Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
3007
Hôm qua:
4268
Tuần này:
7275
Tháng này:
54424
Tất cả:
3186820

Các Đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ngày 29/03/2021 15:48:09

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII “Về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, trong 2 ngày 27 và 28/3/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đây là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân toàn quân ta.

    Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức đối với cán bộ, đảng viên, nhất là đối với cấp ủy các cấp. Hội nghị nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết. Triển khai Kế hoạch học tập của Huyện ủy Triệu Sơn, Đảng bộ 34 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tổ chức học tập nghiêm túc các nội dung chuyên đề và đảm bảo về thành phần tham gia hội nghị tại điểm cầu của địa phương đơn vị.
dân lcu.jpg
Hình ảnh học tập Nghị quyết tại điểm cầu xã Dân Lực.

đòng loi.jpg
Hình ảnh học tập Nghị quyết tại điểm cầu xã Đồng Lợi.

đồng tien.jpg
Hình ảnh học tập Nghị quyết tại điểm cầu xã Đồng Tiến.

khuyên nông.jpg

Tại điểm cầu xã Khuyến Nông

minh son.jpg

Tại điểm cầu xã Minh Sơn

tan ninh.jpg
 Tại điểm cầu thị trấn Nưa

thọ phú.jpg

Tại điểm cầu xã Thọ Phú

thọ tân.jpg
Tại điểm cầu xã Thọ Tân

x tho.jpg
Tại điểm cầu xã Xuân Thọ.

      Trên tinh thần nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Từ đó thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
                                                                                    Tin: Thùy Dung
                                                                                     Ảnh: CTV

 

Các Đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Đăng lúc: 29/03/2021 15:48:09 (GMT+7)

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII “Về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, trong 2 ngày 27 và 28/3/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đây là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân toàn quân ta.

    Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức đối với cán bộ, đảng viên, nhất là đối với cấp ủy các cấp. Hội nghị nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết. Triển khai Kế hoạch học tập của Huyện ủy Triệu Sơn, Đảng bộ 34 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tổ chức học tập nghiêm túc các nội dung chuyên đề và đảm bảo về thành phần tham gia hội nghị tại điểm cầu của địa phương đơn vị.
dân lcu.jpg
Hình ảnh học tập Nghị quyết tại điểm cầu xã Dân Lực.

đòng loi.jpg
Hình ảnh học tập Nghị quyết tại điểm cầu xã Đồng Lợi.

đồng tien.jpg
Hình ảnh học tập Nghị quyết tại điểm cầu xã Đồng Tiến.

khuyên nông.jpg

Tại điểm cầu xã Khuyến Nông

minh son.jpg

Tại điểm cầu xã Minh Sơn

tan ninh.jpg
 Tại điểm cầu thị trấn Nưa

thọ phú.jpg

Tại điểm cầu xã Thọ Phú

thọ tân.jpg
Tại điểm cầu xã Thọ Tân

x tho.jpg
Tại điểm cầu xã Xuân Thọ.

      Trên tinh thần nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Từ đó thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
                                                                                    Tin: Thùy Dung
                                                                                     Ảnh: CTV