(2/9); tổ chức một số chương trình giao lưu điển hình tiêu biểu về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh quy mô cấp huyện và cơ sở để tạo sức lan tỏa trong toàn huyện. Năm 2019 tập trung tuyên truyền sâu, đậm, sinh động về chủ đề 50 năm toàn Đảng, toàn dân thực hiện Di chúc của Người.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Huyện ủy

- Tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo, theo dõi việc thực hiện Hướng dẫn của các địa phương, đơn vị.

- Tổng hợp, giới thiệu các tài liệu về những điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả của địa phương, đơn vị trong huyện cho các cơ quan báo chí, truyền thông của huyện, của tỉnh, truyền thông của Trung ương khi có đề nghị; tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí tác nghiệp, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền.

- Bộ phận giúp việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các cơ quan tuyên truyền; đề xuất khen thưởng những đơn vị thực hiện tốt, nhắc nhở, phê bình những đơn vị thực hiện không nghiêm túc các nội dung nêu trong Hướng dẫn ; định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo quy định.

2. Đảng ủy các xã, thị trấn, các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các ngành đoàn thể huyện

- Chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung có liên quan nêu trong mục II của Hướng dẫn này đối với cơ quan, đơn vị mình.

- Có trách nhiệm cung cấp giới thiệu tư liệu, tài liệu về những điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả của địa phương, đơn vị mình cho các cơ quan báo chí, truyền thông của huyện, của tỉnh, truyền thông của Trung ương khi có đề nghị; tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí tác nghiệp, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tuyên truyền.

- Có đánh giá kết quả chỉ đạo, triển khai thực hiện định kỳ hằng quý, 6 tháng, 1 năm về Ban Tuyên giáo Huyện ủy để tổng hợp.

3. Phòng Văn hóa & Thông tin, Trung tâm Văn hóa – TDTT, Đài Truyền thanh huyện

- Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn đến hệ thống văn hóa, truyền thanh cơ sở, trang thông tin điện tử của huyện thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phối hợp với các cơ quan chức năng  quản lý việc tổ chức thực hiện.

- Có báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện định kỳ hằng quý, 6 tháng, 1 năm về Ban Tuyên giáo Huyện ủy để tổng hợp.

Việc triển khai và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính Trị, trong đó, nội dung “tuyên truyền điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng của mỗi cơ quan báo chí và các địa phương, đơn vị. Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị các địa phương, đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện bảo đảm hiệu quả, chất lượng tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị./.

Dự báo thời tiết Thanh Hóa