Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
2627
Hôm qua:
2781
Tuần này:
5408
Tháng này:
106165
Tất cả:
2528608

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Tiến Nông, Hợp Thắng, Thọ Tiến, Hợp Thành, An Nông, huyện Triệu Sơn

Ngày 23/04/2020 17:06:34

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Tiến Nông, Hợp Thắng, Thọ Tiến, Hợp Thành, An Nông, huyện Triệu Sơn

 Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn thông báo công khai việc lựa chọn tổ
chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Tiến Nông, Hợp Thắng, Thọ Tiến, Hợp
Thành, An Nông, gồm các nội dung chính sau:
1. Tên, số lượng tài sản và giá khởi điểm đấu giá:
1.1. Quyền sử dụng 11 lô đất ở, MBQH điểm dân cư năm 2016, 2017, 2018
xã Tiến Nông
- Tổng diện tích đất đấu giá: 1.649 m 2 .
- Giá khởi điểm: từ 160 triệu đồng/lô đến 300 triệu đồng/lô.
- Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 2.470 triệu đồng.
1.2. Quyền sử dụng 20 lô đất ở, MBQH điểm dân cư năm 2019 xã Hợp
Thắng
- Tổng diện tích đất đấu giá: 2.746,5 m 2 .
- Giá khởi điểm: từ 330 triệu đồng/lô đến 620 triệu đồng/lô.
- Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 7.080 triệu đồng.
1.3. Quyền sử dụng 21 lô đất ở, MBQH điểm dân cư năm 2019 xã Thọ
Tiến
- Tổng diện tích đất đấu giá: 2.672,25 m 2 .
- Giá khởi điểm: từ 170 triệu đồng/lô đến 240 triệu đồng/lô.
- Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 3.700 triệu đồng.
1.4. Quyền sử dụng 28 lô đất ở, MBQH khu dân cư năm 2017 xã Hợp
Thành
- Tổng diện tích đất đấu giá: 2.856,4 m 2 .
- Giá khởi điểm: từ 320 triệu đồng/lô đến 450 triệu đồng/lô.

2

- Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 9.740 triệu đồng.
1.5. Quyền sử dụng 15 lô đất ở, MBQH điểm dân cư điều chỉnh xã An
Nông
- Tổng diện tích đất đấu giá: 1.888,5 m 2 .
- Giá khởi điểm: từ 400 triệu đồng/lô đến 1.500 triệu đồng/lô.
- Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 10.040 triệu đồng.
(Chi tiết có Quyết định phê duyệt Phương án đấu giá, giá trị khởi điểm kèm
theo)
2. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá: Theo quy định tại Khoản 4, Điều 56,
Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016 và các tiêu chí khác do UBND huyện Triệu
Sơn quy định, cụ thể:
TT Tiêu chí Yêu cầu

1
Có tên trong danh sách các tổ chức
đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công
bố

Hồ sơ pháp lý của tổ chức đấu giá tài sản

2 Phương án đấu giá khả thi, hiệu
quả

Phù hợp với yêu cầu của Phương án đấu
giá đã được UBND huyện Triệu Sơn phê
duyệt và tình hình thực tế tại địa phương
có tài sản đấu giá

3
Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần
thiết bảo đảm cho việc đấu giá

Có máy chiếu, màn chiếu, máy in, thùng
phiếu và các trang thiết bị khác để phục
vụ tốt nhất cho công tác đấu giá

4 Năng lực, kinh nghiệm và uy tín
của tổ chức đấu giá

Có bản mô tả năng lực, kinh nghiệm, kết
quả đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất,
của tổ chức đấu giá đã thực hiện

5
Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí
đấu giá tài sản

Theo quy định tại các Thông tư của Bộ
Tài chính: số 45/2017/TT-BTC ngày
15/5/2017 và số 48/2017/TT-BTC ngày
12/5/2017.

3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 24/4/2020 đến hết ngày 29/4/2020 (trong giờ
hành chính).
- Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân
dâ (hoặc Căn cước công dân) (Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được
UBND huyện Triệu Sơn lựa chọn).
- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Triệu Sơn.

