Ý kiến thăm dò

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên trang?

Truy cập

Hôm nay:
2886
Hôm qua:
4268
Tuần này:
7154
Tháng này:
54303
Tất cả:
3186699

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Thọ Phú, Thọ Bình, Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn

Ngày 16/12/2020 16:54:04

UBND huyện Triệu Sơn thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Thọ Phú, Thọ Bình, Đồng Thắng, gồm các nội dung chính sau:

 

          1. Tên, số lượng tài sản và giá khởi điểm đấu giá:

          1.1. Quyền sử dụng 41 lô đất ở, MBQH điểm dân cư năm 2018, tại đồng Sào Xi, thôn 7, thôn 8 xã Thọ Phú

          - Tổng diện tích đất đấu giá: 5.335,7 m2.

          - Giá khởi điểm: từ 325 triệu đồng/lô đến 500 triệu đồng/lô.

          - Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 13.736 triệu đồng.

          1.2. Quyền sử dụng 08 lô đất ở, MBQH chi tiết điểm dân cư năm 2019, xã Thọ Bình

          - Tổng diện tích đất đấu giá: 1.080 m2.

          - Giá khởi điểm: 155 triệu đồng/lô.

          - Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 1.240 triệu đồng.

1.3. Quyền sử dụng 05 lô đất ở, MBQH chi tiết điểm dân cư năm 2018, khu vực thôn 2, thôn 8, xã Đồng Thắng

- Tổng diện tích đất đấu giá: 1.280,7 m2.

          - Giá khởi điểm: từ 154 triệu đồng/lô đến 254 triệu đồng/lô.

          - Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 956 triệu đồng.

 (Chi tiết có Quyết định phê duyệt Phương án đấu giá kèm theo)

          2. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá: Theo quy định tại Khoản 4, Điều 56, Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016 và các tiêu chí khác do UBND huyện Triệu Sơn quy định, cụ thể:

TT

Tiêu chí

Yêu cầu

 

1

Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

Hồ sơ pháp lý của tổ chức đấu giá tài sản

 

2

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả

Phù hợp với yêu cầu của Phương án đấu giá đã được UBND huyện Triệu Sơn phê duyệt và tình hình thực tế tại địa phương có tài sản đấu giá

 

3

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá

Có máy chiếu, màn chiếu, máy in, thùng phiếu và các trang thiết bị khác để phục vụ tốt nhất cho công tác đấu giá

4

Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá

Có bản mô tả năng lực, kinh nghiệm, kết quả đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất, của tổ chức đấu giá đã thực hiện

 

5

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản

Theo quy định tại các Thông tư của Bộ Tài chính: số 45/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 và số 48/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017. 

 

          3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

          - Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 18/12/2020 đến hết ngày 21/12/2020 (trong giờ hành chính).

          - Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân dân (hoặc Căn cước công dân) (Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được UBND huyện Triệu Sơn lựa chọn).

          - Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Triệu Sơn.

          UBND huyện Triệu Sơn thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất./.

 

Nơi nhận:

-   Cổng thông tin điện tử quốc gia

về đấu giá tài sản;

-   Cổng thông tin điện tử huyện;

-   Các phòng, ngành có liên quan;

-   Lưu: VT, TNMT.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Lê Phú Quốc

 

Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Thọ Phú, Thọ Bình, Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn

Đăng lúc: 16/12/2020 16:54:04 (GMT+7)

UBND huyện Triệu Sơn thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã: Thọ Phú, Thọ Bình, Đồng Thắng, gồm các nội dung chính sau:

 

          1. Tên, số lượng tài sản và giá khởi điểm đấu giá:

          1.1. Quyền sử dụng 41 lô đất ở, MBQH điểm dân cư năm 2018, tại đồng Sào Xi, thôn 7, thôn 8 xã Thọ Phú

          - Tổng diện tích đất đấu giá: 5.335,7 m2.

          - Giá khởi điểm: từ 325 triệu đồng/lô đến 500 triệu đồng/lô.

          - Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 13.736 triệu đồng.

          1.2. Quyền sử dụng 08 lô đất ở, MBQH chi tiết điểm dân cư năm 2019, xã Thọ Bình

          - Tổng diện tích đất đấu giá: 1.080 m2.

          - Giá khởi điểm: 155 triệu đồng/lô.

          - Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 1.240 triệu đồng.

1.3. Quyền sử dụng 05 lô đất ở, MBQH chi tiết điểm dân cư năm 2018, khu vực thôn 2, thôn 8, xã Đồng Thắng

- Tổng diện tích đất đấu giá: 1.280,7 m2.

          - Giá khởi điểm: từ 154 triệu đồng/lô đến 254 triệu đồng/lô.

          - Tổng số tiền theo giá khởi điểm: 956 triệu đồng.

 (Chi tiết có Quyết định phê duyệt Phương án đấu giá kèm theo)

          2. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá: Theo quy định tại Khoản 4, Điều 56, Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016 và các tiêu chí khác do UBND huyện Triệu Sơn quy định, cụ thể:

TT

Tiêu chí

Yêu cầu

 

1

Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố

Hồ sơ pháp lý của tổ chức đấu giá tài sản

 

2

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả

Phù hợp với yêu cầu của Phương án đấu giá đã được UBND huyện Triệu Sơn phê duyệt và tình hình thực tế tại địa phương có tài sản đấu giá

 

3

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá

Có máy chiếu, màn chiếu, máy in, thùng phiếu và các trang thiết bị khác để phục vụ tốt nhất cho công tác đấu giá

4

Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá

Có bản mô tả năng lực, kinh nghiệm, kết quả đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất, của tổ chức đấu giá đã thực hiện

 

5

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản

Theo quy định tại các Thông tư của Bộ Tài chính: số 45/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 và số 48/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017. 

 

          3. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

          - Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 18/12/2020 đến hết ngày 21/12/2020 (trong giờ hành chính).

          - Người đến nộp hồ sơ phải mang theo Giấy giới thiệu và Chứng minh nhân dân (hoặc Căn cước công dân) (Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được UBND huyện Triệu Sơn lựa chọn).

          - Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Triệu Sơn.

          UBND huyện Triệu Sơn thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất./.

 

Nơi nhận:

-   Cổng thông tin điện tử quốc gia

về đấu giá tài sản;

-   Cổng thông tin điện tử huyện;

-   Các phòng, ngành có liên quan;

-   Lưu: VT, TNMT.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Lê Phú Quốc