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Tiến Nông, Hợp Thắng, Thọ Tiến, Hợp Thành, An Nông, huyện Triệu Sơn

Đăng lúc: 23/04/2020 17:06:34 (GMT+7)

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Tiến Nông, Hợp Thắng, Thọ Tiến, Hợp Thành, An Nông, huyện Triệu Sơn

 Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn thông báo công khai việc lựa chọn tổ
chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Tiến Nông, Hợp Thắng, Thọ Tiến, Hợp
Thành, An Nông, gồm các nội dung chính sau:
1. Tên, số lượng tài sản và giá khởi điểm đấu giá:
1.1. Quyền sử dụng 11 lô đất ở, MBQH điểm dân cư năm 2016, 2017, 2018
xã Tiến Nông
- Tổng diện tích đất đấu giá: 1.649 m 2 .
- Giá khởi điểm: từ 160 triệu đồng/lô đến 300 triệu đồng/lô.
- Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 2.470 triệu đồng.
1.2. Quyền sử dụng 20 lô đất ở, MBQH điểm dân cư năm 2019 xã Hợp
Thắng
- Tổng diện tích đất đấu giá: 2.746,5 m 2 .
- Giá khởi điểm: từ 330 triệu đồng/lô đến 620 triệu đồng/lô.
- Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 7.080 triệu đồng.
1.3. Quyền sử dụng 21 lô đất ở, MBQH điểm dân cư năm 2019 xã Thọ
Tiến
- Tổng diện tích đất đấu giá: 2.672,25 m 2 .
- Giá khởi điểm: từ 170 triệu đồng/lô đến 240 triệu đồng/lô.
- Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 3.700 triệu đồng.
1.4. Quyền sử dụng 28 lô đất ở, MBQH khu dân cư năm 2017 xã Hợp
Thành
- Tổng diện tích đất đấu giá: 2.856,4 m 2 .
- Giá khởi điểm: từ 320 triệu đồng/lô đến 450 triệu đồng/lô.

2

- Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 9.740 triệu đồng.
1.5. Quyền sử dụng 15 lô đất ở, MBQH điểm dân cư điều chỉnh xã An
Nông
- Tổng diện tích đất đấu giá: 1.888,5 m 2 .
- Giá khởi điểm: từ 400 triệu đồng/lô đến 1.500 triệu đồng/lô.
- Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 10.040 triệu đồng.
(Chi tiết có Quyết định phê duyệt Phương án đấu giá, giá trị khởi điểm kèm
theo)
2. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá: Theo quy định tại Khoản 4, Điều 56,
Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016 và các tiêu chí khác do UBND huyện Triệu
Sơn quy định, cụ thể:
TT Tiêu chí Yêu cầu

1
Có tên trong danh sách các tổ chức
đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công
bố

Hồ sơ pháp lý của tổ chức đấu giá tài sản

2 Phương án đấu giá khả thi, hiệu
quả

Phù hợp với yêu cầu của Phương án đấu
giá đã được UBND huyện Triệu Sơn phê
duyệt và tình hình thực tế tại địa phương
có tài sản đấu giá

3
Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần
thiết bảo đảm cho việc đấu giá

Có máy chiếu, màn chiếu, máy in, thùng
phiếu và các trang thiết bị khác để phục
vụ tốt nhất cho công tác đấu giá

4 Năng lực, kinh nghiệm và uy tín
của tổ chức đấu giá

Có bản mô tả năng lực, kinh nghiệm, kết
quả đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất,
của tổ chức đấu giá đã thực hiện

5
Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí
đấu giá tài sản

Theo quy định tại các Thông tư của Bộ
Tài chính: số 45/2017/TT-BTC ngày
15/5/2017 và số 48/2017/TT-BTC ngày
12/5/2017.

3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 24/4/2020 đến hết ngày 29/4/2020 (trong giờ
hành chính).
- Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân
dâ (hoặc Căn cước công dân) (Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được
UBND huyện Triệu Sơn lựa chọn).
- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Triệu Sơn.